AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından

    Resmi Gazete Tarihi:15/01/2005

    Resmi Gazete Sayısı:25701

    Amaç

       Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında görevli personelin disiplin amirlerini tespit etmek ve uyulacak esasları düzenlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - Bu Yönetmelik, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında çalışan personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - Bu Yönetmelik, 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Disiplin Amirlerinin Tayin ve Tesbiti

       Madde 4 - Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında görevli personelin disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri Ek-1'de yer alan listede gösterilmiştir.

       Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

       Madde 5 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    EK - 1

    Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi başkanlığında Görevli Personelin Disiplin Amirlerini ve Üst Disiplin Amirlerini Gösterir Liste

    Unvanı Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri

    --------------------------------------------------- ------------------------------------------- --------------------------------------------

    Başkan Bakan -

    Genel koordinatör Başkan -

    Hukuk Müşaviri Başkan -

    Destek Birimleri Koordinatörü Başkan -

    Denetçi Başkan -

    Mütercim Başkan -

    Program Koordinatörü Genel Koordinatör Başkan

    Uzman (Genel Koordinatörlükte

    Görevli) Genel Koordinatör Başkan

    Uzman (Destek Birimleri

    Koordinatörlüğünde Görevli) Destek Birimleri Koordinatörü Başkan

    Büro Görevlisi (Başkanlıkta Görevli) Başkan -

    Büro Görevlisi (Genel Koordinatörlükte

    Görevli) Genel Koordinatör Başkan

    Büro Görevlisi (Destek Birimleri

    Koordinatörlüğünde Görevli) Destek Birimleri Koordinatörü Başkan

    Sekreter (Başkanlıkta Görevli) Başkan -

    Sekreter (Genel Koordinatörlükte

    Görevli) Genel Koordinatör Başkan

    Sekreter (Destek Birimleri

    Koordinatörlüğünde Görevli) Destek Birimleri Koordinatörü Başkan

    Mevzuat Kanunlar