TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 15/09/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25937

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında görev yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatını,

    Merkez Teşkilatı: Genel Müdürlük merkezindeki birimleri,

    Taşra Teşkilatı: Genel Müdürlük merkezi dışındaki birimleri,

    Kadrolu Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan personeli,

    Sözleşmeli Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan, söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

    Hizmet Süresi: (Değişik tanım: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./1.md.) Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışılan süreler, genel bütçeli idareler ile mahalli idarelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    Hizmet Grubu: (Değişik tanım: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./1.md.) Aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Görev Unvanı: Bu Yönetmelikte sayılan hizmet grupları içerisinde belirtilen unvanları,

    Görevde Yükselme: Bu Yönetmelikte sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Unvan Değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    Unvan Değişikliği Sınavı: (Değişik tanım: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./1.md.) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    Aynı Düzey Görev: (Ek tanım: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./1.md.) Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Alt Görev: (Ek tanım: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./1.md.) 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Üst Görev: (Ek tanım: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./1.md.) 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    İş Günü: (Ek tanım: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./1.md.) Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Hizmet grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro/pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir;

    Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Daire Başkanı,

    2) İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürü, İşletme Müdürü, İletim Tesis ve İşletme Grup Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı,

    3) Şube Müdürü, Müdür,

    4) Müdür Yardımcısı,

    5) Şef, Teknik Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi.

    b) Savunma Hizmetleri Grubu;

    1) (Mülga bent: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./2.md.)

    2) (Mülga bent: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./2.md.)

    3) Sivil Savunma Uzmanı,

    c) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) I.Hukuk Müşaviri,

    2) Hukuk Müşaviri,

    d) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) Müşavir,

    2) Başuzman,

    3) (Ek bent: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./2.md.) Uzman,

    e) (Ek bent : 11/07/2006 - 26225 S.R.G Yön/1.mad;Mülga bent: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./2.md.)

    1) Grup Başmühendisi, Başmühendis, Başmimar,

    2) Teknik Uzman,

    3) Başteknisyen,

    g) İdari Hizmetler Grubu;

    1) (Mülga bent: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./2.md.)

    2) Muhasebeci,

    3) Raportör,

    4) Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Santral Memuru, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Daktilograf, Veznedar, Mutemet, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni.

    h) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    Bekçi, Dağıtıcı, Hizmetli.

    Unvan Değişikliğine Tabi Pozisyonlar:

    Avukat, Programcı, Mühendis, Mimar, (Ek ibare: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./2.md.) Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, Fizikçi, Kimyager, (Ek ibare: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./6.md.) Teknik Öğretmen, Tekniker, Teknisyen, Ressam, Mütercim, Biyolog, Diyetisyen, Hemşire, Sağlık Memuru.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen hizmet gruplarındaki kadro/pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) Atama yapılacak boş kadro ve pozisyon bulunması,

    b) Görev unvanları itibarıyla belirlenen hizmet sürelerini haiz olması,

    c) (Mülga bent: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./3.md.)

    d) (Mülga bent: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./3.md.)

    e) (Ek bent : 11/07/2006 - 26225 S.R.G Yön/2.mad) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hizmet gruplarına atanabilmek için Genel Müdürlükte en az 2 yıl hizmetinin bulunması,

    şartları aranır.

    Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - (Değişik fıkra : 11/07/2006 - 26225 S.R.G Yön/3.mad) (Değişik cümle: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./1. md.) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bendinde, (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (d) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır, ancak bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak.

    b) Taşrada İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürü, İşletme Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Mühendis unvanını haiz olmak,

    2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak.

    c) (Değişik bent: 30/06/2008 - 26952 S.R.G Yön/1. md.) Taşrada İşletme Müdürü (Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğü, Soma Elektrik Teknolojileri Geliştirme ve Eğitim Tesisleri İşletme Müdürlüğü, Gün Öncesi Piyasası İşletme Müdürlüğü ile Özel Yükler ve Mobil Merkezler Taşıma İşletme Müdürlüğü) kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak.

    d) Taşrada İletim Tesis ve İşletme Grup Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) (Değişik alt bent: 30/06/2008 - 26952 S.R.G Yön/1. md.) Teknik personel için Mühendis unvanını haiz olmak, idari personel için fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak.

    e) (Ek bent: 30/06/2008 - 26952 S.R.G Yön/2. md.) İşletme Müdür Yardımcısı (Soma Elektrik Teknolojileri Geliştirme ve Eğitim Tesisleri İşletme Müdürlüğü) kadrosuna atanabilmek için;

       1) Teknik personel için Mühendis unvanını haiz olmak veya Teknik Eğitim Fakültesi mezunu olmak, idari personel için fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak."

       f) (Ek bent: 30/06/2008 - 26952 S.R.G Yön/2. md.) İşletme Müdür Yardımcısı (Gölbaşı Sosyal Tesisleri İşletme Müdürlüğü, Özel Yükler ve Mobil Merkezler Taşıma İşletme Müdürlüğü ile Gün Öncesi Piyasası İşletme Müdürlüğü) kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak."

    g) (Mülga bent: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./4.md.)

    h) (Mülga bent: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./4.md.)

    ı) (Mülga bent: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./1. md.)

    j) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Avukat unvanını haiz olmak,

    2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak.

    k) Müşavir kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Genel Müdürlükte Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Kurul Başkanı, I.Hukuk Müşaviri, Savunma Sekreteri, Daire Başkanı görevlerinde çalışmış olmak.

    l) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Genel Müdürlükte 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde yer alan görevlerden birinde çalışmış olmak,

    3) Genel Müdürlükte en az 2 yıl hizmeti olmak.

    m) (Ek bent : 11/07/2006 - 26225 S.R.G Yön/3.mad:Mülga bent: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./4.md.)

    Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 8 - Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

    a) Merkezde Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) (Değişik bent: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./2. md.) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelde Müdür Yardımcısı olarak 2 yıl hizmeti bulunmak,

    (4) (Ek bent: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./5.md.) Sağlık biriminde Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinde Uzman Tabip unvanında iki yıl veya Tabip olarak on yıl hizmeti bulunmak.

    5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    b) Taşrada Müdür kadrosuna atanabilmek için;

    1) (Değişik bent: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./2. md.) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Teknik kariyerli personel için Grup Başmühendisliğinde 2 yıl, Başmühendislikte 4 yıl, Teknik Şeflikte Mühendis kariyerli için 4 yıl; lisansiyerler için 2 yıl, Teknik Uzmanlıkta Mühendis kariyerli için 4 yıl çalışmış olmak,

    4) Şef olarak 2 yıl çalışmış olmak,

    5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    c) Merkezde Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) (Değişik bent: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./2. md.) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) (Değişik altbent : 11/07/2006 - 26225 S.R.G Yön/4.mad) Şef, Merkezde Teknik Şef, Grup Başmühendisliği görevlerinde 2 yıl, Başmühendislik ve Taşrada Teknik Şeflikte 4 yıl bulunmuş olmak,"

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    d) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Avukat unvanını haiz olmak,

    2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    e) Merkezde Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

    1) (Değişik bent: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./2. md.) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) (Değişik altbent : 11/07/2006 - 26225 S.R.G Yön/4.mad) Başmühendis, Başmimar veya Teknik Uzmanlık görevlerinde 2 yıl, Mühendis, Mimar veya Teknik Lisans mezunları için 5 yıl, 2 veya 3 yıllık Teknik Okul mezunları için 7 yıl çalışmış olmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    f) Taşrada Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

    1) (Değişik bent: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./2. md.) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) Mühendis, Mimar veya Lisansiyer olarak 3 yıl, Teknik Uzmanlık görevinde 2 yıl ya da 2 veya 3 yıllık Teknik Okul mezunları için 7 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    g) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

    1) (Değişik bent: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./2. md.) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) (Değişik altbent : 11/07/2006 - 26225 S.R.G Yön/4.mad) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen görevlerde çalışanlardan (Koruma ve Güvenlik Personeli hariç) 4 yıllık yüksekokul mezunlarının 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunları için 7 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    h) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Koruma ve Güvenlik Teşkilatında Grup Şefi veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak 4 yıllık yüksekokul mezunlarının 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunlarının 7 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    ı) Taşrada Grup Başmühendisi pozisyonuna atanabilmek için;

    1) (Değişik bent: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./2. md.) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) (Değişik altbent : 11/07/2006 - 26225 S.R.G Yön/4.mad) Başmühendis olarak veya taşra teşkilatında Mühendis kariyerli Teknik Şef olarak 2 yıl ya da Mühendis olarak 5 yıl çalışmış olmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    j) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

    1) (Değişik bent: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./2. md.) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) Mühendis olarak 3 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    k) Başmimar pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Mimar unvanını haiz olmak,

    2) Mimar olarak 3 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    l) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

    1) (Değişik bent: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./2. md.) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) Mühendis, Mimar veya Teknik Lisansiyer olarak 3 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    m) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

    1) (Değişik bent: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./2. md.) Endüstri meslek lisesi veya teknik liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,

    2) Teknisyen olarak 8 yıl hizmeti bulunmak,

    3 ) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    n) Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Endüstri Meslek Lisesi veya Teknik Liselerin Bilgisayar Bölümlerinden mezun olmak,

    2) Teknisyen olarak 5 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    o) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) (Değişik altbent : 11/07/2006 - 26225 S.R.G Yön/4.mad) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen görevlerde çalışanlardan (Koruma ve Güvenlik Personeli hariç) 4 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    p) Raportör pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) (Değişik altbent : 11/07/2006 - 26225 S.R.G Yön/4.mad) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen görevlerde çalışanlardan (Koruma ve Güvenlik Personeli hariç) 4 yıllık yüksekokul mezunlarının 3 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunları için 4 yıl, lise ve dengi okul mezunlarının 5 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    r) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Koruma ve Güvenlik Teşkilatında 5 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    s) Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Veznedar, Mutemet, Daktilograf, Memur ve Santral Memuru pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) 2 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    t) Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Veznedar, Mutemet, Daktilograf, Memur ve Santral Memuru unvanlarında 5 yıl çalışmış olmak,

    3) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası bulunmak veya Kurumca düzenlenen bilgisayar eğitim programını tamamlamış olmak,

    4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    u) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Personeli pozisyonuna atanabilmek için;

    10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak.

    ü) (Ek bent: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./2. md.) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan hizmet süresine göre en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Şef veya Koruma Güvenlik Amiri olarak 4 yıl çalışmış olmak,

    4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

    Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak şartlar

    Madde 9 - Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

    a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Avukat unvanını haiz olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    b) Mühendis, Mimar, (Ek ibare: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./6.md.) Şehir Plancısı , Matematikçi, Fizikçi, Kimyager ve İstatistikçi pozisyonuna atanabilmek için;

    1) (Değişik bent: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./3. md.) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    c) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin Mühendislik, Fizik, Matematik, İstatistik veya Bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

    2) En az iki program dili bilmek,

    3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    d) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

    1) (Değişik bent: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./3. md.) Teknik eğitim fakültesi ya da en az 2 yıllık meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    e) Teknisyen ve Ressam pozisyonuna atanabilmek için;

    1) (Değişik bent: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./3. md.) Endüstri meslek lisesi veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    f) Mütercim pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık veya çeviri bölümü mezunu olmak,

    2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi ve Seviye Tespit Sınavında (B) düzeyinde başarılı olmak,

    3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    g) Biyolog ve Diyetisyen pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    h) Hemşire ve Sağlık Memuru pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte, yüksekokul veya Sağlık Meslek Lisesinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    ı) (Ek bent: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./6.md.) Teknik Öğretmen pozisyonuna atanabilmek için;

    1) (Değişik bent: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./3. md.) Teknik eğitim fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 10 - (Değişik fıkra: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./7.md.) Görevde yükselme eğitimine alınanlar bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az otuz (30), (g) bendindeki ders konularından en az kırkbeş (45) saat olmak üzere toplam en az yetmişbeş (75) saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler. Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hallerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Görevde yükselme eğitiminde, Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlüğün ana ve yardımcı hizmet birim yöneticilerinden yararlanılabilir.

    (Değişik fıkra: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./4. md.) Eğitim; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı yönetiminde atama yapılacak kadro/pozisyonların ait olduğu birimlerle işbirliği yapılarak yürütülür.

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayıp görevde yükselme sınavında başarılı olan katılımcılara bitirme belgesi verilir. Bu belge, yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 11 - (Değişik madde: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./8.md.) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde Genel Müdürlükçe uygun görülecek bir komisyon tarafından 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro veya pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personelin aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Aynı unvan için görevde yükselme sınavına gireceklerin sayısı, eğitime alınacak boş kadro/pozisyon sayısının üç katından az ise, gruplar duruma göre diğer unvan sınavlarına gireceklerle birleştirilebilir. Ortak konularda da birlikte eğitim yapılabilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 12 - (Değişik madde: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./9.md.)

    Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    ç) İlan edilen kadro ve pozisyonların tabi olduğu personel mevzuatına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat ya da 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Atama yapılacak kadronun görev alanı ve niteliği ile ilgili konular.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

    Duyuru

    Madde 13 - (Değişik fıkra: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./10.md.) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro/pozisyonların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi ile sınava girecek personelde aranacak şartlar sınavlardan en az kırkbeş gün önce personele duyurulur.

    Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az onbeş (15) gün önce Genel Müdürlükçe duyurulur.

    Başvuru

    Madde 14 - (Değişik madde: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./5. md.)

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin duyuru üzerine başvuru süresi en az beş işgünü olup başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri aracılığı ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına iletilir. İlan edilen kadro ve pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan personelin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür.

    Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca incelenir, gerekli şartları taşıyan adaylara fotoğraflı sınava giriş belgesi verilir. Gerekli şartları taşımayanların durumları birimlerine yazıyla bildirilir.

    Sınav şartı

    Madde 15 - Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için, yapılacak yazılı sınava katılarak başarılı bulunmaları şarttır.

    Sınavın şekli

    Madde 16 - (Değişik madde: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./12.md.)

    Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Görevde yükselme eğitiminin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde yazılı sınavın yapılmasına yönelik gerekli protokolün tesis edilmesi amacıyla Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine başvuruda bulunulur.

    Sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 17 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan unvan değişikliğine tabi pozisyonlar en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere, bu unvanları ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. (Ek cümle: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./13.md.) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.

    Bu sınava katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    (Ek fıkra: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./13.md.) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    (Ek fıkra: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./13.md.) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

    Sınav kurulu

    Madde 18 - (Değişik fıkra: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./6. md.) Sınav kurulu; Genel Müdürün uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısı veya İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının başkanlığında, bu Başkanlıktan Müdür düzeyinde iki üye ve Genel Müdürce uygun görülecek diğer üyeler olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

    Ayrıca aynı usulle yedek üye seçilir. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

    Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve iki nci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar; görev almalarının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 19 - (Değişik madde: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./14.md.)

    Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 12 nci maddeyle öngörülen, belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulu bilgilendirilir. Sınav kurulu bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 12 nci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları ilgili personel tarafından temin edilir.

    Sınav sonuçlarının ilanı

    Madde 20 - (Değişik madde: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./15.md.)

    Sınav kurulu kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 21 - (Değişik madde: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./16.md.)

    Sınava katılanlar kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilirler.

    Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır. İtirazlar Sınav Kurulunca on gün içinde incelenerek karara bağlanır ve ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunca verilen karar kesindir.

    Sınavın yürütülmesi

    Madde 22 - Sınava giriş belgesi olmayanlar sınava alınmazlar. Sınavlar duyurulan gün ve saatte başlar.

    Sınavın geçersiz sayılması

    Madde 23 - Sınavda kopya çeken, kopya veren, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin işlemi uygulanır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır ve her ikisi hakkında yasal işlem yapılır.

    Yazılı sınava ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

    (Mülga fıkra: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./17.md.)

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 24 - (Değişik madde: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./18.md.)

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 12 nci maddenin (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

    Madde 25 - Yapılan sınavı kazananlardan; katılım ve değerlendirme formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atamaları iptal edilir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 26 - (Değişik madde: 19/11/2011 - 28117 S.R.G. Yön./7. md.)

    Sınavla ilgili belgeler ataması yapılanların özlük dosyalarında, diğer belgeler ise müteakip sınava kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında saklanır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Kazanılmış hakların saklılığı

    Madde 27 - Bu Yönetmelikte sayılan unvanlara ilgili mevzuatı uyarınca atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Personelin görevde yükselme sürelerinin tespitinde, 12/8/1993 tarihli ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mülga Türkiye Elektrik Kurumu ve 5/2/2001 tarihli ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mülga Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketinde geçen süreler de dikkate alınır.

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 28 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

    a) (Değişik bent : 11/07/2006 - 26225 S.R.G Yön/5.mad ; Değişik bent: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./19.md.) Hizmet gruplarındaki alt görev gruplarında yer alan unvanlı kadro veya pozisyonlarda görev yapanların, aynı alt görev grupları içerisinde veya daha alt düzeyde yer alan görevlere atanmalarında, hizmet süresi dışında atanılacak kadro veya pozisyon için aranan şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavı şartı aranmaz. Ayrıca kendi istekleri halinde Başmühendis, Teknik Şef ve Grup Başmühendisi pozisyonlarının aralarındaki geçişlerinde de sınav şartı aranmaz.

    b) Yönetmelik kapsamında bulunan üst görevlerdeki personelin kendi istekleri veya bulundukları kadro ve pozisyonun görevini yapamayacakları tam teşekküllü hastanelerden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olanların aynı ana görev grubunun alt grubunda yer alan diğer kadro veya pozisyona atamalarında bu Yönetmelikte öngörülen sınav ve hizmet şartı aranmaz.

    c) (Değişik bent: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./19.md.) Hizmet grupları arasındaki görevde yükselme niteliğindeki unvanlı kadro ve pozisyonlara geçişlerde ve aynı hizmet grubu içerisinde üst unvanlı kadro veya pozisyonlara geçişlerde görevde yükselme eğitimi ve sınavı şartı aranır. Ancak Genel Müdürlükte ve kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    d) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu unvanlar arasındaki geçişler düzenlenen unvan değişikliği sınavına tabidir.

    e) (Ek bent: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./19.md.) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik uygulanmaz.

    Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan atama

    Madde 29 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Genel Müdürlüğe yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Özürlülerin eğitimi ve sınavı

    Madde 30 - Genel Müdürlük gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimleri ile sınavların özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 31 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu konudaki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 32 - 7/5/2002 tarihli ve 24748 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    geçici Madde 1 - (Değişik madde: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./20.md.)

    15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki ve üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin uygulanması bakımından 4 yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

    Geçici Madde 2 - (Değişik madde : 11/07/2006 - 26225 S.R.G Yön/6.mad)

    18/4/1999 tarihinden önce Genel Müdürlükte görevli bulunanlardan bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendinde sayılan pozisyonlar için bir alt öğrenim düzeyi uygulanabilir; ancak bu durumda olanların hizmet sürelerine 4 yıl ilave edilir.

    Yürürlük

    Madde 33 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 34 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    (Mülga form: 10/12/2010-27785 S.R.G. Yön./21.md.)

    Mevzuat Kanunlar