TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU KAMU KURUMLARI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINA VE TÜBİTAK BİRİMLERİNCE YÜRÜTÜLEN PROJELERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programına Ve Tübitak Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik

    Başbakanlıktan

    Resmi Gazete Tarihi : 13/07/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25874

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarının Ar-Ge çalışmaları ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen projelerin başvuru, teşvik, değerlendirme, kabul, izleme ve sonuçlandırmaya ilişkin usul ve esaslar ile sonuçların uygulamaya aktarılmasına dair ilke ve kuralları belirlemek; TÜBİTAK birimlerince yatırım programında yer almayan ve finansmanı TÜBİTAK dışından sağlanan projeler dışında yürütülen projelerin tabi olacağı kuralları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik Fıkra:11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/1.Mad.) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarının, Ar-Ge çalışmaları ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, TÜBİTAK birimleri, özel kuruluşlar veya bunların müştereken yürüttüğü TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler ile TÜBİTAK birimlerince yürütülen projeleri kapsar

    Yatırım Programında yer almayan ve finansmanı TÜBİTAK dışından sağlanarak TÜBİTAK birimlerince yürütülen projeler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile 16/8/1983 tarihli ve 77 sayılı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

    Bilim Kurulu: TÜBİTAK Bilim Kurulunu,

    Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,

    Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları ile TÜBİTAK ve diğer kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları belirlenmiş; yeni bilgi ve teknoloji üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik/sosyal problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmaları, ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile ileri teknoloji uygulamasına yönelik yapılacak çalışmaları ve bu çalışma sonuçlarının; faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet/ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesine ve/veya mevcutların iyileştirilmesine yönelik çalışmaları,

    Müşteri: (Değişik tanım: 16/12/2005 - 26025 S.R.G. Yön/1.mad) Ar-Ge'ye dayalı çözüme ihtiyacı olan ve bu ihtiyacının karşılanması amacıyla proje yürütücüsü kurum/kuruluşları TÜBİTAK'ın onayına sunulmak üzere belirleyen, bu kurum ve kuruluşlarla yaptığı protokol çerçevesinde Ar-Ge projesinin amacını, kapsamını, süresini, bütçesini, şartlarını ve beklenen sonuçlarını tanımlayan, proje çıktılarını kullanmayı taahhüt eden, Proje Öneri Formunu ve Proje Sözleşmesini, proje yürütücüsü kurum/kuruluşlar ile müştereken imzalayan, TÜBİTAK'a bu Yönetmelik kapsamında destek başvurusunda bulunan, proje destek başvurusunun kabul edilmesi ve sözleşme imzalanması durumunda projenin izlenmesi, denetlenmesi ve Başkanlık'la eşgüdümünün sağlanmasından sorumlu olan kamu kurumunu/kuruluşunu,

    Proje yürütücüsü kurum/kuruluş: Proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip; projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan; müşteri ve TÜBİTAK ile birlikte proje sözleşmesini imzalayan; projenin yürütüldüğü kamu Ar-Ge birimini, üniversiteyi, TÜBİTAK birimini ve/veya özel kuruluşunu,

    TÜBİTAK birimleri: TÜBİTAK Başkanlığına bağlı merkez, enstitü, laboratuvar ve benzeri birimlerini,

    Kamu Ar-Ge birimi: (Değişik Tanım :11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/2.Mad.) Üniversiteler dışında kalan, kuruluş ve teşkilat kanununda, kurumun görev alanları ile ilgili konularda Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma birimlerini,

    Özel kuruluş: (Ek Tanım :11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/2.Mad.) Ticaret sicil belgesi olan kuruluşlar, yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ile sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan Türkiye'de yerleşik bütün kuruluşları,

    Protokol: (Değişik tanım: 16/12/2005 - 26025 S.R.G. Yön/1.mad) TÜBİTAK'a destek önerisinde bulunulmadan önce müşteri ve proje yürütücüsü kurum/kuruluşlar arasında imzalanmış olan ve gerek projenin konusunun, şartlarının, tarafların projedeki hak ve sorumluluklarının, gerekse de TÜBİTAK'a karşı kendi aralarındaki sorumluluk paylaşımının belirlendiği ve müşterinin proje çıktılarını kullanmayı taahhüt ettiği, proje sözleşmesinin eki niteliğindeki yazılı anlaşma ve eklerini,

    Proje destekleme sözleşmesi: Müşterinin Ar-Ge ihtiyacının karşılanması amacıyla sunulan ve TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda desteklenme kararı verilen projenin; amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları ile TÜBİTAK ve diğer kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarlarını belirleyen; ve tarafların sorumluluklarını belirleyen, TÜBİTAK, müşteri ve proje yürütücüsü kurum/kuruluşlar arasında imzalanan yazılı anlaşma ve eklerini,

    Proje sonuçları uygulama planı: Müşteri tarafından proje sonunda elde edilmesi öngörülen çıktıların kullanım programını gösteren ve sözleşme eki niteliğinde uygulama taahhüdünü,

    Proje yürütme grubu (PYG): Projenin birden çok proje yürütücüsü kurum/kuruluş ile birlikte gerçekleştirilecek olması durumunda, tüm proje yürütücüsü kurum/kuruluşların temsil edildiği, projenin bilimsel ve teknik olarak sözleşmeye uygun şekilde yürütülmesinden, projeye ilişkin raporların verilmesinden, hazırlanmasından ve sunulmasından, harcamaların projenin gereklerine uygunluğunun sağlanmasından sorumlu olan grubu,

    Proje yöneticisi: Projenin birden çok proje yürütücüsü kurum/kuruluş ile birlikte gerçekleştirilecek olması durumunda proje yürütme grubu tarafından seçilen, grup adına idari ve bilimsel sorumluluk taşıyan ve grubu temsilen yazışmaları yapan kişiyi veya birimi,

    Proje yürütücüsü: (Değişik Tanım :11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/2.Mad.) Proje yürütücüsü kurum/kuruluş tarafından sorumluluğu altındaki proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla görevlendirilen ve proje yürütme sorumluluğunu taşıyan kişiyi,

    Proje Personeli: (Değişik tanım: 16/12/2005 - 26025 S.R.G. Yön/1.mad) Proje yürütücüsü ile araştırmacı ve yerine göre danışmanlardan oluşan proje çalışanını,

    Araştırmacı: İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek düzeydeki kişileri,

    Danışman: (Ek tanım: 16/12/2005 - 26025 S.R.G. Yön/1.mad) Projenin özel uzmanlık gerektiren tali konularından birinde hizmetinden yararlanılmak üzere geçici olarak görev alan araştırmacı veya uzmanı,

    Bursiyer: (Ek tanım: 16/12/2005 - 26025 S.R.G. Yön/1.mad) Tatbikat amacıyla projede yer alan, Türkiye'de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü eğitimlerini yapan öğrenciler ile doktoralı kişileri,

    Proje izleyicisi: (Değişik Tanım :11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/2.Mad.) Projenin, öneri formuna ve sözleşmeye uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izlemek amacıyla, projenin yürütüldüğü kurum ve kuruluşlarda her türlü bilimsel, teknik ve mali inceleme yapan, proje yöneticisi veya yürütücülerinden, ilgililerden projenin seyrine ilişkin bilgi ve belge talep edebilen, varsa olumsuzlukları izleme sonuçlarını bir rapor halinde TÜBİTAK'a bildiren ve gerektiğinde müşteri görüşü alınarak TÜBİTAK tarafından görevlendirilen kişi veya kişileri,

    Fasıl: Proje öneri formunda yer alan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje bütçesinde yapılacak harcamaların nitelikleri itibariyle ayrı ayrı gösterildiği bölümleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Kamu Kurum/Kuruluşları Ar-Ge Projeleri

    Proje çağrısı ve başvuru

    Madde 5 - (Değişik Fıkra:11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/4.Mad.) Kamu kurumlarının Ar-Ge projeleri için başvuru dönemleri Başkanlıkça ilan edilir.

    Müşteri, Ar-Ge ile karşılanacak ihtiyaçlarını ve söz konusu ihtiyaçları karşılayacak olan proje yürütücüsü kurum/kuruluşları kendi usul ve uygulamaları doğrultusunda tespit eder. Müşteri, proje yürütücüsü kurum/kuruluşlar ile protokol imzalar. Kamu kurumları araştırma projeleri için müşteri ve proje yürütücüsü kurum/kuruluşlar tarafından birlikte hazırlanan ve imzalanan proje öneri formu yapılan protokol ile birlikte müşteri tarafından ilanda belirtilen süre içinde TÜBİTAK'a iletilir.

    Proje önerilerinin değerlendirilmesi

    Madde 6 - Proje önerileri TÜBİTAK tarafından belirlenen değerlendirme sürecinden geçirilir. Bu süreçte; proje önerileri, kamu araştırma projeleri değerlendirme kriterlerinde belirtilen Ar-Ge niteliği, yaygın etki ve yapılabilirlik esaslarına göre değerlendirilir. Bu aşamada projenin bütçesi, süresi, proje yürütücüsü kurum/kuruluşların altyapı, bilgi, tecrübe birikimleri ve becerileri ile proje yönetimi, kalite yönetimi gibi yönetim sistemleri dikkate alınır. Ayrıca, TÜBİTAK'tan istenen destek değerlendirilirken proje yürütücüsü kurum/kuruluşların imkanlarından ve yurt içinde mevcut imkanlardan azami ölçüde yararlanılmış olması aranır.

    Müşterinin Ar-Ge ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile birden fazla kurum ve kuruluşun işbirliği ile yürütülen Ar-Ge faaliyetleri ile bunların sonuçlarını kamu yararını gözeten ürün, hizmet veya teknolojilere dönüştürme aşamasını içeren projelere öncelik verilir.

    Değerlendirme sırasında proje yürütücüsü kurum/kuruluşların Ar-Ge olanak ve yeteneklerini belirlemek amacıyla söz konusu kurum ve kuruluşlarda yerinde inceleme yapılabilir.

    Değerlendirme sürecinde projenin tarafları gerektiğinde görüşme yapmak üzere davet edilir. Bu görüşme, projenin amacını, araştırma yöntemlerini, çalışma programını, projeden beklenen bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararları, başarı kriterlerini, bütçe gerekçesini ve benzeri hususları kapsar.

    Değerlendirme sonucunda oluşan karar, Başkanlık onayına sunulur. Kesinleşen karar, gerekçesi ile birlikte proje taraflarına bildirilir.

    Sözleşme

    Madde 7 - Desteklenmesi kabul edilen projeler için idari, mali, teknik ve hukuki hükümler ile ilgili ekleri içeren proje sözleşmesi; proje yürütücüsü kurum/kuruluşlar, müşteri ile TÜBİTAK arasında imzalanır.

    Proje maliyet unsurları

    Madde 8 - Proje bütçelerinin oluşturulmasında aşağıdaki hususlara uyulur.

    a) Projelerde; projenin gerektirdiği, proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan ve proje bütçesinde yer alan aşağıdaki kalemler masraf kabul edilebilir.

    1) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri.

    2) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri.

    3) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri.

    4) TÜBİTAK kaynaklarıyla alınan cihazların bakım onarım giderleri.

    5) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri.

    6) Posta ve nakliye giderleri.

    7) Personel giderleri.

    8) Burs ödemeleri.

    9) (Değişik alt bend: 16/12/2005 - 26025 S.R.G. Yön/2.mad) Kurum hissesi,

    10) (Ek alt bend: 16/12/2005 - 26025 S.R.G. Yön/2.mad) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan diğer giderler.

    b) Personel giderleri, proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, süreli sözleşmeli proje personel istihdamı ve bu istihdamın gerektirdiği yasal yükümlülükler dahil olmak üzere her türlü masraf kalemlerinden oluşur.

    Proje personeli, mevzuatının izin verdiği hallerde üniversitelerle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler arasından seçilebileceği gibi, proje bütçesinin ilgili faslında belirtilmek şartıyla hizmet alımı yöntemi ile de temin edilebilir.

    Proje personeline ödenecek ücret; proje yürütücüsü kurum veya kuruluşun ücret politikası ve ilgili kurum veya kuruluşta çalışan emsal personelin ücreti esas alınarak hesaplanır.

    (Değişik paragraf: 16/12/2005 - 26025 S.R.G. Yön/2.mad) Burs ödemeleri; bursiyerlere, yeme ve konaklama giderleri ile öğrenim giderlerinin karşılanması amacıyla burs ödemesi yapılabilir. Bu ödemeler münhasıran ilgilisine ve Başkanlık tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

    c) (Değişik bend: 16/12/2005 - 26025 S.R.G. Yön/2.mad) Kurum Hissesi, proje yürütücüsü kurum ve kuruluşların imkanlarından faydalanılması karşılığı proje bütçesine ek olarak TÜBİTAK tarafından konulabilen ödenek olup, Başkanlık tarafından belirlenen esas ve usuller çerçevesinde hesaplanır.

    d) (Ek bend: 16/12/2005 - 26025 S.R.G. Yön/2.mad) Projelerde aşağıdaki kalemler masraf olarak kabul edilmez.

    1) Proje önerisi hazırlama giderleri.

    2) Projenin sonuçlarının üretimi aşamasında yapılacak masraflar.

    3) Pazarlama ve ticari amaçlı reklam giderleri.

    4) Isıtma, aydınlatma ve posta hariç haberleşme amaçlı giderler.

    5) Altyapıya yönelik inşaat giderleri.

    6) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler.

    Proje bütçesi, Başkanlığın onayı ile kesinleşir.

    Mali esaslar

    Madde 9 - Projelere ek ödenek verilmesi ile fasıllararası ödenek aktarımları yapılmasında uyulması gerekli genel kurallar şunlardır;

    a) Projelere verilecek ek ödenek, proje yürütücüsü kurum veya kuruluşun tek olması durumunda bu kurum veya kuruluşun, birden çok proje yürütücüsü kurum/kuruluşun olması durumunda ise PYG'nin gerekçeli başvurusu, müşterinin bu konudaki uygun görüşü üzerine TÜBİTAK'ın onayı ile karara bağlanır.

    b) Projelerde fasıllar arası aktarım, proje yürütücüsü kurum veya kuruluşun tek olması durumunda bu kurum veya kuruluşun, birden çok proje yürütücüsü kurum ve/veya kuruluşun olması durumunda ise PYG'nin gerekçeli başvurusu, müşterinin bu konudaki uygun görüşü üzerine TÜBİTAK'ın onayı ile karara bağlanır. TÜBİTAK, bu konuda müşterinin uygun görüşü üzerine, duruma göre proje yürütücüsü kurum veya kuruluşa ya da PYG'ye kısmen yetki devredebilir.

    c) Proje bütçesinde ek ödenek gerektirmeyen yeni malzeme, hizmet ve benzeri alımlar proje yürütücüsü kurum/kuruluşun tek olması durumunda bu kurum/kuruluşun, birden çok proje yürütücüsü kurum/kuruluşun olması durumunda ise PYG'nin gerekçeli başvurusu, müşterinin bu konudaki uygun görüşü üzerine TÜBİTAK'ın onayı ile karara bağlanır.

    İdari esaslar

    Madde 10 - Proje yürütücüsü kurum veya kuruluşun, proje yürütücüsünün ve araştırmacıların değişmesi ile proje süresinin uzatılmasına ilişkin esaslar ve proje için alınan makine ve teçhizat aşağıdaki hükümlere tabidir.

    a) Proje izleme sürecinde, proje yürütücüsü kurum/kuruluşun projeden kendisinin ayrılmayı talep ettiği veya müşteri tarafından değiştirilmesinin önerildiği hallerde; projenin iptali, yürürlükten kaldırılması veya yeni bir proje yürütücüsü kurum/kuruluşun görevlendirilmesi hususu müşterinin uygun görüşü üzerine TÜBİTAK tarafından karara bağlanır.

    Proje izleme sürecinde proje yürütücüsü kurum veya kuruluşun değişmesi TÜBİTAK tarafından istendiği takdirde, konu müşterinin uygun görüşü üzerine TÜBİTAK tarafından karara bağlanır.

    b) (Değişik cümle: 16/12/2005 - 26025 S.R.G. Yön/3.mad) Proje izleme sürecinde proje yürütücüsü kurum veya kuruluş, gerekli görmesi halinde proje yürütücüsünü TÜBİTAK'ın uygun görüşünü alarak değiştirebilir. Bu değişiklik beş (5) işgünü içinde müşteri, PYG ve TÜBİTAK'a bildirilir. Değişikliğin bildirilmemesinden kaynaklanacak her türlü zarar ve ziyandan ilgili proje yürütücüsü kurum veya kuruluş sorumludur.

    Proje yürütücüsü değişikliğinin müşteri veya TÜBİTAK tarafından istenmesi halinde, yürütücünün bağlı olduğu kurum veya kuruluşun görüşü ve müşterinin bu konudaki uygun görüşü alınarak konu TÜBİTAK tarafından karara bağlanır.

    Proje izleme sürecinde PYG, gerekli görmesi halinde proje yöneticisini değiştirebilir. Yönetici değişikliğinin taraflardan biri tarafından istenmesi halinde bu talep PYG tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Her iki durumda da oluşan değişiklik kararı beş (5) iş günü içinde ilgili taraflara PYG tarafından bildirilir. Değişikliğin bildirilmemesinden kaynaklanacak her türlü zarar ve ziyandan PYG sorumludur.

    c) (Değişik bend: 16/12/2005 - 26025 S.R.G. Yön/3.mad) Proje izleme sürecinde projelerde çalışan araştırmacılar değişikliği, projenin yürütücüsü kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilir. Araştırmacılar, yardımcı personel ve bursiyerlerde meydana gelen değişikliklere ilişkin bilgilere gelişme raporlarında yer verilir.

    d) (Değişik Bend:11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/5.Mad.) Proje süresinin uzatımına ilişkin talepler, proje yürütücüsü kurum veya kuruluşun tek olması durumunda bu kurum veya kuruluşun, birden çok proje yürütücüsü kurum ve/veya kuruluşun olması durumunda ise PYG'nin gerekçeli talebi, müşterinin bu yöndeki uygun görüşü üzerine TÜBİTAK tarafından karara bağlanır. Söz konusu değişiklik TÜBİTAK tarafından müşteri ve PYG'ye bildirilir. Bu şekilde verilecek süre uzatımının süresi bir yılı geçemez.

    e) (Değişik Bend:11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/5.Mad.) Proje kapsamında yurt içinden veya yurt dışından satın alınan demirbaş niteliğindeki her türlü makine ve teçhizat, Proje süresince proje yürütücüsü kurum veya kuruluşların gözetimi ve sorumluluğu altındadır. Projenin başarı ile tamamlandığının TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi durumunda, proje kapsamında satın alınan malzemelerin mülkiyeti proje yürütücüsü kurum/kuruluşlara ait olur; ancak, proje kapsamında satın alınan ve proje sonuçlarının uygulanmasına yönelik olarak kullanılacak malzeme ve cihazların mülkiyeti TÜBİTAK'ın onayı ile müşteriye devredilebilir.

    f) Proje kapsamında elde edilecek ürün, prototip ve benzeri çıktılara ilişkin hususlar, 11 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla ve projenin tabi olduğu esaslarda aksi belirtilmedikçe, yapılacak sözleşmede düzenlenir.

    Fikri ve sınaî mülkiyet hakları

    Madde 11 - Projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda fikri mülkiyete konu olabilecek bir buluş (patent, faydalı model), tasarım, eser, entegre devre topografyası, teknik bilgi gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde 278 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri uygulanır.

    Proje yürütücüleri; TÜBİTAK'ın desteğini belirtmek şartıyla, yurt içinde veya yurt dışında araştırma ile ilgili makale yayınlayabilir ve tebliğ sunabilir. Ancak proje sonucunda fikri mülkiyete konu oluşturabilecek buluş (patent ve faydalı model) özgün bir tasarım ortaya çıkması halinde yapılacak tescil başvurusu öncesi ve sonrası yayın, tebliğ ve benzeri yollarla fikri ürünle ilgili olarak açıklama yapılması TÜBİTAK Başkanının iznine bağlıdır. Bu koşullara uyulmaması halinde sorumluluk yayın yapanındır.

    Projelerin sonucunda fikrî veya sınaî mülkiyet hakkı meydana geldiği takdirde, Müşteri söz konusu fikrî veya sınaî mülkiyeti ticarileştirilmemek kaydı ile kendi ihtiyaçları için bedelsiz kullanma hakkına sahiptir.

    Etik kurallara uyma yükümlülüğü

    Madde 12 - Müşteri ve proje yürütücüsü kurum/kuruluşlar;

    a) Kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranış ilkelerini düzenleyen tüm mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmasını sağlamak,

    b) İnsan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde, tüm mevzuat hükümlerine ve uluslararası etik ilkelere uygun hareket etmek,

    c) Projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymak

    zorundadır.

    Aksi durumun tespiti halinde TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Çalışma Esasları çerçevesinde hareket edilir.

    İzleme

    Madde 13 - TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin; belirlenen amaç ve hedefleri ile 278 sayılı Kanuna ve buna dayanılarak çıkarılan mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, proje yürütücüsü kurum veya kuruluşun tek olması durumunda bu kurum veya kuruluşun, birden çok proje yürütücüsü kurum ve/veya kuruluşun olması durumunda ise PYG tarafından hazırlanacak gelişme raporları ve gerektiğinde TÜBİTAK ve müşteri tarafından yerinde yapılacak inceleme yoluyla izlenir.

    TÜBİTAK gerekli gördüğü hallerde, projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve denetlemek üzere, belirleyeceği kişi ve/veya kişileri proje izleyicisi olarak görevlendirebileceği gibi, müşteri ve proje yürütücüsü kurum/kuruluşları gelişmeler ile ilgili olarak bilgi almaya davet edebilir.

    Proje başvurularının değerlendirilmesi ve projelerin izlenmesi için TÜBİTAK tarafından görevlendirilen kişilere ödenecek ücretler Bilim Kurulu'nca belirlenir.

    TÜBİTAK'ça hazırlanmış olan formata uygun olarak hazırlanan gelişme raporları, müşteri tarafından sözleşmede belirtilen süreler sonunda, TÜBİTAK'a iletilir. Gelişme raporlarının sözleşmede belirtilen tarihlerde gönderilmediği hallerde ödeme durdurulabilir.

    Durdurma, yürürlükten kaldırma ve iptal

    Madde 14 - (Değişik Fıkra:11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/6.Mad.) Gelişme raporları sözleşmede belirtilen tarihlerde gönderilmeyen ve ikaza rağmen mücbir sebep bildirilmeyen, izleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan veya mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler, müşterinin, proje yürütücüsü kurum/kuruluşun tek olması durumunda bu kurum/kuruluşun, birden çok proje yürütücüsü kurum/kuruluşun olması durumunda ise PYG'nin başvurusu veya söz konusu hususların TÜBİTAK'ça tespiti üzerine Başkanlığın onayı ile geçici olarak durdurulabilir. Durdurma gerekçelerinin ortadan kalkması halinde tarafların başvurusu Başkanlığın onayı ile proje yeniden başlatılır. Durdurma süresi sözleşme hükümleri uygulanarak proje süresine ilave edilir.

    Durdurma işlemi sonrasında mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, tarafların başvurusu, Başkanlığın onayı ile yürürlükten kaldırılır ve bu karar, TÜBİTAK tarafından taraflara bildirilir. Bu durumda proje için alınan makine, teçhizat ve malzemenin TÜBİTAK'a iadesi istenebilir. Eğer varsa, proje hesabında kalan tutar TÜBİTAK'a iade edilir.

    (Değişik Fıkra:11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/6.Mad.) Durdurma işlemi sonrasında müşteri ve/veya proje yürütücüsü kurum/kuruluşların kusurları veya ihmalleri nedeniyle olumsuzluk saptanan ya da yürütülemeyeceği anlaşılan projeler, Bilim Kurulu kararıyla iptal edilir. İptal kararı, TÜBİTAK tarafından taraflara bildirilir. İptal durumunda proje için alınan makine, teçhizat ve malzemeler ve varsa proje hesabında kalan tutar TÜBİTAK'a iade edilir. İptal edilen projelerde görev alan proje yürütücüsü kurum/kuruluşlar ve/veya proje yürütücülerine yeni destek verilip verilmeyeceği TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. Ancak yeni destek verilmeyecek süre üç (3) yılı geçemez.

    Sonuçlandırma

    Madde 15 - Proje süresinin tamamlanmasını izleyen en çok iki (2) ay içinde, proje yürütücüsü kurum veya kuruluşun tek olması durumunda bu kurum veya kuruluşun, birden çok proje yürütücüsü kurum/kuruluşun olması durumunda ise PYG tarafından, TÜBİTAK'ça hazırlanmış olan formata uygun hazırlanan sonuç raporuyla birlikte, değerlendirme raporu ve proje sonucunda yapacağı uygulamalara ilişkin bir uygulama özeti müşteri tarafından TÜBİTAK'a sunulur.

    Sonuç raporu, TÜBİTAK tarafından değerlendirilir. Gerekli görüldüğü hallerde, sonuç raporunun içerik ve/veya şekil yönünden revize edilmesi istenir. Değerlendirme sonucunda projenin kabul veya reddine karar verilir. Kabul edilen projeye ilişkin proje sonuçları uygulama planı doğrultusunda işlem yapılması için müşteriye, bilgi için proje yürütücüsü kurum/kuruluşlara tebligat yapılır.

    Sonuç raporu reddedilen proje, Bilim Kurulu kararıyla iptal edilir ve bu karar, TÜBİTAK tarafından taraflara bildirilir. Bu durumunda projenin tabi olduğu kurallar aksini belirtmedikçe, proje için alınmış olan makine, teçhizat ve malzeme ile varsa proje hesabında kalan tutar, TÜBİTAK'a iade edilir ve proje bulguları kullanılarak yapılacak olan yayınlarda TÜBİTAK desteği belirtilmez.

    Kesin Sonuçlanma

    Madde 16 - Projenin, proje önerisinde belirtilen proje sonuçları uygulama planına uygun olarak gerçekleştiğine ilişkin proje izleyici görüşü ve müşterinin sunacağı konuya ilişkin diğer belgelere göre, proje kesin olarak sonuçlanmış kabul edilir.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 17 - Bu Yönetmelik kapsamında yürütülecek projelerin kaynak aktarım ve kullanım işlemleri ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla, proje yürütücüsü kurum/kuruluşun;

    a) (Değişik Bend:11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/7.Mad.) Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelerden olması durumunda; "TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanmasına İlişkin Esaslar,

    b) (Mülga Bend:11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/7.Mad.)

    c) (Değişik Bend:11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/7.Mad.) Vakıf Üniversitesi veya Özel Kuruluş olması durumunda "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Tarafından Özel Kuruluşlar ve Vakıf Üniversitelerine Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Transferi, Harcanması, Muhasebeleştirilmesi ve Denetimine İlişkin Esaslar,

    d) (Mülga Bend:11/01/2007- 26400 S.R.G. Yön/7.Mad.)

    e) Proje yürütücüsü kurum ve kuruluşların bu maddede belirtilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarından olması halinde konuya ilişkin ayrı bir düzenleme yapılıncaya kadar, 278 sayılı Kanuna ve buna dayanılarak çıkarılan mevzuat ile birlikte kuruluşların ilgili mevzuatı hükümleri ile aksine açıkça hüküm konmadıkça bu düzenlemeler yerine geçecek hükümler uygulanır.

    Yukarıda bahsedilen mevzuat ile TÜBİTAK'ın 278 sayılı Kanuna ve buna dayanılarak çıkarılan mevzuatında hüküm bulunmayan hallerde, TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından alınacak kararlar doğrultusunda işlem yapılır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Araştırma-Geliştirme Projeleri

    Madde 18 - TÜBİTAK birimlerince yatırım programında yer alması teklif edilen Ar-Ge projelerinin başvuru, değerlendirme ve kabulü bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Kabul edilerek yatırım programında yer alan projelerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin hususlar Başkanlıkça belirlenir.

    TÜBİTAK destek programlarından nakdi ve/veya ayni destek alınarak TÜBİTAK Birimlerince gerçekleştirilmesi öngörülen Ar-Ge projeleri için TÜBİTAK'ın ilgili destekleme programlarına ilişkin Yönetmelik ve Esaslara uygun işlem yapılır.

    Yatırım programına ve TÜBİTAK destek programlarına ilişkin proje önerileri, TÜBİTAK birim amirlerinin imzasıyla, çağrıda belirtilen süre içinde TÜBİTAK'a eksiksiz olarak sunulur.

    (Değişik fıkra: 16/12/2005 - 26025 S.R.G. Yön/4.mad) Yatırım programında yer alacak projeler dışında, TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun bulunan ve proje yürütücüsünün birden fazla kurum/kuruluştan oluştuğu projeler için taraflarca projenin hangi şartlarla gerçekleştirileceğine ilişkin sözleşme imzalanır.

    TÜBİTAK birimleri tarafından, gerek yatırım programında yer alan, gerekse TÜBİTAK tarafından desteklenerek yürütülen projelerde, proje süresi ve bütçesi ile sınırlı olmak koşulu ile proje personeli çalıştırılabilir.

    Bu personele ödenecek ücret, emsali personelin TÜBİTAK ücret politikası çerçevesinde, proje yürütücüsünün önerisi ve TÜBİTAK birim amirinin onayı ile belirlenir.

    Projenin, proje yürütücüsü ve/veya araştırmacıların kusur, ihmal ya da hatalarından kaynaklanan sebeplerle iptal edilmesi durumunda, bu kişiler hakkında 17/1/1996 tarihli ve 22526 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan TÜBİTAK Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

    Projelerin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğu; TÜBİTAK birim amirleri ile proje yürütücüsü olarak görevlendirilmiş araştırmacılara aittir.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce "Kamu Kurumları Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" kapsamında TÜBİTAK'a sunulan proje öneri formları, ilgililerince bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun hale getirilir.

    Yürürlük

    Madde 19 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini TÜBİTAK Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar