SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

    Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

    Devlet Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 21/08/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25913

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun çalışma usul ve esaslarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1/12/2004 tarihli ve 5263 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Fon: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunu,

    Fon Kurulu: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunu,

    Başkan: Başbakan tarafından görevlendirilecek Bakanı,

    Üye: 5263 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan Fon Kurulu Üyelerini,

    Genel Müdürlük: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürünü,

    Vakıf: İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Fon Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

    Fon kurulunun oluşumu

    Madde 5 - Fon Kurulu, Başbakanın görevlendireceği Bakanın başkanlığında, Başbakanlık Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürü ve Vakıflar Genel Müdüründen oluşur.

    Fon kurulunun görevleri

    Madde 6 - Fon Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Fonda toplanan kaynakların, vakıflar ve Genel Müdürlükçe yürütülecek sosyal yardım proje ve programları ile yatırım programları çerçevesinde dağıtım önceliklerini belirlemek ve dağıtımına karar vermek.

    b) Gerekli görülen hallerde, hizmetin aksamadan yürütülmesi için usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla Genel Müdüre yetki devrinde bulunmak.

    c) Vakıflarda çalıştırılacak personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri görüşmek ve karara bağlamak.

    d) Vakıflardan ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen sosyal yardım amaçlı talep ve teklifleri değerlendirmek, Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak.

    e) Toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere bilimsel, sosyal ve kültürel programlar ve projeler önermek, hazırlanan projelere destek sağlamak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Toplantılar ve Çalışma Düzeni

    Madde 7 - Fon Kurulu, Başbakan tarafından görevlendirilen Bakanın başkanlığında, ayda bir kez olağan olarak toplanır. Başkanın talebi üzerine Fon Kurulu her zaman olağanüstü toplanabilir.

    Fon Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alınır.

    Fon Kurulu kararları Başbakanın onayı ile yürürlüğe girer.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Sekretarya Hizmetleri

    Fon kurulu sekretaryası

    Madde 8 - Fon Kurulunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yerine getirilir.

    Genel Müdür, sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi için Genel Müdürlük personeli arasından görevlendireceği kişi veya kişilerden "Fon Kurulu Sekretaryası"nı oluşturur.

    Fon Kurulu Sekretaryasının görevleri şunlardır:

    a) Fon Kurulunun toplantı duyurusunu ve çağrısını yapmak, gündemini hazırlamak.

    b) Fon Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda yazılı kurul kararını oluşturmak, karar metninin her sayfasının Genel Müdür tarafından mühürlenerek paraflanmasını sağlamak.

    c) Kararları başkan ile üyelerin imzasına sunmak.

    d) Başbakan tarafından onaylanan Fon Kurulu kararlarının birer örneğini başkan ve üyelere sunmak.

    e) Fon Kurulu kararlarını muhafaza etmek.

    f) Fon Kurulu toplantı ve çalışmaları ile ilgili Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Mevzuat Kanunlar