TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) HİZMET SATIŞI - ARAÇ VE GEREÇ KİRA YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Hizmet Satışı - Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği

    Maliye Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 12/09/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25934

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve hissedarı olduğu şirketler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslara gördüğü hizmet satışlarını ve kiraya verdiği araç ve gereçlere ait kira usul ve esaslarını düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve hissedarı olduğu Şirketler tarafından yapılacak hizmet satışları ve kiraya verdiği araç ve gereçlere ait kira usul ve esaslarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Şirket: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini (TEDAŞ),

    Merkez: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünü,

    Müessese: Sermayesinin tamamı Şirkete ait olan işletme ve işletmeler topluluğunu,

    Taşra teşkilatı: Müessese müdürlükleri dışında kalan ve Merkez daire başkanlıklarına bağlı olarak faaliyet gösteren birimleri,

    Bağlı şirketler: TEDAŞ'a bağlı genel müdürlükler ve şirketleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Hizmet Satışı

    Kira bedellerinin duyurulması

    Madde 5 - Şirketin dışındaki kuruluşlara ve Bağlı şirketlere yapılacak hizmet satışını yapmaya yetkili birim amirleri ile Şirketin hizmet satışı bedeli ile kiraya verdiği araç ve gereçlere ait günün şartlarına göre değişken listeler ve bunlara ait kira bedelleri Merkezce saptanarak Genelge ile duyurulur.

    Hizmet satışında izlenecek sıra

    Madde 6 - Hizmet satışında aşağıda belirtilen sıra izlenir:

    a) Şirkete bağlı müesseseler.

    b) Şirketin iştiraki bulunan şirketler.

    c) Resmi daireler.

    d) Kamu iktisadi teşebbüsleri.

    e) Belediyeler, özel idareler ve köyler.

    f) Şirketin enerji müşterisi olan özel ve tüzel kişiler.

    Sözleşmenin yapılması

    Madde 7 - Merkezce saptanan yetkili birim amirinin onayından sonra, hizmet isteyen ile Hizmet Satışı Bedeli Sözleşmesi yapılır. (Ek-Form: 1)

    Önceden sözleşme düzenlenmesi mümkün olmayan acil hallerde, hizmet isteyenler bu Yönetmelik ve eklerine ait hükümleri kabul etmiş sayılır.

    Hizmet satışı bedel hesabı

    Madde 8 - Hizmet satışı bedel hesabı aşağıda belirtilen unsurların toplamından oluşur:

    a) İşçilik ve mühendislik hizmetleri.

    b) Kullanılan malzeme fiyatı (Ambardan çıkacak malzemenin, hizmetin görüldüğü tarihteki piyasa fiyatıdır).

    c) Hizmete katılan araç ve gereçlerin kira bedeli.

    d) Personelin ferdi kaza sigorta masrafları.

    e) Ekipman sigorta masrafları.

    Yukarıdaki unsurlar göz önünde tutularak tespit edilecek bedeller, Hizmet Satışı Bedeli Sözleşmesinde belirtilir. (Ek-Form: 1)

    Her yıl periyodik olarak, değişen piyasa koşulları göz önüne alınarak tespit edilen araç ve gereçlere ait listeler ve bunlara ait kira hizmet bedelleri geçerlilik tarihi bir yıldır. Bir yılın bitiminde yeni yılın kira rayiç bedelleri hesaplanana kadar geçen süre içerisinde bir önceki yılın tespit edilen bedellerine Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından yayımlanan 1994=100 Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) uygulanır.

    Özel ihtisas gerektiren hizmetler

    Madde 9 - Özel ihtisas gerektiren hizmetler için 8 inci maddedeki kurala bağlı kalmaksızın daha yüksek bedel tespit edilebilir.

    Hizmete başlama

    Madde 10 - Hizmetin gerektirdiği tahmini bedel yatırılmadıkça, hizmete başlanamaz.

    Hizmete katılan personelin masrafları

    Madde 11 - Hizmete katılan personelin yol, yatak ve yemek masraflarının gerçek tutarı hizmeti isteyen tarafından karşılanır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Araç ve Gereçlerin Kiralanması

    Kira bedelleri

    Madde 12 - Araç ve gereçler, Şirketin Merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı şirketin bünyesindeki müesseselere, ilgili daire başkanlığının ve bağlı şirket merkez yetkililerinin müsaadesiyle bedelsiz olarak, Şirketin bağlı şirketleri arasında ve dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslara, yetkili birim amirinin onayıyla bedeli mukabili kiraya verilir. Kira bedelleri, Merkezce saptanır ve her yıl yapılan değişiklikler Genelge ile duyurularak uygulamaya konulur.

    Kira sözleşmesi

    Madde 13 - Kiraya verilecek araç ve gereçler için 12 nci maddeye göre gerekli müsaade alınır. Teslim eden ile teslim alan arasında, Şirketin Merkez ve taşra teşkilatı ile müesseseler için tutanak, Şirketin bağlı genel müdürlükleri ile şirketler, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla üçüncü şahıslar için Araç ve Gereç-Transformatör Kira Sözleşmesi (Ek- Form: 2) ve Kiraya Verilen Araç ve Gerecin veya Transformatörün Teslim ve Tesellüm Tutanağı (Ek- Form: 3) düzenlenir.

    Yukarıda yazılı tutanak ve sözleşmede; araç ve gereçlerin varsa rayiç, yoksa Şirketçe saptanacak bedelleri, demirbaş numarası, markası, modeli, cinsi, plaka numarası, teslim tarihi, varsa çalışma saati veya kilometresi, dış görünüşü, çalışma durumu, lastikler, akümülatör, takım ve avadanlıklar ve bunun gibi bilgiler belirtilir. Çalışma saati ve kilometre göstergeleri olup arızalı olan araçlar kiraya verilmez. Araç ve gereçlerin geriye alınışında ise sadece tutanak düzenlenir. Şirketçe kiraya verilecek kendi başına hareket yeteneği olmayan araç ve gereçler bulunduğu yerde teslim edilir ve aynı yerde teslim alınır. Kendi başına hareket yeteneği olmayan araç ve gereçler teslim alınan yerden nakli ve teslim edilecek yere getirilmesi ile her türlü sigorta masrafları kiracıya aittir.

    Kiraya verilen araç ve gereçlerin nakliyesinde veya işletmesinde meydana gelecek herhangi bir hasar veya arıza halinde kiracı, kiraya verilen araç ve gereçlerin hiçbir surette tamiratı yoluna gidemez ve derhal Şirketin ilgili ünitesini haberdar eder. Çekici+Treyler kiralamalarında gerekli görülen hallerde öncü (Kılavuz) tedbirleri kiracı tarafından alınır.

    Şirket, kiraya verdiği araç ve gereçleri her zaman kontrol etme yetkisine haizdir. Kiralanan araç ve gereçler sözleşme esaslarına göre çalıştırılmıyor ise kiracı ikaz edilir. İkazlar yerine getirilmezse Şirket, kira sözleşmesini feshedebilir ve kiraya verilen araç ve gereçleri geri alabilir.

    Kira süresi

    Madde 14 - Kira süresi; araç veya gerecin ait olduğu işyerinden ayrıldığı saatten başlamak üzere, işin bitiminde yine ait olduğu işyerine döndüğü ana kadar geçen sürenin saat hesabiyle tutarıdır. Kiralama süreleri iki saatten az olması halinde iki saatlik kira bedeli alınır.

    İki saat veya altındaki kiralama süreleri için sözleşme yapılması yerine ünite amirlerinin onayları alınmak sureti ile kiraya verme işlemleri yapılır.

    Kiraya verilen araç ve gereçlerin kira ücretleri, yıllık olarak hesaplanarak Şirket içerisinde bir Genelge ile duyurulur.

    Kiraya verilecek araç ve gerecin kullanıcısı

    Madde 15 - Kiraya verilecek araç veya gereç operatörü ile birlikte kiralanır. Kirada bulunan araç ve gerecin Şirketin usul ve kurallarına uygun olarak her türlü bakım ve onarımın gereğince yapılıp yapılmadığından sorumlu olan kişi, araç ve gerecin kontrolüne yetkili olan kullanıcısıdır. Kullanıcı gerekli gördüğünde, üst makama haber vermek suretiyle araç veya gereci çalıştırmaktan alıkoyabilir.

    Aynı işyerine birden fazla araç ve gerecin kiraya verilmesi halinde Şirket gerekirse kullanıcılar dışında yetkili bir nezaretçi bulundurabilir.

    Kira bedelinin hesabı

    Madde 16 - Kiraya verilen araç veya gereç için tahakkuk ettirilecek kira bedeli; 12 nci maddede sözü edilen Genelge ile saptanan her araç ve gerece ait saatlik kira ücreti ile 14 üncü maddede belirlenen kira süresinin çarpımı suretiyle hesaplanır.

    Kiralama hesap örneği: Bir forklift'in kira bedeli: Bu forklift 10 saat çalışmış ve saat ücreti 31,- YTL ise;

    KB = Kira bedeli.

    S = Çalışılan süre (saat).

    KÜ = Çalışan makinanın bir saatlik kira ücreti YTL.

    KB = S x KÜ= 10 x 31 = 310 ,- YTL. olarak hesaplanır.

    Kiraya verilen araç ve gereçlerin kullanıcılarının, yardımcılarının veya nezaretçilerin istihkakları kiracı tarafından ödenir. Bu ücretler kira bedeline dahil değildir. Bu görevlilerin kiracı nezdinde bulundukları süredeki bütün sosyal haklarından Şirket sorumludur. Araç ve gerecin her türlü işletim giderleri kiracıya aittir. Ayrıca araç ve gereç kullanıcısı tarafından yapılacak her türlü hasar ve kazanın sorumluluğu da kiracıya aittir.

    Kiraya verilen araç ve gereçlerle ilgili, çeşitli nedenlerle doğabilecek sorumluluklar

    Madde 17 - Kiracıya teslim edilen araç veya gerecin normal işletmeden doğacak yıpranma veya aşınma sebebiyle gereken tamirat giderleri Şirkete; işletme hatasından ve her türlü kaza, yangın, infilak, sel ve benzeri nedenlerden doğacak bütün zarar, hasar ve kayıpların giderilmesi için yapılacak tamir ve bakım masrafları ile yedek parça bedelleri, üçüncü kişilere yapılabilecek her türlü zararlar ile iş kazalarından doğacak sorumluluklar kiracıya aittir.

    Yurt dışından değişik yollarla yurda sokulan kalitesiz motorinin, taşıt ve iş makinalarının yakıt donanımına ve motoruna vereceği zararlar dikkate alındığında kiracının kullanacağı yakıt seçiminde ilgililerce gerekli hassasiyet gösterilerek uygun vasıfta motorin alınması sağlanacaktır.

    Kiraya verilen transformatör ise; herhangi bir nedenle hasar görmesi veya arızalanması halinde:

    a) Meydana gelen hasarın veya arızanın giderilmesi halinde, yapılacak belgeli masraflara ilaveten Şirketin aynı cins transformatör için belirlediği o yıla ait birim fiyatın % 25 oranındaki genel masraflar kiracıya aittir.

    b) Arızaya uğrayan veya hasar gören transformatörün tamiri mümkün değilse, sözleşmede öngörülecek teminat Şirkete gelir kaydedilerek transformatör kiracıya bırakılır. Teminat, kiraya verilecek transformatörün Şirketin aynı cins transformatör için belirlediği o yıla ait birim fiyat olup kiracıdan sözleşmenin yapıldığı tarihte alınır.

    Kiraya verilecek diğer araç ve gereçler için teminat olarak; kiralanan malzemenin fatura bedelinin kiraya verildiği tarihteki güncelleştirilerek elde edilen bedelin en az %6'sı oranında kiracıdan yapıldığı tarihte alınır. (Güncelleştirilmiş bedel; fatura bedelinin kiralanan tarihteki tekabül eden fiyatıdır.)

    Transformatörlerin kira süresi

    Madde 18 - Transformatörler bir aydan az süreyle kiraya verilemez. Bu süreden daha az sürelerde kiralanması halinde bir aylık kira bedeli peşin olarak tahsil edilir. Uzun süreli kiralamalarda kira bedeli altışar aylık peşin olarak tahsil edilir. Ancak, ilk altı ay hariç müteakip altı ayı geçen süreler içinde vaki olacak erken iadelerde kira bedeli farkı aylık olarak hesaplanıp kiracıya iade edilir.

    İhtiyaç duyulduğu takdirde kiraya verilen transformatör iki ay önceden haber verilmek suretiyle Şirketçe geri istenebilir. Bu takdirde kullanılmayan kira süresi için alınmış olan bedel geri verilir.

    Araç ve gereçlerde meydana gelebilecek hasarlar

    Madde 19 - Araç ve gereçlerin geri alınışında, 17 nci maddede belirtilen normal işletmeden doğacak yıpranma veya aşınmalar sebebiyle gereken tamir ve bakım giderleri dışında herhangi bir nedenle hasar ve zarar tespit edilir ve kiracı bunu kendi imkanlarıyla gideremezse, araç veya gereç Şirketçe tamir ettirilir. Bu nedenle yapılacak masrafların tamamı kiracı tarafından ödenir.

    Araç ve gereçlerin geri alınması

    Madde 20 - Araç ve gereçler kiraya verildikten sonra kira sözleşmesinde yazılı yer ve saatte teslim edilmekle sözleşme son bulur. Ancak acil ihtiyaç sebebiyle araç ve gereçler sözleşme süresinden önce alınabilir. Bu takdirde kira sözleşmesi geri alınma yer ve saatinde son bulur. Kiracı geri alma nedeniyle zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.

    Teminatların iadesi

    Madde 21 - Sözleşmede öngörülecek esaslar dahilinde alınan teminatlar, kiraya verilen araç ve gerecin tam ve eksiksiz olarak Şirkete tesliminde tutulacak tutanaktan sonra iade edilir. Araç ve gereçlerin tam ve eksiksiz olarak teslim edilmemesi halinde eksikliğin rayiç bedeli kiracıdan alınır. Ödememesi halinde teminatından karşılanır. Yetmemesi durumunda diğer envaline başvurulur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 22 - 23/1/ 2001 tarihli ve 24296 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Hizmet Satışı Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    EKLER "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar