TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİ

    Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği

    TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odasından:

    Resmi Gazete Tarihi : 08/09/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25930

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odasının işlev ve işleyişi ile üyelerinin, Oda organlarının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odasının üyeleri ile Oda organlarının görev ve yetkileri, şube ve temsilcilikler, oda seçimleri ve mali hükümlere ilişkin düzenlemeleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini (TMMOB),

    Kanun: 21/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı TMMOB Kanununu,

    Oda: TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odasını,

    Şube: TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası şubesini,

    Üye: TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası üyesini,

    Birlik delegesi: TMMOB Genel Kurulunun Meteoroloji Mühendisleri Odası üyesi olan delegesini,

    ifade eder.

    Merkez

    Madde 5 - Oda merkezi Ankara'dadır. Oda Genel Kurulu kararı ile şubeler, Oda Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilikler açılabilir ya da kapatılabilir.

    Odanın amaçları

    Madde 6 - Kamu yararı gözeten bir meslek kuruluşu olan Odanın amaçları şunlardır;

    a) Ülke ve toplum yararları doğrultusunda meteorolojik, hidrolojik araştırma ve incelemeler yaparak Odanın ve üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplum yararına sunmak,

    b) Meteorolojik bilgi gerektiren çalışma alanlarında kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerekli yardımlaşma ve önerilerde bulunmak,

    c) Meteoroloji Mühendisliği öğretimi yapan üniversiteler ile işbirliği yaparak, ülkemizin ihtiyacını karşılayacak nitelik ve nicelikte Meteoroloji Mühendislerinin yetişmesine yardımcı olmak, bu konuda önerilerde bulunmak,

    ç) Tüm Meteoroloji Mühendis ve Yüksek Mühendislerini üye kaydetmek, üyeler arası dayanışmayı, üyelerin hak, yetki ve mesleki unvanının korunması ile ilgili gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

    d) Meteoroloji bilimi ile ilgili yenilikleri takip etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, gelişmeleri üyelerine duyurmak ve ülkemizin bu yeniliklerden yararlanması için gerekli girişimlerde bulunmak,

    e) Her türlü mesleki ve bilimsel içerikli yayın yapmak,

    f) Meteoroloji Mühendisliğini ilgilendiren konularda bilimsel toplantı, panel, seminer, konferans gibi etkinlikler düzenlemek veya etkinliklere katılmak,

    g) Üyelerin zaman ve emeklerinin değerlendirilmesi, refah düzeylerinin yükseltilmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunmak,

    h) Üyelerine iş bulmak amacıyla kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak,

    ı) Meteoroloji Mühendisliği konusunda öğrenim gören öğrencilere kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yaparak staj imkanları sağlamak,

    i) Dünyada ve Ülkemizde meteoroloji mühendisliği alanındaki gelişmeleri ülke çıkarlarına uygun bir biçimde yaygınlaştırmaya çalışmak, gerekirse ülke dışındaki ilgili meslek örgütleriyle ilişki kurmak, üyelerinin okul sonrası meslek içi eğitimini sağlamak, belgelendirmek ve sertifika vermek,

    j) Meteoroloji Mühendisliği ilgi alanına giren kanun, kararname, yönetmelik ve şartnamelerin hazırlanması sırasında etkili çalışma yapmak ve bu doğrultuda ilgili kamu kurumları ve üniversiteler ile iş birliği içinde bulunmak,

    k) Ülkemizin koşullarına uygun meteoroloji ve hidroloji aletlerinin üretiminde teknoloji geliştirilmesinde ve standartların belirlenmesinde katkıda bulunmak,

    l) Meteoroloji ve hidroloji alanında kullanılacak ölçüm aletlerinin standartlara uygunluğunu denetlemek amacı ile kalite güvence sistemlerinin ve belgelendirme kuruluşlarının oluşturulmasına katkı sağlamak, gerektiğinde bu konuda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yapmak, gerekirse belge vermek,

    m) Meteoroloji Mühendisliği ile ilgili projelerin, yürürlükte olan yönetmelik, şartname ve standartlar açısından mesleki hizmetlere uygunluğunu denetlemek, proje yapım ve benzeri süreçlerde meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek, konu ile ilgili düzenlemeler yapmak, serbest büroların çalışmasını denetlemek, bu amaçla 14/3/2003 tarihli ve 25048 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Büroları Tescili ve Mesleki Denetim Yönetmeliği hükümlerini uygulamak,

    n) TMMOB, bağlı odalar ve diğer meslek kuruluşları ile amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak.

    İKİNCİ BÖLÜM : Üyeler

    Üyeler

    Madde 7- Oda üyeleri;

    a) Asil üyelik: Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olup, Türkiye sınırları içinde meteoroloji mühendisliği veya meteoroloji yüksek mühendisliği mesleğini uygulamaya yasal olarak yetkili bulunanlardan Odaya başvuranlar, Odanın asil üyeleridir. Oda kayıtlarında ve mesleği yürütmede lisans eğitimi esastır. Odaya, lisansüstü eğitimi ile alınan unvana dayalı olarak kayıt yapılamaz. Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için ise Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesine sahip olması gerekir.

    b) Geçici üyelik: Türkiye'de mesleklerini uygulamalarına kanunlar gereğince izin verilen yabancı uyruklu mühendislerden, meteoroloji mühendisliği eğitimi almış veya denkliği kabul edilmiş olanlar, Odaya geçici üye olarak kaydolur. Geçici üyelik, çalışma izni süresi ile sınırlıdır. Geçici üyeler, Oda organlarında görev alamaz ve Oda organlarının seçiminde oy kullanamaz. Ancak, Oda asil üyelerinin bütün hak, yetki ve sorumluluklarını taşırlar.

    c) Onur üyeliği: Meteoroloji Mühendisliği mesleğine özel katkıları bulunanlarla, Odanın amaçlarına uygun olarak, yurt içinde veya dışında çalışmalara katılan ve yardımları görülenler ile Odanın çalışmalarına katılmak isteyen kişilere, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile Onur üyeliği verilebilir. Bu üyelikler, Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Onur Kurulunun görüşü alınmak suretiyle Oda Genel Kurulu tarafından tekrar geri alınabilir.

    ç) Öğrenci üyeliği: Meteoroloji mühendisliği bölümü öğrencilerine, öğrenci üyelik statüsü verilebilir. Öğrenci üyelerin ödenti zorunlulukları yoktur. Oda Genel Kuruluna katılabilirler, ancak oy kullanma, seçme ve seçilme hakları yoktur.

    Üyelik

    Madde 8 - Üyelik için aşağıdaki hükümler geçerlidir;

    a) Türkiye'de meteoroloji mühendisliği mesleğinde çalışabilmek ve mesleki öğretim yaptırabilmek için, meteoroloji mühendisi veya meteoroloji yüksek mühendisleri, Odaya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadır.

    b) Kamu kurum ve kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan veya Silahlı Kuvvetler mensubu meteoroloji ve meteoroloji yüksek mühendislerinin Odaya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının ödev ve sorumlulukları ile yükümlüdürler. Bunların üye olmamaları, kanunlarda belirtilen diğer kayıt ve şartlara uymak kaydıyla, mesleki kural ve koşullara uyma yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurulunca disiplin cezası uygulanmasına, özel kanunların öngördüğü kayıtlarla mesleklerini uygulamalarına, resmi bir görev almalarına engel oluşturmaz.

    c) Üyelerden askerlik yükümlülüklerini yerine getirmekte olan yedek subay ile erbaş ve erlerin üyelikleri askerlik süresince askıda kalır. Bu durum, ilgililerin kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarını ortadan kaldırmaz. Önceden haber vermeleri ve dönüşlerinde belgelendirmeleri kaydıyla, askerlik süresince üyelik ödentileri alınmaz. Odanın Yönetim Kurulu ve diğer idari organlarında görevli iken askerlik ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek için ayrılmak zorunda olanların, Oda ile ilgili görevleri otomatik olarak sona erer. Yerine yedek üyelerden sırası gelene çağrı yapılır. Silahlı Kuvvetler mensubu meteoroloji mühendisleri ve meteoroloji yüksek mühendisleri, oda organlarında görev alamaz.

    Mesleki unvanın kullanılması

    Madde 9 - Oda üyeleri, kendilerine kanun ile verilmiş unvandan başka herhangi bir unvanı kullanamaz. Üyeler, ayrıca çalıştıkları resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda, edindikleri kadro unvanlarının yanı sıra meslek unvanlarını da kullanabilir.

    Kimlik belgesi

    Madde 10 - Diploma ve Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi almak suretiyle Türkiye'de mesleklerini uygulayabilecek duruma gelmiş olan meteoroloji mühendisleri ve meteoroloji yüksek mühendisleri odaya kaydolmak zorundadır. Oda kimlik belgesi olmayanlarla, üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmediği için ya da disiplin suçu nedeniyle kimlik belgesi yenilenmemiş veya onaylanmamış olanlar, mesleklerini uygulayamazlar.

    Üyelerin görev ve sorumlulukları

    Madde 11 - Odaya kayıtlı her üyenin;

    a) 6235 sayılı TMMOB Kanunu, 28/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlar ile 2/12/2002 tarihli 24954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlülüğe giren TMMOB Ana Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin öngördüğü hükümlere uyması,

    b) Oda ve Birlik bünyesinde mesleki etik, davranış ve ilkelere uyması,

    c) Mesleki gelişme ve dayanışmayı sağlamak amacıyla, Oda yetkili kurullarınca verilecek kararlara uyması,

    ç) Mesleki konularda Oda ile ilişki kurmaya, Odanın ve mesleğin amaç ve ilkelerini gözetmeye, meslek topluluğunun ortak yararlarını korumaya özen göstermesi,

    d) Oda ve kamu kuruluşları tarafından hakemlik, tanıklık ve bilirkişilik amacıyla mesleki bilgilerine başvurulduğunda, bu isteği geçerli özürleri olmadıkça kabul etmesi,

    e) Mühendis topluluğunun onuruna aykırı biçimde davranışlarda bulunmaması ve haksız rekabet yapmaması,

    f) Adres değişikliklerini bir (1) ay içinde Odaya bildirmesi,

    g) Oda Genel Kurulunca belirlenen Oda üyelik ödentilerini ödemesi,

    gerekmektedir.

    Üyenin, üyelikle ilgili bilgilerdeki değişiklikleri Odaya bildirmemesi nedeniyle oluşacak her türlü hukuki sorumluluk kendisini bağlar. Oda, bu nedenle üyenin haklarını kısıtlayıcı herhangi bir işlem yapmaz.

    Üyelikten ayrılma

    Madde 12 - Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde tanımlanan üyelik niteliklerini yitirenler ile Onur Kurulu Kararı ile üyelik sıfatını kaybedenler üyelikten çıkarılır.

    Üyelikten kendi isteğiyle ayrılmak isteyen, Oda kimlik kartını geri iade etmek ve o tarihe kadar olan üyelik aidatı borçlarının tamamını ödemek koşulu ile üyelikten ayrılma isteğini Odaya yazılı olarak bildirir. Ayrılma isteği kabul edilmeyen üyenin, Oda Genel Kuruluna itiraz etme hakkı vardır.

    Yeniden başvuru

    Madde 13 - Üyelikten çıkarılan veya ayrılan üyenin yeniden başvurması halinde bu talebi Yönetim Kurulunca incelenir. Sonuç olumlu ise, Odaya kaydı yeni bir üye gibi yapılır. Ancak üyelikten çıkarılan üye için, Oda Onur Kurulunun olumlu görüşü gerekir. Aidat borçları, aylık olarak en son ödediği aidat üzerinden hesaplanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Oda Organları

    Oda organları

    Madde 14 - Oda organları şunlardır;

    a) Oda Genel Kurulu,

    b) Oda Yönetim Kurulu,

    c) Oda Onur Kurulu,

    ç) Oda Denetleme Kurulu,

    d) Oda Danışma Kurulu.

    Yardımcı organlar

    Madde 15 - Oda amaçlarının gerçekleştirilmesi ve Oda işlevlerinin yerine getirilmesi amacıyla, Oda Yönetim Kurulu kararıyla Oda yardımcı organları oluşturulabilir. Oda yardımcı organlarının oluşturulması, görev, yetki ve sorumlulukları ile kuruluş ve çalışma esasları yapılacak düzenlemelerle belirlenir.

    Oda Genel Kurulu

    Madde 16 - Oda Genel Kurulu, Odaya kayıtlı asil üyelerin katılmaları ile oluşur ve Odanın en üst karar organıdır.

    Oda Genel Kurulu, iki (2) yılda bir Şubat ayı içinde, Oda Yönetim Kurulunca belirlenen gün, saat ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, görüşmelerin Cumartesi akşamına kadar, seçimlerin Pazar günü yapılacak şekilde saptanması zorunludur. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

    Oda Genel Kurul duyurusu

    Madde 17 - Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurul toplantısından en az onbeş (15) gün önce, Genel Kurula katılacak delegelerin üç (3) nüsha olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte, görevli ilçe seçim kurulu başkanlığına iletir. Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Odanın ve Birliğin ilan yerlerinde asılmak suretiyle üç (3) gün süreyle ilan edilir. Askı süresince yapılan itirazlar, Oda aracılığıyla ya da doğrudan görevli hakime yapılır. Delege listesi hakim tarafından kesinleştirilir. Yasal sürecin tamamlanması ve listelerin kesinleşip, Genel Kurula ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen üç (3) gün içinde, Oda Yönetim Kurulu, durumu Birliğe ve üyelere bildirir. Ayrıca, günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan eder.

    Oda Genel Kurulunun toplanması

    Madde 18 - Oda Genel Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, yedi (7) gün sonra yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri, Oda üyesi Birlik Yönetim Kurulu, Yüksek Onur ve Yüksek Denetleme Kurulu aday sayısı toplamının altında olamaz.

    Oda Genel Kurulunun toplanamaması

    Madde 19 - Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulu toplantı yeter sayısının sağlanamaması veya toplantının düzenli bir biçimde yapılamayacağının saptanması durumunda, Oda Genel Kurulunu, yalnız bir kez olmak ve iki (2) ayı geçmemek üzere erteler. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurul tarihini ve yerini, gündeminde seçim olması halinde görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az on (10) gün önce delegelere bildirir ayrıca günlük bir gazetenin Türkiye baskısında ilan eder. Bu süre içinde Odanın günlük işleri Oda Yönetim Kurulunca yürütülür.

    Genel Kurulun çalışması

    Madde 20 - Oda Genel Kurulunda Birlik Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

    Genel Kurulun açılması

    Madde 21 - Oda Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulunun başkanı, ikinci başkanı, sekreter üyesi veya kendi içinde belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından, Birlik gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince başkanlık divanı oluşturulur.

    Genel Kurul başkanlık divanı

    Madde 22 - Toplantı açıldıktan sonra, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşan Başkanlık Divanı, Genel Kurulca başka bir karar alınmaz ise açık oyla seçilir.

    Oda Genel Kurul gündemi

    Madde 23 - Oda Genel Kurulu görüşmeleri, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp ilan edilen gündeme göre yapılır. Ancak, toplantıya katılan üyelerin yazılı veya sözlü önergesi ve Genel Kurul kararı ile gündeme madde eklenebilir. Gündemde bulunması zorunlu maddelerin dışında, gündemden madde çıkarılabilir veya maddelerin görüşme sıraları değiştirilebilir.

    Oda Genel Kurulunda zorunlu gündem maddeleri

    Madde 24 - Oda Genel Kurulu gündeminde aşağıdaki maddelerin bulunması ve sıralanması zorunludur;

    a) Başkanlık Divanı seçimi,

    b) Çalışma, mali ve denetleme raporlarının okunması, görüşülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun aklanması,

    c) Odanın yeni dönem yıllık bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması,

    ç) Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulları asil ve yedek üye adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

    d) Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Yüksek Onur Kurulu, Birlik Denetleme Kurulu adaylarının ve Birlik delegeleri asil ve yedek üye adaylarının belirlenmesi ve duyurulması,

    e) Seçimler.

    Oda Genel Kurulunda görüşmelere katılmak

    Madde 25 - Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilmiş delege listesinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve Oda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.

    Genel Kurulda yeterli karar sayısı

    Madde 26 - Oda Genel Kurulu kararlarını çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa, Divan Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Ancak, bu Yönetmelikte değişiklik yapılabilmesi için görüşmelere katılanların üçte ikisi (2/3) nin olumlu oyu gerekir.

    Genel Kurul tutanağı

    Madde 27 - Oda Genel Kurul görüşmeleri ile kararları bir tutanağa bağlanarak, Başkanlık Divanı üyeleri tarafından imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği de Birliğe iletilmek üzere, Oda Yönetim Kuruluna verilir. İmza altına alınmış aday tutanağı yetkili seçim kuruluna iletilir. Toplantı tutanak özetleri, Genel Kurul toplantı tarihinden başlayarak üç (3) ay içinde üyelere gönderilir veya Oda süreli yayınlarında yayımlanır.

    Olağanüstü Oda Genel Kurulu

    Madde 28 - Oda Genel Kurulu, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin oluşması üzerine, Oda Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır;

    a) Oda Yönetim Kurulunun en az üçte iki (2/3) çoğunlukla alacağı kararla,

    b) Oda Denetleme Kurulunun, Oda mali işleriyle ilgili olarak gerekli görmesi durumunda ve oy birliğiyle alacağı kararla,

    c) Odaya kayıtlı üye sayısının beşte biri (1/5) nin Oda Yönetim Kuruluna aynı konu için ayrı ayrı yazılı başvurusu ile.

    (a) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Oda Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde, Olağanüstü Genel Kurul için karar almak ve Genel Kurul tarihini saptamak zorundadır. Olağanüstü Genel Kurul, karar tarihinden itibaren bir (1) ay içinde toplanır. Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde karar almaması ya da Olağanüstü Genel Kurulu toplamaması durumunda, Olağanüstü Genel Kurul, Birlik Yönetim Kurulunca toplanır.

    Oda Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin tümünün birden çekilmesi ve herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine gelecek yedek üye bulunmaması durumunda Oda Genel Kurulu, yeni Yönetim Kurulunu seçmek üzere bir (1) ay içinde, Birlik Yönetim Kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

    Seçim için yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Oda Yönetim Kurulu üyeleri ve yedeklerinin tamamı yeniden seçilir.

    Olağanüstü Genel Kurulun gündemi

    Madde 29 - Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır. Ancak, yalnız önceden duyurulan gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanır, gündeme madde eklenemez ya da çıkarılamaz.

    Olağanüstü Genel Kurul çağrısının yapılmaması

    Madde 30 - Oda Genel Kurulu, koşullar yeterli olmasına karşın, en çok üç (3) ay içinde yetkililerce olağanüstü toplantıya çağrılmazsa, üyeler, yetkili mahkemeye başvurarak Olağanüstü Oda Genel Kurul toplantısının yapılmasını isteyebilir.

    Seçimsiz Olağanüstü Genel Kurul

    Madde 31 - Gündemi seçim olmayan Olağanüstü Oda Genel Kurulunun delege listeleri, Seçim Kuruluna gönderilmez, üç (3) gün Odanın ilan yerinde asılarak duyurulur. Olağanüstü Genel Kurul ilanında, delege listelerinin asılacağı yer ve tarih de belirtilir. Listeler asılır ve kaldırılırken, her gün için ayrı bir tutanakla, duyurulma olayı belgelenir. Gündemi seçim olmayan Olağanüstü Genel Kurullar, Oda Yönetim Kurulu kararıyla Oda merkezinin bulunduğu ilin dışında da yapılabilir.

    Oda Genel Kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 32 - Oda Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Oda amaçlarının gerçekleşmesine ilişkin kararlar almak,

    b) Oda Yönetim Kurulu raporlarını incelemek, karar almak ve gelecek dönem çalışmaları için yeni seçilecek Yönetim Kuruluna görev vermek,

    c) Oda ve Şube hesaplarını, bilanço ve gelir-gider cetvellerini, Oda Denetleme Kurulu raporlarını incelemek ve bunlara ilişkin karar almak,

    ç) Oda Yönetim Kurulunun önerdiği Oda ve Şubelerin yeni dönem gelir-gider bütçelerini, geçici ve/veya sürekli personel kadro çizelgelerini incelemek, olduğu gibi ya da değiştirerek onaylamak veya Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    d) Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerini, iki (2) yıl için seçmek,

    e) Birlik Yönetim Kurulu için üç (3), Yüksek Onur Kurulu için bir (1), Birlik Denetleme Kurulu için bir (1) adayı, iki (2) yıl için seçmek,

    f) Toplam üye sayısının yüzde iki (%2) si oranında ve üç (3) kişiden az, yüz (100) kişiden fazla olmamak üzere, asil ve yarısı kadar yedek Birlik delegelerini iki (2) yıl için seçmek (delege sayısının hesaplanmasında kesirler dikkate alınmaz),

    g) Oda işlerinin yürütülmesi, kanunların Odaya verdiği görev ve yetkilerin kullanılması, üyelerin mesleki onur ve çıkarlarının korunması yolunda, Oda Yönetim Kurulunca önerilen yönetmelikleri inceleyerek onaylamak,

    h) Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin oturum ücretlerini saptamak,

    ı) Odanın taşınmaz mallar satın alması, var olanları satması ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunması konularında kararlar almak veya bu konularda Oda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

    i) Oda Yönetim Kurulunun veya üyelerin gerekçeli önerilerine göre, merkezi ve etkinlik alanı belirtilen illerde şube açılmasına, kapatılmasına, şubelerin birleştirilmesine karar vermek,

    j) Bu yönetmelik ve diğer düzenlemelerle belirlenen görevleri yürütmek.

    Oda Yönetim Kurulu

    Madde 33 - Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki (2) yıl için seçilen beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden oluşur.

    Yönetim Kurulunun görev bölümü

    Madde 34 - Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra, en çok yedi (7) gün içinde, Oda Yönetim Kurulu üyeleri, en yaşlı üyesinin başkanlığında ilk toplantısını yapar ve kendi aralarından, başkan, ikinci başkan, sekreter üye, sayman üye ve sosyal işler üyesini çoğunlukla seçerek göreve başlar. Oda Yönetim Kurulu, gerek duyduğunda kendi görev bölümünü yenileyebilir.

    Yönetim Kurulu toplantıları

    Madde 35 - Oda Yönetim Kurulu ayda en az iki (2) kez toplanır. Toplantıları başkan yokluğunda, bulunma sırasına göre ikinci başkan veya sekreter üye yönetir. Yönetim Kurulu, kararlarını katılanların salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması durumunda, toplantı başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Daha önce görüşülen ve karara bağlanan bir konunun yeniden görüşülebilmesi için Yönetim Kurulunun 2/3 (üçte iki) çoğunlukla karar alması gerekir.

    Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi

    Madde 36 - Hangi nedenle olursa olsun, sürekli olarak üç (3) ay süreyle toplantılara gelmeyen ya da gelemeyecek olan Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sıradaki yedek üye geçer. Haber vermeden ard arda üç toplantıya katılmayan üyeler de çekilmiş sayılır. Onbeş (15) günde bir yapılan toplantılar normal toplantı olarak kabul edilir. Yönetim Kurulunda başkan, ikinci başkan, sekreter üye ya da sayman üye çekildiği taktirde, bunların her birinin yerine ilk toplantıda yenisi seçilir.

    Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 37 - Oda Yönetim Kurulu, Oda amaçlarının gerçekleşmesi için aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür;

    a) Meteorolojinin temel bilgilerinin toplumda yaygınlaşması, meteoroloji derslerinin temel eğitim programı içinde yer alması ve meteoroloji mühendisliği öğrenimi veren üniversitelerde, çağın gereklerine uygun nitelik ve nicelikte meteoroloji mühendisi yetiştirilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapmak, yapılan çalışmalara katılmak, katkıda bulunmak ve kamuoyu oluşturmaya yönelik girişimlerde bulunmak, meteoroloji mühendisliği öğrenimi gören öğrencilere Oda çalışmalarını duyurmak, Oda yayın ve malzemelerinden yararlanmalarını sağlamak,

    b) Oda üyelerinin ve tüm meslek topluluğunun mesleki onur, hak ve çıkarlarını koruyacak önlemleri saptayıp, hak, yetki ve sorumluluklarını belirleyen kanun, yönetmelik, genelge gibi düzenleyici işlemlerin, günün koşullarına uygun hale getirilmesi için girişimlerde bulunmak,

    c) Mesleki çalışma alanları ile doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan diğer meslek kuruluşları ile işbirliği yaparak, mesleğin ve meslek topluluğunun ödev ve sorumluluklarını, birden çok mühendislik alanının işbirliğini gerektiren çalışmalarda ise, mesleklerin karşılıklı sınır, ilişki ve sorumluluklarını belirleme çalışmalarına katılmak,

    ç) Üyelerin kamu kuruluşları ve diğer kuruluş ve kişilerle olan bütün mesleki ilişkilerinde uymaları zorunlu esasları saptayarak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek, üyeler arasında oluşacak haksız rekabeti önleyecek önlemleri önceden almak, gerekli yaptırımları uygulamak,

    d) Üyelerin ve diğer ilgililerin yararına sunmak üzere, mesleki yayınlar yapmak, belge sağlamak, dergi, gazete, bülten ve benzeri düzenli Oda yayınlarının en yararlı biçimde ve sürekli olarak çıkmasını sağlamak, mesleğe ilişkin ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, seminer, kurs, sergi ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

    e) Oda üyelerine mesleki ve sosyal yönde çeşitli ödüller vermek, Oda ve üye gereksinimlerini karşılamak üzere, eğitim ve kültür merkezi açmak, kütüphane ve arşiv oluşturmak, lokal ve konukevi gibi sosyal tesisler açmak, işletmek ve bu konularda yetkiler vermek,

    f) Odayı Başkan, bulunmadığı zaman ikinci başkan, sekreter üye veya gerektiğinde seçecekleri kurullar aracılığı ile temsil etmek,

    g) Üyesi bulunduğu ya da üyelik olanağı doğan, uzmanlığını ilgilendiren alanlardaki dış ülkeler ve uluslararası meslek kuruluşları ile gereken ilişkileri kurmak, düzenlenen etkinliklere katılmak için delege göndermek, bu konularda Birlik Yönetim Kuruluna bilgi vermek, gerekirse Birliğin maddi ve manevi yardımını sağlamak,

    h) Odanın lehine ve/veya aleyhine açılan davalarda Odayı temsil etmek, sav ve savunmada bulunmak ve bu konularda müdahil olmak, vekil atamak,

    ı) Meteoroloji mühendisliği hizmetlerinin yapılmasında, çalıştırılması gerekli mühendis dışında, tekniker, teknisyen, usta, kalfa ve işçiler gibi diğer elemanların meslek kuruluşları, dernek ve sendikaları ile gerekli gördüğü ilişkileri kurmak, bunlarla Oda arasındaki işbirliği ve karşılıklı dayanışmayı sağlamak,

    i) Yasama ve yürütme organlarında Odanın amaçları ile ilgili olarak yapılacak kanun, tüzük, yönetmelik, kararname ve genelge hazırlama veya değişikliği çalışmalarına katılmak, görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak,

    j) Oda Genel Kurulunca alınan kararları uygulamak ve Oda işlerini, Genel Kurul kararları uyarınca yürütmek, Genel Kurul kararlarını ve yapılan seçim sonuçlarını ilgili kuruluşlara bildirmek,

    k) Oda Genel Kurulunun toplantı yerini, saatini ve gündemini saptayarak, toplantıyı en az onbeş (15) gün önceden üyelere duyurmak, Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporunu ve bilançoyu, yeni gelir ve gider bütçelerini hazırlamak, geçici ve sürekli hizmetliler kadrolarını saptayıp, bunları Oda Denetleme Kurulu raporu ile birlikte, üye sayısına yetecek kadar çoğaltmak ve Genel Kurul toplantısından önce Genel Kurul Üyelerine iletmek,

    l) Gerektiğinde, Olağanüstü Oda Genel Kurulunu ya da Olağanüstü Şube Genel Kurulunu toplamak için karar almak üzere, Oda Onur ve Oda Denetleme Kurullarını ortak toplantıya çağırmak,

    m) Kendisine bilimsel ve teknik konularda danışmanlık yapacak Bilimsel ve Teknik Kurul üyelerini belirlemek,

    n) Oda Danışma Kurulunun gündemini hazırlamak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak,

    o) Gerektiğinde Oda Onur Kurulunu ve/veya Oda Denetleme Kurulunu göreve çağırmak, Onur Kurulunca alınan kararlardan, Yüksek Onur Kurulunca onanması gerekenleri Birlik Yönetim Kuruluna göndermek, kararla ilgili olarak Oda adına itiraz etmek veya savunma yapmak, Oda Onur Kurulunca alınan kararları hemen, tüm ilgili birim, kişi ve kurumlara duyurmak ve bunların uygulanmasını sağlamak,

    ö) Birlik Genel Kuruluna seçilen Oda delegeleri ile Birlik Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu adaylarının listesini Birlik Yönetim Kuruluna zamanında göndermek, Birlik Genel Sekreterliği seçimlerine katılacak Oda adayını belirlemek, Oda ile Birlik arasında işbirliği ve iletişimi sağlamak,

    p) Gerekli gördüğü il, ilçe ve işyerlerinde, Oda temsilciliği kurmak ve temsilci atamak, şube açılmasına ilişkin önerileri değerlendirmek ve görüşünü Oda Genel Kuruluna sunmak, Şube Genel Kurulları için yeterli sayıda Oda Gözlemcisi görevlendirmek,

    r) Odaya kayıtlı tüm üyelerin sicillerini tutmak, adres değişikliklerini izlemek, Şube Genel Kuruluna katılacak üye listelerini düzenlemek ve ilgili şubeye, Şube Genel Kurulundan en az otuz (30)gün önce bildirmek,

    s) İstenildiğinde üyelerin bilgi, uzmanlık ve deneyimleri ile ilgili referans vermek ve işsiz üyelerinin iş bulmaları konusunda yardımcı olmak, bilirkişilik, hakemlik ve danışmanlık gibi görevlere seçileceklere uygulanacak esasları saptamak ve uygulanmasını sağlamak,

    ş) Üyelerin çalışma ve sosyal güvenlik koşullarını ve her tür meslek uygulaması karşılığında alması gereken asgari ücret tutarlarını saptamak, ilgililere duyurmak, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,

    t) Oda görevlilerinin atama, yer ve görev değiştirme, yükselme, sicil ve benzeri özlük işlerini düzenlemelere uygun olarak yapmak, Odanın taşınmaz mallarını yönetmek, kiraya vermek, Oda Genel Kurulunca verilecek yetkilere göre tasarruflarda bulunmak,

    u) Oda işlerinin yürütülmesi ve Oda Yönetim Kurulunun görevlerini yerine getirebilmesi için, gerekli düzenlemeleri yaparak yürürlüğe koymak, gerektiğinde Oda Genel Kurulunun ve Birlik Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

    ü) Çalışma döneminin ve önerilen yeni dönemin bütçe ve kadro çizelgelerini hazırlamak, Oda Genel Kurul tarihinden en az onbeş(15) gün önce Oda Denetleme Kuruluna iletmek,

    v) TMMOB Kanununun tanıdığı hak ve yetkilerin, bu Yönetmelik çerçevesinde ve en iyi biçimde kullanılmasını sağlamak, diğer görevleri yerine getirmek.

    Oda Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri

    Madde 38 - Oda Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Oda Yönetim Kurulu Başkanı; Odayı, idari ve adli makamlar ile gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder, Oda çalışmalarını, TMMOB Ana Yönetmeliği, bu Yönetmelik, Oda Genel Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütür. Oda adına demeç verir, açıklama yapar ve bildiri yayınlar.

    b) İkinci Başkan; başkanın yokluğunda, başkanın yetkilerini kullanır ve görevlerini yerine getirir.

    c) Sekreter üye; Oda işlerini, Oda Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetir, Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırlar, Odanın tüm yazışmalarını yürütür ve imzalar, Odanın geçici ve sürekli personelinin görev amirliğini yapar, Oda Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporunu, kadroyu, her türlü yazışmayı hazırlar ve Oda Yönetim Kurulunun onayına sunar. Onur Kuruluna ait her türlü dosyayı hazırlar. Başkan ve ikinci başkanın yokluğunda Odayı temsil eder.

    ç) Sayman üye; ilgili kanunlar, bu Yönetmelik ve TMMOB Mali İşler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak, Odanın mali işlerini yürütür, Oda bütçesinin uygulanmasını Oda Yönetim Kurulu kararları gereğince sağlar, gerekli mali önlemleri alır ve önerilerde bulunur. Oda Genel Kuruluna sunulacak bütçeyi hazırlar ve Oda Yönetim Kurulunun onayına sunar.

    d) Sosyal ilişkiler üyesi; Odanın sosyal içerikli tüm çalışmalarını düzenler, yürütür, gerekli eşgüdümü sağlar ve Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yapar.

    Uzmanlık komisyonları

    Madde 39 - Oda/Şube Yönetim Kurulları Oda amaçlarının gerçekleşmesi için, üyelerinden oluşan ve gerektiğinde, üyeler dışındaki uzmanların da katılabileceği, uzmanlık komisyonları kurarak, ilgili üyelerini görevlendirir. Komisyonların kurulması, görev ve yetkileri, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanacak düzenlemelerle belirlenir.

    Oda Onur Kurulu

    Madde 40 - Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıl süre için seçilen beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden oluşur.

    Onur Kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 41 - Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Oda Yönetim Kurulu tarafından Onur Kuruluna iletilen konular hakkında, araştırma ve soruşturma yapmak ve karara bağlamak,

    b) Onur Kurulu kararlarından Yüksek Onur Kurulunca bozulanları yeniden incelemek ve karara bağlamak,

    c) Oda Yönetim Kurulu tarafından soruşturmaya gerek olmadığı yönünde verilen kararlara yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak,

    ç) Oda onur üyeleri için görüş vermek.

    Onur Kurulunun çalışma şekli

    Madde 42 - Onur Kurulu, 10/7/2002 tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TMMOB Disiplin Yönetmeliği hükümlerine uygun toplanır ve karar verir.

    Onur Kurulunun giderleri

    Madde 43 - Oda Onur Kurulunun kendisine verilen işleri yürütmek için gerek duyduğu tüm giderler, Oda bütçesinden karşılanır.

    Onur Kurulunun aklanma veya takipsizlik kararlarına karşı, Yüksek Onur Kuruluna itirazda bulunulabilir.

    Oda Denetleme Kurulu

    Madde 44 - Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki (2) yıl için seçilen üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.

    Oda Denetleme Kurulunun işleyişi

    Madde 45 - Oda Denetleme Kurulu, Oda Yönetim Kurulunun ilk toplantısından sonraki yedi (7) gün içinde, üye tam sayısı ile toplanarak, en yaşlı üyenin başkanlığında ilk toplantısını yapar. Aralarından bir başkan ve bir yazmanı üye tamsayısının çoğunluğuyla seçerek göreve başlar. Kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması durumunda, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    Oda denetleme Kurulu, TMMOB ve Odalar Denetim Yönetmeliği esaslarına göre çalışır.

    Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 46 - Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Odanın kayıt ve defterleri ile hesaplarını ve bunlara bağlı tüm işlemlerini, bu işlemlerin Birlik ve Oda Mali İşler Yönetmeliğine ve Oda Bütçesine uygunluğunu, en az üç (3) ayda bir denetleyerek, hazırlayacağı raporu, arşivlemek ve sonraki Oda Denetleme Kuruluna devretmek üzere dosyasında saklamak, bir nüshasını Birlik Yönetim Kuruluna da iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna vermek ve Odanın süreli yayınlarında üyelere duyurulmasını sağlamak,

    b) Oda Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço, gelir-gider durumu, yeni dönem bütçesi, personel kadroları ve dönem içindeki denetimlerine ilişkin saptama ve önerilerini, ayrıca, Odanın mali durumu ve yönelimini kapsayan raporunu, Oda Genel Kuruluna sunmak üzere hazırlamak,

    c) Zorunlu durumlarda oybirliği ile alacağı kararla, Oda veya Şube Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağırılmasını Oda Yönetim Kurulundan istemek.

    Denetleme Kurulu üyeliğinin düşmesi

    Madde 47 - Nedeni ne olursa olsun, üst üste üç (3) kez toplantıya ve/veya denetime katılmayan ya da katılamayacağını bildiren Oda Denetleme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine, sırada bulunan yedek üye geçer. Görevden ayrılan veya çekilmiş sayılan Denetleme Kurulu üyeleri yerine gelecek yedek üye kalmaz ve Kurul üye sayısı salt çoğunluğun altına düşerse, Olağanüstü Oda Genel Kurul toplantısı yapılarak, yeniden Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri seçilir.

    Oda Danışma Kurulu

    Madde 48 - Oda Danışma Kurulu; tüm üyelerin katılımından oluşur. Danışma Kurulu gündeminin gerektirdiği durumlarda Oda uzmanlık komisyonları üyeleri de, Oda Yönetim Kurulunca Danışma Kuruluna çağrılabilir. Oda Danışma Kurulunun çalışma şekli ve yetkileri ayrı bir düzenleme yapılarak düzenlenir.

    Danışma Kurulu toplantı zamanı

    Madde 49 - Oda Danışma Kurulu, Oda Yönetim Kurulunun çağrısı ile yılda en az iki (2) kez toplanır. Danışma Kurulu toplantısının yer, tarih, saat ve gündemi Oda Yönetim Kurulunca belirlenerek, Şube Yönetim Kurulları, merkeze bağlı il temsilcilikleri ile üyelere, toplantıdan en az onbeş (15) gün önce bildirilir.

    Oda Yönetim Kurulu, Danışma Kurulunu toplamaya olanak bulamadığı ivedi durumlarda, gerekli konuları danışmak için Şube Başkanlarını ve gerektiğinde Şube Sekreter ve/veya Sayman üyelerini toplantıya çağırabilir.

    Oda Danışma Kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 50 - Danışma Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Oda amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik önerilerde ve bunların uygulanmasına katkıda bulunmak,

    b) Oda çalışmalarını gözden geçirmek ve geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

    c) Oda çalışma programının oluşturulması ve yaşama geçirilmesine katkı yapacak önerilerde bulunmak ve konuya ilişkin gelişmeleri izlemek,

    ç) Gerektiğinde alınacak karar ve yapılacak uygulama konusunda eğilim belirlemek,

    d) Oda üyelerinin mesleki çalışmalarını ve etkinliklerini geliştirecek önerilerde bulunmak,

    e) Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konuları görüşmek ve önerilerde bulunmak.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Şube ve Temsilcilikler

    Şubeler

    Madde 51 - Belirli illerde çalışan üyelerin sayısı, mesleki çalışmaların daha verimli bir şekilde yürütülmesi ve Odanın yükümlü olduğu görevleri gerektiriyorsa, Oda Yönetim Kurulunun veya üyelerin önerisi ve Oda Genel Kurulunun kararı ile merkezi ve etkinlik alanına giren iller belirtilerek, yeni şube açılabilir. Yeni açılacak şubenin etkinlik alanına giren illerin belirlenmesinde ya da bir şubenin etkinlik alanında olan illerin, diğer bir şubeye bağlanmasında, şube merkezine yakınlık, iletişim ve ulaşım olanakları ile üyelerin işyeri ve oturma yeri ilişkisi göz önüne alınır.

    Şubeler, etkinlik alanında bulunan illerdeki üye toplam sayısının üçte ikisi (2/3)nin yazılı başvurusu, Şube Genel Kurulunun iki (2) kez toplanamaması ya da Olağan/Olağanüstü Şube Genel Kurulunda Şube Yönetim Kurulunun oluşamaması durumunda, Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulu kararı ile kapatılabilir.

    Şubeye bağlı temsilcilik açılması veya kapatılması

    Madde 52 - Oda Yönetim Kurulu, Şube Yönetim Kurulunun görüşünü alarak, gerektiğinde, bağlı il ve ilçelerde il ve ilçe temsilcilikleri açabilir ya da kapatabilir.

    Şube etkinlik alanındaki üyeler

    Madde 53 - Üyeler, iş ve ev adreslerini etkinlik alanında bulundukları şubeye bildirmek zorundadır. Şube etkinlik alanından ayrılan üye, yeni adresinin ilgili olduğu şubeye veya Odaya, kaydının aktarılması için, ayrılış tarihinden başlayarak bir (1) ay içinde başvurması gerekir.

    Şube Organları

    Madde 54 - Şube organları şunlardır;

    a) Şube Genel Kurulu,

    b) Şube Yönetim Kurulu,

    c) Şube Danışma Kurulu.

    Şube Genel Kurulu

    Madde 55 - Şube Genel Kurulu iki (2) yılda bir, Oda Genel Kurulunun yapılacağı yılın Ocak ayının ikinci yarısında toplanır. Toplantı tarihinin, gündem konuları göz önünde tutularak, görüşmeler Cumartesi akşamına dek tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapılacak biçimde saptanması zorunludur. Toplantı, şube merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

    Şube Genel Kurulu toplantı yeter sayısı

    Madde 56 - Şube Genel Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Şube Yönetim Kurulu asil üye tamsayısının iki (2) katından az olamaz.

    Şube Genel Kuruluna katılım

    Madde 57 - Şube Genel Kuruluna; toplantı tarihinden otuzbeş (35) gün önce, şube etkinlik alanında oturdukları veya çalıştıkları belli olan üyeler ile Odaya veya şubeye başvurup, şube etkinlik alanı içinde çalıştığını veya oturduğunu belgeleyen üyeler katılabilir. Bu tarihten sonra işyerlerini veya evlerini söz konusu etkinlik alanına taşıyanlar ile yeni kaydolmuş üyeler, Genel Kurula katılamaz. Üyelerin oturma ve çalışma yerlerinin ayrı şube etkinlik alanlarında olması durumunda, işyeri adresi esas alınır.

    İlçe Seçim Kurulunca onaylanan listede yer almayanlar, Genel Kurulda aday olamazlar ve herhangi bir oylamaya katılamaz.

    Şube Genel Kurul ilanı

    Madde 58 - Şube Genel Kuruluna katılacak üyelerin listesi, Genel Kurul toplantı tarihinden en az otuz (30) gün önce, sicil numaralarına göre sıralanmış olarak ve delege sayısı ile birlikte, Oda Yönetim Kurulu tarafından ilgili şubeye gönderilir. Şube Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az onbeş (15) gün önce, Genel Kurula katılacak üyelerin sicil numara sırasına göre Oda Yönetim Kurulu tarafından üç (3) er kopya olarak yeniden düzenlenmiş listeleri, toplantının gündemini, yerini, saatini ve çoğunluk sağlanamazsa yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte, görevli ilçe seçim kurulu başkanlığına iletir.

    İlçe seçim kurulu başkanlığınca incelenerek onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin konular, üç (3) gün süre ile şubenin ilan yerinde üyelerin incelemesine sunulur. Askı süresince üyelerin itirazları, şube aracılığı ile ya da doğrudan görevli hakime yapılır ve üye listesi, ilçe seçim kurulu başkanlığınca kesinleştirilir.

    Şube Genel Kurulu gündemi, toplantı yeri, günü, saati ve çoğunluğun sağlanamaması durumunda yapılacak ikinci toplantı için gerekli bilgiler, toplantı gününden en az onbeş (15) gün önce Şube Yönetim Kurulunca, şube merkezinin bulunduğu ildeki günlük gazetelerden biri ile duyurulur. Ayrıca Oda Yönetim Kurulu, tüm birimlerin Genel Kurullarına ilişkin bilgileri, Oda süreli yayınları veya Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazetelerden biri ile duyurur.

    Şube Genel Kurulu gündeminde yer alması zorunlu olan maddeler

    Madde 59 - Şube Genel Kurul görüşmeleri, Şube Yönetim Kurulunca hazırlanarak duyurulan gündem maddeleri içinde yapılır. Ancak, toplantıya katılan üyelerin yazılı önerisi ve Şube Genel Kurulu kararı ile gündeme madde eklenebilir, çıkarılabilir ya da maddelerin görüşme sırası değiştirilebilir.

    Belirlenen gündemde aşağıdaki maddelerin bulunması ve sıralanması zorunludur;

    a) Başkanlık Divanı seçimi,

    b) Şube çalışma, mali ve denetim raporlarının okunması ve değerlendirilmesi,

    c) Şubenin yeni dönem yıllık bütçelerinin görüşülmesi ve değerlendirilmesi,

    ç) Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek adaylarının belirlenmesi,

    d) Seçimler.

    Şube Genel Kurulunun açılışı

    Madde 60 - Şube Genel Kurulu; Şube Yönetim Kurulu başkanı, ikinci başkanı ya da Yönetim Kurulunun kendi içinden belirleyeceği bir üye tarafından, Oda gözlemcisinin toplantıda hazır bulunmasıyla açılır ve gündemin birinci maddesi gereğince başkanlık divanı seçilir.

    Şube Genel Kurul divanının oluşumu

    Madde 61 - Şube Başkanlık Divanı bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki yazmandan oluşur. Şube Genel Kurulunda TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır.

    Şube Genel Kurul görüşmelerine katılım

    Madde 62 - Şube Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katılmak ve oy kullanmak için, Oda Yönetim Kurulunca hazırlanıp, görevli hakim tarafından kesinleştirilen üye listesinin imzalanması yoluyla alınmış Genel Kurul giriş kartının ve kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.

    Şube Genel Kurulunda karar alınması

    Madde 63 - Şube Genel Kurulu, kararlarını bulunanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde Divan Başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    Şube Genel Kurulu tutanakları

    Madde 64 - Şube Genel Kurulu görüşmeleri ve kararları bir tutanağa bağlanarak, Başkanlık Divanı üyeleri tarafından imzalanıp, dosyasında saklanmak ve bir örneği Odaya iletilmek üzere Şube Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca Oda gözlemcisi de, toplantıya ilişkin olarak düzenlediği raporu Oda Yönetim Kuruluna iletir. Şube Genel Kurulunun, seçimler hariç, sonuçları ile ilgili her türlü anlaşmazlık, Oda Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.

    Olağanüstü Şube Genel Kurulu

    Madde 65 - Şube Genel Kurulu, aşağıda belirtilen durumlarda Şube Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

    a) Şubeye kayıtlı üye sayısının beşte biri(1/5)nin Şube Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu ile,

    b) Oda Denetleme Kurulunun, şubenin mali işleriyle ilgili olarak zorunlu görmeleri ve oybirliği ile alacakları kararla,

    c) Oda Yönetim Kurulunun alacağı kararla,

    ç) Şube Yönetim Kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alacağı gerekçeli kararın, Oda Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi ile.

    (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşması durumunda, Şube Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Olağanüstü Genel Kurul için karar almak, tarihini saptamak ve karar tarihinden itibaren bir (1) ay içinde toplantıyı yapmak zorundadır. Şube Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurulu toplamaz ise Oda Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurulu toplar.

    Şube Yönetim Kurulunun çoğunluğunu yitirmesi sonucunda Olağanüstü Genel Kurulu yapamaması durumunda, toplantı Oda Yönetim Kurulunca yapılır.

    Olağanüstü Şube Genel Kurul toplantısı, en az on (10) gün önceden üyelere bildirilir ve şube merkezinin bulunduğu yerde, bir günlük gazete ile duyurulur.

    Şube Olağanüstü Genel Kurul gündemi

    Madde 66 - Olağanüstü Şube Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısı gibi yapılır, ancak yalnız toplantı gündemini oluşturan konu üzerinde görüşülüp karar alınır. Gündeme madde eklenemez ve çıkarılamaz.

    Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 67 - Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Oda amaçlarının gerçekleşmesine ilişkin kararlar almak,

    b) Şube Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma raporunu değerlendirmek ve gelecek dönem çalışmaları için Şube Yönetim Kuruluna görev vermek,

    c) Şube hesaplarını, bilanço ve gelir-gider cetvellerini, Şube Denetleme Kurulu raporunu incelemek, Şube Yönetim Kurulunun önerdiği yeni dönem gelir-gider bütçesini, geçici ve/veya sürekli personel kadro çizelgesini incelemek, olduğu gibi veya değiştirerek Oda Genel Kurulunun onayına sunmak,

    ç) Şube Yönetim Kurulu için beş (5) asil ve beş (5) yedek aday üyeyi belirlemek, duyurmak ve iki (2) yıl için seçmek.

    Şube Yönetim Kurulu

    Madde 68 - Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca iki (2) yıl için seçilen beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden oluşur.

    Şube Yönetim Kurulunun görev bölümü

    Madde 69 - Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurul seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra, en çok yedi (7) gün içinde, en yaşlı üyesinin başkanlığında ilk toplantısını yapar ve aralarından başkan, ikinci başkan, sekreter üye, sayman üye ve sosyal ilişkiler üyesini seçerek, göreve başlar. Şube Yönetim Kurulu, gerek duyulduğunda, yeni görev bölümü yapabilir. Şube Yönetim Kurulu üyeleri, şube etkinlik alanı içinde kalmak koşuluyla, benzer görevdeki Oda Yönetim Kurulu üyeleri için tanımlanan görevleri yürütür.

    Şube Yönetim Kurulunda karar alma

    Madde 70 - Şube Yönetim Kurulu, ayda en az iki (2) kez ve çoğunlukla toplanır. Toplantıları başkan, yokluğunda, bulunma sırasına göre ikinci başkan veya sekreter üye yönetir. Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır, oylarda eşitlik olursa, toplantı başkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

    Şube Yönetim Kurulu üyeliğinin düşmesi

    Madde 71 - Nedeni ne olursa olsun, üç (3) ay süre ile toplantılara katılmayan veya katılamayacağını bildiren veya kabul edilebilir bir özrü olmaksızın, üst üste üç toplantıya katılmayan Şube Yönetim Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine, sıradaki yedek üye geçer. Onbeş (15) günde bir yapılan toplantılar normal toplantı olarak kabul edilir. İlk toplantıda Yönetim Kurulu üyelerinin görev bölümü yenilenir.

    Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 72 - Şube Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

    a) Oda çalışmalarının, etkinlik alanında uygulanmasını sağlamak üzere; kanunlar, ilgili yönetmelikler ve Oda Yönetim Kurulu kararları uyarınca, Odayı temsil etmek,

    b) Etkinlik alanında bulunan üyelerin, kamu ve diğer kurum, kuruluş ve kişilerle olan bütün mesleki ilişkilerinde uymaları gerekli ortak ilkeleri belirlemek, bunlara uyulmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,

    c) Mesleki eğitim-öğretim ve çalışma alanları ile doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan kurum, kuruluş ve örgütlenmeler ile işbirliğine giderek, Oda görüş ve önerilerini aktarmak ve ortak etkinlikte bulunmak,

    ç) Meslekiçi eğitime yönelik olarak, üyelerin ve diğer ilgililerin yararlanabileceği kütüphane ve arşiv oluşturmak, Odanın onayına bağlı olarak mesleki yayınlar yapmak, süreli yayınlar çıkarmak, kongre, panel, sempozyum, seminer, kurs ve benzeri bilimsel ve teknik etkinliklerde bulunmak,

    d) Şube etkinlik alanındaki bilirkişilik, hakemlik, danışmanlık gibi görevlere aday olan üyeleri belirleyerek Oda Yönetim Kurulunun onayına sunmak, şubeye gelen talepleri, uygulama esasları dahilinde karşılayacak görevlendirmeleri yapmak, uygulamaların kanun, yönetmelik ve şartnamelere uygunluğunu denetlemek,

    e) Şube etkinlik alanında meteorolojii mühendisliği öğrenimi gören öğrencilere Oda çalışmalarını duyurmak, gereksindikleri çalışma olanaklarını, Oda yayın ve malzemelerinden yararlanmalarını ve Oda etkinliklerine katılmalarını sağlamak,

    f) Çalışmalarına yardımcı olmak üzere komisyonlar kurmak, üyelerini seçmek ve çalışmalarını düzenlemek,

    g) Şube Denetleme Kurulunun, şubeyi denetlemesi sırasında yardımcı olmak,

    h) Oda Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu ile ilgili, gerekli bilgi ve belgeleri Oda Yönetim Kuruluna zamanında iletmek,

    ı) Şube merkezinin bulunduğu ildeki TMMOB İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına Odayı temsilen katılmak, temsil yetkisini kullanacak Şube Yönetim Kurulu üyelerini belirlemek ve Oda Yönetim Kuruluna bildirmek,

    i) Şube Yönetim Kurulunun ilk toplantı tarihinden başlayarak, en çok onbeş (15) gün içinde, bütçe taslağı ve yeni dönem çalışma programını hazırlayarak Oda Yönetim Kuruluna göndermek ve onayını almak,

    j) Şube Danışma Kurulunun gündemini hazırlamak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak,

    k) Şube etkinlik alanında gerekli gördüğü yerlerde, il/ilçe temsilcilikleri ve işyeri temsilciliği açılmasını Oda Yönetim Kuruluna önermek,

    l) Etkinlik alanında bulunan temsilciliklerin çalışmalarının, mevcut düzenlemeler ve Oda Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, denetlemek ve bu konuda, Oda Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirmek,

    m) Şube etkinlik alanı ile ilgili il/ilçe temsilciliklerinin görüşünü de alarak, işyeri temsilcileri atamak,

    n) Üyelerin sosyal gereksinimlerini karşılamak, tanışma ve dayanışmalarını sağlamak amacıyla,

    gece, gezi ve benzeri etkinlikler düzenlemek, sanat ve kültür etkinliklerine katılımını örgütlemek,

    o) Odanın şube sınırları içerisinde sahip olduğu taşınmaz malları, Oda adına yönetmek,

    ö) Şubenin aylık etkinlikleri ile mali işlemlerini, hazırlanacak aylık mizanlarla, izleyen ayın on (10) una kadar Odaya göndermek,

    p) Şube Genel Kurul toplantısının yapılabilmesi için gerekli her türlü önlemi almak,

    r) Şube Genel Kuruluna sunulacak çalışma raporunu, dönem bütçe uygulamasını ve yeni dönem bütçe taslağını da kapsayacak biçimde hazırlayarak, Şube Genel Kurul toplantısından önce,

    Oda Yönetim Kuruluna ve şube etkinlik alanında ödenti borcu olmayan üyelere göndermek,

    s) Gerektiğinde Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırmak,

    ş) Oda Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

    Şube Danışma Kurulu

    Madde 73 - Şube Danışma Kurulu, şube üyelerinden oluşur.

    Şube Danışma Kurulu, Şube Yönetim Kurulunca gerekli görülen tarih ve yerde, yılda en az bir (1) kez toplantıya çağrılır.

    Şube Yönetim Kurulu tarafından toplantı gündemi belirlenir ve önceden Şube Danışma Kurulu üyeleri bilgilendirilir. Toplantıda üyelerden gelen öneriler doğrultusunda, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla, gündeme yeni maddeler eklenebilir.

    Şube Danışma Kurulu, Oda Danışma Kurulu sistemine göre çalışır.

    Şube Danışma Kurulunun görevleri

    Madde 74 - Şube Danışma Kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Oda amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak ve bunların uygulanmasına yardımcı olmak,

    b) Şube çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi için önerilerde bulunmak,

    c) Şube çalışma programının oluşturulmasına ve yaşama geçirilmesine katkı yapacak önerilerde bulunmak,

    ç) Gerektiğinde alınacak karar ve yapılacak uygulama konusunda eğilim belirlemek,

    d) Oda üyelerinin mesleki çalışmalarını ve etkinliklerini geliştirecek önerilerde bulunmak,

    e) Şube Yönetim Kurulunun görüşülmesine gereksinim duyduğu konuları görüşmek ve öneri geliştirmek,

    f) Şube Danışma Kurulunda alınan eğilim kararlarını, Oda Yönetim Kuruluna iletmek.

    İl ve İlçe Temsilcilikleri

    Madde 75 - Odanın amaç ve etkinliklerine ilişkin olarak, üyeler ve kuruluşlar ile Oda ve şubeler arasında ilişki kurulmasını sağlamak amacıyla il/ilçe temsilciliği kurulabilir. İl/ilçe temsilciliklerinin çalışma şekil ve esasları Oda Yönetim Kurulunca belirlenir. İl/ilçe temsilciliği, Oda Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulur. Şube merkezinin bulunduğu ilde, il temsilciliği kurulamaz.

    İl ve İlçe Temsilciliklerinin görev ve yetkileri

    Madde 76 - İl/ilçe temsilciliklerinin başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

    a) İl/ilçe etkinlik alanı içinde Oda hizmetlerini yürütmek, Oda Yönetim Kurulunca verilecek yetkiler kapsamında Odayı temsil etmek, Oda ve Şube Yönetim Kurullarının verecekleri görevleri yapmak,

    b) Kamu ve özel kesimde çalışan üyelerinin mesleki sorunlarını ve çözüm yollarını saptamak amacıyla, işyeri temsilcileri ile birlikte çalışmalar yapmak, sorunları tespit ederek önerilerini Oda/şubeye iletmek,

    c) Oda/şube ile üyeler arasında iletişimi sağlamak,

    ç) Temsilcilik etkinlik alanındaki üye kayıt işlemlerine yardımcı olmak,

    d) Şube Danışma Kurullarına katılmak.

    İl temsilcilikleri, mali işlerini, verilen yetkiler çerçevesinde yürütür ve işlemlerini, aylık mizanlarla Oda/Şube Yönetim Kuruluna düzenli olarak iletir.

    İşyeri Temsilcileri

    Madde 77 - İşyeri temsilcisi;

    a) Üyelerle, Oda/şube arasında iletişimi sağlar, Odanın amaç ve etkinliklerine yönelik çalışmalar yürütür,

    b) İşyerinde Oda/şube hizmetlerini yürütür, Oda Yönetim Kurulunca verilecek yetkiler kapsamında Odayı temsil eder, Oda/Şube Yönetim Kurullarının verecekleri görevleri yürütür,

    c) İşyerinde çalışan üyelerin mesleki sorunlarını ve çözüm yollarını saptamak amacıyla, Şube Yönetim Kurulu ve il/ilçe temsilcileri ile birlikte çalışmalar yaparak, mesleğe ilişkin sorun ve görüşleri Oda/şubeye iletir,

    ç) Oda/şube ile üyeler arasında iletişimi sağlar.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Mali Hükümler

    Oda bütçesi

    Madde 78 - Oda gelir ve giderleri, tüm Oda örgütünü kapsayacak biçimde hazırlanan ve Oda Genel Kurulunca iki (2) yıllık çalışma dönemi için kabul edilen Oda bütçesi ile düzenlenir. Bütçe dönemi, bir (1) takvim yılıdır. Gelir ve giderler, çeşitleri bakımından bölüm ve maddeler biçiminde gösterilerek, her bölüm ve madde için uygulanacak esaslar yazılı olarak belirtilir. Bütçeye ayrıca, tüm Oda örgütüne ilişkin olarak, dönem içinde istihdam edilecek görevli kadro çizelgesi eklenir. Oda bütçesi merkezi tek bütçedir.

    Oda Yönetim, Onur, Denetleme ve Danışma Kurulları, Şube Yönetim Kurulları üyelerine, Oda Genel Kurul delegeleri, İl/İlçe ve İşyeri Temsilcilikleri ile Uzmanlık Komisyonları üyelerine yapılacak her türlü ödeme bütçe ile saptanır.

    Bütçe harcamaları

    Madde 79 - Oda Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurulun yapılacağı takvim yılı başından, bütçenin kabul edileceği Genel Kurul toplantısına kadar geçecek süre içinde, her ay için, bir önceki yıl bütçesinin on ikide biri (1/12) oranında harcama yapabilir. Bu koşul, Şube Genel Kurulu ile Oda Genel Kurulu arasında geçecek sürede, bir önceki yıl Şube bütçesi temel alınarak, Şubeler için de geçerlidir. Ancak niteliği bakımından bir defada yapılacak giderlerin, bu dönem içinde yapılması gerekirse, bu gibi harcamalar, on ikide bir (1/12) oranı aranmadan, Oda Yönetim Kurulunca ya da Oda Yönetim Kurulunun onayı alınarak, Şube Yönetim Kurulunca yapılabilir.

    Bütçe bölümleri arasında aktarma yapılması

    Madde 80 - Oda Yönetim Kurulu, ihtiyaç durumunda, bütçenin gider bölümleri ya da maddeleri arasında ödenek aktarması yapabilir. Aktarılan ödeneğin, hangi maddeler için olduğu da Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

    Bölümler arasında aktarma yapılmakla birlikte ihtiyaç giderilemediği takdirde, bütçe tasarrufundan karşılanmak üzere, o bölüm için gerekli harcama yapılır. Bu fazla harcama, ilk Oda Genel Kurulunun onayına sunulur.

    Odanın gelirleri

    Madde 81 - Odanın başlıca gelirleri şunlardır;

    a) Asil ve geçici üyelerden, Oda Genel Kurulunca belirlenen miktarda alınan üye ilk kayıt ve üyelik aidatı,

    b) Belgeler ve rapor onayı, büro tescil işlemleri ödentileri,

    c) Bilirkişilik-hakemlik-danışmanlık ve benzeri hizmetlerden, TMMOB ve Oda Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde alınan ücretler,

    ç) Meslek alanına ilişkin kurs, seminer, sempozyum, panel, fuar, ulusal ve uluslararası kongre ve sergi gelirleri,

    d) Her türlü yayın gelirleri,

    e) Taşınmaz mallardan elde edilecek gelirler,

    f) Bağış ve yardımlar,

    g) Para cezaları,

    h) Diğer gelirler.

    Üye ödentileri

    Madde 82 - Üye ödentileri, Oda Genel Kurulu tarafından günün koşullarına göre her takvim yılı içinde peşin veya Oda Yönetim Kurulunca saptanan eşit taksitlerle tahsil edilir.

    Üyelik ödentisi;

    a) Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleği ile ilgili bir işte çalışmayanlardan,

    b) Zorunlu askerlik görevini yapanlardan, askerlikleri süresince,

    c) Yurt dışına çıkanlardan, yurt dışında kaldıkları sürece,

    ç) Lisansüstü öğrenim yapmakta olan ve bu süre içerisinde mesleği ile ilgili bir işte çalışmayanlardan,

    alınmaz.

    Üyelere borç bildirimi

    Madde 83 - Oda üyelik ödentisini, ait olduğu yıl içinde ödemeyenlere yazılı bildirim yapılır. Bildirim tarihinden başlayarak otuz (30) gün içinde ödemeyenler hakkında 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Uyuşmazlık halinde, ülke çapında Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Tüm mahkeme ve avukatlık masrafları, davalı üyeye aittir. Gerekli olduğunda, Oda adına vekalet yetkisi Ankara dışında bulunan avukatlara da verilebilir ve davalar, ilgili illerde de görülebilir. Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini Odaya bildirmedikçe, eski adrese yapılmış her türlü bildirim, üyeye yapılmış sayılır.

    Zamanında ödenmeyen üye aidat borçları

    Madde 84 - Yıl içinde ödenmemiş ya da önceki yıllara ait üye ödentileri, borcun ödendiği tarihteki aylık ödenti miktarı üzerinden alınır. Ödenti borcu olan üyeler, borçlarını ödeyinceye kadar Odadan belge alamaz, Oda ve Şube organları ile bunlara bağlı birimlerde görev alamaz.

    Odanın giderleri

    Madde 85 - Odanın başlıca giderleri şunlardır;

    a) Yönetim giderleri,

    b) Personel giderleri,

    c) Dışarıdan sağlanan hizmet giderleri,

    ç) Çeşitli giderler,

    d) Vergi, resim, harç ve sigorta giderleri,

    e) Amortisman ve tükenme giderleri,

    f) Birlik hissesi,

    g) Büro giderleri,

    h) Şube ve temsilcilik giderleri,

    ı) Kıymet alımları.

    Oda ve Birlik Genel Kurullarına katılım

    Madde 86 - Oda ve Birlik Genel Kuruluna katılacak delegelerin yolluk ve benzeri giderleri Oda bütçesinin ilgili bölümünden karşılanır. Toplantının yapıldığı ilin belediye sınırları içinde oturanlara yolluk ödenmez. Toplantının yapıldığı il dışından gelerek toplantıya katılan üye ve delegelere, geldikleri iller dikkate alınarak, Oda Yönetim Kurulunca saptanacak miktarda yolluk ödenir.

    Oda Kurulları toplantılarına katılım

    Madde 87 - Oda Yönetim, Onur, Denetleme Kurullarının üyeleri, Oda Danışma Kuruluna katılan üyeler ile Oda komisyonları ve çalışma gruplarında görev alan üyelerin yolluk ve diğer giderleri, Oda Genel Kurul kararı ile belirlenir. Oda Genel Kurullarında belirlenmemiş ise TMMOB nin uygulamaları esas alınarak Oda Yönetim Kurulunca belirlenir.

    Mali işlemlerin Yürütülmesi

    Madde 88 - Odanın her türlü mali işlemleri, 6235 sayılı TMMOB Kanunu, TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümleri esas alınarak hazırlanacak düzenlemelere göre yürütülür.

    Şube gelir ve giderleri

    Madde 89 - Şubenin her türlü geliri Odaya aittir. Yapacakları bütün tahsilatı Oda hesabına yatırırlar. Giderleri, Oda Genel Kurulunda onaylanan şube bütçesine göre ayrılan ödenekten karşılanır ve ayrılan ödenek, şubenin zorunlu giderlerinin altında olamaz. Şube Yönetim Kurulu, kendi bütçesine göre gerekli harcamalarda bulunur. Şube Yönetim Kurulu, kendi bütçesinin bölümleri arasında, bölümün yüzde on (% 10) u oranında ve her bölümün maddeleri arasında bir orana bağlı olmaksızın, aktarma yapabilir. Her ay sonunda, gelir ve giderler, birer çizelge biçiminde Oda Yönetim Kuruluna bildirilir. Şube Yönetim Kurulu, çalışmaları ve hesapları yönünden, Şube Genel Kuruluna ve Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Oda Genel Kurulunca onaylanan Şube bütçelerinin gerçekleştirilmesinde, Oda Yönetim Kurulu da sorumludur.

    ALTINCI BÖLÜM : Seçimler

    Kurullar için yapılacak seçimler

    Madde 90 - Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Oda delegesi ve Birlik delegesi seçimleri, TMMOB Kanununda belirlenen hükümlere uygun olarak, yargı gözetiminde ve gizli oyla yapılır.

    Bir üye; Oda Yönetim, Onur, Denetleme ve Şube Yönetim Kurulu, il/ilçe Temsilciliği Yürütme Kurulu üyeliklerinden yalnız birine seçilebilir veya atanabilir. Bu görevlerden birine seçilen veya atananlar, Birlik organlarına seçilebilir. Ancak, Oda Yönetim ve Onur Kurulu üyeliğine aday olan bir üye, Yüksek Onur Kurulu ve Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine aday gösterilemez. Seçim süresi sona eren üye, aynı göreve yeniden seçilebilir.

    Komisyonların seçimi

    Madde 91 - Oda ve Şube Genel Kurul başkanlık divanı ile görevlendirilecek komisyon üyelikleri için seçimler, aksine bir karar alınmadıkça, açık oyla yapılır.

    Adayların belirlenmesi

    Madde 92 - Oda ve Şube Genel Kurulunda yapılacak seçimler için her üye, kendisini ya da onayını almak koşuluyla başka bir üyeyi aday gösterebilir. Adayların saptanmasından sonra, Başkanlık Divanınca kesin aday listesi belirlenmeden Genel Kurul toplantısı kapatılamaz.

    Oy kullanma pusulaları

    Madde 93 - Oy pusulalarında asil ve yedek üyeler kendilerine ayrılmış bölümlere yazılır. Oy pusulalarına yazılı isimler, asil ve yedek üye sayısından fazla olamaz. Seçilebileceklerin sayısından daha az adayın adı yazılan oy pusulaları da geçerli sayılır. Kesin aday listesinde adları bulunmayan üyelere verilen oylar, geçersizdir. Oyların eşit olması durumunda, sicil numarası küçük olan üye seçilmiş sayılır. Asil üyeler kendi aralarında, yedek üyeler kendi aralarında, aldıkları oy sayısına göre sıralanır. Delege seçimlerinde basılı aday listeleri kullanılabilir.

    Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip, seçim sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hakim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yapılan yerde asılmak suretiyle, geçici seçim sonuçları ilan edilir.

    İl/İlçe temsilciliği

    Madde 94 - Oda/Şube Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunu izleyen iki (2) ay içinde; yer, tarih, saat ve atanacak il/ilçe Temsilciliği Yürütme Kurulu üye sayısını belirterek ve atamanın yapılacağı yerdeki tüm üyelere duyuruda bulunarak, üye toplantısı yapar. Oda/Şube Yönetim Kurulu, bu toplantıda temsilcilik yürütme kurulunun belirlenmesini sağlar. Belirlenen temsilci ve temsilci yardımcı adayları Oda Yönetim Kurulu kararıyla bu görevlere iki yıl için atanır. Yeni görevlendirme yapılıncaya kadar eski Yürütme Kurulu görevini sürdürür.

    İşyeri Temsilciliği

    Madde 95 - İşyeri temsilcisi ve temsilci yardımcısı adayları, söz konusu işyerinde çalışan üyelerce belirlenir, Şube Yönetim Kuruluna önerilir. Şube Yönetim Kurulu, işyeri temsilci ve temsilci yardımcısını, bu önerileri dikkate alarak, aday önermeyen işyerlerinde ise doğrudan atar. Şube etkinlik alanları dışındaki il ve ilçelerde bu işlem, Oda Yönetim Kurulunca yürütülür.

    Olağanüstü Genel Kurulda seçilenler

    Madde 96 - Oda/Şube Olağanüstü Genel Kurullarında, çeşitli organlara seçilen asil ve yedek üyeler, Olağan Genel Kurula kadar görev yapar.

    YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Yabancı uyruklu mühendisler

    Madde 97 - Yabancı uyruklu meteoroloji mühendis veya yüksek mühendislerinin çalışmaları ile ilgili olarak, 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    TMMOB Ana Yönetmeliğinin uygulanması

    Madde 98 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan konularda ya da 2/12/2002/ tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren TMMOB Ana Yönetmeliği ile bu Yönetmelikteki hükümlerin çelişmesi halinde TMMOB Ana Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    TMMOB Ana Yönetmeliklerinde ilgili hükümlerin olmadığı durumlarda, Oda Yönetim Kurulu kararıyla konu bir sonraki Oda Genel Kurulunun gündemine alınabilir.

    Yürürlük

    Madde 99 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 100 - Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meteoroloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar