TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 22/09/1993

    Resmi Gazete Sayısı : 21706

    BİRİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Yönetmelik Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    KAPSAM

    Madde 2 - Bu Yönetmelik Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu TeftişKurulu Başkanlığının görevleri ile Teftiş' Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu büro personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin yükümlülüklerini, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını, Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının

    çalışma usul ve esaslarını kapsar.

    TANIMLAR

    Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen:

    Genel Müdürlük : Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü.

    Genel Müdür :Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu Genel Müdürünü,

    Teftiş Kurulu :TKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunu,

    Kurul Başkanı :TKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanını,

    Refakat Müfettişi:Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Müfettişleri,

    Müfettiş :Teftiş Kurulu Başkanı ile Başmüfettişleri, Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcılarını,

    Büro :Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosunu,

    Büro Personeli : Büroda görevli şef, memur, sekreter ve daktilog

    rafları

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ

    KURULUŞ

    Madde 4 - Teftiş Kurulu Başkanlığı;

    a) Başkan,

    b) Başmüfettişler,

    c) Müfettişler,

    d) Müfettiş Yardımcıları,

    e) Büro personelinden oluşur.

    BAĞLILIK

    Madde 5 - Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan Genel Müdüre bağ

    lıdır. Başkan görevlerini, Müfettişler teftiş, inceleme ve soruşturmalarını Genel Müdür adına yaparlar.

    GÖREV MERKEZİ

    Madde 6 - Teftiş Kurulu Başkanlığının görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez Müfettişlerin de görev merkezidir.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genci Müdürün onayı ile devamlı denetim ve teftişi sağlamak amacıyla Ankara dışında da görev merkezi oluştu

    rabilir.

    İKİNCİ KISIM : BİRİNCİ BÖLÜM

    TEFTİŞ KURULU

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

    Madde 7 - Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır;

    a) Kurum Merkez Kuruluşu ile bağlı birimlerin idari ve teknik faa

    liyet ve işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu kararlan, genelgeler ve Genel Müdürlük emirlerine, işletme ve çalışma usûl ve esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,

    b) Genel Müdürlük Merkez Kuruluşu ile bağlı birimlerde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : TEFTİŞ KURULU BAŞKANININ ATANMASI, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANININ ATANMASI

    Madde 8 - Teftiş Kurulu Başkanı. 3 yıllık Müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az 10 yıl TKİ Müfettişliği yapmış olanlar arasından Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu'nun Kararı ile atanır.

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

    Madde 9 - Teftiş Kurulu Başkanı Müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup görev ve yetkilen şunlardır;

    a) Teftiş Kurulunu yönetmek. Müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

    b) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

    c) Teftiş programlarını hazırlayarak Genel Müdürün onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak,

    d) Normal teftiş programlan dışında ortaya çıkacak olayların incele

    me ve soruşturması için Genel Müdür tarafından verilecek emir üzerine Müfettişleri bu işlerle görevlendirmek,

    e) Müfettişlerin düzenledikleri raporları incelemek, varsa eksiklikle

    rini tamamlamak,

    i) Teftiş, inceleme ve soruşturma raporları sonuçlarını. Başkanlık görüş ve kanaatini de belirterek Genel Müdüre sunmak ve sonuçlanmasını takip etmek,

    g) Müfettişlerin raporlarındaki teklifleri mevzuata ve usullere uygun bulmadığı takdirde, yazılı olarak gerekçesiyle keyfiyeti bildirerek müfettişten teklifi hakkında görüşünü tekrar sormak, müfettiş görüş ve teklifinde ısrar ettiği takdirde, keyfiyeti yazısında belirtmek suretiyle rapo

    ru Genel Müdüre sunmak.

    h) Müfettişlere, teftiş raporlarının sonuçlarını yazılı olarak bildir

    mek,

    i) Müfettişlerin resen yazışmaya yetkili olmadıkları makam ve şahıslarla yapacağı yazışmalara tavassut etmek,

    j) Müfettişlerin çalışma cetvelleri ile hakediş cetvellerini incelemek, istihkaklarına," yükselmelerine, merkezlerine, idari ve özlük işlerine ilişkin işlemleri ifa etmek, birinci derecede sicil amirliği yapmak,

    k) Mevzuatın, müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,

    1) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve üç yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak,

    m) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporlarını düzenlemek ve Genel Müdüre arz etmek,

    n) Müfettişlerin mesleki ve ilmi çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı tetkik sonuçlarının yayımlanmasını sağlamak,

    o) Teftiş Kurulu bürosunun işlerinin düzenli yürütülmesini sağlamak,

    p) Genel Müdür tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapmak.

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANINA YARDIM

    Madde 10 - Kurul Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda müfettişi "Refakat Müfettişi" olarak görevlendirebilir.

    TEFTİŞ KURULU BAŞKANINA VEKÂLET

    Madde 11 - Kurul Başkanının geçici olarak görevi başında bulun

    maması hallerinde. Başkanlığa tayin şartlarını taşıyan bir müfettiş. Kurul Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile Başkanlığa vekâlet eder.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : MÜFETTİŞLER

    MÜFETTİŞLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

    Madde 12 - Müfettişler;

    a) Kurumun Merkezi ve bağlı kuruluşlarının faaliyet ve işlemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik, yönetim kurulu kararlan, genelgeler ve toplu iş sözleşmelerine, işletme esas ve İcaplarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını teftiş etmek, incelemek ve soruşturmak,

    b) Teftiş, inceleme ve soruşturma yaptıkları birimlerdeki görevlilerin muhafazasına verilmiş olan kasa, para, pul. ambar, depo ve her türlü değerleri ve eşyayı saymak ve bunlara ait gizli olsun olmasın her türlü dosya, evrak ve belgeyi incelemek.

    c) Görevlen sırasında görülen noksanlık, yanlışlık ve aykırılıkları in

    celemek, bunların düzeltilmesi, tamamlanması ile işlerin daha iyi yürütülmesi ve görevlilerin çalışmalarından daha fazla faydalanılması işlerin ve çalışmaların düzenli ve verimli olması için gereken tedbirleri ve görüşleri yazacakları raporlarda belirtmek,

    d) Teftiş devresinin işlemlerinin incelenmesinde, yapılmış olduğu tesbit ve teftiş esnasında da yapılmakta olduğu müşahade edilen ve der

    hal gereğine tevessül edilmediği taktirde Kurum ve teftiş olunan birimin zararını mucip olacak işlemler sebebiyle, teftiş edilen yerin dikkatini çekerek, mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi için yazılı notla, gere

    kirse işin önemine göre süre tayin edip cevap isteyerek tebligat yapmak.

    e) Genel Müdür tarafından inceleme ve soruşturma istenen konular hakkında inceleme ve soruşturma yapmak.

    f) Görevleri sırasında öğrenmiş oldukları suç mahiyetindeki olay ve yolsuzlukları derhal Teftiş Kurulu Başkanına bildirmek, gecikmesinde sakınca bulunan ve delillerin kaybına neden olabilecek hallerde delilleri toplamak.

    g) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında 13 üncü maddedeki şartların meydana geldiğinin tesbiti halinde ilgilileri görevden uzak

    laştırmak, görevden uzaklaştırılmasını istemek veya görevlerine iade için teklifte bulunmak.

    h) Teftiş, inceleme ve soruşturma esnasında işleri başından ayrılmaları sakıncalı bulunan görevlilerin ayrılmalarının teftiş, inceleme ve soruşturmanın sonuna bırakılmasını veya izinli olarak ayrılmış olan

    lardan görevleri başında bulunmaları lüzumlu görülenlerin geri çağrılmalarını yazılı olarak işyeri amirinden istemek.

    i) Genel Müdürlükçe uygun görülen mesleki kongre, komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

    j) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle ilgili çalışmalar ve Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidirler.

    Müfettişler yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar.

    Müfettiş Yardımcılarının bu maddede sayılan yetkileri kullanabilme

    leri veya bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine "yetki" verilmesiyle mümkündür.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

    Madde 13 - Müfettişler;

    a)Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunlara ilişkin kayıt, defter, hesap ve belgeleri göstermeyen.

    b)İrtikâp, ihtilas, zimmete para geçirme, rüşvet, hırsızlık, evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat, inancı kötüye kullanmak, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçları işlediklerine dair kuvvetli deliller bulunan,

    c) Teftiş, inceleme ve soruşturmayı engelleyecek, güçleştirecek veya yanlış yönlere sürükleyecek davranışlarda bulunduğu kanaatine varılan,

    d)Haklarında açılan soruşturma sırasında görev başında bulun

    ması Kurum veya görevli bulunduğu birim için sakıncalı olan,

    e)Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında sorulan sorulara cevap vermekten kaçınan, personeli, res'en görevden uzaklaştırabilirler.

    Görevden uzaklaştırma keyfiyeti Müfettiş tarafından gerekçesiyle bir

    likte görevden uzaklaştırılan kişi ile birinci derecedeki amirine yazılı ola

    rak tebliğ edilir, ayrıca Genel Müdürlüğe ve Teftiş Kurulu Başkanlığına da hemen bilgi verilir.

    Görevden uzaklaştırma tedbiri teftiş, inceleme veya soruşturmanın her safhasında alınabilir.

    Teftiş, inceleme veya soruşturma yapılan yerin amiri tebligatı yerine getirmek ve bu yüzden işlerin aksamaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

    Görevden uzaklaştırma konusunda yapılan teftiş, inceleme veya soruşturma diğer işlere tercihan acele olarak yapılır ve sonuçlandırılır.

    Teftiş, inceleme veya soruşturma sonucunda, disiplin yönünden görevden çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına gerek kalmayan personel için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, Müfettişin yazısı veya raporu üzerine tayine yetkili makamca derhal kaldırılır.

    GÖREVLENDİRME

    Madde 14 - Müfettişler Genel müdürün onayı üzerine Teftiş Ku

    rulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar.

    Aldıkları görevlerin sonuçlarını Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    MÜŞTEREK ÇALIŞMALAR

    Madde 15 - Teftiş, inceleme ve soruşturmalarda birden fazla Müfettiş görevlendirildiği taktirde gruba dahil müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfatıyla çalışmaları düzenler.

    İŞLERİN SÜRESİNDE BİTİRÎLMEMESİ VE İŞİN DEVRİ

    Madde 16 - Müfettişler, kendilerine verilen işleri, Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

    Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Ancak. Genel Müdürün onayı ve Teftiş Kurulu Başkanının yazılı emri ile iş başka bir Müfettişe devredilebilir.

    Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir "devir notu", hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna;

    Devredilen işin ne olduğu,

    Devir gününe kadar işin hangi kısmının ne dereceye kadar ince

    lendiği.

    İş hakkında ne gibi görüş veya kanaata varıldığı, hakkındaki düşüncelerini yazar.

    Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir.

    Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası devreden Müfettiş taralından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devre

    den Müfettişte kalır.

    MÜFETTİŞLERİN UYACAKLARI HUSUSLAR

    Madde 17 - Müfettişler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte dav

    ranışlarda bulanamazlar.

    Müfettişler;

    a) İcraya müdahale edemezler,

    b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamaz

    lar,

    c) Teftişe tabi kimselerle özel ilişkiler kuramazlar. Beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar bu yasağın dışındadır,

    d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,

    e) Tasdikli örneklerini vermedikçe belgelerin asıllarını alamazlar.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : TEFTİŞ KURULU BÜROSU

    TEFTİŞ KURULU BÜROSU PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ VE SO

    RUMLULUKLARI

    Madde 18 - Teftiş Kurulu Bürosu Personeli;

    a) Başkanlığın her türlü haberleşme, kayıt ve dosyalama işlerini yürütmek,

    b) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek,

    c) Müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında inceleye

    rek tahakkuka ait işlemi hazırlamak,

    d) Başkanlığın kırtasiye, matbua ve diğer malzeme ihtiyacına ilişkin işlemleri yürütmek,

    e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    Büro Şefi, görevlerin noksansız olarak yapılmasından, büronun düzenli çalışmasından ve gizliliğin sağlanmasından Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Müfettişlere karşı birinci derecede sorumludur.

    Büro personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklaya

    mazlar. Rapor, evrak, defter ve benzeri belgeleri Teftiş Kurulu Başkanının izni olmaksızın hiç bir makama veya şahsa gösteremezler ve veremezler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : TEFTİŞE TABİ OLANLARIN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

    DENETİME TABİ OLANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

    Madde 19 - Teşekkül personeli teftiş, inceleme veya soruşturma

    larla ilgili olarak;

    a) Saklamak ve korumakla görevli oldukları para ve para hükmündeki kâğıt ve değerlerle, ambar ve depolarında bulunan ayniyatı, bunlarla ilgili belge, kayıt ve defterleri, gizli de olsa tüm vesikaları ilk

    taleplerinde Müfettişlere göstermek, gerektiğinde saymasına ve incelemesi

    ne yardımda bulunmak, Müfettişlerce sözlü veya yazılı olarak istenecek her türlü bilgiyi geciktirmeksizin vermek.

    b) Müfettişlerce istenecek her türlü belcenin asıllarını veya yetkilile

    rin imzalarını taşıyan onaylı örneklerini vermek, asılları alınan belcelerin Müfettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretlerini dosyada sakla

    mak,

    c) Hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında. Müfettişlerin isteği üzerine, verilmiş bulunan izinlerini teftiş, inceleme veya soruşturma so

    nuna kadar ertelemek, izin kullanılmaya başlanmış ise görevi başına dönmek.

    d) Teftiş, inceleme veya soruşturma işlemlerinin hizmetin gerekleri

    ne uygun biçimde yürütülebilmesi için Müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

    zorundadırlar.

    ÜÇÜNCÜ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : KURUM MÜFETTİŞLİĞİNE GİRİŞ

    Kurum Müfettişliğine Giriş

    Madde 20 - Kurum Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı olarak girilir.

    Kurum Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

    MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KURULU

    Madde 21- Kurum Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul Genel Müdürlük Makamının onayı ile Teftiş Kurulu Başkanının Başkanlığında dört Müfettişten oluşur Ayrıca iki yedek üye tesbit edilir.

    (Değişik fıkra: 10/04/2009 - 27196 S.R.G Yön/1.mad.) Sınav sorularının, sınav gruplarına göre Sınav Kurulunca hazırlanması esastır. Gerektiğinde Sınav Kurulunca, Genel Müdür onayı alınarak Ankara'daki üniversitelerden sınav sorularının hazırlanmasında yardım alınabileceği gibi, yazılı sınav sorularının hazırlanması ve bu sınavların yapılmasına ilişkin iş ve işlemlerde üniversitelere yaptırılabilir.

        (Ek fıkra: 10/04/2009 - 27196 S.R.G Yön/1.mad.) Yabancı dil sınavının yapılması yerine, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve/veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonucunda alınan puan esas alınabilir. Bu takdirde, gerekli görülen yabancı dil puanının alt sınırının her sınav öncesi Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenmesi ve sınav ile ilgili ilanda belirtilmesi zorunludur.

    MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAV ŞARTLARI

    Madde 22- Kurum Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

    a) Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,

    b)Sınavın açıldığı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki yıl eklenir) ,

    c) (Değişik bent: 10/04/2009 - 27196 S.R.G Yön/2.mad.) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Maden, Jeoloji, Jeofizik, Kimya, Makine, Elektrik Mühendisi yetiştiren fakülteleri veya en az dört yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

       d) (Değişik bent: 10/04/2009 - 27196 S.R.G Yön/2.mad.) Sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettiş yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

       e) (Değişik bent: 03/07/2005 - 25864 S.R.G Yön./1.mad.;Değişik bent: 10/04/2009 - 27196 S.R.G Yön/2.mad.) KPSS'den Kurumca ilan edilen puan türünden yeterli ve geçerli puanı almış olmak

       gerekir.

       (d) bendinde belirtilen husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden değerlendirilir. Sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile saptanır.

    MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ İLANI

    Madde 23- Giriş sınavlarının yapılış tarihleri, yapılacağı yerler ve giriş şartları Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde yayımlanan en az iki gazetede duyurulur.

    Son ilân, sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır.

    Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tesbit olunur.

    MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İŞLEMLERİ

    Madde 24- (Değişik fıkra: 03/07/2005 - 25864 S.R.G Yön./1.mad.; Değişik fıkra: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Sınava girmek isteyenler Kurum Teftiş Kurulu Başkanlığına iki fotoğraf, aday formu, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Sonuç Belgesinin aslı ya da bilgisayar çıktısı ve yüksek öğrenim kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya kurum onaylı sureti ile müracaat ederler.

    Aday formunda adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve gerekli diğer bilgiler bulunur.

    Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir.

    a) (Değişik bent: 10/04/2009 - 27196 S.R.G Yön/3.mad.; Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

       b) (Değişik bent: 10/04/2009 - 27196 S.R.G Yön/3.mad.; Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

       c) (Değişik bent: 10/04/2009 - 27196 S.R.G Yön/3.mad.; Değişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

       d) (Değişik bent: 10/04/2009 - 27196 S.R.G Yön/3.mad.) 4,5x6 cm boyutunda 6 adet fotoğraf,

       e) (Değişik bent: 10/04/2009 - 27196 S.R.G Yön/3.mad.; D eğişik bend: 31/07/2009 - 27305 S.R.G Yön\1.mad) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

       f) (Değişik bent: 10/04/2009 - 27196 S.R.G Yön/3.mad.) Kendi el yazısı ile dolduracağı başvuru formu.

    (Değişik fıkra: 10/04/2009 - 27196 S.R.G Yön/3.mad.) Başvuru Formunda baba ve ana adları ile meslek veya işleri; İlk, orta ve yüksek öğrenimlerini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.

    MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI YERLERİ

    Madde 25- Aranan şartları haiz istekliler, yazılı ve sözlü olmak üzere iki sınava tabi tutulurlar.

    Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınamazlar. Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara'da yapılır.

    MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI ADAYLIK BELGESİ

    Madde 26 - (Değişik madde: 10/04/2009 - 27196 S.R.G Yön/4.mad.)

    Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabileceklere Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı "Adaylık Belgesi" verilir. Adaylık belgesi bulunmayanlar giriş sınavına katılamaz.

    MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI

    Madde 27 - (Değişik madde: 10/04/2009 - 27196 S.R.G Yön/4.mad.)

    Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle yapılır.

       Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları arasından Müfettiş Yardımcılığı sınavına girecek adaylar için;

       a) Hukuk

       1) Anayasa Hukuku,

       2) İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Yargı),

       3) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler),

       4) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar),

       5) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

       6) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak),

       7) İcra İflas Hukuku (Genel Esaslar),

       8) İş Hukuku.

       b) İktisat

       1) İktisat Teorisi,

       2) İktisadi Düşünceler,

       3) Para - Banka, Kredi ve Konjonktür,

       4) Milli Gelir,

       5) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Kuruluşlar,

       6) İşletme Denetimi ve Finansal Yönetim.

       c) Maliye

       1) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikası,

       2) Türk Vergi Kanunlarının Esasları,

       3) Kamu Giderleri,

       4) Bütçe Türleri ve Teknikleri.

       d) Muhasebe

       1) Genel Muhasebe,

       2) Sınaî Muhasebe,

       3) Bilânço analizi ve teknikleri.

       e) Matematik

       1) Matematik,

       2) Ticari Hesap,

       3) İstatistik.

       f) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden herhangi birisi.

       Maden, Jeoloji, Jeofizik, Kimya, Makine, Elektrik Mühendisi yetiştiren fakülte mezunları arasından Müfettiş Yardımcılığı sınavına girecek adaylar için;

       a) Hukuk

       1) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar),

       2) İdare Hukuku (Genel Esaslar),

       3) Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Devlete Karşı İşlenen Suçlar),

       4) İş Hukuku,

       5) KİT Mevzuatı.

       b) Kompozisyon; Enerji Sektörü Veya Kurumun Çalışma Konuları Hakkında.

       c) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden herhangi birisi

       konularında sınava tabi tutulurlar.

    MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI NOTLARININ DEĞERLENDİ

    RİLMESİ VE SINAV SONRASI İŞLEMLER

    Madde 28 - (Değişik fıkra: 10/04/2009 - 27196 S.R.G Yön/6.mad.) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60'dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir. İlan edilen boş kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan en düşük puana sahip aday ile aynı puanı alan adaylar arasından yabancı dil notu yüksek olan aday tercih edilir. Bu durumun da eşitliği halinde yabancı dil notu eşit olan adayların tümü çağrılır.

    Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konu

    larındaki bilgilerinin yoklanması yanında: zekâ, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır.

    Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65'den aşağı olmaması şarttır.

    Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

    (Değişik fıkra: 10/04/2009 - 27196 S.R.G Yön/6.mad.) Sınavda başarı gösterenler, başarı sırasına göre sıralanır. Giriş sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

    Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tesbit edilir. Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır.

    (Değişik fıkra: 10/04/2009 - 27196 S.R.G Yön/6.mad.) Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığına atanmaları sınavdaki başarı sırasına göre yapılır.

    İKİNCİ BÖLÜM : MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ

    MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ

    Madde 29 - Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur.

    a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

    b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

    c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

    d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkân sağlamak,

    e) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak.

    MÜFETTİŞ YARDIMCILARINI YETİŞTİRME PROGRAMI

    Madde 30 - Müfettiş Yardımcıları üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilir.

    a) Birinci Dönem Çalışmaları;

    Bu dönem çalışmaları, Teftiş Kurulu Başkanlığınca kurul yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlük

    teki mevzuatın yardımcılara öğretilmesi, lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

    b) İkinci Dönem Çalışmaları;

    Bu dönem çalışmaları, Kurum Merkez Teşkilâtı ile bağlı birimlerin teftişinde grup halinde yapılır. Bu teftişler. Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel gayeli teftişlerdir.

    Yetiştirme görevi, müfettiş yardımcıları sayısına göre bir veya birkaç müfettişe verilir.

    Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler, tek başlarına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler. Müfettiş Yardımcı

    larının yetiştirilmesi için Kurul Başkanlığınca bir çalışma programı düzenlenir.

    Grup Başkanları programlarını; mevzuat ve tatbikatının, teftiş ve tahkik usullerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar. Müfettişler, Müfettiş Yardımcılarının çalışmaları

    nı en iyi şekilde yetişmelerini sağlayacak tarzda düzenlerler.

    c) Üçüncü Dönem Çalışmaları;

    Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş

    Yardımcılarına, yanında çalıştıkları Müfettişlerin mütalâaları da alınarak. Teftiş Kurulu Başkanlığınca re'sen teftiş, tetkik ve tahkik yetki

    si verilebilir.

    Re'sen teftiş, tetkik ve tahkike yetkili kılman Müfettiş Yardımcıları: re'sen veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya Müfettişlerle birlikte vazife görürler.

    Müfettiş Yardımcılarının üçüncü doneme ait çalışmaları, yetişmele

    rinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir.

    YETERLİK SINAVINDAN ÖNCE KURULDAN ÇIKARILMA

    Madde 31 - Müfettiş Yardımcılığı döneminde. Kurum Müfettişliği karakter ve vasılları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olan

    lar, "Yeterlik Sınavı" beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler.

    MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI DÖNEMİ VE YETERLİK SINAVI

    Madde 32 - Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

    Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az 1 ay önce ilgililere duyurulur.

    Sınavda başarı gösterenler Müfettişliğe atanırlar.

    Sınavda başarı gösteremeyenler. Kurumda başka bir göreve tayin edi

    lerek Teftiş Kurulundan çıkarılırlar.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : YETERLİK SINAVI VE MÜFETTİŞLİĞE ATAMA

    MÜFETTİŞ YETERLİK SINAVI KURULU

    Madde 33 - Müfettişlik yeterlik sınavını bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen kurul yapar.

    Sınavlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır.

    YETERLİK SINAVI PROGRAMI

    Madde 34 - Yeterlik sınavı programında. Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavındaki konulara ek olarak;

    a) Kurum ve bağlı birimlerini ilgilendiren tüm mevzuat ve tatbikatı

    b) Kurum ve bağlı birimlerinde teftiş, inceleme ve soruşturma usul

    leri yer alır.

    YETİŞME NOTU

    Madde 35 - Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan herbiri için verilen notlar ortalaması alınarak tesbit edilir.

    a) Etüt ve inceleme notu, (Müfettiş Yardımcılarına verilen etüt ve in

    celeme sonucu düzenledikleri raporlara verilen not)

    b) Teftiş ve denetim notu. (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen not)

    c) Tahkikat notu, (Yetkili Müfettiş Yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not)

    d) Özel not, (Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, meslek bilgileri ve çalışkanlıkları hakkında yanında çalıştıkları Müfettişler ve Kurul Başkanı tarafından verilen notlar)

    Her bölümden verilecek notun 60'dan, yetişme notu ortalamasının ise 65'den aşağı olmaması gerekir.

    YETERLİK SINAV NOTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

    Madde 36 - Yeterlik notu; yetişme notu, yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur.

    Yazılı sınav kâğıtları, Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için üyelerin verdiği notların ortalamasının en az 65 olması gerekir.

    Yazılı sınavda başarılı olan Müfettiş Yardımcıları sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda Müfettiş Yardımcılarına Sınav Kurulu üyelerinin her biri 100 tam puan üzerinden puan verir. Verilen puan

    ların ortalaması, sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 65 olması şarttır.

    SINAVA GİRMEYENLER

    Madde 37 - Mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Kurum veya bağlı birimlerinde durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer bir göreve nakledilirler.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : YÜKSELME, KIDEM VE MÜFETTİŞLİK GÜVENCESİ

    YÜKSELME

    Madde 38 - Yeterlik sınavını başarı ile verip Müfettişliğe (ayin edi

    len Kurum Müfettişlerinin, maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri, genel hükümlere göre yapılır.

    BAŞMÜFETTİŞLİĞE YÜKSELME

    Madde 39 - Kurum Başmüfettişliğine yükselmede esas; mesleki ye

    tenek, kıdem, gayret ve başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak umumi intiba ve kanaatin müsbet olmasıdır.

    Başmüfettişliğe aday olabilmek İçin: Müfettişin 1 inci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olması gerekir.

    MÜFETTİŞLERİN KIDEMİ

    Madde 40 - Müfettişlik kıdemine esas süre. müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli ve ücretsiz, tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

    Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tesbit edilir.

    Başmüfettişlerin kıdem sırası, her halde Müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde Başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için müfettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır.

    TEFTİŞ KURULUNDAN NAKİL VE İSTİFA SURETİYLE AYRILAN MÜFETTİŞLERİN TEKRAR KABULLERİ

    Madde 41 - Kurum Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri. Genel Müdürlük Makamının iznine bağlıdır.

    Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tesbitinde müfettişlik kıdemleri esas alınır.

    Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenlerin kıdem sırası, 39 uncu madde hükümlerine göre tespit edilir.

    MÜFETTİŞLİK GÜVENCESİ

    Madde 42 - Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Kurum Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.

    Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, Müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : TEFTİŞ PROGRAMININ UYGULANMASI, KURUM MÜFETTİŞLERİNİN ÇALIŞMA ANLAYIŞI, BAŞKA GÖREVLERDE ÇALIŞTIRILMALARI VE YURTDIŞINA GÖNDERİLMELERİ

    TEFTİŞ PROGRAMININ UYGULANMASI

    Madde 43 - Teftiş, Kurum Merkez Teşkilâtı ile bağlı birimlerinin tümünün, idari ve teknik işleri ile hesap ve faaliyetlerinin incelenmesin

    den ibarettir.

    Programlar yıllık veya altı aylık olarak yapılır ve kapsadığı dönemden önce Genel Müdürün onayına sunulur.

    Programda teftiş yerleri, konulan, devreleri, tarihleri, süreleri, Müfettişlerin adları, teftişin münferiden veya grup halinde, tarama veya sondaj usulüyle yapılacağı belirtilir.

    Uygulama esaslarına programda ayrıca yer verilir.

    Programda yazılı teftişlerden birinin veya bir kısmının ikmâli mümkün olmadığı takdirde. Teftiş Kurulu Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile programda değişiklik yapılabilir.

    Müfettişler, çalışmalarını programları süresinde tamamlayacak şekilde düzenlerler. Programın süresinde sonuçlandırılması mümkün bu

    lunmadığı takdirde, yaptıkları teftiş çalışmalarını belirterek durumu se

    bepleriyle birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler ve alacakları tali

    mata göre hareket ederler.

    KURUM MÜFETTİŞLERİNİN ÇALIŞMA ANLAYIŞI

    Madde 44 - Kurum Müfettişlerinin çalışma anlayışı etkin, verimli, iktisadi ve caydırıcı bir denetim sistemini öngörür; hata arayan ve sadece tenkit eden statik teftiş sistemini reddeder.

    KURUM MÜFETTİŞLERİNİN BAŞKA GÖREVLERDE ÇALIŞTIRILMALARI

    Madde 45 - Kurum Müfettişleri; Müfettişlik haklan saklı kalmak , üzere Genel Müdürün oluru ve Müfettişin rızası ile idari kademelerde geçici olarak görevlendirilebilir.

    KURUM MÜFETTİŞLERİNİN YURTDIŞINA GÖNDERİLMELERİ

    Madde 46 - Müfettişler, Kurumun faaliyet alanıyla ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini arttırmak üzere Başkanın önerisi ve Genel Müdürlük Makamın Onayı ile bir yılı geçmemek üzere yurtdışına gönderilirler.

    Yurtdışına gönderilmede müfettişlik kıdemiyle birlikte; mesleki yete

    nek, başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır.

    DÖRDÜNCÜ KISIM : BİRİNCİ BÖLÜM RAPOR ÇEŞİTLERİ

    RAPOR ÇEŞİTLERİ

    Madde 47 - Müfettişler çalışmalarının sonuçlarını, işin özelliğine göre;

    a) Cevaplı Teftiş Raporu,

    b) Genel Rapor,

    c) İnceleme Raporu,

    d) Soruşturma Raporu,

    ile tesbit ederler.

    Raporlar açık lisanla ve üçüncü şahıslara hitab eder bir ifadeyle yazılır.

    Raporlarda üslup bakımından her türlü imaya yer verilmez.

    Tenkid, temenni, tavsiye ve teklifler mevzuata, müsbet vak'a ve müşahadelere istinat ettirilir.

    CEVAPLI TEFTİŞ RAPORLARI

    Madde 48 - a) Cevaplı teftiş raporları, yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan işlemler hakkında, bunların hangi mevzuata, ne yönden uymadıkları veya hangi bakımdan Kurumun menfaatlerine aykırı oldukları gösterilmek ve alınması gereken tedbirler belirtilmek suretiyle düzenlenir.

    Teftişlerin sonunda cevaplı rapor düzenlenmesi asıldır.

    b) Cevaplı teftiş raporlarında, teftiş edilen birim, birim amirinin adı ve soyadı ile unvanı, teftişin başladığı ve bittiği tarihler, teftişi yapan Müfettiş veya Müfettişlerin adlan ve soyadları ayrı ayrı belirtilir.

    c) Cevaplı teftiş raporları, Kurum Merkez birimlerinin teftişlerinde dört bağlı birimlerin teftişlerinde beş nüsha olarak düzenlenir.

    Merkez birimlerinde raporun bir nüshası, bağlı birimlerde iki nüshası en çok 15 gün içinde cevaplandırılmak üzere teftiş edilen yerin amirine tevdi ve tebliğ olunur.

    Raporun birinci nüshası ile diğer bir nüshası, teftiş edilen yerin cevabı ile bu cevap üzerine Müfettiş tarafından yazılan son mütalâa ile birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

    Raporun son nüshası cevap ve son mütalâa ile birlikte müfettiş tarafından saklanır.

    d) Cevaplı raporu tebellüğ edenler. Müfettişin tenkid ve görüşlerine katıldıkları takdirde, tenkid konusu olan yanlış ve noksanları derhal düzeltip tamamlayarak keyfiyeti cevaplarında belirtirler.

    Müfettişin tenkid ve görüşlerine iştirak edilmiyorsa cevapta bunun sebepleri açık ifadelerle belirtilir.

    Rapor cevapları, rapor maddelerine mütenazır numaralar altında ayrı ayrı düzenlenir.

    Cevaplar teftiş edilen birimin en üst amiri ile yardımcısı tarafından imzalanır.

    e) Teftiş edilen birim Müfettişin bildirdiği süre içinde raporu cevapla

    maya mecburdur. Bu süre içinde cevap vermek imkânı mevcut değil ise,yazılı olarak gerekçeleriyle birlikte Müfettişten 15 günü geçmemek üzere ek süre istenir. Müfettiş tarafından verilecek bu süre içinde de cevap ver

    mek mümkün olmazsa Genel Müdürlükten gerekçe gösterilerek süre iste

    nir ve keyfiyet yazılı olarak Müfettişe de bildirilir. Süre istendiğinde ileri sürülen sebepler haklı görülmediği takdirde gereken işleme tevessül olu

    nur.

    f) Nitelikleri ve kuruluş yetkileri bakımından müteaddit işletmeleri veya şubeleri olan Müesseselerin bu işletmeleri veya şubeleri, kendilerine iki nüsha olarak tevdi ve tebliğ edilen cevaplı teftiş raporuna karşı 15 gün içinde hazırlayacakları cevabın dört nüshası ile raporun bir nüshasını, takım halinde bağlı oldukları Müesseseye gönderirler.

    Müessese, bunları 15 gün içinde inceleyip, İşletme veya Şubenin cevabına iştirak ediyorsa bu hususu sarahatan, iştirak etmiyorsa sebebi

    ni ve bu konudaki görüşünü Müfettişe üç nüsha olarak göndereceği ce

    vapta belirtir ve cevabına işletme veya şubesinden aldığı cevabın üç nüshasını ekler.

    g) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması husu

    sunu Müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere. Müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

    h) Rapor cevabını alan Müfettiş 15 gün içinde son mütalâasını ya

    zarak cevaplı teftiş raporunu, raporun cevabını ve son mütalâayı takım halinde iki nüsha olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderir.

    Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların Müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde, son mütalâanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

    Hastalık, askerlik, izin, yurtdışı staj ve benzeri zaruri sebeplerle Müfettişçe cevaplandırılamayan raporların son mütalâaları, Başkanın görevlendireceği bir Müfettiş tarafından yazılabilir.

    i) Teftiş Kurulu Başkanı, raporu inceledikten sonra özetleyerek ve kendi görüş ve kanaatini ve yapılacak işlemi de belirterek raporu bir yazı ile Genel Müdüre arz eder. Bu yazıya rapor, cevap ve son mütalâanın birer nüshası eklenir.

    Genel Müdür tarafından rapor, konunun özelliği nedeniyle oluşturulan bir kurula havale edilmiş ise, bu kurul gereken incelemeyi en geç bir ay içinde yapar. Bu incelemede teftiş edilen yerde yapılan işlemin hatalı olduğu tesbit edilirse, ne şekilde işlem yapılacağı hakkında Genel Müdürlükçe verilecek talimatı hazırlayıp teftiş edilen yere bildirir. Talimatın bir sureti bilgi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir.

    j) Teftiş Kurulu Başkanlığı, rapor sonuçları hakkında Müfettişe yazılı olarak bilgi verir, teftiş edilen yere talimat verilmiş ise talimatın bir kopyasını da tevdi eder.

    Önemli görüldüğü taktirde, teftişlerinde ilgilenmelerini sağlamak üzere, diğer Müfettişlere de konuyu bildirir.

    GENEL RAPOR

    Madde 49 - Genel rapor, teftiş edilen yerin genci faaliyeti ve çalışma durumunun incelenmesi sonunda, Genel Müdürlük Makamına özel bilgi verilmek amacıyla cevaplı teftiş raporundan ayrı düzenlenen ra

    pordur. Genel rapor iki nüsha olarak düzenlenir.

    Genel raporlara aşağıdaki hususlar yazılır.

    a) Teftişlerde görülen ve cevaplı raporlara konu teşkil etmeyen hu

    suslarla, teftiş edilen yerlerin genel faaliyeti ve çalışma durumları,çalışmalardan daha fazla istifade edilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında görüş ve teklifler, bir önceki dönemde yapılan teftişdeki teklif ve temennilerin yerine getirilip getirilmediği,

    b) Teftiş edilen yer tarafından bilinmesinde fayda görülmeyen Genel Müdürlükçe alınması gereken tedbirler, görevli personel hakkındaki ka

    naatler,

    c) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar,

    d) Teftiş olunan yerin kârlılık ve verimlilik durumu,

    e) Teftiş yılına ve gerekirse daha önceki yıllara ait programların gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşler ve zorunlu görülen diğer hususlar.

    İNCELEME RAPORU

    Madde 50 - İnceleme raporu, Genel Müdür tarafından emredilen idari ve teknik sorunlar ve konular hakkında yapılan inceleme, yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve tebliğlerin uygulama

    larında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve teklifler ve şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonunda cezaî takibatı gerektirir hal görülmediği taktirde yapılacak işleme ait görüşlerin bildirilmesi amacıyla üç nüsha olarak düzenlenir ve Teftiş Ku

    rulu Başkanlığına tevdi edilir.

    SORUŞTURMA RAPORU

    Madde 51 - Soruşturma raporu, Genel Müdür tarafından soruşturma açılması emrolunan işlem ve eylemlerin Türk Ceza Kanunu

    na ve diğer kanunlara göre suç mahiyetinde görülmesi veya Kurum Per

    soneli Yönetmeliği ile yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine göre disip

    lin cezasını gerektirmesi halinde düzenlenen rapordur.

    Soruşturma raporu, sonucu itibariyle yapılacak işlemler göz önünde bulundurulmak kaydiyle en az üç nüsha olarak düzenlenir.

    Soruşturma raporu;

    1 - İşin Müfettişe ne suretle intikal ettiği,

    2 - Konusu,

    3 - Yapılan inceleme ve soruşturma safhaları.

    4 - Delillerin tahlil ve değerlendirilmesi,

    5 - Sonuç ve kanaat,

    bölümlerini ihtiva eder.

    Birinci ve ikinci bölümler kısa ve özlü yazılır. İşe nerede başlandığı, başlama ve bitirme tarihleri belirtilir. Üçüncü bölümde olayın vukuu ve safhaları belgelere ve ifadelere dayandırılarak etraflı şekilde yazılır. Dördüncü bölümde belgelerin, ifadelerin ve savunmaların genel değerlendirilmesi yapılır.

    Beşinci bölümde de konu kısaca özetlenerek suç ve kusurun mahiyeti, mevzuatın hangi hükümlerine aykırı olduğu. Müfettişin kanaati ve talep edilen tecziye şekli belirtilir.

    Suç veya kusur sebebiyle Kurumun menkul ve gayrimenkul mal

    larında ve kıymetlerinde eksiklik ve zarar husule gelmişse bunun miktarı da tesbit edilir.

    Zarar ve ziyan tesbiti gerektiğinde bilir kişiye yaptırılır.

    BEŞİNCİ KISIM

    BİRİNCİ BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

    AYLIK, YOLLUK VE DİĞER HAKLARIN ALINMASI

    Madde 52 - Müfettişler, aylık, yolluk ve gündeliklerini kredi cüzdanlarına dayanarak, cüzdanda yazılı hadler içinde kalmak üzere Kurumdan ve Kurum hesabına bağlı bilimlerden alırlar.

    Kredi cüzdanlarında fotoğraf ve mühür ile Genel Müdür, Teftiş Kuru

    lu Başkanı ve Müfettişin imzalan bulunur.

    Cüzdanda gösterilen krediden fazla para alınamaz. Verilen kredi aylık istihkakı karşılamadığı takdirde, keyfiyet Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir. Müfettişin krediden fazla olup çekileme

    yen istihkakı Teftiş Kurulu Başkanlığının yazısı üzerine Muhasebe Dai

    resi Başkanlığınca Müfettişe ödenir.

    Müfettişlerin, bir aydan öteki aya borç ve yıl sonlarında da borç veya alacak devretmemeleri gereklidir.

    ÇALIŞMA VE HAKEDİŞ CETVELİ

    Madde 53 - Müfettişler, çalışmalarını, aylık, yolluk ve gündelikle

    rini aylık olarak düzenleyecekleri mesai ve hakediş cetvellerinde gösterirler.

    Bu cetvellerin ait olduğu ayı takibeden ayın ilk haftası içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına verilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekir.

    a) Çalışma cetveline, resmi tatil günleri ile seyahat günleri de gösterilmek suretiyle, mesai günlerinin nerelerde ve hangi teftiş, inceleme veya soruşturma işleriyle geçirildiği kısaca ve yapılan iş hakkında bir fikir verecek şekilde gün sırasıyla kaydedilir. Bu cetvele ayrıca iş durumu ve yapılan yazışmalar da dercedilir.

    b) Müfettişler, her aya ait yevmiyeleri ile Harcırah Kanununa göre kabul edilecek masraflarını gösterir bir hakediş cetveli düzenlerler. Bu cetvele PTT makbuzları ve listesi ile uçak bileti eklenir.

    İki nüsha olarak gönderilecek hakediş cetvelinin birinci nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığınca tasdik edildikten sonra Muhasebe Dairesi Başkanlığına gönderilir. İkinci nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığınca sak

    lanır.

    MÜFETTİŞLERİN GÖREV YERİNE VARIŞ VE AYRILIŞLARI İLE ADRESLERİNİ BİLDİRME ZORUNLULUĞU

    Madde 54 - Müfettişler görevli olarak gittikleri yerlere varışlarını ve oradan ayrılmadan iki gün önce ayrılacakları tarihi telgraf veya teleksle Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

    Görevli gittikleri yerlerde misafirhanelerde kalmadıkları takdirde ad

    reslerini ve vuku bulacak adres derişikliklerini de yazı ile bildirirler.

    GÖREV YERİNDEN AYRILMA

    Madde 55 - Müfettişler, teftiş mahalline tekrar dönmeye lüzum kalmayacak şekilde islerini tamamlamadan görevli bulundukları yerler

    den ayrılamazlar.

    İZİN KULLANILMASI

    Madde 56 - Müfettişlerin yıllık izinleri Kurum Personel Yönetmeliğine göre Genel Müdürlükçe verilir. Bu izinler Teftiş Kurulunun iş dıırumunu sarsmayacak şekilde Teftiş Kurulu Başkanı tarafından sıraya ko

    nulur.

    Müfettişler izine başlayış ve göreve dönüş tarihlerini Teftiş Kurulu Başkanlığına yazı ile bildirirler. Teftiş Kurulu Başkanlığından ayrıca müsaade alınmadıkça iznin aralıksız kullanılması esastır.

    MÜFETTİŞLİK MÜHÜR VE BELGELERİ, DEMİRBAŞLAR

    Madde 57 - Kurum Müfettişlerine ve yetkili Müfettiş Yardımcı

    larına birer mühür verilir. Ayrıca Müfettişler ile yetkili ve yetkisiz Müfettiş Yardımcılarına Genel Müdür ve Teftiş Kurulu Başkanı taralından imzala

    nan ve Teftiş Kurulu Başkanlığınca mühürlenen bir kimlik belcesi verilir.

    Müfettişlere, yazı ve hesap makinası çanta ve benzeri demirbaşlar Teftiş Kurulu Başkanlığınca sağlanır.

    HABERLEŞME

    Madde 58 - Müfettişler teftiş, inceleme ve soruşturma çalışmaları ile ilgili olarak re'sen yazışmada bulanabilirler. Genel Müdürlük kademe

    si ile yapılacak yazışmalar Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile olur.

    Grup halinde yapılan teftişlerde yazışma grubun en kıdemli Milletlisi tarafından yapılır. Müştereken yapılan soruşturmalarda Genel Müdürlük dışındaki yerlerle yapılan yazışmalar yalnız kıdemli Müfettişe ait mühürle mühürlenir.

    Müfettişler Genel Müdürlükle ve diğer yerlerle yaptıkları yazışmalarda teselsül eden genel numaradan ayrı özel numaralar verirler. Her takvim yılı numaralar yenilenir.

    DOSYA VE KAYIT İŞLERİ

    Madde 59 - Müfettişler yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer nüshasını ve kendilerine gelen yazılarla resmi genelgeleri özel dosyalarında saklarlar. Çeşitli makamlara gönderdikleri yazılarla kendilerine gelen yazıları bir "kayıt defteri"ne işlerler.

    YÖNERGELER

    Madde 60- Bu Yönetmeliğin uygulanmasıyla ilgili olarak;

    a) Maden, Makine, İnşaat ve Elektrik branşlarıyla ilgili Müfettiş Yardımcılığına giriş sınavı konuları,

    b) Müfettiş Yardımcılığı giriş ve yeterlik sınav soru

    larının tertibi, sınavların yapılma şekli ve düzeni, çıkarılacak yönergeler ile belirlenir.

    KALDIRILAN HÜKÜMLER

    Madde 61- TKİ Yönetim Kurulunun- 9/12/1967 tarih ve 695/688 sayılı kararı ile kabul edilmiş bulunan 29 sayılı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    DAYANAK

    Madde 62- Bu Yönetmelik, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile 27/11/1984 gün ve 18588'sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    İKİNCİ BÖLÜM : GEÇİCİ HÜKÜMLER

    Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte TKİ Teftiş Kurulunda Başkan ve Müfettiş olarak görev yapanların kazanılmış hakları saklıdır.

    UÇUNCU BOLÜM : YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

    YÜRÜRLÜK

    Madde 63- Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    YÜRÜTME

    Madde 64- Bu yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar