KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Karayolları Genel Müdürlüğünden

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 29/03/2005

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 25770

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan memurların görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Karayolları Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarından müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Karayolları Genel Müdürünü,

    Merkez: Genel Müdürlük Merkez Teşkilatını,

    Taşra: Genel Müdürlük Taşra Teşkilatını,

    Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

    Madde 5 - Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda gösterilmiştir:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu

    1) Şube Müdürü, İkmal Müdürü, Atölye Müdürü,

    2) İkmal Müdür Yardımcısı, Atölye Müdür Yardımcısı,

    3) Başmühendis,

    4) Şef.

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu

    Hukuk Müşaviri.

    c) Araştırma, Planlama ve Eğitim Hizmetleri Grubu APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Uzman,

    d) İdari Hizmetler Grubu

    1) Ayniyat Saymanı,

    2) Raportör,

    3) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur,

    Ambar Memuru, Gişe Memuru, Santral Memuru ve Daktilograf.

    e) Destek Hizmetleri Grubu

    Bekçi.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda gösterilmiştir:

    Avukat, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Matematikçi, Kimyager, Jeomorfolog, İstatistikçi, Fizikçi, Ekonomist, Paleantolog, Arkeolog, Grafiker, Desinatör, Daire Tabibi, Fizyoterapist, Biyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Kütüphaneci, Tekniker, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru, Hemşire, Laborant, Çocuk Eğitimcisi, Mütercim.

    Görevde yükselme

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) En az 2 yılının Karayolları Genel Müdürlüğünde geçmiş olması kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    b) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan az olmamak,

    c) EK- 2 ve EK- 3'de belirtilen öğrenim niteliklerine sahip olmak,

    d) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak yazılı sınavda başarılı olmak,

    gerekir.

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 7 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularından en az 30 ve (g) bendinde belirtilen ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek olan görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla 8 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

    Boş kadroların ilanı

    Madde 8 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı eğitim tarihinden en az bir ay önce, görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az onbeş gün önce duyurulur.

    Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 9 - Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları aynı Başkanlık tarafından incelenir.

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. İki katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personel eğitime alınır. Duyurulan kadro sayısının iki katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının iki katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Eğitimler, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının yönetiminde, ilgili birim veya birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

    Görevde yükselme eğitim programları Genel Müdürlük tarafından düzenlenir. Ancak, Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitimine katılanların bu eğitime devamı zorunludur.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 10 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2)Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

    g) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolara ait görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    Düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendinde belirtilenlere ilişkin eğitim ve soruların ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    Görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin sekretarya hizmetleri Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 11 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

    Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için birinci fıkrada adı geçen kurumlardan birisine başvurulur.

    Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 12 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

    Sınav Kurulu

    Madde 13 - Sınav Kurulu, Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, APK Dairesi Başkanı ve sınav yapılacak boş kadroların bağlı veya ilgili olduğu merkez birimlerinden iki Daire Başkanı olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Aynı usulle yedek üye de belirlenir

    Kurul, başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

    Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvan itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar.

    Sınav Kurulunun görevleri

    Madde 14 - Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

    c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

    d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

    f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

    Madde 15 - Sınav sonrası en yüksek puandan başlamak üzere başarı listesi düzenlenir. Başarı notunun aynı olması halinde EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak, atama yapılacak personel tespit edilir. Puanların da eşit olması durumunda sırasıyla hizmet süresi ve sicil notu yüksek olana öncelik verilir.

    Sınav sonuçları, Genel Müdürlüğe intikalinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilan edilir ve birim amirleri aracılığıyla ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir.

    Sınavların ertelenmesi ve geçersiz sayılması

    Madde 16 - Yazılı sınav, deprem, sel ve benzeri doğal afetler veya soruların sınav öncesi çalındığının tespiti hallerinde ertelenebilir.

    Sınavın yaptırıldığı kurum tarafından düzenlenecek bir tutanakla sınavı geçersiz sayılanlar hakkında ayrıca disiplin işlemi de uygulanır.

    Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca her iki kişi hakkında da kanuni işlem yapılır.

    Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları nedeniyle sınavları geçersiz sayılanlar beş yıl süre ile görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılamazlar.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 17 - Sınav sonuçlarının ilgililere bildiriminden itibaren beş gün içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak başvuru üzerine sınav kurulu tarafından itirazlar incelettirilir. İnceleme sonuçları ilgililere on gün içinde yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 18 - Sınavı kazananların atanmaları, duyuruda belirtilen boş kadro sayısı dikkate alınarak, başarı listesindeki sıraya göre en geç üç ay içinde yapılır.

    Atama yapılacak boş kadroların farklı hizmet bölgelerinde bulunması halinde ise başarı sırasına göre ilgililerin tercihleri esas alınır.

    Sınava girilen kadroya atama yapıldıktan sonra kadronun müteakip sınava kadar yeniden boşalması halinde yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

    Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara, bu Yönetmeliğe uygun olarak atananlardan belge ile ispatı mümkün geçerli mazereti olmadan süresi içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir ve bu sınava ilişkin tüm haklarını kaybederler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görev Gruplarına Göre Atanma Şartları

    Atanma şartları

    Madde 19 - Görevde yükselmeye tabi kadrolara atanma şartları görev grupları itibarıyla aşağıda gösterilmiştir.

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu :

    1)   Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    Planlama, Ulaşım ve Maliyet Etütleri, Proje Programı, Yol Etüt ve Proje, Jeodezi ve Fotogrametri, Kamulaştırma, Çevresel Etki Değerlendirme, Jeolojik Hizmetler, Zemin Mekaniği ve Tüneller, Üstyapı, Malzeme Laboratuvarları, Otoyolu Proje, Otoyolu Yapım, Otoyolu Köprüler, Otoyolu Bakım İşletme, Bakım, Trafik, Köprü Etüt ve Proje, Köprü Yapım, Köprü Bakım, Tarihi Köprüler, Yol Yapım, Asfalt, Tesisler, Dış Krediler Koordinasyon, Keşif ve Şartname, Bilgilendirme ve Değerlendirme ve Bilgi İşlem Şubesi Müdürlüklerine atanabilmek için;

    En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    Teknik Servis Şefi, İdari Servis Şefi veya Başmühendis olarak çalışmış olmak.

    Makine Şubesi , İkmal Şubesi ve Kodlandırma Şubesi Müdürlüklerine atanabilmek için;

    En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    Teknik Servis Şefi, Başmühendis, Atölye Müdür Yardımcısı veya İkmal Müdür Yardımcısı olarak çalışmış olmak.

    İkmal Müdürlüğü ve Atölye Müdürlüğüne atanabilmek için;

    En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    Atölye Müdür Yardımcısı, İkmal Müdür Yardımcısı, Teknik Servis Şefi veya Başmühendis olarak çalışmış olmak.

    Organizasyon ve Metot Şubesi Müdürlüğüne atanabilmek için;

    En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    Aynı müdürlükte APK Uzmanı veya merkezde İdari Servis Şefi olarak çalışmış olmak.

    (Değişik metin: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/1.mad) Personel Şubesi Müdürlüğü ve İşçi Münasebetleri Şubesi Müdürlüğüne atanabilmek için;

    En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığında Servis Şefi veya Taşrada Personel Şubesi Müdürü veya Personel ve İdari İşler Şefi olarak çalışmış olmak.

    (Değişik metin: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/1.mad) Sosyal İşler Şubesi Müdürlüğüne atanabilmek için;

    En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında Servis Şefi veya Taşrada Şube Müdürü veya Personel ve İdari İşler Şefi olarak çalışmış olmak.

    (Değişik metin: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/1.mad) Teknik Hesaplar Şubesi Müdürlüğüne atanabilmek için;

    En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında Servis Şefi veya Taşrada Şube Müdürü veya Teknik Hesaplar Şefi olarak çalışmış olmak;

    Malzeme Şubesi Müdürlüğüne atanabilmek için;

    En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında Servis Şefi, Taşrada Şube Müdürü veya Ayniyat Saymanı olarak çalışmış olmak.

    Sağlık Hizmetleri Şubesi Müdürlüğüne atanabilmek için;

    En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    Daire Tabibi olarak çalışmış olmak.

    Kreş ve Gündüz Bakımevi Şubesi Müdürlüğüne atanabilmek için;

    En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    Çocuk Gelişimcisi, Sosyal Çalışmacı veya Psikolog olarak çalışmış olmak.

    Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürlüğüne atanabilmek için;

    En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    Teknik Servis Şefi, Başmühendis veya İdari Servis Şefi olarak çalışmış olmak.

    Taşrada Şube Müdürlüğüne atanabilmek için;

    En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

    İlgili Daire Başkanlığı ve taşra kuruluşlarında çalışmış olmak.

    2) Atölye Müdür Yardımcısı ve İkmal Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

    En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

    Teknik Servis Şefi, Başmühendis, Transit Ambar Şefi veya Makine İkmal Şefi olarak çalışmış olmak.

    3) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

    En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

    İlgili Şube Müdürlüğünde veya Başmühendislikte mühendis olarak çalışmış olmak.

    4) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    En az 6 yıl hizmeti bulunmak,

    İlgili Merkez ve Taşra Şube Müdürlüklerinde çalışmış olmak. (Büro Şefi olarak atanacaklar için bu koşul aranmaz).

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu:

    Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    Avukat olarak çalışmış olmak,

    c) Araştırma, Planlama ve Eğitim Hizmetleri Grubu:

    1)   APK Uzmanı (GİH), Eğitim Uzmanı ve Uzman kadrolarına atanabilmek için;

    En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

    İdari Servis Şefi olarak çalışmış olmak.

    2) APK Uzmanı (THS) kadrosuna atanabilmek için;

    En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    Teknik Servis Şefi, Başmühendis veya daha üst görevlerde çalışmış olmak.

    d) İdari Hizmetler Grubu:

    1) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

    En az 8 yıl hizmeti bulunmak.

    2) Raportör

    En az 2 yıl hizmeti bulunmak.

    3) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Daktilograf kadrosuna

    atanabilmek için;

    En az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    Bilgisayar kullanmasını bildiğini belgelemek.

    4) Memur, Ambar Memuru, Gişe Memuru ve Santral Memuru kadrosuna atanabilmek için;

    En az 2 yıl hizmeti bulunmak.

    e) Destek Hizmetleri Grubu :

    Bekçi kadrosuna atanabilmek için;

    Görevini yapabilecek sağlık şartlarına sahip olması,

    Unvan Değişikliği

    Madde 20 - Unvan değişikliğine ilişkin atama esasları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Unvan değişikliği sınavına tabi kadrolara atanabilmek için;

    1) Son üç yıllık sicil notu olumlu olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    3) Mütercim kadrosu hariç olmak üzere katılacağı unvan değişikliği sınavına ait kadronun

    öğrenim niteliğini taşımak,

    şartları aranır.

    Ayrıca, Mütercim kadrosuna atanabilmek için (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan şartların yanı sıra en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak gerekir.

    b) Unvan değişikliği sınavına tabi olmadan atanacaklarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    1) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Matematikçi, Kimyager, Jeomorfolog, İstatistikçi,Fizikçi, Ekonomist, Paleantolog, Arkeolog, Grafiker, Desinatör kadrolarına (Teknik Servis Şefi olarak) atanabilmek için;

    En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

    İlgili şube müdürlüğü veya başmühendislikte çalışmış olmak.

    2) Mühendis kadrosuna (Otoyolu Bakım İşletme Şefi olarak) atanabilmek için;

    En az 6 yıl hizmeti bulunmak,

    İnşaat, Makine, Elektrik, Elektronik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi olmak.

    3) Mühendis kadrosuna (Şube Şefi olarak ) atanabilmek için;

    En az 6 yıl hizmeti bulunmak,

    Mühendis unvanını almış olmak.

    4) Mühendis kadrosuna ( Şantiye Şefi, Kontrol Şefi, Bitüm Depo Şefi olarak) atanabilmek

    için;

    En az 6 yıl hizmeti bulunmak,

    İnşaat veya Makine Mühendisi unvanını almış olmak.

    5) Mühendis - Mimar kadrosuna (Tesisler Şefi olarak) atanabilmek için;

    En az 6 yıl hizmeti bulunmak,

    Mühendis veya Mimar unvanını almış olmak.

    6) Mühendis kadrosuna ( Makine İkmal Şefi, Transit Ambar Şefi olarak) atanabilmek için;

    En az 6 yıl hizmeti bulunmak,

    Makine Mühendisi unvanını almış olmak.

    7) (Ek alt bend: 27/10/2005-25979 S.R.G. Yön/2.mad) Mühendis kadrosuna (ÇED Kontrol Şefi olarak) atanabilmek için;

    En az 6 yıl hizmeti bulunmak,

    İnşaat, Çevre veya Ziraat Mühendisi unvanını almış olmak.

    Görev grupları arasında ve aynı grup içerisindeki geçişler

    Madde 21 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları arasında görevde yükselme mahiyetindeki geçişler ile aynı görev grubunun alt grubundan üst grubuna geçişlerde görevde yükselme eğitimi ve sınavı şartı aranır.

    Aynı görev grubunun alt görev grubu içinde sayılan unvanlar arasındaki geçişlerde ise atanılacak kadronun gerektirdiği nitelikleri taşımak kaydıyla eğitim ve sınav şartı aranmaz.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir.

    Destek Hizmetleri Grubu hariç, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan görev gruplarından, İdari Hizmetler Grubunda düzenlenen unvanlara atanmada eğitim ve sınav şartı aranmaz.

    Naklen atamalar

    Madde 22 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi uyarınca diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamalarda merkezde Şube Müdürü, taşrada Bölge Müdür Yardımcısı ve daha üst görevler hariç olmak üzere; ilgili personelin, bulundukları kadro unvanı ile aynı veya niteliklerini taşımak kaydıyla o kadronun yer aldığı görev grubundaki eşdeğer kadrolara, ya da alt kadrolara atanması mümkündür.

    Ancak bunlardan daha önce Karayolları Genel Müdürlüğünde atanacağı kadro için gerekli süre kadar hizmeti bulunanlar, merkezde Şube Müdürü , taşrada Bölge Müdür Yardımcısı kadrosu ile bunların altındaki kadrolara naklen atanabilirler.

    Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolara atanmalarında, gerektiğinde Devlet Personel Başkanlığının görüşüne başvurulmak suretiyle ihraz ettikleri unvan dikkate alınır.

    Açıktan atamalar

    Madde 23 - Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışıp da çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların, yeniden memuriyete dönmelerinde bu Yönetmelikteki şartları taşımaları kaydıyla; merkezde Şube Müdürü, taşrada Bölge Müdür Yardımcısı kadrolarını geçmemek üzere daha önceki unvanlarına veya daha alt gruptaki unvanlara açıktan atamaları yapılabilir.

    Ancak, Devlet Memurluğuna ilk defa açıktan atanacak personel için bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Ayrıca bunlardan 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik eki (1) sayılı cetvelde belirtilen V ve VI ncı hizmet bölgelerine atanan teknik personel, bu hizmet bölgelerinde en az 4 yıl süre ile çalışmadan diğer hizmet bölgelerine atanamazlar.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 24 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 25 - Bu Yönetmelik kapsamındaki görev gruplarında belirtilen unvanlara asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 26 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 1- 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki veya üç yıllık yükseköğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 27 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 28 - Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.

    **Ekler için R.G. ye bakınız.**

    Mevzuat Kanunlar