TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ ATANMA, GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Atanma, Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Resmi Gazete Tarihi : 29/06/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25860

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname eki I ve II sayılı cetvele dahil personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri hariç Kurumda memur kadroları ile sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilen personelden, müdür ve daha alt görevlere, görevde yükselme mahiyetinde asaleten atanacaklar ile unvan değişikliği sureti ile atanacakları kapsar.

    Ancak, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Müessese Müdürü, Müessese Müdür Yardımcısı, Müşavir, İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı, Başuzman kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelikte öngörülen sınav şartı aranmaz.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum:Türkiye Taşkömürü Kurumunu,

    Genel Müdürlük:Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür:Kurum Genel Müdürünü,

    Daire:Kurum merkez teşkilatı ana birimlerini,

    Taşra Teşkilatı:Kurumun Genel Müdürlük dışındaki, müesseselere bağlı üretim ve hizmet birimlerinin tamamını,

    Müessese:Kuruma bağlı tüzel kişiliğe sahip işyerlerini,

    İşletme:Kuruma ve müesseselere bağlı üretim ve hizmet birimlerini,

    Şube:Kuruma ve müesseselere bağlı destek ve hizmet birimlerini,

    Görev Gurupları:Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Görev Unvanı:Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan görev gurupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    Hizmet Süresi:657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi kapsamında, kurumda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, aylıksız izin süreleri hariç, fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    Görevde Yükselme:Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere yapılacak atamaları,

    Unvan Değişikliği:En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    Aynı düzeyde görev:Hiyerarşi, görev yetki ve sorumluluk açısından aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Üst görev:27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev:27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi memur ve sözleşmeli personele ilişkin görev grupları aşağıda gösterilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Daire Başkanı,

    2) Müessese Müdürü, İşletme Müdürü,

    3) Müessese Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı,

    4) Şube Müdürü, Başmühendis,

    5) Koruma ve Güvenlik Amiri,

    6) Şef, Teknik Şef, Güvenlik Amir Yardımcısı, Güvenlik Grup Şefi.

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) I. Hukuk Müşaviri,

    2) Hukuk Müşaviri.

    c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) Müşavir,

    2) Başuzman,

    3) Teknik Uzman, Uzman.

    d) Sağlık Hizmetleri Grubu;

    1) Baştabip.

    e) Savunma Hizmetleri Grubu;

    1) Savunma Uzmanı,

    2) Sivil Savunma Uzmanı,

    3) Sivil Savunma Amiri.

    f) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    1) Çözümleyici.

    g) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Memur, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

    h) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    1) Aşçı.

    Unvan Değişikliğine Tabi Kadro ve Pozisyonlar:

    Mühendis, Jeomorfolog, İstatistikçi, Avukat, Programcı, Tercüman, Tekniker, Tabip, Diş Tabibi, Hemşire, Eczacı, Biyolog, Teknisyen, Teknik Ressam.

    Öğrenim durumu

    Madde 6 - Kurumda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen;

    a) Daire Başkanı, Müessese Müdürü, Müessese Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri, Müşavir, Başuzman, İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Teknik Uzman, Uzman (İdari), Başmühendis, Çözümleyici kadrolarına atanacakların fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olması,

    b) Teknik ve İdari Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi için 2 yıllık yüksekokul mezunu,

    c) Memur, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni pozisyonları için lise veya dengi okul mezunu olması,

    şartları aranır.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 7 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki görev unvanlarına görevde yükselme mahiyetinde yapılacak atamalarda;

    a) Atama yapılacak boş kadronun bulunması gerekir,

    b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerinde öngörülen disipline ilişkin hükümler uygulanır.

    c) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az 76 puan olması şarttır. Sözleşmeli personelin ise son yılın sicil ve başarı değerlemesinin A veya B düzeyinde olması ve son 3 yıllık sicil notu ortalamasının en az 76 puan olması şarttır.

    d) Görevde yükselme eğitimine katılacak personelin, kurumda en az iki yıl çalışmış olması zorunludur.

    Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 8 - Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

    Görevde yükselme eğitimi gerektirmeyen kadrolara atanacaklarda aranacak özel koşullar:

    a) Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Müessese Müdürü, Müessese Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde ön görülen şartları taşımak gerekir.

    b) Müşavir, Başuzman kadrolarına atanabilmek için;

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde ön görülen şartları taşımak,

    2) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi I sayılı cetvele tabi görevlerde bulunmak,

    gerekir.

    c) Mühendis, Jeomorfolog, İstatistikçi, Avukat, Programcı, Tercüman, Tekniker, Hemşire, Teknisyen, Teknik Ressam, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Biyolog pozisyonlarına atanabilmek için;

    Bu kapsamdaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın Kurumca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak unvan değişikliği sınavındaki başarısına göre yapılır.

    Unvan değişikliği sınavları, kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    Görevde yükselme eğitimine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel koşullar:

    a) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi kadrosuna atanabilmek için; kurumda en az 2 yıl Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışmış olmak,

    b) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; kurumda en az 2 yıl Koruma ve Güvenlik Grup Şefi olarak çalışmış olmak,

    c) Koruma ve Güvenlik Amiri kadrosuna atanabilmek için; kurumda en az 2 yıl Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı olarak çalışmış olmak,

    d) Şef (İdari) kadrosuna atanabilmek için; 2 yılı Kurumda olmak üzere en az 5 yıl hizmeti bulunmak (4 yıldan az süreli yüksek okul mezunları için, eksik olan süreler hizmet süresine eklenir.) ve bu sürenin en az yarısı kadar süre ile atama yapılacak boş pozisyonun bulunduğu birimde ya da benzer görevlerde çalışmış olmak,

    e) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için; kurumda, Mühendis olarak en az 2 yıl çalışmış olmak (Bu süre, konusunda yüksek lisans yapmış olanlar için en az 1 yıl, doktora yapmış olanlar için en az 6 aydır.) ve bu sürenin en az yarısı kadar süre ile atama yapılacak boş pozisyonun bulunduğu birimde ya da benzer görevlerde çalışmış olmak,

    f) Teknik Şef pozisyonu için; kurumda Tekniker pozisyonunda en az 5 yıl çalışmış olmak ve bu sürenin en az yarısı kadar süre ile atama yapılacak boş pozisyonun bulunduğu birimde çalışmış olmak,

    g) Baştabip kadrosuna atanabilmek için; en az 2 yıl Uzman Tabip ya da 2 yılı kurumda olmak üzere 4 yıl Tabip olarak çalışmış olmak,

    h) Hukuk Müşaviri kadrosu için; Kurumda fiilen en az 10 yıl avukat olarak çalışmış olmak,

    i) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartların yanı sıra kurumda Şef (İdari) ya da Teknik Uzman, Uzman (İdari) pozisyonlarında toplam en az 1 yıl süre ile görev yapmış olmak ve bu sürenin en az yarısı kadar süre ile atama yapılacak boş kadronun bulunduğu birimde ya da benzer görevlerde çalışmış olmak,

    j) Şube Müdürü (Sağlık İşlerinde görevlendirilecekler için) kadrosuna atanabilmek için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartların yanı sıra Tabip olarak 2 yılı kurumda olmak üzere en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    k) Şube Müdürü (Veri İletişim ve Teknik Destek, Yazılım Geliştirme, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgi İşlem, Araştırma-Geliştirme işlerinde görevlendirilecekler için) kadrolarına atanabilmek için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartların yanı sıra Kurumda bilgi işlem birimlerinde en az 1 yıl süre ile Şef olarak görev yapmış olmak ya da en az 2 yılı Kurumda olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının benzer birimlerinde en az 8 yıl süre ile Uzman, Mühendis, Programcı ya da Çözümleyici pozisyonlarında çalışmış olmak,

    l) Teknik Uzman kadrosuna atanabilmek için; kurumda en az 10 yıl Mühendis ya da 12 yıl Tekniker olarak çalışmış olmak ve bu sürenin en az yarısı kadar süre ile atama yapılacak boş kadronun bulunduğu birimde çalışmış olmak (Ancak, Teknik Şef pozisyonlarında görevli personel için hizmet şartı, Başmühendis olarak görev ifa edenler için ise sınav şartı aranmaz),

    m) Uzman (İdari) kadrosuna atanabilmek için; kurumda en az 12 yıl hizmeti olmak ve bu sürenin en az yarısı kadar süre ile atama yapılacak boş kadronun bulunduğu birimde çalışmış olmak (Ancak, Şef pozisyonlarında görevli personel için hizmet şartı aranmaz),

    n) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte ve 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Bilgisayara dayalı proje tasarımında deneyimli olmak,

    3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

    4) İki yıl programcı pozisyonunda çalışmış olmak,

    gerekir.

    o) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

    1) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) Bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

    p) Memur, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına atanabilmek için;

    1) Lise ve dengi okul mezunu olmak

    gerekir.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar:

    a) Mühendis, Jeomorfolog, İstatistikçi, Avukat pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    b) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) Veritabanı uygulamalarında yazılım deneyimi bulunmak,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    c) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

    1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğretim mezunu olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    d) Hemşire pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin, yüksek okulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümünden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    e) Teknisyen, Teknik Ressam pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    f) Tabip, Eczacı, Biyolog pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) Fakülte veya Yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    g) Tercüman pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksek okulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

    2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (B) düzeyinde başarılı olmak,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 9 - Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan görev gruplarındaki kadro/pozisyonlara atanabilmek için görevde yükselme sınavına girecek olanların, sınavdan önce bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen ortak ders konularında en az (30), görevin niteliğiyle ilgili ve kurumsal konularda en az (45) saat olmak üzere toplam en az (75) saat süreli görevde yükselme eğitimi programının tamamına katılmaları zorunludur.

    Görevde yükselme eğitimine alınanlara zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmesi için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Kurum gerekli gördüğünde; görevde yükselme eğitimi, eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro/pozisyonlar ve eğitim programını bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum veya kuruluşu ile ortaklaşa düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitimine ilişkin sekreterya hizmetleri İş Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Duyuru

    Madde 10 - Görevde yükselme eğitimi, eğitimin başlama tarihinden en az bir ay önce kurum personeline duyurulur.

    Görevde yükselme eğitimi için Personel Daire Başkanlığınca yapılacak duyuruda, aşağıdaki bilgilere yer verilir:

    a) Atama yapılacak boş kadro ve pozisyonların unvanı, sayısı, derecesi, hangi birimde bulunduğu,

    b) Son başvuru tarihi,

    c) Görevde yükselme eğitiminin tarihi ve yeri,

    d) Görevde yükselme eğitimine alınacak personelde aranacak koşullar.

    Başvuru

    Madde 11 - Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine, kurumdaki boş kadro ve pozisyonlar için gerekli koşulları taşıyanların dilekçeleri, birimleri aracılığıyla son başvuru tarihine kadar Personel Daire Başkanlığına ulaştırılır.

    Başvuruların incelenmesi

    Madde 12 - Başvuruda bulunanların bu Yönetmeliğe göre gerekli koşulları taşıyıp taşımadıkları Personel Daire Başkanlığı tarafından incelenir, uygun görülenlerin isim listeleri İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığına bildirilir. Uygun görülen ve görülmeyenlerin isim listeleri de ayrıca birimlerine gönderilir.

    Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir nedenle bu koşulları taşımadıkları anlaşılanların, görevde yükselme sınavını kazanmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Ataması yapılanların ise atama onayı iptal edilir.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 13 - Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro/pozisyon sayısının iki katını geçemez.

    Atama yapılacağı duyurulan kadro/pozisyon sayısının iki katından fazla personelin başvurması durumunda eğitime katılacak personelin seçiminde bu Yönetmeliğin EK-1'indeki Değerlendirme Formunda gösterilen puanlama sistemi uygulanır ve bu forma göre yapılacak değerlendirmede, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro/pozisyon sayısının iki katı kadar personel belirlenerek Görevde Yükselme Eğitimine alınır. Puanların eşit olması halinde ise sırasına göre son sicil notu yüksek olan, hizmet süresi fazla olanlar tercih edilir. Atama yapılacağı duyurulan boş kadro/pozisyon sayısının iki katından az personelin başvurması durumunda, durumu uygun olan bütün personel eğitime alınır. Görevde Yükselme Eğitimine alınacaklara eğitim yeri ve zamanı en az 15 gün önceden bildirilir.

    Bu eğitimi tamamlayanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Görevde yükselme eğitimini verecek birim

    Madde 14 - Eğitim, İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Personel Daire Başkanlığı, Etüd, Plan-Proje ve Tesis Daire Başkanlığı, Muhasebe Daire Başkanlığı, Satınalma Daire Başkanlığı, İşletmeler Daire Başkanlığı ve kadrosu boşalan diğer birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

    İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı görevde yükselme eğitiminin yerini, eğitim programını, eğitim verecek personelin belirlenmesini, eğitimin başlama ve bitiş tarihini, süresini ve diğer bilgileri alacağı onayı müteakip tüm birimlere duyurur.

    Görevde yükselme eğitim programında eğitim vermek amacıyla kurum personeli, diğer kurum ve kuruluşlar ile tüm üniversitelerden yararlanılabilir.

    Görevde yükselme eğitimi konuları

    Madde 15 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) TC. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

    g) Mesleki etik ilkeleri,

    h) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular,

    Görevde yükselme eğitim programlarında bu maddenin (h) bendinde belirtilenlere ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmış (%60)' tır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Sınavı Esasları

    Sınavın şekli

    Madde 16 - Görevde yükselme eğitimine katılanlar bu Yönetmelikte belirtilen görevlere atanabilmek için;

    Kurumca, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olmaları şarttır.

    Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Sınav kurulu

    Madde 17 - Sınav Kurulu Genel Müdürün onayı ile oluşturulur.

    Sınav Kurulu, Genel Müdürün uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısı ya da Daire Başkanının başkanlığında, Personel Daire Başkanlığı, İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı, Fen Tetkik ve Verimlilik Daire Başkanlığı ile İşletmeler Daire Başkanlığından en az Şube Müdürü düzeyinde birer temsilcinin katılımı ile toplam 5 kişiden oluşur. Aynı usulle yedek üyelerde belirlenir. Kurul, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır. Çekimser oy kullanılmaz.

    Asil üyenin bulunmadığı hallerde toplantıya yedek üye katılır. Sınav Kurulunu oluşturacak üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve unvanlar itibarıyla daha düşük düzeyde olamaz.

    Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinden, görevde yükselme sınavına eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katılması halinde bu kurulda görev alamaz.

    Kurulun sekreterya hizmetleri, İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 18 - Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını ve süresini belirlemek,

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

    c) Sınavı yapacak kurumlara yazılı sınav konularının kapsamına giren konuları bildirmek; yazılı sınavlarda sorulacak soruların hazırlanmasına katkıda bulunmak,

    d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

    f) Görevde yükselme eğitimine ilişkin takvim belirlendiğinde bu takvime göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Merkezi veya yükseköğretim kurumlarından birine sınav yaptırmak için başvuruda bulunulmasını sağlamak,

    g) Tutanakları düzenleyip imzalamak,

    h) Sınava ilişkin bir rapor hazırlamak.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

    Madde 19 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılan yazılı sınav sonuçları Kuruma ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Personel Daire Başkanlığınca sınava katılan personele ve sınav kuruluna yazılı olarak duyurulur. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 20 - Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl süre ile veya bir sonraki sınava kadar Personel Daire Başkanlığı arşivinde saklanır.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 21 - Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına sonuçların ilan edilmesinden itibaren 10 gün içinde İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığına bir dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar sınav kurulunca 15 gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunun kararı kesindir.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 22 - Görevde yükselme sınavını kazananlar, boş kadro/pozisyonlara başarı sırasına göre 3 ay içerisinde atanırlar. Sınav sonunda alınan puanların eşit olması halinde, ataması yapılacak personel, EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak belirlenir.

    Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerli olup, bu süre içinde boşalacak aynı kadro/pozisyonlar için sınav sonucunda başarılı olup atanamayanlardan başarı sırasına uygun olarak atama yapılabilir.

    Göreve başlamayanlar

    Madde 23 - Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasındaki geçişler

    Madde 24 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri hariç olmak üzere görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

    a) Aynı ana görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler ile bu görevlerin kendi aralarındaki geçişler unvan değişikliği sınavına tabidir.

    Sağlık nedeni ile görev değişikliği

    Madde 25 - Bulundukları görevi yapamayacakları tam teşekküllü Devlet ya da üniversite hastaneleri sağlık kurullarınca belgelendirilenler, durumlarına uygun başka bir göreve atanırlar. Atama işleminde bu Yönetmelikte belirtilen hizmet süresi şartı aranmaz.

    Özürlülerin eğitim ve sınavları

    Madde 26 - Kurum, gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin görevde yükselme eğitimleri ve sınavları ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli önlemleri alır.

    Kazanılmış haklar

    Madde 27 - Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Özelleştirilen kurumlardan atama

    Madde 28 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanunun 22 nci maddesi uyarınca özelleştirilen kurumlardan yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Açıktan atamalar

    Madde 29 - Açıktan atamalarda genel hükümler uygulanır.

    Kurum dışından yapılacak atamalar

    Madde 30 - Kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atama talebinde bulunan personel, bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşımaları koşuluyla kurumdaki aynı unvanlı kadro/pozisyonlara veya aynı grup ya da daha alt gruptaki diğer unvanlı kadro/pozisyonlara atanabilir.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 31 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 32 - 3/5/2001 tarihli ve 24391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Atanma ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personel hakkında, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 5 inci maddenin uygulanması bakımından, 2 veya 3 yıllık yüksek öğrenim görmüş olanlar 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş sayılır.

    Yürürlük

    Madde 33 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 34 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Html

    Mevzuat Kanunlar