ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ RAPORU VERMEYE YETKİLİ AMİRLER YÖNETMELİĞİ

    Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 07/06/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25838

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personelin; mesleki ve yöneticilik ehliyetlerini, sicil ve başarı değerlemelerini, genel durum ve davranışlarını tespite yetkili sicil amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalıştırılan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sicil raporu vermeye yetkili amirler

    Madde 4 - Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında çalışan sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurmaya yetkili birinci ve ikinci sicil amirleri bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Birinci ve/veya ikinci sicil amiri bulunmayan birimlerdeki sözleşmeli personelin sicil raporları, üst sicil amirleri tarafından doldurulur.

    Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan hükümler

    Madde 6 - 16/2/1999 tarihli ve 23613 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

    EKLER "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar