GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    Gümrük Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Gümrük Müsteşarlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 15/07/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25876

    ***06/03/2012 tarih ve 28225 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 6. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Gümrük Müsteşarlığı personelinin disiplin amirlerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Gümrük Müsteşarlığı (Değişik ibare: 24/03/2010-25731 S.R.G Yön/1. mad.) merkez ve taşra teşkilatı ile döner sermaye işletmesinde çalışan personel hakkında uygulanır.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 134 üncü maddesi, 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16 ncı maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin disiplin ve üst disiplin amirleri Ek-1'de gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 6 - 26/2/1997 tarihli ve 22917 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    EK -1 "html" formatında düzenlenmiştir.

    Mevzuat Kanunlar