TEKEL ÜRÜNLERİ TOPTAN SATICILIĞINA DAİR YÖNETMELİK

    Tekel Ürünleri Toptan Satıcılığına Dair Yönetmelik

    Maliye Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25915

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Tekel ürünlerinin toptan satıcılığına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (Değişik madde: 01/12/2005-26010 S.R.G. Yön/1.mad)

    Bu Yönetmelik Tekel Ürünleri Toptan satıcılığının kazanılması ve kaybedilmesi ile çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile son fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Tekel: Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi ve/veya bağlı Sigara Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketini,

    Bağlı Şirket: Sigara Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketini,

    Kurum: Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumunu,

    Başmüdürlük: Sigara Pazarlama ve Dağıtım Anonim Şirketine bağlı Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüğünü,

    Tekel Ürünleri: Tekel, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri tarafından üretilen veya herhangi bir suretle pazarlanması Tekel tarafından üstlenilmiş olan ürünleri,

    Toptan Satıcı: Tekelden gezici veya sabit toptan satıcılık yetkisi almış, satış belgesine sahip, perakende satıcılara satış yapan tacir sıfatını haiz gerçek ve tüzel kişileri,

    Sabit Toptan Satıcı: Tekel ürünlerinin, verilen bir satış ücreti veya kazanç karşılığında, iş yerinin bulunduğu satış noktasında, satış belgesine sahip satıcılara satışını yapan, tacir sıfatını haiz gerçek ve tüzel kişileri,

    Gezici Toptan Satıcı: Tekel ürünlerini, verilen bir satış ücreti veya kazanç karşılığında gezici olarak, satış belgesine sahip satıcılara bölgesi içinde aktif dağıtım ve satışını yapan tacir sıfatını haiz gerçek ve tüzel kişileri,

    Perakende Satıcı: Tütün ürünlerinin tüketicilere satışını yapmak üzere, Kurum tarafından satış belgesi verilmiş gerçek ve tüzel kişileri,

    Satış Belgesi: Tütün ürünlerini toptan veya perakende olarak satmak isteyenlere Kurum tarafından verilen izin belgesini,

    Barem Fiyatı: Tekel ürünlerinin toptan satıcılara satışında uygulanan fiyatı,

    Satış Fiyatı: Tekel ürünlerinin perakende satıcılar tarafından nihai tüketiciye satışında uygulanan fiyatı,

    Bayi Kârı: Satış fiyatı ile barem fiyatı arasındaki fark olup, perakende satıcılara bırakılan kâr tutarını,

    Satış Ücreti: Toptan satıcılara, yapacakları satış hizmeti karşılığında, Tekel tarafından, perakende satıcılara tanınan bayi kârının yüzdesi olarak belirlenen oranda ödenecek ücreti,

    Taahhüt Miktarı: Gezici toptan satıcılar için sözleşme dönemini kapsamak üzere, önceki yıl satış miktarlarını, sabit toptan satıcılar için ise, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca tespit edilen miktarlarda belirlenen ve toptan satıcılar tarafından satışı taahhüt edilen asgari satış miktarlarını,

    Sözleşme: Bağlı Şirket ile toptan satıcı arasında yapılan sözleşmeyi,

    Teminat: Taahhüt edilen yükümlülüğün yerine getirilmesinin güvencesi olarak toptan satıcılardan belirlenen oranlarda veya maktuen alınan maddi değerleri,

    İfade eder.

    Teminat olarak; tedavüldeki Türk parası, konvertibıl döviz ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından teminat mektubu vermeye yetkili banka ve özel finans kurumlarınca verilmiş teminat mektupları kabul edilir.

    Teminat olarak verilen değerler, sonradan tamamen veya kısmen değerini kaybeder veya borç miktarı artarsa teminatın tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesi gerekir.

    Sabit toptan satıcı

    Madde 5 - İl merkezi ve ilçe merkezi hudutları içerisinde faaliyet gösteren;

    a) En az beşyüz m2'lik kapalı kullanılabilir kendi mülkü veya en az bir yıllığına noter onaylı sözleşme ile kiralanmış işyeri olan,

    b) Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde ayda en az sekiz bin kg., diğer yerlerde; il merkezlerinde altı bin kg., ilçelerde dört bin kg. tütün ürününü kendi iş yerinde satacağını taahhüt eden,

    gerçek veya tüzel kişilere, kendilerine ait işyerlerinde satış belgesine sahip satıcılara satış yapmak üzere, yönetim kurulu kararı ile sabit toptan satıcılık yetkisi verilebilir.

    Perakende satıcı sayısının her beşyüz ve katları için bir sabit toptan satıcılık verilebilir. Bayi sayısının arttırılmasına veya eksiltilmesine yönetim kurulu yetkilidir.

    Rakip firma ürünleri karşısında Tekel'in pazar payının arttırılmasını ve serbest piyasa koşullarında rekabet edilmesini teminen bir ürün ya da hizmet üzerinde imtiyaz hakkı olan özel ya da tüzel kişinin bir başka üretici ya da tacire bu ürün veya hizmeti belirli bir bölge ve süre ile sınırlı olmak üzere satmak hakkını kazanan franchising sözleşmesine taraf olan, Türkiye genelindeki il ve ilçelerde tacir sıfatını haiz gerçek ve tüzel kişilere birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde şartlarla sabit toptan satıcılık yetkisi verilebilir.

    Gezici toptan satıcı

    Madde 6 - İl ve İlçe dahilinde faaliyet gösteren;

    a) Ürünlerin teşhiri, satışı ve korunması için Tekel tarafından belirlenen şartlara uygun, mülkiyeti kendilerine ait veya bir yıl süre ile kiralandığı noter onaylı kira sözleşmesine bağlanmış, perakende satıcı sayısı beşyüzün üstünde olan illerde en az yüzelli m2., beşyüzün altında olan illerde en az yüz m2.; perakende satıcı sayısı ellinin üstünde olan ilçelerde en az yetmiş m2., ellinin altında olan ilçelerde en az kırk m2., kullanılabilir alana sahip deposu olan,

    b) Faaliyet alanlarındaki her yüzelli perakende satıcı için bir adet olmak üzere, trafiğe çıkış tarihi itibariyle beş yaşını geçmemiş, ürün taşımaya elverişli kapalı kasa kamyonet (panelvan tipi) aracın mülkiyetini haiz veya noter onaylı sözleşme ile en az bir yıl süre ile kiralamış olan,

    gerçek veya tüzel kişilere, satış belgesine sahip satıcılara ait iş yerlerine gitmek suretiyle satış yapmak üzere, ihale ile gezici toptan satıcılık verilebilir.

    İl ve ilçelerdeki gezici toptan satıcı sayısının belirlenmesine, satış bölgelerinin daraltılmasına, genişletilmesine ve toptan satıcıların unvan değişikliklerine yönetim kurulu yetkilidir.

    Toptan satıcılığın kazanılması

    Madde 7 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartları taşıdıkları yapılan inceleme sonucunda anlaşılanlara, Tekel yönetim kurulu kararı ile sabit toptan satıcılık ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları taşıyan ve yapılan ihaleyi kazananlara gezici toptan satıcılık verilebilir.

    İhale esnasında birden fazla katılımcının belirlenen asgari satış ücreti üzerinden gezici toptan satıcılık işini yapmaya istekli olduklarının belirlenmesi halinde, ihaleyi kazanma sırası noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenir.

    (Ek fıkra: 01/12/2005-26010 S.R.G. Yön/3.mad) Tekelin toptan satıcılık işlemleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

    Çalışma kuralları

    Madde 8 - Toptan satıcılar, çalışmaları sırasında aşağıdaki kurallara uymak zorundadır;

    a) Haftanın en az altı gününde, gezici toptan satıcıların, perakende satıcıların işyerlerine, sabit toptan satıcıların ise kendilerine ait işyerlerinde, günlük çalışma sürelerinden daha az sürede olmamak suretiyle satış ve teslimat yapmak,

    b) Tekel tarafından pazarlanan ürünleri, depolarında, iş ve servis araçlarında yeterli miktarda bulundurmak. Her perakende satıcısına haftada asgari üç kez rutin servis yapmak ve ürünleri satıcının raf ve standlarına dizmek,

    c) Perakende satıcıların karşılanamayan Tekel ürünleri taleplerini en geç talebi izleyen gün, bağlı bulundukları Tekel Pazarlama ve Dağıtım Başmüdürlüklerine bildirmek,

    d) Bu Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen araçların üzerini Tekel tarafından belirlenen renge boyatmak ve Tekel'in uygun göreceği renk ve boyutlardaki monogramları yazdırmak,

    e) Yıllık taahhüt miktarlarını doldurmak,

    f) Satış işlerinde çalıştıracakları personele, Tekel'in uygun göreceği tek tip elbise giydirmek,

    g) Rakip firma ürünlerinin, doğrudan veya dolaylı olarak toptan dağıtım veya satışını yapmamak,

    h) Kurum tarafından verilen toptan satış belgesini sabit iş yerlerinde ve nakil vasıtalarında bulundurmak ve görünebilir bir şekilde asmak,

    i) Tekel tarafından belirlenen işyerleri ve bölgeler dışında aktif satış yapmamak,

    j) Satış belgesi olmayan perakende satıcılara satış yapmamak, bunları Tekel'e bildirmek ve satış belgesi almalarına yardımcı olmak,

    k) Piyasa talebi ve taahhüt miktarına uygun her çeşitteki ürünü, satış belgesine sahip perakende satıcılara satmak amacıyla Tekel'den almak ve her neviden, aylık kotasına göre asgari bir hafta yetecek miktarda ürünü deposunda bulundurmak,

    l) Satış yaptıkları ürünler için tanzim edecekleri faturalarda ürünlerin cins ve nevilerini ayrı ayrı belirtmek, miktar ve birim fiyatlarıyla tutarları da açık bir şekilde faturaya yazıp imzaladıktan sonra fatura içeriği ürünleri perakende satıcıya imza karşılığı teslim etmek,

    m) Sözleşmede yazılı hususlara aynen uymanın yanı sıra, Tekel'in saygınlık ve güvenilirliğini layıkıyla korumak, Tekel'in ürettiği ve pazarlamasını yaptığı ürünlerin satışını artırmak için yeterli çabayı sarf etmek ve bölgesi içinde en iyi hizmeti vermek,

    n) Satış bölgelerinde teslimat, denetim ve diğer hizmetlerle ilgili olarak Başmüdürlüğe iletilmesine rağmen çözüm getirilemeyen aksaklıkları Tekel'e bildirmek.

    (Değişik fıkra: 01/12/2005-26010 S.R.G. Yön/4.mad) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesi ile (d), (f) ve (g) bentleri sabit toptan satıcılar için uygulanmaz.

    Toptan satıcının sorumluluğu

    Madde 9 - Toptan satıcılar, aşağıdaki işlem ve tasarruflarda bulunamazlar;

    Tekelin hukuki temsilcisi veya vekili olmayan toptan satıcılar, Tekeli yükümlülük altına sokan ve/veya Tekel'i bağlayıcı nitelikte işlemde bulunamaz.

    Tekelin kullandığı marka ve ticari isimlerin Tekele ait olduğunu kabul eder, herhangi bir şekilde Tekelin izni olmaksızın marka ve ticari isimlerini kullanamaz.

    İş yerleri ve araçlarında sahte veya kaçak tütün, tütün ürünü bulunduramaz, satış ve dağıtımını yapamaz.

    Tekele ait marka, amblem, patent ve benzerlerine, kendilerine yetki verilen bölgelerde herhangi bir şekilde tecavüz edildiğini, Tekel perakende satıcılarında sahte veya kaçak ürünlerin satışının yapıldığını, kendilerine satış belgesi verilmemiş gerçek veya tüzel kişiler tarafından Tekel ürünlerinin satıldığını öğrenmeleri halinde, durumu en seri şekilde Tekel yetkililerine bildirmekle yükümlüdürler. Ancak, bu yükümlülük kendiliğinden mütecaviz taraf aleyhine yasal girişimde bulunma yetkisi verilmesi sonucunu doğurmaz.

    Tekel ile aralarında ticari sır niteliği arz eden üretim, satış ve pazarlama konularındaki bilgileri, Tekel tarafından yetki verilenler dışında hiç kimseye açıklayamaz veya bu bilgileri başka bir şekilde veremez,

    Bu Yönetmelik ve imzaladığı sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüğünü Tekelin izni olmadan tamamen veya kısmen devredemez, teminat gösteremez veya sözleşmenin yerine getirilmesinde üçüncü kişilere yetki veremez,

    Tekel ürünlerinin satışını olumsuz etkileyecek herhangi bir davranışta bulunamaz.

    Ürün teslimatı

    Madde 10 - Toptan satıcılar ile zincir mağaza niteliğindeki perakende satıcılar, Tekel ürünlerini en az bir gün önceden ilgili Başmüdürlükten siparişte bulunmak kaydıyla, depoların açık bulunduğu günlerde ve Tekel tarafından gösterilecek depolardan kendi imkânlarıyla alır.

    Zincir mağazaların, bulundukları yerden ürün almaları esas olup, merkezi alımları, bölgedeki toptan satıcıların kotalarından düşülür.

    Satışı yapılan ürünlerin araçlara yüklenmesi toptan satıcıya ve zincir mağaza niteliğindeki perakende satıcıya ait olup, teslimattan sonra bozuk, eksik ve ezik mal karşılığı talepte bulunamaz.

    Toptan satıcılar, peşin veya kredili aldığı ürünleri geç teslim alması durumunda ve tesellümünden önce vaki olacak fiyat değişikliğinde bu ürüne ait fiyat farklarını bağlı Şirkete ödemek zorundadır.

    Ödeme ve kredili satış

    Madde 11 - Toptan satıcılar, aldıkları ürünlerin bedelini, Tekel tarafından belirlenen banka şubelerine nakden veya Elektronik Fon Transferi (EFT) yöntemi ile peşin olarak öderler.

    Elektronik Fon Transferi yapılması halinde ödeme, söz konusu bedelin Tekelin banka hesabına intikali ile yapılmış sayılır.

    Peşin alımlarda ürün bedellerinin Tekelin banka hesaplarına veya Başmüdürlük veznesine intikali esastır.

    Toptan satıcılara, talepleri halinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca belirlenen bankalar ile Özel Finans Kurumlarının, süresiz veya sözleşme süresine en az üç ay ilâvesiyle tespit edilecek süreli, kesin teminat mektubu karşılığında, yönetim kurulu kararıyla belirlenecek vade ile kredili satış yapılabilir.

    Ayrıca, yönetim kurulu kararıyla belirlenecek bankalar vasıtasıyla toptan satıcılara kredi kartı ile de satış yapılabilir.

    Uygulanan sözleşme sürelerinin değişmesi veya mevcut sözleşmelerde süre uzatılması halinde, süreli olarak verilen teminat mektuplarının süresi, toptan satıcı tarafından yukarıdaki şartlarla yeni sözleşmenin süresine uygun hale getirilir.

    Vadeli satışlarda işlem açık fatura ile yapılır.

    Toptan satıcıların kendilerine tanınan bu kredi süresini ticari teamüllere ve günün koşullarına uygun olarak, perakendeci satıcılara yansıtmaları esastır.

    Satış ücreti

    Madde 12 - Sabit toptan satıcılara, peşin ürün alımlarında bayi kârının yüzde 6'sı, kredili ürün alımlarında ise yüzde 5'i oranında asgari satış ücreti ödenir.

    Gezici toptan satıcılara ise, ihale sonucu belirlenen orana göre satış ücreti ödenir.

    Gezici toptan satıcılar için asgari satış ücreti bayi kârının yüzde 12'si, kredili ürün alımlarında bayi kârının yüzde 11'i olarak belirlenmiş olup, ihalelerde bu oranın altında kalan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

    (Ek fıkra: 01/12/2005-26010 S.R.G. Yön/5.mad) Bu oranların üzerinde ihalede oluşan peşin satış ücreti oranı üzerinden ürün alımından, kredili ürün alımına geçmek isteyen toptan satıcılara yönetim kurulu kararı ile belirlenen oranlara göre satış ücreti ödenir.

    Ödenecek satış ücreti toptan satıcının fatura bedelinden düşülerek ödenir.

    Toptan satıcılara ek satış ücreti verilebilir. Ek satış ücretinin verilme koşulları, süresi, oranı, miktarı ve yöntemi yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

    Belge ve kayıt düzeni

    Madde 13 - Toptan satıcılar aylık satışlarını ve ertesi aya devreden stok miktarlarını ürün nevileri itibariyle gösterir tasdikli bir listeyi, müteakip ayın ikinci günü bir yazı ekinde Tekele teslim edecektir.

    Her fiyat ayarlamasında, barem ve satış fiyatlarını gösterir bir liste Toptan satıcılara verilir.

    Toptan satıcılar, Tekel tarafından belirlenen satış fiyatına ve barem fiyatına herhangi bir itirazda bulunamaz ve satış fiyatlarının üzerinde satış yapamaz.

    Tekel ürünleri, toptan satıcıya barem fiyatı üzerinden faturalanacaktır. Toptan satıcı ise bu ürünlerin satış ücreti ve katma değer vergisini içeren faturasını düzenleyerek satış anında Tekele verecektir.

    Toptan satıcıların kontrolü

    Madde 14 - Tekel, Toptan satıcıların Tekel ürünlerinin satışı için seçtiği yeri ve bu yerle irtibatlı stok deposu, nakil vasıtaları ile defter ve belgelerini her zaman kontrole yetkilidir.

    Toptan satıcıların, Tekelden aldıkları ürünleri bölgesi dışına satıp satmadıkları, perakendeci satıcıların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı görevli memurlarca her zaman kontrol edilebilir.

    Toptan satıcının satış yerleri veya deposunda bulunduracağı Tekel dışı ürünler, yapılacak kontrole engel teşkil edemez.

    Tekel tarafından gerek görülmesi halinde, kontrol amacıyla toptan satıcının deposundan veya araçlarından numune ürün alınabilir.

    Satış kuralları

    Madde 15 - Toptan satıcı, pazarlayacağı diğer ürünlerin satışını artırmak üzere, Tekel ürünlerinin satışını perakende satıcılar üzerinde etkileyici bir unsur olarak kullanamayacağı gibi, elindeki ürünü hiçbir şekilde satmaktan imtina edemez ve perakende satıcıları her hangi bir kayıt altına alamaz, belli bir ürünü tercih etmeye zorlayamaz.

    Toptan satıcı, iş yeri ve iş yeri müştemilâtında rakip ürünlerin reklâm ve promosyon uygulamalarına izin veremez, iş yerinde, iş yeri müştemilâtında ve toptan satış bölümünde rakip firma ürünleri için özel standlar ve teşhir gereçleri kullanamaz.

    Toptan satıcı, Tekel ürünlerinin olumsuz etkilenmesine neden olacak nitelikteki diğer ticari malları Tekel ürünleri ile birlikte depolayamaz, taşıyamaz ve satamaz. Aynı iş yerinde satmayı planladığı ürünler için önceden Tekel'den onay alması gerekmektedir.

    Ambalajların bozulmaması ve muhafazası

    Madde 16 - Toptan satıcı Tekelden satın aldığı ürünün ambalajında herhangi bir değişiklik ve ilâve yapamayacağı gibi, ürünün evsafını bozmayacak şekilde muhafaza etmek mecburiyetindedir.

    Tekel ürünlerini, paket ve ambalajları değiştirilmiş şekilde veya paket içindekiler azaltılmış olarak satışa sunamaz.

    Aksine davranan toptan satıcının ürününe Tekel yetkili birimlerince el konulur. Herhangi bir şekilde yararlanılması mümkün olmadığı tutanakla tespit edilen ürünün imhası yapılır.

    Toptan satıcı, bu imha nedeniyle Tekelden herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

    Sözleşme yapılması ve süresi

    Madde 17 - Toptan satıcıların faaliyetlerine ilişkin olarak, bu Yönetmelikte yer alan hükümler doğrultusunda belirlenecek esaslar, ilgili Başmüdürlük ile Toptan satıcı arasında yapılacak sözleşmede gösterilir.

    (Değişik fıkra: 01/12/2005-26010 S.R.G. Yön/6.mad) Sözleşme süresi üç yıl olup, toptan satıcıların sözleşme süreleri Yönetmelik ve sözleşmede yer alan görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi halinde, diğer koşullar aynı kalmak kaydıyla, Tekel tarafından uygun görülecek satış ücreti ile her defasında yönetim kurulu kararı ile veya yönetim kurulunca yetkili kılınacak mercii tarafından üç yıl süre ile uzatılabilir.

    Toptan satıcıların yıllık taahhüt miktarlarını doldurmamaları halinde, Tekel ürünlerinin pazar paylarındaki değişim, coğrafi yapıları, nüfus, bayi sayısı, satış ciroları, emsal toptan satıcıların performansları da göz önünde bulundurularak, yapılacak değerlendirme sonucuna göre Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir.

    (Değişik fıkra: 01/12/2005-26010 S.R.G. Yön/6.mad) Sözleşme, Tekel tarafından belirlenecek oranda sözleşme (adem'i fa) teminatının alınması ve yönetim kurulu kararını takiben yürürlüğe girer.

    Fesih

    Madde 18 - Toptan satıcı, bu Yönetmelik ile akdedilecek sözleşme hükümlerinden her hangi birini ihlâl etmesi halinde, noter vasıtasıyla yazılı olarak uyarılır. Uyarının eline geçmesi üzerine veya her halükârda ihlâlin tespit tarihinden itibaren otuz gün içinde ihlâl durumunu gidermezse, Tekel, sözleşmeyi tek taraflı sözleşme teminatını gelir kaydederek feshetme hakkına sahiptir.

    Toptan satıcının iflâsı, iflâs talebinde bulunması, hileli iflâsı, tasfiyeye girmesi, konkordato talep etmesi, acz haline düşmesi, yurt dışına kaçması, mallarını kaçırma ve hileli yollara sapma ihtimalinin bulunması, işletmenin muvazaalı olduğu yolunda delillerin elde edilmesi, kaçak ve sahte tütün ürünleri sattığının veya bulundurduğunun Tekelce veya yetkili mercilerce saptanması gibi durumlarda, Tekel sözleşmeyi tek taraflı ve önceden bildirim yükümlülüğü olmaksızın sözleşme teminatını gelir kaydederek derhal feshetme hakkına sahiptir.

    Fesih nedeniyle, toptan satıcı Tekelden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 19 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 21/1/1996 tarihli ve 22530 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tekel Genel Müdürlüğü Alım-Satım Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Tekel satış depo ve mağazaları

    Madde 20 - Tekel, ihtiyaç duyulan Başmüdürlük merkezlerinde aktif satış yapmamak kaydıyla satış deposu veya satış mağazası açarak satış yapabilir.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 21 - 4/6/2003 tarihli ve 25128 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tekel Ürünleri Toptan Satıcılığı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, yürürlükte bulunan sözleşmeler açısından sözleşme bitim tarihinde; toptan satıcıların bir önceki yıl satış miktarları esas alınarak Tekel ürünlerinin pazar paylarındaki değişim, coğrafi yoğunluk, nüfus, bayi sayısı, satış ciroları, belirlenecek emsal dağıtıcıların performansları da göz önüne alınarak tüm sözleşmelerdeki taahhüt miktarlarındaki performansları değerlendirilir.

    Yapılacak değerlendirme sonucunda, taahhüt miktarını yerine getiremeyen toptan satıcıların yapılan sözleşmeleri Yönetim Kurulu kararı ile fesh edilebilir.

    Yürürlük

    Madde 22 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 23 - Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar