YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞE BİR MADDE EKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 04/07/2005 - 2005/9134

    Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25881

    Ekli "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe Bir Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı'nın 21/6/2005 tarihli ve 11637 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 80 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 4/7/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    Madde 1- 13/4/2005 tarihli ve 2005/8831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    "Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ile değiştirilen 8 inci madde hükümleri, 21/3/2005 tarihli ve 2005/8834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen kontenjanlar hakkında uygulanmaz. Bu kontenjanlar hakkında; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar işlemleri sonuçlandırılarak yurt dışına gönderilenler ile komisyonlarca anılan maddeye göre yurt dışına gönderilmesine karar verilmiş olanların hakları saklı kalmak üzere, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin, 13/4/2005 tarihli ve 2005/8831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik ile yapılan değişiklikten önceki hükümleri uygulanır."

    Madde 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar