BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Basın-Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Devlet Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 05/07/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25866

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik fıkra: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./1. md.) Bu Yönetmelik, Genel Müdür hariç, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapanlardan şube müdürü ve daha alt görevlere atanacakları kapsar.

    (Mülga fıkra: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./12. md.)

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Devlet Bakanlığını,

    Genel Müdürlük: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürünü,

    (Değişik tanım: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./2. md.) Hizmet grubu: Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan hizmet grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    Hizmet süresi: Aylıksız izinli geçen süreler dışında, muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışılan süreler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri dikkate alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçen süreleri,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    (Değişik tanım: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./2. md.) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacak yazılı sınavı,

    Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt grup olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevi,

    Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    (Değişik tanım: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./2. md.) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    (Ek tanım: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./2. md.) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

    Madde 5 - (Değişik madde: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./3. md.)

    Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Genel Müdür Yardımcısı,

    2) Basın-Yayın Dairesi Başkanı, Enformasyon Dairesi Başkanı, Haber Dairesi Başkanı, Tercüme Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı,

    3) Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü,

    4) Şube Müdürü,

    5) Şef.

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) I. Hukuk Müşaviri,

    2) Hukuk Müşaviri.

    c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) Eğitim Uzmanı, Uzman, Araştırmacı.

    d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    1) Çözümleyici.

    e) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Redaktör,

    2) Ayniyat Saymanı,

    3) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Ambar Memuru, Satın Alma Memuru, Fotoğrafçı, Santral Memuru, Mutemet, Daktilograf, Şoför, Matbaacı.

    f) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    1) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Bekçi, Hizmetli, Kaloriferci.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    1) Mühendis, Mütercim, Kütüphaneci, Programcı, Tekniker, Teknisyen.

    Görevde yükselme

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) (Değişik bent: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./4. md.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları ve bu Yönetmelikte atanılacak kadro için belirlenen Genel Müdürlükte geçirilmesi gereken hizmet süresine sahip olmak,

    b) Görevde yükselme eğitimine katılmak ve eğitim sonunda yaptırılacak sınavda başarılı olmak,

    gerekir.

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 7 - (Değişik madde: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./5. md.)

    Görevde yükselme eğitimi programı, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan görevde yükselme eğitimi konularından en az otuz (30), (h) bendinde yer alan konulardan ise en az kırk beş (45) saat olmak üzere toplam en az yetmiş beş (75) saat olarak düzenlenir.

    Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için en az yetmiş beş saat olmak üzere, düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele 10 saate kadar izin verilebilir.

    Duyuru

    Madde 8 - (Değişik madde: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./6. md.)

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar sınavlardan en az kırk beş gün önce Genel Müdürlük personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 9 - (Değişik madde: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./7. md.)

    8 inci maddedeki duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri, birim amirleri aracılığıyla İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Görevde yükselme eğitimi programları, Genel Müdürlük tarafından sadece kendi personeli için düzenlenebileceği gibi, Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınmak şartıyla Devlet Personel Başkanlığı veya anılan Başkanlıkça uygun bulunacak kamu kurum ve kuruluşları ile müştereken görevde yükselme eğitimi programları düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 10 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası,

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler

    g) (Değişik bent: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./8. md.) Etik davranış ilkeleri,

    h) (Ek bent: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./8. md.) Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

    (Ek fıkra: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./8. md.) Düzenlenecek eğitim programlarında birinci fıkranın (h) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    (Ek fıkra: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./8. md.) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 11 - (Değişik madde: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./9. md.)

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır.

    Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Genel Müdürlük, bu sınavı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırabilir. Görevde yükselme sınavında sorulacak sorular 10 uncu maddedeki konuların ağırlıklarına göre belirlenir.

    Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da iki yıl içindeki müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 12 - (Değişik madde: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./10. md.)

    Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında sayılan ve en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin ikinci bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın, yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlüğün kendi personeli başvurabilir.

    Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    Sınav kurulu

    Madde 13 - (Değişik fıkra: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./11. md.) Genel Müdürlükçe yaptırılacak yazılı sınava ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında personel birimi ve/veya eğitim birimi temsilcileri ile atamaya yetkili amirce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle iki yedek üye belirlenir. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    (Değişik fıkra: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./11. md.) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    (Değişik fıkra: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./11. md.) Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 10 uncu maddeyle öngörülen, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Genel Müdürlük, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu, sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 10 uncu maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    Kurul, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar salt çoğunluk ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

    Görevde yükselmeye ilişkin sekreterya hizmetleri Personel Şubesi Müdürlüğü tarafından yürütülür.

    Sınav kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 14 - (Mülga madde: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./12. md.)

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

    Madde 15 - (Değişik madde: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./12. md.)

    Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 16 - Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir (1) yıl veya bir sonraki sınava kadar Personel Şubesi Müdürlüğü arşivinde saklanır.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 17 - (Değişik fıkra: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./13. md.)

    İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

    Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Atama

    Madde 18 - (Değişik fıkra: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./14. md.)

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 10 uncu maddenin (h) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Hizmet Gruplarına Göre Atanma Şartları

    Atanma şartları

    Madde 19 - (Değişik fıkra: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./15. md.)

    Görevde yükselme suretiyle atanacak personelde aranacak atanma şartları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

    3) Son beş yıl içerisinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde aynı Kanunun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

    b) Basın-Yayın Dairesi Başkanı, Enformasyon Dairesi Başkanı, Haber Dairesi Başkanı, Tercüme Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı kadrolarına atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

    3) Son beş yıl içerisinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde aynı Kanunun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

    c) İl Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak.

    d) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak, toplam hizmetinin son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

    3) Kamu kurum ve kuruluşlarında; APK Uzmanı, Ataşe, Eğitim Uzmanı, Şef, Mühendis, Tekniker, Mütercim, Ayniyat Saymanı, Çözümleyici, Redaktör, Kütüphaneci, Araştırmacı unvanlarından birinde en az 2 yıl bulunmuş olmak,

    4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    e) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) En az son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Fotoğrafçı, Satın Alma Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Mutemet, Matbaacı, Şoför unvanlarından birinde en az 6 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    f) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve avukatlık stajını yapmış olmak,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

    3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 3 yıl Hukuk Müşaviri veya 5 yıl Müşavir Avukat görevlerinde bulunmuş olmak,

    4) Son beş yıl içerisinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde aynı Kanunun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

    g) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık stajını yapmış olmak,

    2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak, toplam hizmetinin iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    h) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden mezun olmak veya Fen Edebiyat Fakültelerinin bölümlerinden mezun ise pedagojik formasyon belgesi sahibi olmak,

    2) En az son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Kamu kurum ve kuruluşlarında Şef, Mütercim, Redaktör, Kütüphaneci, Ayniyat Saymanı, Çözümleyici, Programcı, Araştırmacı unvanlarından birinde en az 3 yıl çalışmış olmak,

    4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    ı) Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) En az son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Memur unvanlarından birinde en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    i) Redaktör kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) En az son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Memur unvanlarından birinde en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    j) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) En az 2 yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla en az 6 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Kamu kurum ve kuruluşlarında Memur, Satın Alma Memuru, Santral Memuru, Ambar Memuru, Mutemet, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanlarında en az 3 yıl çalışmış olmak,

    4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    k) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Mutemet ve Matbaacı kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

    3) En az son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

    4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    l) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) En az son iki yılını Genel Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

    3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

    4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    m) Fotoğrafçı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca fotoğrafçılık konusunda verilmiş diploma veya kurs bitirme belgesine sahip olmak,

    3) En az son iki yılını Genel Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında yardımcı hizmetler sınıfındaki görevlerden birinde en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

    4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    n) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    3) En az son iki yılını Genel Müdürlükte çalışmış olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında yardımcı hizmetler sınıfında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

    4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    o) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularını bildiğini belgelemek,

    3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

    4) Son iki yılı Genel Müdürlükte geçmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında programcı unvanında en az 5 yıl hizmeti bulunmak,

    5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olup, KPDS'den (B) düzeyinde başarılı olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

    2) KPDS ile ölçülemeyen dillerde fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

    3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların kütüphanecilikle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    c) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    d) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) İki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

    3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    f) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasındaki geçişler

    Madde 20 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (b) bendinin (1) numaralı alt bentleri hariç olmak üzere, görev grupları arasındaki geçişler, aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

    a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

    b) (Mülga bent: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./12. md.)

    c) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    d) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    İki yıl şartının aranmayacağı haller

    Madde 21 - (Mülga madde: 20/11/2009-27412 S.R.G.Yön./6. mad.)

    Özelleştirilen kurumlardan atama

    Madde 22 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Genel Müdürlüğe yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 23 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 24 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 25 - 20/10/1999 tarihli ve 23852 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - (Değişik fıkra: 10/02/2012 - 28200 S.R.G. Yön./16. md.)

    Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 26 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 27 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    EK-1 "html" formatında kaydedilmiştir.

    Mevzuat Kanunlar