TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ MİLLİ EGEMENLİK ONUR ÖDÜLÜ VE ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Egemenlik Onur Ödülü Ve Üstün Hizmet Ödülü Verilmesi Hakkında Yönetmelik

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 22/02/2005

    Resmi Gazete Sayısı: 25735

    BİRİNCİ BÖLÜM:Genel Hükümler

    Amaç ve kapsam

    Madde 1 - (Değişik madde 15/05/2006 - 26169 S.R.G. Yön/2.mad)

    (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından uluslararası alanda gösterdiği üstün başarılar ile Türkiye'nin temsiline ve tanıtımına katkı sağlayan kişilere "Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü"; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletine ulusal ve uluslararası düzeyde üstün hizmetlerde bulunanlara, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayanlara, halkın refahı, eğitimi, mutluluğu ve sosyal gelişimi için yararlı hizmetlerde bulunanlara, milli egemenlik ve demokrasi konularında yaptığı bilimsel çalışmalarla başarı gösterenlere "Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü" verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Dayanak

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Egemenlik Onur Ödülü: 1 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıyanlar arasından belirlenecek olan kişiye/kişilere, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilecek olan plaket, berat ve para ödülünü,

    b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü: 1 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıyanlar arasından belirlenecek olan kişiye/kişilere, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilecek olan altın madalya ve beratı,

    c) Kurul: Türkiye Büyük Millet Meclisi Kültür, Sanat ve Yayın Kurulunu,

    İfade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM:Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Egemenlik Onur Ödülü ile İlgili Esaslar

    Türkiye Büyük Millet Meclisi milli egemenlik onur ödülü

    Madde 4 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Egemenlik Onur Ödülüne aday olacak veya aday gösterilecek kişilerin 1 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıması gerekir. Belirtilen nitelikleri taşıyan aday bulunmadığı yıllarda ödül verilmez. Her yıl sadece bir ödül verilir.

    Adayın söz konusu eser, hizmet ve çalışmasıyla daha önce başka bir ödüle aday gösterilmiş olması veya başka bir ödül almış olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Egemenlik Onur Ödülüne aday olmasına veya aday gösterilmesine engel teşkil etmez. Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Egemenlik Onur Ödülünü almış olanlar da bu ödüle tekrar aday olabilir veya aday gösterilebilirler.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Egemenlik Onur Ödülüne aday olan veya aday gösterilen kişinin ölmesi ve ölen bu kişinin ödüle layık görülmesi durumunda ödül, kanuni mirasçılarına verilir.

    Ödüle değer görülen eser, hizmet veya çalışma, birden çok kişinin katıldığı ortak bir çalışmanın ürünü ise bu kişilerin her birine plaket ve berat verilir; para ödülü ise aralarında paylaştırılır.

    Ödülün şekli

    Madde 5 - Plaket ve beratın biçimi, boyutları ve düzenlenmesi ile verilecek para ödülünün miktarı ve ödülün verilmesine ilişkin prosedür Kurulca belirlenir ve Başkanlık Divanının onayı ile kesinlik kazanır. Plaket ve berat, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından imzalanır.

    İlân

    Madde 6 - Verilecek para ödülünün miktarı ve ödül takvimi her yıl Kurulca belirlenir; basın-yayın araçları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi web sayfasından duyurulur.

    Adaylık için başvuru

    Madde 7 - (Değişik madde 15/05/2006 - 26169 S.R.G. Yön/3.mad)

    (1) Eser, hizmet ve çalışmaları dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülüne aday olmak veya ödüle aday göstermek isteyen kişiler, ilanın yapılmasını takiben ilanda belirtilen tarihe kadar Kurula bizzat veya posta ile başvururlar.

    (2) Ödüle konu eser, hizmet ve çalışmalarla ilgili bilgi ve belgelerin bir nüshası ile ödüle aday olan kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numaralarının da başvuruya eklenmesi zorunludur.

    (3) Gerçek kişilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülüne aday gösterilmeleri halinde, aday gösterenler Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını, vergi kimlik numaralarını ve açık adreslerini Kurula bildirirler.

    (4) Başvuru belgeleri eksik olan adayların başvuruları, eksik belgeler tamamlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmaz.

    (5) Adayların başvuruları ile ilgili bilgi ve belgeler gizli tutulur.

    Ödüle hak kazananın belirlenmesi

    Madde 8 - (Değişik madde 15/05/2006 - 26169 S.R.G. Yön/4.mad)

    (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü başvurularının ön değerlendirmesi her yıl Mart ayı içerisinde Kurul tarafından yapılarak sonuçlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirilir.

    (2) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurul tarafından Başkanlığa sunulan adayları değerlendirmek üzere Başkanlık Divanını toplantıya çağırır. Başkanlık Divanı yapacağı değerlendirme ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülünü almaya hak kazanan adayı belirler.

    Ödülün verilmesi ve ödül töreni

    Madde 9 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Egemenlik Onur Ödülü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının yapıldığı hafta içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde düzenlenecek bir törenle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından ödüle hak kazanan kişiye verilir.

    Ödüle hak kazanan kişi/kişiler, törende şahsen hazır bulunmaya; ödül almasını sağlayan eser, hizmet veya çalışmasını tanıtmaya davet edilir. *1*

    Ödüle hak kazanan kişinin/kişilerin karşılanıp ağırlanması ve ödül törenine ilişkin hususlar, Kurul tarafından tespit edilir ve yürütülür.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü ile İlgili Esaslar

    Türkiye Büyük Millet Meclisi üstün hizmet ödülü

    Madde 10 - Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülüne aday olacak veya aday gösterilecek kişilerin 1 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıması gerekir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülüne ilişkin herhangi bir zaman ve sayı sınırlaması yoktur.

    Adayın söz konusu eser, hizmet ve çalışmalarıyla daha önce başka bir ödüle aday gösterilmiş olması veya başka bir ödül almış olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülüne aday olmasına veya aday gösterilmesine engel teşkil etmez. Daha önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülünü almış olanlar da tekrar aday olabilir veya aday gösterilebilirler.

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülüne aday olan veya aday gösterilen kişinin ölmesi ve ölen bu kişinin ödüle layık görülmesi durumunda ödül, kanuni mirasçılarına verilir.

    Ödüle değer görülen eser, hizmet veya çalışma birden çok kişinin katıldığı ortak bir çalışmanın ürünü ise bu kişilerin her birine altın madalya ve berat verilir.

    Ödülün şekli

    Madde 11 - Altın madalya ve beratın biçimi, boyutları ve düzenlenmesi ile ödülün verilmesine ilişkin prosedür Kurulca belirlenir ve Başkanlık Divanının onayı ile kesinlik kazanır.

    Adaylık için bildirim

    Madde 12 - (Değişik madde 15/05/2006 - 26169 S.R.G. Yön/6.mad)

    (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü adayları, vali, kaymakam veya belediye başkanının teklifi ve İl Genel Meclisinin kararı ile belirlenir.

    (2) Valilik, birinci fıkraya göre belirlenen adayları, ödüle konu eser, hizmet ve yapılan çalışmalarla ilgili belgelerin bir nüshası ile ilgilinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numaralarının da eklendiği yazıyla Kurula bildirir.

    (3) Başvuru belgeleri eksik olan adayların başvuruları, eksik belgeler tamamlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmaz.

    Ödüle hak kazananların belirlenmesi

    Madde 13 - (Değişik madde 15/05/2006 - 26169 S.R.G. Yön/7.mad)

    (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü başvurularının ön değerlendirmesi Kurul tarafından yapılarak sonuçlar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirilir.

    (2) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurul tarafından Başkanlığa sunulan adayları değerlendirmek üzere Başkanlık Divanını toplantıya çağırır. Başkanlık Divanı yapacağı değerlendirme ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülünü almaya hak kazanan aday veya adayları belirler.

    Ödülün verilmesi ve ödül töreni

    Madde 14 - (Değişik fıkra : 15/05/2006 - 26169 S.R.G. Yön/8.mad) (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü, Kurul tarafından belirlenen tarihte düzenlenecek bir törenle, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından ödüle hak kazanan kişi veya kişilere verilir.

    Ödüle hak kazanan kişinin/kişilerin karşılanıp ağırlanması ve ödül törenine ilişkin hususlar, Kurul tarafından tespit edilir ve yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:Ortak ve Son Hükümler

    Aday gösterme

    Madde 15 - (Değişik madde 15/05/2006 - 26169 S.R.G. Yön/9.mad)

    (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü adaylarını yazılı olarak doğrudan Kurula veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirirler.

    Kazanamayan adaylar

    Madde 16 - Kazanamayan adaylara ait bilgi ve belgeler gizli tutulur; eserleri ile bunlara dair bütün belgeleri istekleri halinde iade edilir.

    Yürürlük

    Madde 17 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar