TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasından:

    Resmi Gazete Tarihi : 10/07/2005

    Resmi Gazete Saysı : 25871

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasının amaçları, örgütlenmesi, işlev ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Gemi Mühendisleri Odasının üyeleri, organlarının görev ve yetkileri, şube ve temsilcilikler, mali hükümler ve oda seçimlerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Merkez

    Madde 4 - Odanın merkezi İstanbul'dadır. Bu Yönetmelik hükümleri ile yetkili kılınmış organların kararları ile gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açılabilir.

    Tanımlar

    Madde 5 - Bu Yönetmelikte geçen;

    TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

    Kanun: 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununu,

    Oda: Gemi Mühendisleri Odasını,

    Şube: Gemi Mühendisleri Odası şubelerini,

    Temsilcilik: Gemi Mühendisleri Odası temsilciliklerini

    ifade eder.

    Odanın amaçları

    Madde 6 - Kamu hizmetlerine yararlı bir kuruluş olan Odanın amaçları şunlardır:

    a) Mesleki alanda kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında ülkenin gemi mühendisliği hizmeti kapsamına giren bütün alanlarda kalkınmasında, mesleğin gelişmesinde, üyelerinin meslek onurları ile hak ve yetkilerinin korunmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,

    b) Meslek alanında ülke çıkarları ile ilgili işlerde resmi ve diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili bütün yürütme kurallarını hazırlamak, gemi teknesi, makinası ve donanımı ile göl, nehir, liman ve denizlerde bilumum makineli veya makinesiz ahşap, çelik, fiberglas, alüminyum, beton ve diğer malzemelerden yapılan yüzer araçların yapımı, dönüşümü ve onarımı konularında ve bunlarda kullanılan malzeme, teçhizat ve araçlarla ilgili normları, teknik şartnameleri, tip sözleşmeleri, tersane ve fabrika işletme organizasyon yöntemlerini, verimliliği artırıcı sistemleri ve benzer konuları teknik esaslara uygun olarak yapmak, kurmak, raporlamak, değiştirmek ve yenileştirmek, uygulanmasını denetlemek,

    c) Gemi ve gemi makina yapım sanayiinde kullanılan her türlü malzeme, donanım ve cihazların teknik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılacak laboratuarlar kurmak ve bunlara katılmak,

    ç) Denizde can ve mal güvenliği, denizlerin kirlenmesinin önlenmesi ve benzeri uzmanlık alanını ilgilendiren konularda uluslararası kuruluşlarla ilişkilerde bulunmak, uluslararası kurallarla esasları saptanmış klas kurumları kurmak ve/veya yurtiçi ve dışında bulunan bu tür kurumlara katılmak veya aynı ve benzer konularda yurtiçi ve dışında danışmanlık, temsilcilik ve hakemlik yapmak; gemi mühendisliğini ve Türkiye gemi mühendislerini yurt içi ve dışında temsil etmek,

    d) 6235 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ihtisas dallarına göre üyelerinin mesleksel çalışmalarını ve aralarındaki ilişkilerini düzenlemek, bu amaçla 14/12/2004 tarihli ve 25670 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TMMOB Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş eğitim çalışmaları sonucu sertifikalar vermek, denetlemek, gerektiğinde iptal etmek, meslek ahlâk ve dayanışmasını korumak, mesleğin yasal ve teknik kurallara göre uygulanmasında, üyelerin meslek onurlarının korunmasında, hak ve yetkileri ile meslek disiplininin sağlanmasında uyulması zorunlu kurallar koymak, uygulamak, mesleki denetim ve bu konularda gerekli her türlü çalışmaları yapmak,

    e) Ülke ekonomisini, gemi inşa sanayi ve teknolojisini kamu yararına ve denizde can ve mal güvenliği esaslarına yöneltme konusunda araştırma, inceleme, deney ve etütler yapmak, bilimsel araştırmalar yapmak üzere yetkili organlar kurmak ve yurt dışındaki bu tür çalışmalara katılmak,

    f) Mesleğin gelişimi ve üyelerinin meslekte ilerlemelerini sağlamak üzere teknolojik gelişimi de göz önünde tutarak yurt içinde ve yurt dışında meslekle ilgili ve ülkenin sınai kalkınmasını sağlayacak alanlarda staj, kurs, seminer, konferans ve inceleme programları düzenlemek ve bu konuda ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak, mesleğin çeşitli dallarında kalifiye teknik eleman yetiştirmek amacıyla kurslar açmak ve her türlü girişimde bulunmak,

    g) Yüzer araçların inşaası, sevk ve yönetimi ile bunlarda kullanılan her çeşit makina ve cihazların ve diğer teknik araçların kullanılmasını, bakım ve tutumlarını öğretici kurslar açmak ve belge vermek; belgelerin etkinliğini sağlamak amacıyla diğer kuruluşlarla ilişki kurmak,

    h) Uluslararası teknolojik gelişim düzeyinde ve ulusal ekonomi ve sınai kalkınma hızına göre ülkenin mevcut ve ileriye yönelik açıdan gemi mühendisi ve gemi yapım sanayi teknik personeli ihtiyacının saptanması konusunda araştırmalar yapmak ve önerilerini ilgili kurumlara iletmek,

    ı) Deniz ulaştırma hizmetlerinde ulusal çıkarları en yüksek düzeye ulaştıracak yönde inceleme ve araştırmalar yaparak bu konuda ulusal bir politika saptanmasına yardımcı olmak; buna paralel olarak gemi yapım sanayiinin de ulusal bir politikaya kavuşturulması yönünde Bakanlık ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak, bu konuları titizlikle izlemek ve çalışmaları sürdürmek,

    i) Yukarıda sayılan amaç ve görevlerin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere her türlü kitap, gazete, dergi, bülten ve benzeri yayınları yapmak, belgeleri toplamak,

    j) Uzmanlık alanı ile ilgili tüm konularda yargı, yürütme ve yasama organlarında yapılacak çalışmalara katılmak, görüş ve önerilerini bildirmek ve açıklamalarda bulunmaktır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Üyeler

    Üyelik

    Madde 7 - Odaya üye olabilmek için aşağıdaki esasların yerine getirilmesi gerekir;

    a) Odaya asil üye olabilmek için T.C. uyruğunda olmak ve Türkiye sınırları içinde gemi inşaası ve/veya gemi makinaları ve/veya deniz teknolojisi mühendisliği öğretimi yapan kurumlarca verilen lisans diplomasına ya da fakülte yönetim kurulu kararına istinaden verilen mezuniyet belgesine, yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için ise Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesine sahip olmak gerekir. Oda kayıtlarında ve meslek icrasında lisans eğitimi esastır. Odaya, lisansüstü eğitimi ile alınan unvana dayalı olarak kayıt yapılamaz.

    b) Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında asli ve sürekli görevlerde çalışan mühendislerin Odaya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler.

    c) Silahlı kuvvetler mensuplarının Odaya üye olmaları isteklerine bağlıdır ancak, Oda organlarında görev alamazlar. Üye olmamaları, kanunda belirtilen diğer kayıt ve şartlara uymak kaydıyla meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle Odanın bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uymak yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurullarınca disiplin cezası verilmesine, özel kanunların öngördüğü kayıtlarla mesleklerini serbestçe uygulamalarına, resmi ya da özel bir görev almalarına engel oluşturmaz.

    ç) Türkiye'de çalışmasına yasal olarak izin verilmiş olan yabancı uyruklu gemi mühendisi ve yüksek mühendisleri Oda Yönetim Kurulu kararı ile geçici üye olabilir. Geçici üyeler Oda asil üyelerinin bütün haklarına sahiptir ve sorumluluklarını taşır, ancak seçimlere katılamaz ve Oda organlarında görev alamaz.

    d) Türkiye sınırları içinde gemi inşaası ve/veya gemi makinaları ve/veya deniz teknolojisi mühendisliği eğitimi yapan öğrencilerden Odaya başvuranlar, öğrenci üye statüsünde Odaya kayıt olabilir.

    e) Gemi mühendisliği mesleğine özel katkıları bulunanlarla, Odanın amaçlarına uygun olarak yurt çapında çalışma ve yardımları görülen gerçek ve tüzel kişilere ve meslekte belli bir yılı doldurmuş olan gemi inşaatı ve/veya makinaları ve/veya deniz (deniz teknolojisi) mühendis ve yüksek mühendislerine Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulunun kararı ile, statüsü ayrı bir yönetmelikle belirlenmiş olan özel üyelik sıfatı verilebilir. Bu sıfat Yönetim Kurulunun önerisi ve Onur Kurulunun görüşü ile Oda Genel Kurulunca geri alınabilir.

    Üyelerin görev ve sorumlulukları

    Madde 8 - Odaya kayıtlı üyelerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

    a) Diploma veya ruhsatname almak suretiyle Türkiye'de gemi mühendisliği mesleği ile ilgili işlerde çalışabilmek ve mesleki eğitim ve öğretim yapabilmek hakkına sahip olan mühendis ve yüksek mühendisler Odaya kaydolarak kimlik kartı almak ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

    b) Oda kimlik kartını almayanlar ya da herhangi bir nedenle kimlik kartı geri alınmış olup yenilenmemiş olanlar mesleklerini uygulayamaz.

    c) Oda üyeleri kendilerine yasal olarak verilmiş olan unvandan başka herhangi bir unvan kullanamaz. Oda üyelerinin çalıştığı kamu ve özel kuruluşlarda kadro unvanları yanında bu meslek unvanı da kullanılır.

    ç) Herhangi bir nedenle mesleksel etkinliğini sürdürmek istemeyen ya da bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşuluyla, Oda Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten ayrılabilir.

    d) Oda üyeliğinden ayrılmış bulunan üyenin yeniden başvurması halinde Odaya kaydı, yeni üye kaydı hükümlerine göre yapılır.

    e) Askerliğini yapmakta olan üyelerin, askerlik görev süresi içinde üyelikleri askıya alınır.

    f) Yurt dışına çıkan üyelerin üyelikleri, isteğe bağlı olarak ve çıkışlarını önceden haber vermek koşuluyla, yurt dışında kaldıkları süre için dondurulur. Bu üyeler bu süre içinde üyelik ödentisi ödemezler. Ancak bu hükmün uygulanması, yurt dışında kalış süresinin uygun biçimde belgelenmesiyle mümkündür.

    g) Yıllık üye ödentisi her takvim yılı içinde peşin ya da Oda Yönetim Kurulunun saptayarak duyurduğu zamanda ödenir. Üyelik ödentisini ödemeyenlerin listesi yıl sonunda çıkarılır ve kendilerine 30 günlük ödeme süresi verilir. Bu süre içinde de ödentisini ödemeyenler hakkında yasal yollara başvurulur. Bu üyeler üyelikten çekilmiş olsalar bile, istifa tarihine kadar olan borçları geçerlidir.

    h) Herhangi bir nedenle üyeliği askıya alınan ya da dondurulanlar, üyelik haklarından yararlanamaz ve Oda organlarından herhangi birinde görev alamaz.

    ı) Oda üyeleri, Odanın amaçlarının gerçekleşmesi için 6235 sayılı Kanun, 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TMMOB Ana Yönetmeliği ve bu Yönetmelik gereğince mesleki çalışmalarda bulunur, Oda ile yakın ilgi kurulmasına ve bunun korunmasına özen gösterir. Mesleğin ve meslek topluluğunun genel çıkarlarına ve meslek onuruna aykırı biçimde rekabet yapamaz. Oda tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda bu isteği zorunlu nedenler dışında reddedemez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Oda Organları, Görev ve Yetkileri

    Oda organları

    Madde 9 - Odanın organları şunlardır:

    a) Oda Genel Kurulu,

    b) Oda Yönetim Kurulu,

    c) Oda Onur Kurulu,

    ç) Oda Denetleme Kurulu,

    d) Oda Danışma Kurulu.

    Oda genel kurulu

    Madde 10 - Oda Genel Kurulu, iki yılda bir, Şubat ayı içinde, Odaya kayıtlı asil üyelerin katılımı ile Oda Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve yerde üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz.

    Toplantı tarihinin, görüşmeler Cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.

    Oda Genel Kurul toplantılarında TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Oda genel kuruluna çağrı

    Madde 11 - Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az on beş gün önce Genel Kurula katılacak üyelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir.

    Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Odanın ve Birliğinin ilan yerlerinde üç gün süre ile asılarak duyurulur. Listeler görevli hakim tarafından kesinleştirilir. Yasal sürecin tamamlanması ve listelerin kesinleşip, Genel Kurula ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen üç gün içinde, Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantısını üyelere duyurur ve Oda Merkezinin bulunduğu yerde bir gazetede ilan eder.

    Genel kurulun ertelenmesi

    Madde 12 - Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda, toplantı başlamadan önce, bir kez olmak üzere toplantıyı erteleyebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurul toplantısının tarihini ve yerini görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on gün önce üyelere duyurur ve Oda merkezinin bulunduğu yerde bir gazetede ilan eder.

    Ertelenen Genel Kurul toplantısının en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Bu süre içinde Odanın günlük işleri eski Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

    Uyuşmazlıkların çözümü

    Madde 13 - Oda Genel Kurulunun seçimler dışında sonuçları ile ilgili her türlü anlaşmazlık, TMMOB Yönetim Kurulu tarafından çözüme bağlanır.

    Genel kurulun açılışı ve yönetilmesi

    Madde 14 - Oda Genel Kurul toplantısı Oda Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesince Birlik gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve onun yönetiminde Genel Kurul Başkanı seçilir.

    Toplantı Genel Kurul Başkanı ile onun yönetiminde Genel Kurul tarafından seçilen bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazmandan oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından yönetilir.

    Oda genel kurulu gündemi

    Madde 15 - Genel Kurul görüşmeleri Yönetim Kurulunca hazırlanıp duyurulmuş olan gündeme göre yapılır. Genel Kurul toplantısında yer alması zorunlu gündem maddeleri:

    a) Başkanlık Divanı Seçimi,

    b) Çalışma raporu, mali rapor ve denetleme raporunun okunması, görüşülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun aklanması,

    c) Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu asil ve yedek üye adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

    ç) TMMOB organları ve TMMOB Genel Kurulu delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

    d) Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu delege adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

    e) Seçimler.

    Toplantıya katılan her üye, gündeme madde eklenmesi ya da sıra değişikliği önerisini yazılı olarak yapabilir. Ancak bu konuda karar verme yetkisi Genel Kurulundur.

    Oda genel kuruluna katılma

    Madde 16 - Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak için, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş delege listelerinin imzalanması yoluyla alınan Genel Kurul giriş kartının gösterilmesi zorunludur. Görevli hakim denetiminde yapılan seçimler sırasında Oda kimlik kartı yerine, Resmi kuruluşlarca verilmiş kimlik kartları da kullanılabilir.

    Karar yeter sayısı

    Madde 17 - Genel Kurul, kararlarını oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olursa, Divan Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Ancak, bu Yönetmelikte yapılacak değişiklik önerilerinin kabulü için, oylamaya katılanların üçte ikisinin olumlu oyu gereklidir.

    Genel kurul tutanağı

    Madde 18 - Genel Kurul görüşmeleri ve kararları bir tutanakla saptanarak, Başkanlık Divanı üyelerince imzalanıp dosyasında saklanmak ve bir örneği TMMOB ne iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca Birlik gözlemcisi de düzenleyeceği raporu Birlik Başkanlığına iletir.

    Olağanüstü genel kurul toplantısı

    Madde 19 - Olağanüstü Genel Kurul aşağıdaki durumlardan herhangi birinin oluşması üzerine Oda Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılır:

    a) Odaya kayıtlı üye sayısının en az beşte birinin Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvurması ile,

    b) Denetçilerin Oda hesap işleri ile ilgili olarak gerek görmeleri durumunda ve oybirliği ile alacakları karar ile,

    c)    Oda Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla alacağı karar ile.

    Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Oda Yönetim Kurulu başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul için karar almak ve Genel Kurulun tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul, karar alındığı tarihten itibaren bir ay içinde toplanır.

    Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması ya da Olağanüstü Genel Kurulu toplamaması durumunda, Olağanüstü Genel Kurul Birlik Yönetim Kurulu tarafından toplanır.

    Koşulları oluşmuş ve yeterlik olmasına karşın Olağanüstü Genel Kurulun yetkili organlarca süresi içinde toplantıya çağrılmaması durumunda üyeler yetkili mahkemeye başvurarak Olağanüstü Genel Kurul toplantısının yapılmasını isteyebilir.

    Oda yönetim kurulu üyelerinin boşalması

    Madde 20 - Oda Yönetim Kurulu üyelerinin hepsinin birden çekilmesi ya da herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine gelecek yedek üye kalmaması durumunda Oda Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulu, Başkan ve Başkan yardımcısı, bunlar yoksa TMMOB Yönetim Kurulu tarafından yapılacak çağrı ile Olağanüstü Genel Kurul yapılır. Bu Olağanüstü Genel Kurulda oda organlarına seçilenler ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

    Olağanüstü genel kurulu gündemi

    Madde 21 - Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Olağan Genel Kurul toplantısına ait hükümlere tabidir. Ancak Olağanüstü Genel Kurul, toplantıya çağırılış nedenleri dışında konuları görüşemez, önceden saptanmış olan gündemin dışında gündeme madde eklenemez; gündemden madde çıkarılamaz.

    Olağanüstü genel kurulda organlara seçilenlerin görev süresi

    Madde 22 - Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Oda organlarına ya da delegeliklere seçilenler ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar.

    Olağanüstü genel kurulun duyurulması

    Madde 23 - Olağanüstü Genel Kurul toplantısı en az on beş gün önce üyelere bildirilir ve Oda merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile duyurulur.

    Oda genel kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 24 - Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Birlik amaçlarından yalnız Odayı ilgilendiren konularda kararlar almak,

    b) Odanın gelişmesi için gerekli etkinlik alanlarını ve esasları tayin etmek,

    c) Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, haklarında karar almak, gelecek yıl çalışmaları için Yönetim Kuruluna direktifler vermek,

    ç) Oda hesaplarını ve denetçiler raporunu incelemek ve haklarında karar almak,

    d) Yönetim Kurulunun getireceği yeni yıl gelir ve gider bütçelerini, sürekli ve geçici ücretliler kadrolarını, yolluklarını incelemek ve aynen veya değiştirerek onaylamak,

    e) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri oturum hakları ile Sekreter Üye ve Sayman Üye ücretlerini bir yıl süre için saptamak,

    f) Oda işlerinin yürütülmesi ve yasaların Odalara verdiği görev ve yetkilerin kullanılması, üyelerin mesleki onur ve çıkarlarının korunması için Oda Yönetim Kurulunca önerilen Yönetmelikleri inceleyip onaylamak, gerektiğinde Yönetmelik hazırlama yetkisini Oda Yönetim Kuruluna veya süre ve koşul belirleyerek başka kurullara vermek,

    g) Oda Yönetim Kurulu, Oda Onur Kurulu ve Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,

    h) Meslekte en az 10 yıl kıdemli üyeleri arasından, toplam üye sayısının yüzde ikisi oranında ve üç kişiden az, yüz kişiden fazla olmamak üzere Birlik Genel Kuruluna katılacak asil ve yedek delegeleri, ayrıca TMMOB Yönetim Kurulu için üç, TMMOB Denetim Kurulu için bir ve Yüksek Onur Kurulu için bir adayı seçmek,

    ı) Türk Loydu Vakfı Genel Kuruluna katılacak asil ve yedek delegeleri iki yıl süre için seçmek,

    i) Oda'nın sahip olduğu ve olacağı taşınmaz mallar hakkında karar almak,

    j) Gereken bölgelerde, şube ve temsilcilikler kurmak ve bunların merkezlerini saptamak,

    k) Oda Yönetim Kurulunun teklif edeceği asgari ücretleri, belge tanzim ve tasdik harçları ile diğer ücretleri incelemek ve değiştirerek veya aynen kabul ve tasdik etmek,

    l) Bu Yönetmelikte belirlenen diğer görevleri yapmak.

    Oda yönetim kurulunun oluşumu

    Madde 25 - Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl süre için seçilen yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur.

    Oda yönetim kurulu görev bölümü

    Madde 26 - Oda Genel Kurulu seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra, en geç yedi gün içinde, yeni seçilen Oda Yönetim Kurulu, eski Sekreterin çağrısı ile ilk toplantısını yapar ve Yönetim Kurulu kendi arasında gizli oyla Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Sayman seçerek görev bölümü yapar.

    Oda yönetim kurulu toplantıları ve karar yeter sayısı

    Madde 27 - Yönetim Kurulu en az ayda bir kez ve çoğunlukla toplanır. Toplantıları Başkan, yokluğunda Başkan Yardımcısı, o da bulunmazsa Sekreter üye yönetir.

    Yönetim Kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    Oda yönetim kurulu üyeliğinin düşmesi

    Madde 28 - Her ne nedenle olursa olsun üç ay süreyle toplantılara gelmeyen ya da gelmeyecek olan Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek geçer.

    Oda yönetim kurulunun yeniden görev bölümü

    Madde 29 - Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlasının toptan çekilmesi durumunda yerleri yedek üyelerle doldurulur ve ilk toplantıda Yönetim Kurulu görev bölümü yenilenir.

    Oda yönetim kurulunun çalışma yöntemi

    Madde 30 - Oda Yönetim Kurulunun çalışma yöntemi aşağıdaki gibidir:

    a) Odayı Başkan, o bulunmadığı zaman Başkan Yardımcısı ve gerektiğinde Yönetim Kurulunca görevlendirilecek diğer Yönetim Kurulu üyeleri ya da üyelerden biri temsil eder. Olağan işlemlerde Sekreter Üye Odanın doğal temsilcisi ve sözcüsüdür.

    b) Sekreter üye Oda işlerini bu Yönetmelik, iç düzenleyici işlemler ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak bizzat ya da emrindeki personel aracılığıyla yürütür. Yönetim Kurulunca saptanan esaslar uyarınca Odanın yazışmalarını ve diğer evrakı, her türlü belgeyi imzalar ve/veya onaylar. Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlar, acil durumlarda Yönetim Kurulunu toplamak üzere Başkanla ilişki kurar. Oda Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması için tüm önlemleri alır, Oda personelinin amiri olarak bunların tüm özlük işlemlerini yürütür.

    c) Sayman Üye Odanın mali işlemlerinin yürütülmesini, Oda Bütçesinin uygulanmasını bu Yönetmelik, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği ve Yönetim Kurulu kararları gereğince sağlar. Bu işlerin yürütülmesi için kanunen tutulması gereken defter, dosya ve evrakı bizzat veya emrindeki sürekli veya geçici görevliler aracılığıyla tutmakla yükümlüdür.

    ç) Sekreter ve Sayman üyeler yürütme görevlerinden dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Bu üyeler Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaları dolayısıyla hakkı huzur ve bunun dışındaki hizmetleri için de Genel Kurulun takdir ettiği tazminatı alır.

    Oda yönetim kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 31 - Oda Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak, Oda işlerini Genel Kurulun yönlendirici kararları doğrultusunda yürütmek,

    b) Oda üyelerinin 6235 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve Oda Yönetmelik hükümleri içinde hak ve yetkilerini etkin bir şekilde kullanmalarını gözetmek,

    c) Temsil ettiği meslek kolunun ilerleme, yükselme ve gelişmesi hakkında incelemeler yapmak veya yaptırmak ve buna ait raporları Genel Kurulun onayına sunmak,

    ç) Odaya kayıtlı üyelerin mesleki onur, hak ve çıkarlarını koruyarak, gereken tedbirleri tespit ve bu konuda gerekli girişimlerde bulunmak ve ilişkiler kurmak,

    d) Temsil ettiği meslek kolunun çalışma alanı ile ilgili diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak üyelerinin hak ve yetkilerini korumak ve gerekirse bunu sağlamak için gerekli yönetmelikleri hazırlamak, uygulamak ve gerekiyorsa yetkili kurumların onayına sunmak,

    e) Üyelerinin gerek kamu kuruluşları ve gerek diğer kuruluş ve kişilerle olan bütün mesleki ilişkilerinde ortaklaşa uyulacak esasları hazırlamak, bunlara uymayı sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,

    f) Mesleki hizmetler karşılığı alınacak en düşük ücretleri saptayarak Genel Kurulun onayına sunmak ve bunların uygulanmasını sağlamak,

    g) Odanın sahip olduğu taşınmaz malları yönetmek,

    h) Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere yıllık çalışma raporlarını ve bilançoyu, yeni yıl gelir ve gider bütçelerini hazırlamak, geçici ve sürekli hizmetliler kadrolarını belirleyerek bunları Denetleme Kurulu raporu ile birlikte Oda üyesi sayısına yetecek kadar çoğaltmak ve Genel Kurulun toplantı gününden en az on beş gün önce bütün üyelere göndermek,

    ı) Oda Genel Kurulunun toplantı yerini, saatini ve gündemini belirleyerek toplantı gününden en az on beş gün önce üyelere bildirmek, toplantı için gereken formaliteleri tamamlamak,

    i) Gereğinde Oda Genel Kurulunu Olağanüstü toplantıya çağırmak,

    j) Oda ile Birlik arasında bağlantı ve işbirliği sağlamak,

    k) Oda Onur Kurulunu gereğinde doğrudan doğruya veya başvuru üzerine en geç on gün içinde toplantıya çağırmak,

    l) Oda Onur Kurulunca alınan kararlardan onaylanması gerekenleri Yüksek Onur Kuruluna verilmek üzere Birlik Yönetim Kuruluna yollamak,

    m) Her türlü mesleki yayın yapmak,

    n) Birlik Genel Kuruluna seçilen Oda delegeleri ile Birlik Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Birlik Denetleme Kurulu adayları listesini Birlik Yönetim Kuruluna süresinde yollamak,

    o) Mesleğin yürütülmesinde ve uygulama alanında çalışan teknik elemanların ve işçilerin görev, yetki ve sorumluluklarını saptamak, bu esasların uygulanması için bu elemanları bünyesinde toplayan örgütlere ve diğer ilgililere önerilerde bulunmak,

    ö) Dış ülkelerdeki mesleki kuruluşlarla gerekli yakınlaşmayı sağlamak, kongrelerine delege göndermek, yurt içi kongreleri yapmak, bu konularda Birlik Yönetim Kuruluna bilgi vermek, Birliğin maddi ve manevi yardımını sağlamak,

    p) Üyelerinin uzmanlık ve mesleki tecrübeleri hakkında istenildiğinde referans vermek, iş bulmalarına yardımcı olmak,

    r) Alacakları zamanında ve tam olarak tahsil etmek ve ettirmek, Oda gelirlerini artırıcı tedbirler almak ve gerekli önerilerde bulunmak,

    s) Gerekli gördüğü yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak,

    ş) Genel Kurulca saptananların dışında kalan konularda hizmet ve belge ücretlerini saptamak ve uygulamak, her türlü yayın gelir ve giderleri ile ilgili esasları hazırlamak ve uygulamak,

    t) Tüm teknik elemanlar ve örgütleri ile ülke ve halk çıkarları doğrultusunda birlik ve beraberliği sağlayıcı girişimlerde bulunmak, bu tür girişimleri desteklemek.

    Oda onur kurulu oluşumu

    Madde 32 - Oda Onur Kurulu Oda Genel Kurulunca iki yıl süre ile seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

    Oda onur kurulunun toplantı ve çalışma biçimi

    Madde 33 - Onur Kurulu kendisine bir ya da bir kaç konunun verilmesi için Oda Yönetim Kurulunca yapılacak çağrı üzerine, ilk toplantısında o işleri sonuçlandırıncaya kadar görev yapmak üzere aralarında bir Başkan ve bir raportör seçer.

    Onur Kurulu asil üyelerinden bir ya da bir kaçı herhangi bir özürle toplantıya gelemeyeceklerini bildirir ya da çağrıya uymazsa yerlerine sıra ile yedekler çağrılır. Bu yedekler toplantı konusu sorun ya da sorunlar karara bağlanıncaya kadar yapılacak toplantılarda asil üye gibi görev yapar.

    Aynı konuda yapılan üç ayrı çağrıya gelmeyen ve özür bildirmeyen üye çekilmiş sayılır ve yerine asaleten sıradaki yedek üye geçer.

    Onur Kurulu üyelerinin ret ve çekilme nedenleri, 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda gösterilen hakimlerin ret ve çekilme nedenleri gibidir.

    Onur Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    Onur Kurulu kendisine gönderilen konuları en geç üç ay içinde incelemek ve sonuçlandırmakla yükümlüdür. Onur Kurulunun konu hakkında karara varabilmesi için:

    a) Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunmasına başvurmuş,

    b) Gereğinde şikayetçi ile gösterilen tanıkları dinlemiş ve bunları bir tutanakla saptamış olması gereklidir.

    Oda onur kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma biçimi

    Madde 34 - Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri, çalışma yöntemleri ve soruşturma usulleri hakkında 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Disiplin cezaları

    Madde 35 - Oda üyelerinden 6235 sayılı Kanuna, bu Yönetmelik hükümleri ile bunlara uygun olarak alınan uyulması zorunlu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranışları görülenlere, meslek ile ilgili işlerde gerek kasten gerekse ihmal göstererek zarara yol açan ya da kabullendiği anlaşmalara uymayan ya da meslek şeref ve onurunu kırıcı davranışlarda bulunanlara Onur Kurulunca aşağıdaki disiplin cezaları verilir:

    a) Yazılı uyarı,

    b) 6235 sayılı Kanunda belirtilen hafif para cezası,

    c) 6235 sayılı Kanunda belirtilen ağır para cezası,

    ç) On beş günden altı aya kadar serbest meslek uygulamasından uzaklaştırma,

    d) Oda üyeliğinden çıkarma.

    Yukarıdaki cezaların verilmesinde sıra gözetilmez. Ancak nedeni oluşturan olayın içeriği ve sonuçlarına göre bu cezalardan biri uygulanır.

    Onur Kurulunca verilen bu cezalardan (a) ve (b) bentlerinde yazılı olanlar kesindir. Bu maddenin (c), (ç) ve (d) bentlerinde yazılı cezalara karşı ise kararın bildirilmesi tarihinden itibaren on beş gün içinde Oda Yönetim Kurulu kanalıyla Yüksek Onur Kuruluna itiraz edilebileceği gibi bu cezaların uygulanabilmesi için de Yüksek Onur Kurulunca onaylanmış olması gerekir.

    Geçici olarak meslek uygulamasından uzaklaştırılanlar mesleklerini uygulayamadıkları gibi mesleklerinin uygulanması için imza da kullanamazlar. Aksine davrananların cezaları bir kat artırılır.

    Oda üyeliğinden çıkarma kararı, ancak genel hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş olanlar ya da meslek toplumundan uzaklaştırılmalarında kesin zorunluluk görülenler hakkında verilebilir.

    Cezanın duyurulması

    Madde 36 - Oda üyeliğinden çıkarılmış olanlar süresiz olarak, meslek uygulamasından uzaklaştırılmış olanlar ise ceza süresi içinde hiç bir biçimde mesleki faaliyette bulunamaz. Bunlar Oda ve Birlik tarafından derhal bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara duyurulur.

    Ceza ve aidatların tahsili

    Madde 37 - Her türlü Oda aidatı ile diğer para cezalarını tebliğ gününden itibaren otuz gün içinde Odaya ödemeyenler hakkında 9/6/1932 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre takibat yapılır.

    Oda denetleme kurulunun oluşumu

    Madde 38 - Oda Denetleme Kurulu, Genel Kurulu tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

    Oda denetleme kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 39 - Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Oda hesaplarını ve buna bağlı bütün işlemleri en az üç ayda bir denetleyerek, hazırlayacağı raporu biri dosyasında saklanmak, diğeri bilgi bakımından Birlik Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere iki kopya olarak Oda Yönetim Kuruluna vermek,

    b) Odanın hesap işleri ile Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço, yeni yıl bütçesi ve personel kadroları hakkındaki raporunu Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere hazırlamak,

    c) Zorunlu durumlarda oy birliği ile vereceği kararla, Oda Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulundan istemek.

    Oda danışma kurulu görev ve yetkileri

    Madde 40 - Oda Danışma Kurulu, Oda ve meslek alanında emeği geçmiş ve Yönetim Kurulunca seçilecek kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

    Danışma Kurulu, Oda ve meslek alanına ilişkin sorunların tespiti ve bu sorunların çözümünde alınması gereken tedbir ve hedeflerin belirlenmesinde görüş alınan yardımcı organdır.

    Oda Danışma Kurulunun, kuruluş, çalışma biçim ve yetkileri ayrı bir iç yönetmelikle düzenlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Mali Hükümler

    Oda gelirleri

    Madde 41 - Odanın gelirleri şunlardır:

    a) Oda Genel Kurulunca günün koşullarına göre saptanacak miktarda üye kayıt ücreti,

    b) Aynı esaslara göre saptanacak yıllık üye ödentisi,

    c) Oda tarafından kamu veya özel kuruluşlara ya da gerçek veya tüzel kişilere yapılan hizmet karşılığı alınan ücretler,

    ç) İlgililere gereğince verilecek belgelere karşılık Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslara göre alınacak belge ücreti,

    d) Her türlü yayın gelirleri,

    e) Bağış ve yardımlar,

    f) Para cezaları,

    g) Ortaklıktan doğan gelirler,

    h) Mesleki yarışmalarda derece veya mansiyon kazananlarla, jüriye üye seçilenlerin alacakları paraların yüzde beşleri,

    ı) Diğer gelirler.

    Üye ödentileri

    Madde 42 - Yıllık üye ödentisi her takvim yılı içinde peşin ya da Yönetim Kurulunca saptanıp duyurulacak şekilde ve zamanlarda tahsil edilir. Dönemi içinde tahsil edilemeyen ödentiler, ödendikleri dönemin ödenti miktarı üzerinden tahakkuk ettirilir. Emekli ya da maluliyet aylığı alıp çalışamayanlardan üye ödentisi alınmaz. Adresleri değişen üyeler yeni adreslerini Odaya bildirmedikçe eski adreslerine yapılan duyurular üyeye iletilmiş sayılır.

    Üye yollukları

    Madde 43 - TMMOB Genel Kuruluna katılacak Oda delegeleri ile Birlik Yönetim Kurulu üyesinin ve Oda Genel Kurulu ya da Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak görevlendirilen üyelerin yollukları Oda bütçesinin ilgili bölümünden karşılanır.

    Mali işlemlerin yürütülmesi

    Madde 44 - Odanın her türlü mali işlemleri 6235 sayılı TMMOB Kanunu, mali kanunlar, genel muhasebe kuralları, bu Yönetmelik ve TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği esaslarına uygun olarak yürütülür.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Seçimler

    Oda seçimlerinde uygulanacak esaslar

    Madde 45 - Oda Genel Kurulunda tüm seçimler 6235 sayılı TMMOB Kanununda belirlenen hususlara uygun olarak yargı gözetiminde yapılır. Başkanlık Divanı ve Genel Kurul tarafından görevlendirilecek komisyonların seçimleri dışında tüm seçimler gizli oyla yapılır. Yukarıda belirtilen seçimler aksine karar alınmadıkça açık oyla yapılabilir. Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu ve Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu adaylıkları ile Türk Loydu Vakfı Genel Kurul delegeleri için yapılacak seçimlerde basılı oy pusulaları kullanılamaz.

    Oda Genel Kurulunda bir göreve en az o göreve seçilecek asil ve yedek üye toplamı kadar aday gösterilir.Türk Loydu Genel Kurul delegeleri hariç, asil ve yedek üye adayları ayrı ayrı duyurulur. Asil ve yedek üyelerin isimleri oy pusulalarında kendilerine ayrılmış bölümlere yazılır. Oy pusulalarında yazılı isimler asil ve yedek üye toplamından fazla olamaz. Asiller kendi aralarında,yedekler kendi aralarında aldıkları oy sayısına göre sıralanır. Türk Loydu Genel Kurul delegeleri seçiminde sırasıyla en fazla oyu alanlar asil delege olarak, geri kalanlar yedek delege olarak seçilir. Oylarda eşitlik olması halinde sicil numarası küçük olan üye seçilmiş sayılır.

    Organlarda bulunma kısıtlılığı

    Madde 46 - Bir üye; Oda Yönetim, Denetleme, Onur Kurulu üyeliğinden yalnız ve ancak bir göreve seçilebilir. Bu görevlerden birine seçilenler aynı zamanda TMMOB organlarına seçilebilir. Ancak, Oda Yönetim ve Onur Kurulu üyesi olan bir üye Yüksek Onur Kurulu üyeliğine aday olamaz. Seçim süresi sona eren üye, aynı göreve yeniden seçilebilir.

    Organ seçimlerinde sıralama

    Madde 47 - Genel Kurulda ayrı ayrı yapılmak ve sayımı da bildirilmek üzere seçim sırası şöyledir:

    a) Yönetim Kurulu üyeleri seçimi

    b) Onur Kurulu üyeleri seçimi

    c) Denetim Kurulu üyeleri seçimi

    ç) Birlik Organları seçimleri

    Yönetim Kurulu adayları

    Denetim Kurulu adayı

    Yüksek Onur Kurulu adayı

    d) Birlik Genel Kuruluna katılacak delegelerin seçimi

    e) Türk Loydu Vakfı Genel Kurul delegelerinin seçimi

    Oda organlarına aday olma biçimi

    Madde 48 - Hakim denetiminde Pazar günü yapılacak seçimler için Genel Kurulca adaylar önerilir. Genel Kurul'a katılan üyeler, kendilerini ya da başka bir üyeyi aday gösterebilir. Aday olmak için Genel Kurul toplantısına katılmak zorunlu değildir. Ancak tüm adayların yazılı bildirimde bulunması esastır. Adayların saptanmasından sonra Başkanlık Divanınca kesin aday listesi de okunarak duyurulur ve yapılacak seçimler için İlçe Seçim Kuruluna yazılı olarak bildirilir. Kesin aday listesi belirlenmeden Genel Kurul toplantısı kapatılamaz. Kesin aday listesinde adları bulunmayan üyelere verilen oylar geçersizdir.

    Vakıf genel kuruluna katılma koşulları

    Madde 49 - Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu için Oda delegeleri, en az üç yıl Oda asil üyesi olup son üç Oda Genel Kurulundan en az birine katılmış, Oda Onur Kurulu tarafından disiplin cezası ile cezalandırılmamış, Odaya karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmiş aday üyeler arasından Oda Genel Kurulu tarafından seçilirler.

    Vakıf organlarına aday olma koşulları

    Madde 50 - Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulunda Oda temsilcisi adayı olarak, Türk Loydu Vakfı Genel Kuruluna Oda tarafından önerilecek adaylarda aranacak şartlar ile bunların değerlendirilme ve seçilme yöntemi aşağıdaki şekilde belirlenir;

    a) (Değişik bent: 25/03/2011-27885 S.R.G Yön/1.md.) Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna aday olabilmek için, Türk Loydu Vakıf Senedinin ilgili maddelerindeki şartlara ilaveten; en az sekiz yıl Oda asil üyesi olup, Oda Onur Kurulu tarafından disiplin cezası ile cezalandırılmamış olmaları, Odaya karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları, son üç Oda Olağan Genel Kurulundan en az birine katılmış olmaları ve TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu asil veya yedek üyesi olmamaları gereklidir."

    b) Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulunda Oda temsilcisi adayı olarak, Türk Loydu Vakfı Genel Kuruluna, Oda tarafından önerilecek, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulunda Gemi Mühendisleri Odasını temsil eden asil üye sayısının iki katı sayıdaki aday; mevcut Oda Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Oda Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri, Oda Onur Kurulu asil ve yedek üyeleri, Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu Oda doğal delegeleri dahil Odanın Türk Loydu Vakfı Genel Kurul asil ve yedek delegelerinden oluşan bir heyet tarafından gizli oylama yöntemi ile yapılan bir seçimle belirlenir. Bu heyet üyeleri içinde, halen diğer klas kuruluşlarında çalışan kişiler var ise, bu kişilerin heyet üyeliği askıya alınır.

    c) (Değişik bent: 25/03/2011-27885 S.R.G Yön/1.md.) Aday adaylarının Odaya yazılı olarak başvurmaları gereklidir. Başvurular seçimlerden önceki salı günü saat 17.00'de sona erer ve başvuranların listesi aynı gün Oda Merkezinde askıya çıkarılmak suretiyle ve mümkün olan diğer iletişim yolları ile ilan edilir. Aday adaylarının koşullara uygunluk açısından değerlendirmesi Oda Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve sonucu çarşamba günü 17.00'ye kadar aday adaylarına başvurularında belirttikleri iletişim araç ve adresleri kullanılarak bildirilir. Söz konusu olabilecek itirazlar değerlendirilerek eksikleri olan aday adaylarına bu eksiklerin tamamlatılmasının ardından kesinleşen aday adayları listesi, seçimlerden önceki perşembe günü saat 17.00'den itibaren ve seçimler sonuçlanıncaya kadar Oda merkezinde asılarak ve diğer iletişim yolları ile ilan edilir.

    ç) (Değişik bent: 25/03/2011-27885 S.R.G Yön/1.md.) Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulunda Odayı temsil edecek adayların seçimi, Türk Loydu Vakfı Genel Kurulundan en az bir ay önce sonuçlandırılır. Seçimlerin yapılacağı toplantı, pazar günü Saat 10.00'da başlayıp görüşmelerin tamamlanmasını takiben, aynı gün seçimlerin yapılması şeklinde düzenlenir. Toplantının tarihi Oda Yönetim Kurulu tarafından katılımcılara toplantı tarihinden en az onbeş gün öncesinden yazılı olarak bildirilir. Toplantının gündemi, Başkanlık Divanı oluşturulması, Türk Loydu çalışmaları ile ilgili görüşmeler, aday adaylarının belirlenmesi, tanıtılması ve değerlendirilmesi, seçimler ve seçim sonuçlarının ilan edilmesinden oluşur. Türk Loydu Vakfı mevcut yönetim kurulu üyeleri ile aday adayları divanda görev alamazlar.

    (Değişik fıkra: 25/03/2011-27885 S.R.G Yön/1.md.) Seçimler iki aşamalı yapılır. İlk aşamada katılanların salt çoğunluk oyunu alan aday adayları seçilmiş sayılır. Eksik kalan sayıda aday için yapılacak ikinci aşamada, yeni oylamadaki oy sıralamasında en yüksek oyu alan adaylardan eksik aday sayısı kadar aday adayı seçilmiş olur. İkinci aşamada oylarda eşitlik olması halinde eşit oy alanlar arasında yeniden oylama yapılır; bu oylamada da eşitlik bozulmazsa Oda sicil numarası küçük olan aday/adaylar seçilmiş sayılır. Aday olarak seçilenler, seçilme sırasına göre listelenerek, Oda Yönetim Kurulu tarafından Türk Loydu Vakıf Senedinde belirtilen süre içinde Türk Loydu Vakfı'na bildirilir.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Birlik yönetiminde odanın temsili

    Madde 51 - Birlik Yönetim Kurulunda Odayı temsil eden üye, Oda Yönetim Kurulu ile gerekli ilişkileri kurarak Oda çıkarlarını korumak ve Odayı en iyi şekilde temsil etmekle yükümlü ve Oda Genel Kuruluna karşı sorumludur. Odanın amaç ve görevleri ile ilgili her konuda geçen dönemdeki çalışmalarını ve gelecek dönem için önerilerini kapsayan raporunu Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kuruluna iletir.

    Yabancı uyruklu mühendis ve yüksek mühendislerin Türkiye'de çalışabilme esasları

    Madde 52 - Türkiye'de mesleklerini uygulamalarına kanunlar gereğince izin verilen yabancı uyruklu meslek mensupları, Gemi Mühendisleri Odasına geçici üye olarak kaydolur. Geçici üyelik, çalışma izin süreleri ile sınırlı olup, bu meslek mensupları hakkında 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Hüküm bulunmayan durumlarda uygulanacak mevzuat

    Madde 53 - Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar hakkında 6235 sayılı TMMOB Kanunu ve 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TMMOB Ana Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 54 - Bu Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 55 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar