TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TARIM ALET VE MAKİNELERİ PROJELENDİRME YETKİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ

    Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Tarım Alet Ve Makineleri Projelendirme Yetki Belgesi Yönetmeliği

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odasından:

    Resmi Gazete Tarihi : 11/08/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25903

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, mesleki etik kuralları doğrultusunda, tarım veya orman traktörleri ile bunlara bağlanan ekipmanın, standartlara uygun olarak projelendirilmesi, imalatı ve denetiminde görev alacak, ziraat fakültelerinin tarım makineleri bölümü mezunu olan ve Ziraat Mühendisleri Odasına kayıtlı bulunan ziraat mühendislerine, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası tarafından Tarım Alet ve Makineleri Projelendirme Yetki Belgesi verilmesinin usul ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, tarım alet ve makinelerinin projelendirilmesi, imalatı ve denetimi alanında çalışan ve ziraat fakültelerinin tarım makineleri bölümü mezunu olan Oda üyelerine yetki belgesi verilmesiyle ilgili hususları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 6/5/1960 tarihli ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun ve 18/12//1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar ve kısaltmalar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odasını,

    OYK: Oda Yönetim Kurulunu,

    Yetki belgesi: Oda Yönetim Kurulu tarafından verilmesi sağlanan eğitim sonunda başarılı olan üyelere verilen belgeyi,

    Tarım alet ve makineleri: Tarım ve ormancılıkta kullanılan traktör ve kuvvet makineleri ile bunlara bağlı ekipmanı

    ifade eder.

    Yetki belgesi

    Madde 5 - Yönetmeliğin ekinde örneği verilen bu belge, tarım alet ve makinelerinin projelendirilmesi, imalatı ve denetimi amacıyla düzenlenir.

    Yetki belgesi ve geçerlilik süresi

    Madde 6 - Oda tarafından düzenlenecek meslek içi eğitim programını tamamlayan ve yapılacak sınavda başarılı olan üyelere verilecek belgenin geçerlilik süresi, her yıl vize edilmek kaydıyla, alındığı tarihten itibaren beş yıldır.

    Yetkili kurul

    Madde 7 - Yetkili kurul, tarım alet ve makineleri projelendirme, imalat ve denetimi alanında, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili düzenlemeler hakkında OYKya görüş ve öneriler sunan, düzenlenecek eğitimleri tasarlayan, uygulayan, sınav sonuçlarını değerlendiren ve yetki belgesi alanları denetleyen, OYK kararı ile oluşturulan süreli bir kuruldur.

    Yetkili kurul, bir OYK üyesinin başkanlığında, tarım alet ve makineleri konusunda bilimsel yeterliliği ve/veya mesleki uygulama deneyimi olan Oda üyeleri arasından, iki yıllık çalışma dönemi için oluşturulur, üye sayısı yedidir, Odanın yazılı çağrısı üzerine toplanır ve kararlar üye tam sayısının oy çokluğuyla alınır. Üyelerden herhangi birisinin kuruldan ayrılması durumunda OYK tarafından en geç bir ay içerisinde yeni üyenin ataması yapılır. Kurulda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bir üye ile temsil edilir.

    Yetkili kurulun görevleri

    Madde 8 - Yetkili kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir:

    a) Tarım alet ve makineleri projelendirme, imalat ve denetimi alanında meslek içi eğitimleri programlamak ve bu programlara ilişkin esasları belirlemek,

    b) Yetki belgesi sınav komisyonu oluşturulmasına yönelik olarak, çalışma esasları ve komisyon üyeleri hakkında OYKya önerilerde bulunmak,

    c) Belgelendirme sürecinde oluşabilecek itirazları değerlendirmek ve OYKya görüş bildirmek,

    d) Belgelendirme çalışmalarına ilişkin önerileri almak, değerlendirmek, geliştirmek, ilgili mevzuatın geliştirilmesine yönelik katkıda bulunmak.

    Başvuruda istenecek belgeler

    Madde 9 - Yetki belgesi verilmesi için yapılacak eğitim programına katılım başvurusunda istenecek belgeler şunlardır,

    a) İki adet fotoğraf,

    b) Geçerli Oda kimliği fotokopisi,

    c) Üye aidat borcu olmadığına ilişkin belge,

    d) Kursa katılım ve belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz,

    e) Tarım makineleri bölümü mezunu ziraat mühendisi olduğunu gösteren belge.

    Eğitim ve sınav komisyonu

    Madde 10 - Yetkili kurulca önerilen ve OYKnın atayacağı eğitim ve sınav komisyonu, yetki belgesine sahip en az üç kişiden oluşur. Kursların verilmesi, sınav sorularının belirlenmesi, sınavın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesi komisyon tarafından yerine getirilir.

    Eğitim

    Madde 11 - Devamı zorunlu olan yetki belgesi eğitim programı aşağıdaki konuları kapsar:

    a) Konu ve Oda ile ilgili mevzuata ilişkin bilgiler,

    b) Projeleme teknikleri ve genel bilgilendirme,

    c) Traktörle ilgili üretim ve projelendirme konuları,

    d) Tarım arabaları ve römorklar ile ilgili konular,

    e) Diğer tarım alet ve makineleri ile ilgili konular.

    Eğitimin içeriği ve süresi, değişen teknik, idari ve hukuksal koşullara göre yetkili kurulun önerisi ve OYK onayı ile değiştirilebilir ve geliştirilebilir.

    Yetki belgesi sınavları

    Madde 12 - Yetki belgesi sınavları komisyonca gerçekleştirilen eğitim sonunda yapılır.

    Sınav için başarı notu yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) tir. Sınav sonunda başarısız olan üyeye tekrar eğitime katılmaksızın aynı usulle dört sınav hakkı verilir.

    Yürürlük

    Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar