TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ORGANLAR YÖNETMELİĞİ

    Türk Standardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliği

    Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 06/11/2004

    Resmi Gazete No: 25635

    BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen Enstitünün organlarının üyelerinin görevlendirilmelerini, fahri üyeliğin verilmesini, genel kurulun toplanma usul ve esaslarını, kurulların açılışı ile başkan ve katiplerin seçilmesi ve bu organların kuruluş, yetki ve çalışma usulleri, organ ve üyelerinin görev sürelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2- Bu Yönetmelik;

    a) Genel Kurul,

    b) Teknik Kurul,

    c) Yönetim Kurulu,

    d) Denetleme Kurulu,

    e) İhtisas Kurulları,

    f) Genel Sekreterliği kapsar.

    İhtisas Kurulları; Hazırlık Grupları, Özel Daimi Komiteler, Teknik Komiteler, Özel Komiteler ve Milli Komitelerdir. Bunların kuruluşu, görev ve yetkileri, toplantıları ile çalışma usulleri, bu organlarla üyelerin görev süreleri ve organlara ilişkin diğer hususlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Kuruluş Kanunu : 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standardlar Enstitüsü Kuruluş Kanununu,

    b) TSE, Enstitü : Türk Standardları Enstitüsünü,

    c) Genel Sekreterlik: Türk Standardları Enstitüsü Genel Sekreterliğini,

    d) Genel Sekreter : Türk Standardları Enstitüsü Genel Sekreterini, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM: Genel Kurul

    Genel Kurulun Oluşumu

    Madde 5 - TSE'nin Genel Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur

    a) Başbakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine, Dış Ticaret ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlıkları, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından üst seviyede görevlendirilecek ikişer temsilci,

    b) Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yüksek Denetleme Kurulu, Milli Prodüktivite Merkezi ve Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü tarafından üst seviyede görevlendirilecek birer temsilci,

    c) Üniversitelerden, Üniversitelerarası Kurulca seçilecek 8 temsilci,

    d) Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğince görevlendirilecek 12 temsilci.

    Genel Kurul Üyelerinin Görevlendirilmesi

    Madde 6 - Genel Kurul üyeleri 3 yıl için görevlendirilir. Bunların adları ve soyadları, sıfat ve asıl görevleri ile adresleri TSE'ye yazılı olarak bildirilir.

    Üyelerin görevi, görevlendirildikleri yılın Mayıs ayında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı ile başlar ve üçüncü yılın sonunda yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar devam eder. Üçüncü yılın sonunda yapılacak Genel Kurula yeniden belirlenen üyeler katılır. Üç yıl sonunda, aynı üye yeniden görevlendirilebilir.

    Herhangi bir nedenle temsilcilik sıfatları kurumlarınca sona erdirilenlerle onların yerine atananlar bir ay içinde TSE'ye aynı suretle bildirilir. Yeni üye yerine görevlendirildiği eski üyenin süresini tamamlar.

    Fahri Üyeler

    Madde 7 - TSE'nin amaçlarına yararlılıkları dokunan kimselerle Standard çalışmalarında bilimsel ve teknik başarı gösteren kişilere Genel Kurul Kararı ile Fahri Üyelik verilebilir.

    Fahri üyelerin ya Yönetim Kurulu tarafından oybirliği ile yahut bu Kurul dışındaki Genel Kurul Üyelerinden en az onu tarafından yazılı olarak Genel Kurul Başkanlığına önerilmeleri ve öneride gerekçenin özet olarak belirtilmesi gerekir.

    Fahri üyelik, ilgililerin bulunmadıkları bir toplantıda önerilir, önlerinde öneri verilemez ve önerge görüşülemez. Kendilerine fahri üyelik tevcih olunanlara, Genel Kurul Kararı, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından bir yazı ile bildirilir.

    Üst üste üç dönem TSE Başkanlığı yapanlar fahri üyedir. Bunlar için yukarıdaki hükümler uygulanmaz.

    Fahri üyeler, Genel Kurul Toplantılarında söz hakkına sahiptirler, ancak oy kullanamazlar.

    Genel Kurulun Toplanması

    Madde 8- Genel Kurul, Enstitü Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine her yıl Mayıs ayı içinde, olağan toplantısını yapar. Ayrıca, Yönetim Kurulunun ya da Genel Kurulun kararlaştırdığı tarihte veya Genel Kurul üyelerinin üçte birinin isteği üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır.

    Genel Kurul toplantıları Ankara'da ve herhangi bir engel yok ise TSE Merkezinde yapılır.

    Toplantı çağrısı; Genel Kurul üyelerine toplantıdan en az on gün önce taahhütlü mektup yollanmak ve ayrıca Resmi Gazete ile ilan edilmek suretiyle yapılır.

    Mektup ve ilanda, toplantı gündemi, günü, yeri ve saati bildirilir; mektuplara ayrıca gündemle ilgili rapor, belge ve evrak ile Genel Kurul Üye Listesi eklenir.

    Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, toplantı salonu girişinde TSE sorumlularına fotoğraflı kimlik belgelerini gösterirler ve Genel Kurul isim çizelgesini imzalayarak, Genel Kurul üyesi olduklarını belirleyen TSE'ce hazırlanmış özel yaka kartlarını takarlar.

    Genel Kurula gelen davetli misafirlere, görevlilere ve basın mensuplarına değişik renkte yaka kartları takılır.

    Genel Kurula vekalet suretiyle üye olarak katılmak caiz olmadığı gibi, bir kişinin birden fazla sıfatla veya birden fazla kurumu temsilen katılması ve birden fazla oy kullanması kabul edilmez.

    Genel Kurul, üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır; toplantılarda salt çoğunluk sağlanamazsa, ertesi gün gelen üyelerle toplantı yapılır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Seçimlerde de aynı usul uygulanır.

    Genel Kurul toplantısı aynı gün veya sonraki günlerde, aralıksız saatlerde devam ederse, her oturum için girişte üyelerin imzaları alınır.

    Genel Kurulun Açılışı - Başkan ve Katiplerin Seçilmesi

    Madde 9 - Genel Kurul, toplantı gün ve saatinde üye tamsayısının çoğunluğu var ise toplantıya başlar ve Enstitü Başkanı (özürü halinde yardımcısı) toplantının açıldığını bildirir. çoğunluğu hazırun cetvelinden belirler.

    Bunu takiben, Genel Kurul üyeleri arasından açık oylama ile bir Genel Kurul başkanı ve iki katipten oluşan Başkanlık Divanı seçimi yapılır.

    Enstitü Başkanı, Genel Kurul başkan ve katipliklerine seçilenleri bildirir ve göreve çağırır. Seçim sonucu Genel Kurul tutanağına yazılır. Sekreterlik görevi, Genel Sekreterlikçe sağlanır.

    Genel Kurulda kararlar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır, seçimlerde de aynı usül uygulanır.

    Genel Kurulun Yetki ve Görevleri

    Madde 10 - Türk Standardları Enstitüsünün en üst yetkili ve genel karar organı Genel Kuruldur. Bu Kurulun başlıca görevleri şunlardır:

    a) Enstitü Başkanı ile 4 Yönetim Kurulu asil üyesini ve 3 Yönetim Kurulu yedek üyesini seçmek,

    b) Enstitünün yıllık çalışma programını müzakere ve kabul etmek,

    c) Enstitünün yeni yıl bütçesini ve kesin hesabını müzakere ve kabul etmek,

    d) Denetleme Kurulunun raporunu incelemek ve Yönetim Kurulunu ibra etmek veya tamamlayıcı inceleme yaptırmak ve bunun sonucuna göre gereken kararı vermek,

    e) Yönetim Kurulunca sunulacak olan tüzük tasarılarını ve yönetmelikleri ve bunların değişikliklerini müzakere ve kabul etmek,

    f) Enstitüde çalışan devamlı ve geçici personelin kadrolarını ve bunlara verilecek ücretleri genel prensipleri ve esasları ile tespit etmek, detaylı uygulama için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    g) Teknik Kurula katılacak olan; Üniversitelerin Genel Kurulda bulunan üyeleri arasından 3 asıl ve 3 yedek temsilci ile; Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalar Birliğinin Genel Kurulda bulunan üyeleri arasından 3 asıl ve 3 yedek temsilciyi seçmek,

    h) Hazırlık Grublarını kurmak veya mevcutlardan lüzum görülenleri kaldırmak,

    i) Enstitü ihtiyaçları için yurtta taşınmaz mal satın almak, bina yaptırmak, yapılmış veya satın alınmış olanları satmak hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    j) Enstitü amaçlarına yararlılıkları dokunanlara, standard çalışmalarında bilimsel ve teknik başarı gösterenlere fahri üyelik tevcih etmek,

    k) Yönetim Kurulunca veya Genel Kurul üyeleri tarafından karara bağlanması istenecek hususları inceleyip sonuçlandırmak.

    Genel Kurulun Çalışma Usulleri

    Madde 11 - Genel Kurul, başkan ve iki katip seçildikten sonra, gündeminde bulunan maddeleri sırasıyla karara bağlar. Genel Kurul kararıyla sıra değiştirebilir.

    Genel Kurulca aşağıdaki hususlar da gözönünde bulundurulur.

    a) Genel Kurul Müzakereleri: Genel Kurul başkanı ve katiplerin gözetimi altında, bu iş için görevlendirilenler tarafından özet halinde, kararlar ise aynen Genel Kurul tutanağına yazılır. Tüm konuşmalar bir teyp ile de tespit edilir ve bilahare teypten alınarak daktilo edilebilir.

    b) Genel Kurul üyelerinin konuşmaları, Genel Kurul kararı ile belirli bir zamanla kısıtlanabilir.

    c) Genel Kurul gündeminde bulunan maddeler hakkında karara varılmak için üyeleri arasından gerektiğinde İhtisas Komisyonları seçilebilir. Bu komisyonlar vardıkları sonuçları Genel Kurul Başkanlığına raporla bildirirler. Bu komisyon çalışmalarına Komisyonun talebi halinde TSE yetkilileri de katılır.

    d) Enstitü Başkanı, Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından gizli oyla 3 yıl için seçilir.

    Yönetim Kurulu ve Teknik Kurul için seçilecek asıl üye sayısının en az iki katı aday gösterilir.

    Oylama sonucunda baştan itibaren en çok oy alan asıl üye sayısı kadar kişi asıl üye, ondan sonra yedek üye sayısı kadar kişi yedek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında kur'a çekilir.

    Bu seçimlerde oylamalar gizli olarak yapılır.

    e) Yönetmeliklerde yazılı bulunmayan hususlar hakkında Genel Kurul, genel hükümlere uygun surette karar verir.

    f) Genel Kurulca yapılacak seçim ve verilecek bütün kararlar, Genel Kurul tutanağına yazılarak altı, Genel Kurul başkanı ile katipler ve tutanağı yazanlar tarafından birlikte imzalanır. Tutanak ve ekleri ile varsa başka belgeler "Genel Kurul Tutanakları" dosyasında saklanır.

    Denetleme Kurulu üyeleri isterlerse, bu tutanakların birer örneği kendilerine verilir.

    Genel Kurul Tutanağı özeti, Yönetim Kurulu tarafından çoğaltılarak, iki ay içinde üyelere gönderilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Teknik Kurul

    Teknik Kurulun Oluşumu

    Madde 12 - TSE Teknik Kurulu, aşağıda gösterilen üyelerden oluşur:

    a) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri,

    b) İhtisas Kurulu Başkanları,

    c) Başbakanlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarının Genel Kurulda bulunan temsilcilerinden yalnız biri ile; Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Genel Kurulda bulunan temsilcileri,

    d) Üniversitelerin Genel Kurulda bulunan temsilcilerinden Genel Kurulda seçilecek 3 temsilci,

    e) Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin Genel Kurulda bulunan Temsilcilerinden Genel Kurulda seçilecek 3 temsilci.

    Seçimle gelenlerin üyelik süresi 3 yıldır.

    Teknik Kurulun Toplanması

    Madde 13 - Teknik Kurul, TSE Başkanının bulunmaması halinde yardımcısının, onun da bulunmaması halinde TSE Başkanının Teknik Kurul üyeleri arasından görevlendireceği kişinin başkanlığında toplanır.

    Teknik Kurul, yılda en az iki kez olmak üzere ihtiyaca göre Enstitü Başkanının bulunmaması halinde Yardımcısının onun da bulunmaması halinde TSE Başkanının Teknik Kurul üyeleri arasından görevlendireceği kişinin başkanlığında ve yazılı davet ile toplantıya çağrılır.

    Davet, toplantı tarihinden en az 10 gün önce üyelere posta ile gönderilmek veya elden teslim edilmek suretiyle yapılır. Davet yazısına gündem ve görüşülecek standard tasarılarının birer nüshası ve gerekli diğer belge ve dökümanlar eklenir. Zaruret halinde Teknik Kurul Başkanının tasvibi ve Teknik Kurulun kabulü ile gündeme madde ilave edilebilir.

    Teknik Kurul, üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır.

    İhtisas Kurulu başkanlarının özürü halinde Teknik Kurula yardımcıları katılabilir.

    Bir kişide iki üyelik sıfatının birleşmesi halinde iki oy kullanılamaz.

    Teknik Kurulca, Üniversiteler ve Odalar Birliği üyeleri arasından Teknik Kurula seçilen üyeler, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmadıkları takdirde, Enstitü Başkanınca kendilerine yazılı bir uyarı yapılır. Buna rağmen dördüncü toplantıya gelmeyenler çekilmiş sayılır ve yerine en çok oy almış yedek üye çağrılır. Yedek üyeler, asıl üyelerin süresini tamamlar.

    Teknik Kurulun Açılışı

    Madde 14 - Teknik Kurul, toplantı yeter sayısı bulunduğu anlaşıldıktan sonra, TSE Başkanı veya yardımcısı veya görevlendirilen tarafından açılır.

    Teknik Kurulun tutanak ve büro işlerinin sorumlusu Genel Sekreterlik olup, bu işler için gerekli personel ayrılır ve görevlendirilir.

    Teknik Kurulun Görev ve Yetkileri

    Madde 15 - Teknik Kurulun başlıca görevleri şunlardır:

    a) Gündeminde yer alan standard tasarılarını inceleyerek kabul veya reddetmek,

    b) Tasarıları, belirteceği esasa ilişkin hususlardan dolayı açıklanması, değiştirilmesi, ıslah edilmesi veya ekler yapılması için ilgili Hazırlık Grubuna geri göndermek, esasla ilgili olmayan düzeltmeleri yapmak,

    c) Kabul ettiği standardların ihtiyari veya mecburi olarak yürürlüğe konulmasını veya ona göre yayımlanmasına karar vermek,

    ç) Yayımlanmış standardlardan gerekenleri değiştirmek, iptal etmek, mecburi uygulamadan kaldırılması gerekenleri tespit ederek gereğinin yapılmasını Genel Sekreterliğe bildirmek.

    Teknik Kurulun Çalışma Usulleri

    Madde 16- Teknik Kurulun çalışmaları Enstitü Başkanı veya gerektiğinde Başkan Yardımcısı veya görevlendirilen tarafından yürütülür.

    Teknik Kurul, çalışmalarını hızlandırmak için, kurul üyeleri arasından gerektiğinde Özel Komiteler kurup, bunları Hazırlık Grupları ile birlikte bağımsız olarak çalıştırabileceği gibi, belirli konularda dışardan görevlendiriceği uzmanlardan da faydalanabilir.

    Kurul çalışmalarında varılacak sonuç veya kararların özetleri, görevlendirilecek personel tarafından Teknik Kurul Tutanağına yazılır.

    Teknik Kurul toplantılarına, Genel Sekreter ve TSE Başkanının lüzum gördüğü TSE personeli oy sahibi olmaksızın katılabilir. Gündemdeki maddelere göre Hazırlık Grubu, raportörlerini de birlikte getirebilirler. Teknik Kurul toplantılarına, gerekirse standard tasarılarını hazırlayan Teknik Komite üyeleri ile dışarıdan danışmanlar çağırılabilir ve kendilerinden açıklama ve görüşlerini bildirmeleri istenebilir.

    Teknik Kurul Kararları, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile verilir ve kararlar kesindir. Oylamada çekimser kalınamaz oylamalarda karar için gerekli üçte iki çoğunluk sağlanamadığı takdirde, konu yeniden incelenmek ve daha sonra gündeme getirilmek üzere geri çevrilir. Tutanağa yazılan kararlar; Enstitü Başkanı ve Genel Sekreter tarafından imzalanır ve saklanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Yönetim Kurulu

    Yönetim Kurulunun Oluşumu

    Madde 17- Yönetim Kurulu, Enstitünün yürütme organıdır. Genel Kurul tarafından ve kendi içinde 3 yıl için seçilen bir başkan ve 4 üyeden oluşur. Genel Kurulda ayrıca 3 yedek üye seçilir. Görev süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

    Başkan, üyelerden birisini Başkan Yardımcısı, birisini de Muhasip Üye olarak görevlendirir.

    Yönetim Kurul Başkanı; 5 inci maddenin (a), (b) ve (c) fıkralarında sayılan Genel Kurul Üyeleri arasından seçildiği takdirde: Kurumundan 3 yıl için maaşsız izinli sayılır. İzinli sayıldığı süreler terfiinde, keseneklerinin kendisi ve karşılıklarının TSE'ce ödenmesi kaydıyla emekliliğinde fiili hizmet olarak hesaba katılır. Bu kişinin T.C. Emekli Sandığı ile ilgisi 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Ek 17 nci maddesi hükümlerine göre sürdürülür.

    Yönetim Kurulunun Toplanması

    Madde 18- Yönetim Kurulunu, Başkan, bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı en az üç olup bu takdirde karar yeter sayısı ikidir. Yönetim Kurulu 4 veya 5 kişiyle toplandığı takdirde, kararlar katılanların çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın bulunduğu tarafın kararı uygulanır. Alınan kararlar, toplantıya katılan Başkan ve üyeler tarafından imzalanıp, tarih ve numara sırasıyla saklanır.

    Yönetim Kurulu her ay en az bir defa toplanır.

    Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri

    Madde 19- TSE'yi Enstitü Başkanı temsil eder. Enstitü Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulunun da Başkanı ve Enstitünün ita amiridir.

    Başkan, kanun, yönetmelikler, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları ile kendisine tanınan yetkiler dahilinde Başkanlık görevini yapar ve Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını gözetler ve denetler.

    Başkan, gerektiğinde Hazırlık Grupları ve Komiteler arasında çıkan anlaşmazlıkları inceler ve karara bağlar. Başkanın kararı kesindir. TSE Başkanı, gerektiğinde yetkilerinden bir kısmını Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya Genel Sekretere devredebilir.

    Yönetim Kurulunun Çalışma Usulleri

    Madde 20- Yönetim Kurulunun çalışmaları aşağıdaki şekilde yürütülür.

    a) Yönetim Kurulu toplantılarında görüşülecek veya karara bağlanacak hususlar Genel Sekreter tarafından gündemle tesbit olunur. Bu gündem önce Başkanın onayına sunulur ve kesin şeklini aldıktan sonra çoğaltılarak Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılır. Yönetim Kurulu toplantısında gerekirse üyelerin teklifi ve Başkanın kabulü ile gündemde değişiklikler yapılabilir.

    b) Yönetim Kurulunun her toplantısında, bir önceki toplantı tutanağı okunur, alınmış olan kararlar imzalanır. Kararlarda çekimser kalınmaz. Aykırı görüşte olanlar bunun sebeplerini yazıp imzalamaya mecburdurlar.

    c) Yönetim Kurulunun Kararlarının icrası dolayısıyla gereken yazı işleri ve diğer işler ve formaliteleri Genel Sekreterlikçe sağlanır.

    Yönetim Kurulunun Yetki ve Görevleri

    Madde 21- Yönetim Kurulunun yetkileri ve başlıca görevleri şunlardır:

    a) Kuruluş Kanunu ve bu Yönetmelik ile Genel Kurulca kabul olunan yönetmeliklerin ve Genel Kurul Kararlarının Yönetim Kuruluna verdiği yetki dairesinde Enstitü görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesini sağlamak,

    b) Enstitünün her yıl bütçesini, çalışma programını ve personel kadrosunu düzenleyip Genel Kurulun incelemesine ve onayına sunmak ve Genel Kurulun kabul etmesinden sonra uygulamak,

    c) Kuruluş Kanunun 11 inci maddesinin (c) ve (d) bentleri hükmüne göre TSE'nin gerçek ve tüzel kişilere yapacağı hizmetlerin karşılığı olarak alınacak ücretleri, bedelleri ve masraf karşılıklarını tespit etmek,

    d) Enstitünün yıllık çalışma raporu ile mali raporunu hazırlamak ve Genel Kurulun onayına sunmak,

    e) Milletlerarası bilimsel ve teknik kurumlara üye olmak veya çekilmek ve bunlarla gereken ilgiyi sürdürmek,

    f) Genel Kurul Kararlarına göre, yurt içinde ve yurt dışında Enstitü ihtiyaçları için gayrimenkul satın almak veya yaptırmak ve gerekli olmayanları satmak,

    g) Enstitü bünyesinde hizmetin en iyi şekilde görülmesini sağlamak üzere teşkilat kurmak ve Genel Kurulca onaylanan bütçe ve kadro dahilinde, Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcıları ve diğer personel atamalarını yapmak,

    h) Kuruluş Kanununun 11 inci maddesinde sayılan TSE gelirlerini tahsil etmek, kanuni yoldan tahsil maliyetinin asıl alacaktan fazla olması durumunda tahsilin ertelenmesi veya vazgeçilmesi hususunu Genel Kurula arz etmek, bütçe ile kabul edilen gelirleri bütçe icapları ve Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak harcamak, binalarda gereken değişiklik, onarım, bakım ve ilaveleri yapmak,

    ı) Genel Kurulu her yıl Mayıs ayı içinde normal ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırmak,

    j) Genel Sekreter ve yokluğunda Genel Sekreter yardımcılarına Enstitü İşleri hakkında direktif vermek,

    k) Tüzük ve yönetmeliklerde değişiklik ve yönetmeliklere ek yapılmasını yahut yeni yönetmelik tasarıları için hazırlık yapmak ve hazırlanan tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

    l) Enstitünün bütün çalışmalarını düzenlemek ve bunların en iyi şekilde yürütülmesi için gerekli talimatları ve yönergeleri hazırlamak, her türlü idari ve mali kararları ve tedbirleri almak,

    m) Yönetim Kurulu gerektiğinde bu yetkilerini sınırlarını belirlemek kaydıyla TSE Başkanına devredebilir.

    Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliklerin Boşalması

    Madde 22- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelikleri ancak; istifa (TBMM Milletvekili Seçimlerine katılmak maksadıyla istifalar hariç), herhangi bir suçtan dolayı mahkumiyet, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya gelmemek veya Genel Kurulun ibra etmemesi hallerinde boşalır.

    Yukarıda belirtilen hususlar dışında kurumlarınca veya tayin, nakil, atama vesair sebepler ile Genel Kurul Üyeliği sıfatı kaldırılanların Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeliği, ilk yapılacak Genel Kurula kadar devam eder. İlk Genel Kurulda boşalan üyelikler için seçim yapılır ve yeni seçilen üye eskisinin süresini tamamlar.

    Genel Kurulun ibra etmemesi halinde, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile yedekleri için yeniden seçim yapılır ve bu seçim 3 yıl için geçerlidir.

    Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde eksilme olması halinde, yerine en çok oy almış yedek üye çağırılır ve bu yedek üye asıl üyenin süresini tamamlar. Yedek üyeler arasında oy eşitliği halinde kur'a çekilir.

    Üç toplantıya ve daha fazlasına özürlü olarak gelemeyeceği anlaşılan asıl üyenin yerine de yedek üye hizmete çağırılır. Bu durumda hizmet süresi, asıl üyenin dönüp görevine başlamasına kadar devam eder.

    Yönetim Kurulu Başkanlığının herhangi bir şekilde boşalması halinde; yeni bir Başkanın seçilmesi için Genel Kurul en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Ancak T.B.M.M. Milletvekili seçimlerine iştirak maksadıyla istifaen ayrılmalar halinde, seçimin bitiş tarihinden itibaren 30 gün içinde Başkanın göreve dönmemesi halinde, yeni Başkan seçimi için Genel Kurul toplantıya davet edilir. Bu süre içinde TSE'nin ita amirliği Başkan Yardımcısı tarafından yürütülür.

    BEŞİNCİ BÖLÜM: Denetleme Kurulu

    Denetleme Kurulunun Kuruluşu

    Madde 23- TSE'nin Denetleme Kurulu Başbakanlıkça tayin edilen üç kişiden teşekkül eder. Bu üyeler, Genel Kurul üyesi olan veya olmayan Başbakanlığın, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, Maliye Bakanlığının elemanları arasından Başbakanlıkça görevlendirilir.

    Denetleme Kurulunun Toplanması

    Madde 24- Denetleme Kurulu üçer aylık devrelerle yılda en az dört defa toplanarak görevlerini yapar.

    Denetleme Kuruluna, üyelerden her biri birer yıl süre ile Başkanlık eder. Başkan, üyeleri gün ve saat belirterek toplantıya çağırır. Denetleme ve toplantı için üyeler de Başkana öneride bulunabilirler.

    Denetleme Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve çoğunlukla karar alır. Denetleme Kurulunun Yetki ve Görevleri

    Madde 25- Denetleme Kurulu, TSE hesaplarını ve bunlarla ilgili işlemlerini TSE mevzuatına göre denetlemeye yetkilidir.

    Denetleme Kurulu, denetimi sırasında suç işlendiğini tespit ederse, durumu Enstitü Başkanına ve lüzum gördüğünde adli makamlara da bildirir.

    Kurulun başlıca görevleri şunlardır:

    a) TSE gelirlerinin Kuruluş Kanunu hükümleri, TSE yönetmelikleri ile Genel Kurul kararlarına, yönergelere ve talimatlara uygun olarak tahakkuk ve tahsil edilip edilmediğinin ve vaktinde tahsil edilmeyenlerin sebeblerini tespit etmek,

    b) TSE giderlerinin kanunlarla bütçedeki bölüm ve maddelerine, TSE yönetmelikleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına, yönergelere ve talimatlara uygunluklarını, kabul edilmiş miktarları aşıp aşmadığını araştırmak,

    c) Bankalardaki alacaklı hesaplarla mutemet üzerindeki avansın ve Enstitü Merkezinde bulundurulacak kasa mevcutlarının kayıtlara ve gerçek miktarlara uyup uymadığını aramak ve bir tutanakla tesbit eylemek,

    d) TSE gelir ve giderlerinin defterlere vaktinde ve usulüne uygun olarak geçirilip geçirilmediğini incelemek,

    e) Demirbaş eşya ile kütüphane ve ambar mevcutlarını, satışa sunulan yerli ve yabancı standardları, kitap dergi ve broşürleri kayıt ve defterlerle karşılaştırarak mevcut olup olmadıklarını araştırmak ve tutanakla tesbit etmek, hesap dönemi sonunda sayımların yapılmasını sağlamak,

    f) Tahsil, tediye ve mahsup fişleri ve faturalar gibi matbuaların usulüne uygun olarak saklanıp saklanmadığını ve kullanılıp kullanılmadığını araştırmak,

    g) Yukarıdakiler dışında kalan gelir ve giderle ilgili her türlü kayıt, defter, belge ve diğer evrakı incelemek.

    Tevdi Zorunluluğu

    Madde 26- TSE'nin hesapları ve bunlarla ilgili işlemlere ilişkin bütün defter, kayıt ve belgeler ile benzeri evrakın Denetleme Kurulunun her isteğinde, Genel Sekreter veya ilgili servisin amiri tarafından olduğu gibi ve eksiksiz olarak tevdii zorunludur. Gerekirse bu hususu Yönetim Kurulu sağlar. Şu kadar ki, bu inceleme TSE binaları içinde yapılır.

    Denetleme Kurulu Raporları

    Madde 27- TSE hesapları ve bunlarla ilgili işlemler hakkında her çalışma yılı için Denetleme Kurulu en geç Nisan ayının otuzuncu gününe kadar bir yıllık raporu hazırlar ve bu raporu Genel Kurula sunmak üzere Enstitü Başkanına verir.

    Denetçiler ayrıca yıl içinde yaptıkları her denetleme sonucunu Enstitü Başkanına bir raporla bildirirler.

    Kovuşturma

    Madde 28- Enstitü Başkanı, Denetleme Kurulu tarafından tesbitli olarak intikal ettirilen fiili, TSE mevzuatı dahilinde tetkik, tahkik ettirir ve neticesini yazılı olarak Denetleme Kuruluna bildirir.

    Genel Kurulun Olağanüstü toplanmasını icab ettiren fiiller hakkında, Genel Kurul Kararına göre işlem yapılır.

    Denetleme Kurulunun Çalışma Usulleri

    Madde 29- Denetleme Kurulu aşağıdaki usullere göre çalışır:

    a) Kurul üyeleri, aralarında görev bölümü yaparak çalışabilecekleri gibi incelemeleri toplu olarak da yapabilirler.

    b) Denetleme Kurulu, Genel Kurul Başkanlığına sunulacak yıllık raporu ve gerektiğinde Yönetim Kurulunu uyarmak amacı ile veya bir işlemin yerine getirilmesi için yazılacak rapor veya tezkereyi birlikte imzalarlar.

    c) Denetleme Kurulu yapacağı hesap incelemesi ve denetlemesi sonunda, Kurulun Başkan ve üyeleri aynı kanıya ve sonuca varmazlarsa rapor veya tezkere çoğunluğun oyuna göre yazılır, ayrışık görüş ve düşüncede bulunan üye kendi görüş ve düşüncesini ayrıca yazarak imzalar.

    d) Denetleme Kurulu, görevlerini yaparken TSE'nin normal çalışmasının aksatılmamasına itina gösterir.

    Görev Süresi

    Madde 30- Denetleme Kurulu üyelerinin süresi üç yıldır. Bu süre içinde üyelerden herhangi bir surette ayrılanın yerine yenisi tayin edilir. Yeni üye kendinden önceki üyenin süresini tamamlar.

    ALTINCI BÖLÜM: İhtisas Kurulları

    İhtisas Kurulları

    Madde 31- İhtisas Kurulları, Türk Standardları Enstitüsünün ilmi inceleme ve standardları hazırlama kurulları olup, bunlardan Hazırlık Grupları Genel Kurul kararı ile kurulur. Enstitü çalışmalarının gerektirdiği konularda görev yaparlar. Bu Kurullar, idari yönden, görevlerinin mevzuata, Yönetim Kurulu kararlarına ve yıllık iş programlarına göre tam ve aksaksız olarak yapılmasından Enstitü Başkanına karşı sorumludurlar.

    İhtisas Kurulları; Hazırlık Grupları, Özel Daimi Komiteler ve Teknik Komiteler şeklinde üç grup halinde çalışırlar.

    İhtisas Kurulları Başkanları, aynı zamanda Hazırlık gruplarının da Başkanıdırlar.

    Hazırlık Grupları

    Madde 32- Hazırlık Grupları ana çalışma alanlarında görev yapmak amacıyla Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul Kararı ile kurulur ve o bilim dalının adı ile anılır.

    Hazırlık Grup Başkan ve üyeleri Yönetim Kurulunca bu alanda uzman olarak tanınmış kişiler arasından ve 3 yıl için görevlendirilir. Bu 3 yılın sonunda aynı kişiler yeniden görevlendirilebilirler.

    Hazırlık Grubu Başkanının özürü halinde, grup çalışmalarının aksamaması için Yönetim Kurulunca grup üyeleri arasından yeteri kadar Başkan Yardımcısı tayin edilir.

    Hazırlık Grubu Başkan ve/veya üyeleri gerektiğinde gerekçesi de belirtilerek Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.

    Hazırlık Grubu Başkanının bu görevden ayrılması halinde yerine Yönetim Kurulunca yeni bir Başkan görevlendirilir ve yeni Başkan eskisinin süresini tamamlar.

    Hazırlık Gruplarının ve Teknik Komitelerin sekreterlik işleri ve bunların idari yönden çalışmalarının takip edilmesi ve denetimi, Standard Hazırlama Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. Daire Başkanlığı bu görevini Genel Sekreterliğin talimatı dahilinde yapar.

    Enstitü personeli, Hazırlık Gruplarında Danışman ve üye olarak çalışabilir, ancak Başkan ve Başkan Yardımcısı seçilemezler.

    Teknik Komiteler

    Madde 33- Teknik Komiteler, Hazırlık Gruplarının çalışma alanındaki dallarda, bu dallarla ilgili standardların ön çalışmalarını yapmak ve tasarılarını hazırlamak amacıyla, Hazırlık Grubu Başkanının teklifi, Genel Sekreterin tasvibi ve TSE Başkanının onayı ile kurulur.

    Teknik Komitelerin görevi, kendilerinden istenen standard tasarısının belirli aşamalardan geçerek Teknik Kurulca "Türk Standardı" olarak kabulünden sonra sona erer. Ancak tasarının hazırlanması sırasında çalışması yeterli bulunmayan veya hizmeti aksatan Teknik Komiteler veya üyeleri, yine Hazırlık Grubu Başkanının önerisi, Genel Sekreterin tasvibi ve TSE Başkanının onayı ile her an değiştirilebilir.

    Teknik Komite Üyeleri konularında bilgi ve ihtisas sahibi kişilerden seçilir. Enstitü personeli Teknik Komitelerde Başkan ve Üye olabilirler.

    Özel Daimi Komiteler

    Madde 34- Özel Daimi Komiteler, ayrıca bir Hazırlık Grubu Kurulmasını gerektirmeyen hallerde standard tasarılarının hazırlanması için, Genel Sekreterliğin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile görev, yetki ve üye sayısı belirtilerek kurulur.

    Enstitü Personeli Özel Daimi Komitelerde Başkan, Başkan Yardımcısı, Danışman ve Üye olarak çalışabilir. Özel Daimi Komitelerin çalışma usulleri Hazırlık Gruplarında olduğu gibidir.

    Özel ve Milli Komiteler

    Madde 35- a) Özel Komiteler: Özel Komiteler standard hazırlama çalışmaları dışında belirli bir konuda TSE'nin teknik ihtiyacını karşılamak üzere geçici olarak Genel Sekreterliğin teklifi ve Yönetim Kurulunun Kararı ile görev, yetki, üye sayısı ve çalışma süresi belirtilerek kurulur. Bu komiteler, yapacakları işe göre TSE Başkanına veya Genel Sekreterine bağlı olarak çalışırlar. Enstitü Personeli Komitelerde görev alabilir.

    b) Milli Komiteler: Milli Komiteler, TSE'nin milletlerarası çalışmalara etkin bir şekilde katılması maksadıyla, Milletlerarası Teşkilatlardaki Teknik Komitelere paralel olarak kurulan komitelerdir.

    Bu komitelerin kuruluşu, çalışmaları, toplanmaları, yetki ve görevleri, uygulayacakları idari usulleri, mali ve teknik sorumlulukları, ödenek, huzur hakları ve yollukları bir Talimat veya Yönerge ile tanzim edilir.

    İhtisas Kurullarının Toplanması

    Madde 36- Hazırlık Grupları, Teknik Komiteler ve Özel Komiteler, Başkanlarının çağrısı üzerine TSE Merkezinde toplanırlar.

    Özel Komiteler, gerektiğinde Genel Sekreterlikçe Teknik Komiteler ise Hazırlık Gruplarınca da toplantıya çağrılabilirler.

    Tüm toplantılar, gerektiğinde Genel Sekreterlikçe koordine edilebilir.

    İhtisas Kurulları toplantıları mutat toplantı mahallerinin dışında da yapılabilir. Ancak bu konuda Genel Sekreterliğin teklifi ve Enstitü Başkanının onayı gerekir.

    Üstüste üç toplantıya mazeretsiz olarak gelmeyen Başkan ve Üyeler istifa etmiş sayılır ve yerine yenileri görevlendirilebilir. Bu durumda keyfiyet, TSE Başkanınca istifa etmiş sayılan üyeye de bildirilir.

    Hazırlık Gruplarının Yetki ve Görevleri

    Madde 37- Hazırlık Gruplarının yetki ve görevleri aşağıda gösterilmiştir:

    a) Hazırlık Grupları, yıllık iş programındaki konularda ve öncelik sırasına göre Türk Standardlarının tasarılarını, TSE Başkanının onayı ile kuracağı ve programlarını tesbit edeceği Teknik Komiteler aracılığı ile hazırlar. Bunlara son şeklini vererek Teknik Kurula sunulmak üzere Genel Sekreterliğe tevdi eder.

    b) Hazırlık Grupları, uluslararası düzeyde hazırlanmış kendi dallarındaki standard tasarılarına görüş bildirir ve bu görüşler Genel Sekreterlikçe uluslararası kuruluşlara ulaştırılır.

    c) Hazırlık Grupları, Teknik Komitelere verecekleri işlerin ne kadar süre içinde yapılabileceğini tahmin ederek bir programa bağlar ve bu programın uygulanmasını denetler.

    d) Hazırlık Grupları, Genel Sekreterin isteği üzerine, TSE'den istenen teknik görüşleri hazırlar.

    e) Hazırlık Grupları, yıl içerisinde ihtiyaç duyulacak standard tadil çalışmalarını TSE Başkanının tasvibi ile yaparlar.

    Teknik ve Özel Komitelerin Yetki ve Görevleri

    Madde 38- Teknik komiteler bağlı bulundukları Hazırlık Grupları tarafından; Özel Komiteler ise Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterlik tarafından veya gerektiğinde bağlı oldukları Hazırlık Grubu tarafından, kendilerine verilen TSE görevlerine dahil konulardaki görevleri gereği veçhile ve belirtilen süre içinde yapıp, bağlı oldukları Hazırlık Grubuna veya Genel Sekreterliğe yazılı olarak sunarlar.

    Hazırlık Gruplarının Çalışma Usulleri

    Madde 39- Hazırlık Grupları aşağıdaki usullere göre çalışırlar:

    a) Hazırlık Grupları, üye tam sayısının yarısından bir fazlasıyla toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın görüşüne göre işlem yapılır. Oylamada çekimser kalınmaz.

    Yeterli üye gelmediği takdirde Hazırlık Grubu toplanamaz.

    b) Hazırlık Gruplarının toplantılarında toplantının başlama saati, katılanlar, gündem, alınan kararlar veya çalışmanın özeti ve toplantının bitiş saati bir tutanak defterine, Standard Hazırlama Dairesi Başkanlığınca görevlendirilecek raportör tarafından yazılır ve üyelere toplantı bitiminde imza ettirilir. Huzur hakları bu tutanak defterindeki kayıtlara göre hesaplanacağından, silinti ve kazıntı yapılamaz, defterler Standard Hazırlama Dairesi Başkanlığınca muhafaza edilir.

    c) Hazırlık Grupları, Teknik Komitelerin çalışmalarını izlemekle yükümlüdür. Bu amaçla Hazırlık Grup Başkanları veya görevlendirecekleri üyeler komite toplantılarına katılabilirler.

    d) Hazırlık Grupları, gerektiğinde Grup dışında hazırlanmış Standard tasarılarını da inceler ve Teknik Kurula sunulmak üzere Genel Sekreterliğe tevdi ederler.

    e) Hazırlık Gruplarının ve Teknik Komitelerin çalışmaları, Genel Sekreterlikçe idari yönden sistematik olarak izlenir ve bu çalışmaların mevzuata ve kararlara uygun olması sağlanır.

    Teknik Komitelerin Çalışma Usulleri

    Madde 40- Teknik Komiteler aşağıdaki usullere göre çalışır:

    a) Teknik Komiteler, Hazırlık Grubunda başka bir karar verilmedikçe, Başkanı dahil olmak üzere en az iki kişinin huzuru ile toplanır. Kararlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik olursa Başkanın katıldığı görüşe göre işlem yapılır.

    b) Teknik Komiteler, konunun özelliğine göre, hizmeti üyelerine paylaştırmak veya aralarından birini görevlendirmek suretiyle gerekli ön çalışmaları yaptırabilirler. Hazırlanan Tasarıları birlikte değerlendirip olgunlaştırarak Hazırlık Grubuna sunarlar.

    c) Teknik Komitelerin toplantılarında da, Hazırlık Gruplarında olduğu gibi bir tutanak defteri tutulur ve bu deftere toplantıya katılanlar, başlama saati, gündem çalışmaların özeti ve toplantının bitiş saati yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Bu defterler de Standard Hazırlama Dairesi Başkanlığınca muhafaza edilir.

    d) Teknik Komite Raportörlerinin hazırladığı tasarıların Komitede görüşülmesi için toplam 12 saati aşmamak kaydıyla yeteri kadar toplantı yapılır. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararıyla bu süre en çok bir misline kadar artırılabilir.

    YEDİNCİ BÖLÜM: Genel Sekreterlik

    TSE Genel Sekreterliği

    Madde 41 - (Değişik madde: 27/07/2005-25888 S.R.G. Yön/1.mad)

    Yönetim Kurulunca, Enstitünün İdari ve Sekreterya işlerini yürütmek üzere, bu kurula karşı sorumlu, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul üyeleri dışından, bir Genel Sekreter ve iki yardımcısı atanır. Genel Sekreterliğin bir bürosu da bulunur.

    Genel Sekreter

    Madde 42 - (Değişik madde: 27/07/2005-25888 S.R.G. Yön/2.mad)

    Genel Sekreter, TSE'nin yönetim işlerinde Yönetim Kuruluna karşı sorumlu yürütücü olup, mevzuatta, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarında belirtilen yetki ve görevlerin sahibidir. Oylamalara katılmaksızın Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

    Genel Sekreterde, diğer TSE personelinde aranan niteliklerin yanısıra Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinin 49 uncu maddesindeki şartlar aranır.

    Genel Sekreter Yardımcıları

    Madde 43 - (Değişik madde: 27/07/2005-25888 S.R.G. Yön/3.mad)

    Genel Sekreter yardımcıları Teknik ve İdari Yönetim işlerinde Genel Sekreterin Yardımcılarıdır. Yardımcıların görev ve yetkileri, mevzuata, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına göre Genel Sekreter tarafından belirlenir. Hizmetlerin yürütülmesinde Genel Sekretere karşı sorumludurlar.

    Genel Sekreter yardımcılarında diğer TSE personelinde aranan niteliklerin yanısıra Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinin 49 uncu maddesindeki şartlar aranır.

    Genel Sekreterin yokluğu halinde Genel Sekreterliğe vekalet edecek Genel Sekreter Yardımcısını Başkan belirler.

    Genel Sekreterin Görevleri

    Madde 44- Genel Sekreterin başlıca görevleri şunlardır:

    a) TSE Kuruluş Kanunu ile yönetmelikler, yönergeler ve talimatlarında TSE'ye verilen hizmetlerin ve yönetimle ilgili yükümlerin zamanında ve gereği gibi yerine getirilmesini sağlamak, gerekenleri Yönetim Kuruluna sunmak,

    b) TSE organlarından her birinin görevleri ile ilgili büro işlerinin yapılması prensiplerini tespit etmek ve uygulanmasını denetlemek, aldıkları kararların uygulanmasını ve bunlara ilişkin defter ve dosyaların düzenlenip saklanmasını sağlamak,

    c) İhtisas Kurullarının çalışmalarını idari yönden sistematik olarak izlemek ve bu çalışmaların mevzuata, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararlarına uygun olmasını sağlamak,

    d) Enstitünün alacaklarını takip ve tahsil eylemek, vergilerin zamanında ödenmesini temin etmek,

    e) Enstitü demirbaş, kütüphane, değerli kağıtlar, malzeme, Türk ve Yabancı Standardları ile rekomandasyon (Püblikasyonlar dahil) kayıtlarının düzenlenmesini ve bunların iyi bir halde kullanılmasını ve saklanmalarını sağlamak,

    f) Enstitü personelinden her birinin yapacağı işleri belirten bir "Görev ve Sicil Talimatı veya Yönergesi" hazırlanıp, Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulamak,

    g) Mevzuat ve gayesi itibariyle yapılması gereken başka işleri yapmak ve yaptırmak,

    h) Yurtiçi ve Yurtdışında görevlendirilecek personel hakkında Başkanlıktan Onay alınması için teklifte bulunmak.

    Genel Sekreter Yardımcıları, bu görevlerinden kendilerine verilenleri yaparlar ve kendilerine bağlı ünitelerin yönetiminden Genel Sekretere karşı sorumludurlar.

    SEKİZİNCİ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

    İdari ve Mali Sorumluluk

    Madde 45- TSE organlarında Başkan, Başkan Yardımcısı, üye raportör gibi adlarla görev alanlarla Enstitü personelinden, Kuruluş Kanunu, yönetmelikler, talimatlar ve yönergeler hükümlerine aykırı hareket eden, görevlerini kötüye kullanan, savsaklayan veya zarar ve ziyan doğuracak hallere sebebiyet verenler, idari ve mali yönden fiillerinin niteliğine ve sonuçlarına göre tek başına veya toplu ve zincirleme sorumludurlar.

    Teknik Sorumluluk

    Madde 46- Standardlarda teknik hata yapılır ve bunların uygulanmasında zararlı sonuçlar ortaya çıkarsa; bunlardan birinci derecede standardları hazırlayan Teknik Komite ve ikinci derecede ilgili Hazırlık Grubu Başkan ve üyeleri ve Teknik Kurul, Özel Komite Başkan ve üyeleri, işin niteliğine göre tek başına veya toplu ve zincirleme sorumludurlar.

    Kovuşturma

    Madde 47- İdari, mali ve teknik sorumlulukları dolayısıyla haklarında işlem yapılanlar için ayrıca genel hükümlere göre gerektiğinde kovuşturmaya da geçilir.

    Danışmanlar ve Bilirkişiler

    Madde 48- TSE'nin kadrosunda bulunan sürekli ve anlaşmalı personel dışında Yönetim Kurulunca gerekli görülen iş ve hallerde bilgi ve ihtisasları ile tanınmış, resmi veya özel daire, kuruluş ve kurum mensuplarından veya serbest meslek sahiplerinden önceden belirtilen ücretler ve geçici süreyle ve iş saatleri ile bağlı olmaksızın danışman çalıştırabilir.

    TSE, gerektiğinde belirli konularda danışma niteliğinde bilirkişi de kullanabilir.

    Bu danışman ve bilirkişilere verilecek ücret, yapacakları işlerin niteliğine göre Yönetim Kurulunca takdir olunarak belirtilir.

    Huzur Hakları

    Madde 49- TSE organlarında görev alan Başkan ve üyelere aşağıda yazılı miktarda huzur hakkı ödenir.

    a) Genel Kurul, Teknik Kurul ve Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine her toplantı için verilecek huzur hakkının miktarı Genel Kurul kararı ile belirtilir. Genel Kurul, öğleden evvel ve sonra olmak üzere birden fazla oturum yaptığı takdirde, iki oturum için huzur hakkı verilir.

    b) Hazırlık Grupları ile Teknik ve Özel Komitelerin Başkan ve üyelerine her toplantı için verilecek huzur haklarının miktarı Yönetim Kurulu tarafından verilecek kararla tespit olunur.

    Bir günde ayrı saatlerde üç ve üçten fazla konuda yapılacak toplantılara katılan Başkan ve üyelere üç huzur hakkı verilir.

    Toplantıların Tespiti

    Madde 50- Genel Kurul, Teknik Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantıları tutanakla tespit olunur.

    Hazırlık Grupları ile Teknik Komitelerin toplantıları bulundurulacak özel deftere geçirilir, Özel Komitenin Toplantıları, ilgili servisçe tutulacak Özel Komiteler Toplantı Defterine yazılır.

    Ödenekler

    Madde 51- TSE Başkanına ve Denetleme Kurulu üyelerine aşağıda belirtilen miktarlarda ücret ve huzur hakkı ödenir.

    a) Yönetim Kurulu Başkanına;

    657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna bağlı gösterge tablosunun 1 inci derece 4 üncü kademe karşılığı gösterge,

    7000 gösterge rakamı üzerinden ek gösterge,

    Gösterge ile ek gösterge toplamının Genel Kurulca tespit olunacak yüzdesi kadar görev tazminatı,

    Maaşının Genel Kurulca Tespit olunacak yüzdesi kadar yan ödeme,

    Diğer Sosyal Yardımlar,

    Ayrıca; bir yıllık bütçe döneminde TSE kadrolu personeline ödenen ikramiye tarihlerinde maaş, yan ödeme, ek gösterge, taban aylığı ve görev tazminatı dahil sosyal yardımlar hariç birer aylık ücretleri tutarında dört ikramiye, ödenir.

    (Mülga cümle: 27/07/2005-25888 S.R.G. Yön/4.mad)

    Yapılan aylık ödemeler toplamı ücretsiz izinli sayıldığı yerden almakta olduğu tüm istihkaklar toplamından az olamaz. Az olduğu takdirde, farkı kapatmak için görev tazminatı ve yan ödeme oranları artırılabilir.

    b) (Değişik bent : 29/08/2006 - 26274 S.R.G Yön/1.mad) Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine her yıl Yüksek Planlama Kurulu kararı olarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğde denetçiler için öngörülen ücret ödenir.

    c) TSE Başkanının; görev, izin, hastalık ve benzeri sebeplerle Enstitüde bulunmadığı hallerde kendisine vekalet eden Başkan Yardımcısına, tatil günleri dışında vekalet ettiği her gün için TSE Başkanına ödenen kadro maaşı, ek gösterge, görev tazminatı ve yan ödeme toplamının 1/30'u tutarında ödenek verilir.

    Oturumlar

    Madde 52- Standard hazırlığı ile ilgili çalışmalarda, toplantıya katılanlara aşağıda belirtilen miktarlarda ücret ödenir.

    Toplantıya katılanların adları, toplantının başlama ve bitme saati toplantı defterine yazılır. Hazırlık Grubu, Özel Daimi Komite ve Teknik Komite olağan toplantıları için saatler toplamı karşılığı ay sonunda ödeme yapılır. Bu çalışmalara ödenecek saat ücreti, Yönetim Kurulunca tespit edilir.

    Standard yapımı dışındaki belli işler ve konular için yapılacak çalışmalarda her toplantı bir oturum sayılır.

    TSE Merkezinde yapılan Standard hazırlama çalışmalarına Ankara dışından katılan uzmanlara işin bitiminde ödeme yapılır. Ancak bu durumda, bir gün için yapılacak ödeme, dört saat karşılığından daha az olamaz.

    Telif Hakkı Karşılıkları

    Madde 53- İhtiyaçlara göre hazırlatılacak Standard tasarıları, raporlar, inceleme yazıları veya yaptırılan çeviriler için ödenmeye esas alınacak hususlar düzenlenecek bir talimat veya yönergede belirtilir.

    Yolluklar ve Huzur Haklarının Ödenmesi

    Madde 54- TSE Organları Başkan ve üyelerine, gerektiğinde verilecek yolluklar Genel Sekreter için kabul edilmiş miktar ve esas üzerinden tespit ve tediye olunur.

    Huzur hakları ile ödenek ve yolluklara ilişkin vergi, resim ve vesair kesintiler hak sahiplerine ait olup, kendilerine yapılan ödemelerden kesilir.

    Yönetim Kurulu Başkanı, 132 sayılı TSE Kuruluş Kanununun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 4 numaralı bendinde sayılan ve Ankara dışındaki Üniversiteler ile Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları veya Ticaret Borsaları Birliği'nce görevlendirilen temsilcilerden herhangi birisi arasından seçildiği takdirde; Kendisinin Ankara'da bulunduğu süre içindeki konaklama masrafları ile Ankara'ya geliş ve gidişleri birinci fıkrada tespit edilen miktar dahilinde TSE tarafından karşılanır.

    Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler

    Madde 55- 6/6/1981 tarihli ve 17362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliği ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 56- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 57- Bu Yönetmelik hükümlerini TSE Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar