TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME VE TAŞIT SATIŞ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Malzeme ve Taşıt Satış Yönetmeliği

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2005

    Resmi Gazete Sayısı: 25862

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı,Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde bulunan, ihtiyaç fazlası ve hurda niteliğindeki malzeme ve taşıtların değerlendirilmesi ve satışı işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinde bulunan; ihtiyaç fazlası malzeme, hurda malzeme, ihtiyaç fazlası taşıt, ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve hurda taşıtların tespit edilmesi, sınıflandırılması, transferi ve satışına ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

    Teşekkül: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) Genel Müdürlüğünü,

    Yönetim Kurulu: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinin Yönetim Kurulunu,

    Genel Müdür: Teşekkülün Genel Müdürünü,

    Üst birim: Teşekkülün daire başkanlıkları ile Genel Müdüre veya Genel Müdür Yardımcısına doğrudan bağlı; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği,

    Savunma Sekreterliği ve müdürlükleri,

    İstekli: Satışı yapılacak malzeme ve taşıt için teklif veren gerçek ve tüzel kişileri,

    Yüklenici: Üzerine satış yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

    İhtiyaç fazlası malzeme: Uzun süre hareket görmeyen ve Teşekkülde kullanım alanı kalmayan; yeni, kullanılmış veya onarımla kullanılabilir durumdaki her türlü malzemeyi,

    İhtiyaç fazlası taşıt: Teşekkülde hizmetine ihtiyaç duyulmayan, sağlam veya onarımla kullanılabilir durumdaki her türlü taşıtı,

    Hurda malzeme: Normal hizmet süresini doldurarak servis dışı bırakılan veya herhangi bir nedenle hizmete konulması mümkün olmayan, bakım ve onarımla dahi kullanılmasına imkan bulunmayan; bozulmuş, hasarlanmış, yıpranmış veya eskimiş her türlü malzemeyi,

    Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt: 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine göre oluşturulan komisyon tarafından muayenesi yapılarak, 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda trafikten çekme işlemine tabi tutulan, onarımla yenileştirildikleri takdirde tekrar tescili yapılabilen taşıtı,

    Hurda taşıt: 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine göre oluşturulan komisyon tarafından muayenesi yapılarak, 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda hurda olarak tefrik edilen ve onarımla yenilenseler bile tekrar tescili yapılamayan taşıtı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Tespit ve Değer Takdir Komisyonlarının Kuruluşu

    Tespit Komisyonlarının Kurulması

    Madde 5 - Stoklarında ihtiyaç fazlası malzeme olan üst birim tarafından, Teşekkülün diğer üst birimlerine sözü edilen malzemelere ihtiyaçları olup olmadığı yazılı olarak sorulur. Diğer üst birimlerin de ihtiyaçları olmadığının tespit edilmesi halinde, aşağıda belirtildiği şekilde komisyonlar kurularak malzemelerin değerlendirilmesi sağlanır.

    a) İhtiyaç Fazlası ve Hurda Malzeme Tespit Komisyonunun kuruluşu;

    Başkan: Malzemenin ait olduğu üst birimden ilgili müdür,

    Üye: Malzemenin ait olduğu üst birimden ilgili müdür yardımcısı veya şef,

    Üye: Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığından 1 inci veya 2 nci derece imzaya yetkili bir kişi,

    Üye: İdari İşler Müdürlüğünden 1 inci veya 2 nci derece imzaya yetkili bir kişi,olmak üzere toplam 4 kişiden oluşur.

    b) İhtiyaç Fazlası Taşıt Tespit Komisyonunun kuruluşu;

    Başkan: İdari İşler Müdürü,

    Üye: İdari İşler Müdür Yardımcısı,

    Üye: İdari İşler Şefi,

    Üye: Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığından 1 inci veya 2 nci derece imzaya yetkili bir kişi,olmak üzere toplam 4 kişiden oluşur.

    c) Ekonomik Ömrünü Doldurmuş Taşıtlar ve Hurda Taşıtlar Tespit Komisyonunun kuruluşu;

    Başkan: İdari İşler Müdürü,

    Üye: Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığından 1 inci veya 2 nci derece imzaya yetkili bir kişi,

    Üye: Taşıtın tescil edildiği il sınırları içerisindeki trafik şube müdürlüğünce görevlendirilecek trafik komiseri veya memuru,

    Üye: Karayolları Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek bir kişi,   olmak üzere toplam 4 kişiden oluşur.

    Değer Takdir Komisyonlarının Kuruluşu

    Madde 6 - 5 inci maddede belirtilen Tespit Komisyonları aynı zamanda Değer Takdir Komisyonu görevlerini de yaparlar.

    Yukarıda belirtilen Tespit Komisyonları ve Değer Takdir Komisyonları; malzeme veya taşıtın ait olduğu üst birim amirinin oluru ile oluşturulur.

    Tespit Şekli

    Madde 7 - Yukarıda belirtilen Tespit ve Değer Takdir Komisyonlarınca; ihtiyaç fazlası malzemelerin tespiti EK: 1 Form, hurda malzemelerin tespiti EK: 2 Form, ihtiyaç fazlası taşıtların tespiti EK: 3 Form ve ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıtların tespiti, makine-taşıt ihraç tutanağı EK: 4 Form düzenlenmek suretiyle yapılır.

    Değer Takdir Şekli

    Madde 8 - Malzemenin değer takdiri; kalitesi, cinsi, satış üstünlüğü, mevcut durumu ve piyasa rayici incelenerek yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Satış

    Satış Taleplerinin Bildirilmesi

    Madde 9 - Malzeme ve taşıtların satışı yılda bir defa gerçekleştirilir. Bu nedenle birimler satış taleplerini her yılın Mart ayı sonuna kadar Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanlığına intikal ettirirler. Ancak gerek niteliği (patlayıcı, yanıcı, zamanla değer kaybedecek ya da bozulabilecek malzemeler ve benzeri), gerekse yer darlığı bakımından acilen satışı gerekli görülen malzemelerin satışı münferit olarak gerçekleştirilebilir.

    Ekonomik Ömrünü Doldurmuş veya Hurda Taşıtların Satışı İçin Yapılacak İşlemler

    Madde 10 - Ekonomik ömrünü doldurmuş veya hurda taşıtların satışının yapılabilmesi için, Yönetim Kurulu Kararı ve Bakanlık oluru alınır. Bakanlık olurunu müteakip İdari İşler Müdürlüğü tarafından;

    a) Taşıtın tescilini yapan trafik şube müdürlüğünden ekonomik ömrünü doldurmuş araçlar için "Trafikten Çekme Belgesi", hurda taşıtlar için ise "Hurda Belgesi" alınır.

    b) Taşıtın bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğüne başvurularak "Vergi İlişik Kesme Belgesi" alınır.

    Yukarıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasını müteakip satış işlemlerine başlanır.

    Satışın Duyurulması

    Madde 11 - Gerekli onayı müteakip piyasaya satışına karar verilen malzeme ve taşıtlar için;

    a) Tespit edilen toplam bedeli Genel Müdür Yardımcısının yetkisine kadar olanlar için repertuarda kayıtlı bu işle iştigal eden en az 5 firmadan teklif istemek suretiyle,

    b) Tespit edilen toplam bedeli Genel Müdür Yardımcısının yetki limitini geçenler için Resmî Gazete'de ilan vermek suretiyle,duyuru yapılır.

    Satış Komisyonunun Kuruluşu

    Madde 12 - Satış Komisyonunun kuruluşu;

    Başkan: Personel, Eğitim ve İdari İşler Dairesi Başkanı,

    Üye: Ticaret ve Yatırım Müdürü,

    Üye: Ticaret Müdür Yardımcısı,

    Üye: İlgili birim müdürü,

    Üye: Mali işler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığından bir müdür,olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

    Yukarıda belirtilen Komisyon üyelerinin asillerinin olmadığı durumlarda yerine vekalet edenler katılırlar.

    Satış Komisyonunun Görev ve Yetkileri

    Madde 13 - Satış Komisyonunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

    a) Kendisine tevdi edilen dosyayı incelemek,

    b) Satışı yapılacak malzemeleri ve taşıtları yerinde görüp incelemek,

    c) Seçilen satış şekline göre satış prosedürünü uygulamak,

    d) Geçici teminatları kontrol etmek, teklifleri değerlendirmek,

    e) Tekliflerin incelenmesi sonucu, verilen fiyatların yeterli görülmemesi halinde satış işleminin iptalini teklif etmek,

    f) Verilen fiyatların yeterli görülmesi halinde satış kararı vermek.

    Komisyon kararları onay makamlarına nihai bir sonuca ulaşmadan ve hiçbir görüşe yer verilmeden sunulamaz. Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Çoğunluk kararına katılmayan üyeler gerekçelerini karara yazarak imzalarlar. Komisyon üyeleri karara geçen mütalaa ve kararlarından sorumludurlar.

    Satış Şekilleri

    Madde 14 - Bu Yönetmelik kapsamına giren malzeme ve taşıtların satış şekilleri şunlardır:

    a) Kapalı zarf usulü ile satış,

    b) Açık teklif almak suretiyle satış,

    c) Pazarlık ve açık artırma usulü ile satış.

    Satış Komisyonu satış şekillerinden biri ile başlayan satış işlemini, onay merciinden gerekçeli onay almak suretiyle diğer bir şekle dönüştürüp sonuçlandırabilir.

    Satış Yetki Limitleri

    Madde 15 - Satış yetki limitleri, Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilmiş Satınalma Yetki Limitleri baz alınmak suretiyle aşağıdaki şekilde belirlenir:

    a) Genel Müdür Yardımcısının Yetki Limiti: Satınalma yetki limitinin %25'ine kadar,

    b) Genel Müdürün Yetki Limiti: Satınalma yetki limitinin %25'ine kadar,

    c) Yönetim Kurulunun Yetki Limiti: Genel Müdürün yetki limitini aşan satışlar.

    Teminat Miktarlarının Tespiti ve Alınması

    Madde 16 - Takdir bedeli Genel Müdür Yardımcısının satınalma yetki limitinin %10'una kadar olan satışlardan teminat alınmaz. Bu meblağın üzerinde olan satışlarda, geçici teminat takdiri kıymet bedelinin %3'ünden, kati teminat ise ihale bedelinin %6'sından az olmamak üzere belirlenir.

    Belirlenen geçici teminatların tutarı satış şartnamesinde belirtilir.

    Resmi daireler, KİT'ler ve bağlı ortaklıklarından teminat alınmaz.

    Fiyat teklifinde veya yapılacak artırmada isteklilerce teklif edilen fiyatların komisyonca yeterli görülmesi durumunda; ilk üç sırada yer alan firmaların geçici teminatları opsiyon süresince tutulur, diğerlerinin teminatları iade edilir.

    Kati teminat, satış işinin şartnamesine uygun bir şekilde sonuçlanmasını müteakip iade edilir.

    Bedel Tahsili

    Madde 17 - Satış bedelinin tamamı teslimattan önce tahsil edilir. İhaleyi alan kişi ve kuruluşun malzemeyi kısmen veya tamamen teslim almaması durumunda tahsil edilen mal bedeli iade edilmez ve kati teminatı irat kaydedilir.

    Fiyatların Düşük Olması Durumu

    Madde 18 - İstekliler tarafından teklif edilmiş olan fiyatların uygun görülmemesi ya da teklif temin edilememesi halinde; satış işlemleri uygun bir tarihte yenilenir. İkinci satış işleminde de aynı durumla karşılaşılması halinde, Satış Komisyonunca aşağıda belirtilen hususlardan birine karar verilerek onay merciinin onayına sunulur

    a) İhalenin iptal edilerek bir sonraki yıl yapılacak satışlarla birleştirilmesi,

    b) Temin edilen en yüksek fiyata satış kararının verilmesi,

    c) Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumunca belirlenmiş fiyatlar üzerinden bu Kuruma satış kararının verilmesi.

    Resmi Daireler ve Kamu İktisadi Teşekküllerine Satış

    Madde 19 - Bu Yönetmelik kapsamına giren malzemelerin; resmi daireler, kamu iktisadi teşekkülleri ve bağlı ortaklıklarına yapılacak satışlarında Genel Müdür Yardımcısının satınalma yetki limitinin %10'unu aşmayan miktarı için bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Karşılıklı olarak mutabık kalınan fiyat ve şartlar üzerinden satış gerçekleştirilir. Belirlenen limiti aşan satışlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna Satış

    Madde 20 - Hurda niteliğindeki malzeme ve taşıtlar; 20/3/1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler İhtiyaç Fazlası Malzemeleri Elinde Bulunduranların Sorumluluğu

    Madde 21 - İhtiyaç fazlası malzemelerin elden çıkarılıncaya kadar bakımlı bulundurulmasından bu malzemeleri zimmetinde bulunduran birimler sorumludur.

    Satışı Yapılan Malzeme ve Taşıtların Kayıttan Düşürülmesi

    Madde 22 - Bu Yönetmelik kapsamında satılan malzeme ve taşıtların kaydi değeri ile satış fiyatı arasındaki fark "Arızi Satış Kârları ve Zararları" hesabına aktarılır, satılan malzeme ve taşıtlar kayıtlardan düşürülür.

    Sabit Kıymet Niteliğindeki Malzemelerin Satışı

    Madde 23 - Sabit kıymet niteliğindeki malzemelerin satışı, Teşekkülün Sabit Kıymetler Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak yapılır.

    Satış Yapılamayacak Kişiler

    Madde 24 - Teşekkül personeli ve birinci dereceden yakınları bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan satışlara alıcı olarak katılamazlar.

    Yürürlük

    Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    "Ekler" html formatında kaydedilmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar