TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Türk İşbirliği Ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Devlet Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 04/10/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25956

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden şube müdürü ve daha alt görevlere görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4668 sayılı Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Başkanlık: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığını,

    Başkan: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanını,

    Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev unvanlarını,

    Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Başkanlıkta çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Hizmet grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Şube Müdürü,

    2) Şef,

    b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) Uzman

    c) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Şoför,

    d) Yardımcı Hizmetleri Grubu;

    1) Hizmetli, Bekçi,

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    Avukat.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    b) Son yıl sicili olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş (70) puandan aşağı olmamak,

    c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar, aşağıda belirtilmiştir.

    a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hizmetinin son 2 yılını Başkanlıkta fiilen geçirmiş olmak,

    2) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

    3) Uzman, Araştırmacı, Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde Başkanlıkta en az 2 yıl fiilen çalışmış bulunmak,

    b) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hizmetinin son 2 yılını Başkanlıkta geçirmiş olmak,

    2) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

    3) Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde Başkanlıkta en az 2 yıl fiilen çalışmış bulunmak,

    c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Başkanlıkta, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Memur unvanlarında en az 2 yıl fiilen çalışmış bulunmak,

    d) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Başkanlıkta Daktilograf, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter olarak en az 2 yıl fiilen çalışmış olmak,

    3) Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Başkanlıkça düzenlenecek kursta başarılı olmak,

    e) Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Başkanlıkta en az 2 yıl hizmeti bulunmak,

    f) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Başkanlıkta 2 yıl fiilen çalışmış bulunmak,

    3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

    gerekir.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 8 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    b) Son yıl sicil notu yetmiş (70) puandan aşağı olmamak,

    c) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

    gerekir.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

    Madde 9 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Avukat olarak atanabilmek için:

    1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

    2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 10- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan, görevde yükselme mahiyetindeki atamaların yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30, (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

    Duyuru

    Madde 11 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı eğitim tarihinden en az iki (2) ay önce bütün personele; eğitimin yeri, tarihi ve diğer hususlar eğitime katılacaklara en az onbeş (15) gün önce duyurulur.

    Unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı ve en son başvuru tarihi, başvuru süresinin bitiminden en az bir ay önce; unvan değişikliği sınavının yeri ve tarihi sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

    Başvuru

    Madde 12 - Görevde yükselme sınavlarına ilişkin duyuru üzerine, başvuruda bulunanların duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisinden görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılma talebini içeren dilekçeleri birimleri aracılığıyla Personel Şube Müdürlüğüne iletilir.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 13 - (Değişik fıkra : 16/01/2007 - 26405 S.R.G Yön/1.mad) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro/pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro/pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro/pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla olan, son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Görevde yükselme eğitim programları, Başkanlık tarafından düzenlenir. Ancak, Başkanlığın uygun görmesi durumunda başka bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı da düzenlenebilir.

    Aday listelerine itirazlar, eğitime katılacakların listesinin ilanından itibaren 7 gün içerisinde Sınav Kurulu Başkanlığına yazılı olarak yapılır, itirazlar itiraz tarihinden itibaren 7 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.

    Aynı unvan için görevde yükselme sınavına gireceklerin sayısı beş (5) kişiden az ise, guruplar duruma göre diğer görevde yükselme sınavlarına girecekler ile birleştirilebilir. Ortak konularda da birlikte eğitim yapılabilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 14 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar.

    2) Temel hak ve ödevler.

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Ulusal güvenlik.

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar.

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları.

    g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkeleri ve Başkanlık hizmet alanına ilişkin konular.

    Düzenlenecek eğitim programında, (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın (% 60) altında olamaz.

    Soruların yüzde kırkı (% 40) bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri arasında belirtilen konulardan, yüzde altmışı (% 60) ise (g) bendinde belirtilen konulardan yöneltilir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme sınavı ve şekli

    Madde 15 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Kurum tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yüksek-öğretim kurumlarından birine yaptırılır.

    Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Kurum tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

    Bu sınavda yüz (100) puan üzerinden yetmiş (70) ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, "Başvuru Belgesi" nde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler beş (5) yıl süreyle görevde yükselme sınavına alınmazlar ve haklarında disiplin işlemleri uygulanır.

    Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

    Sınav kurulu

    Madde 16 - Sınav kurulu, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında, Personel, İdari ve Mali İşler Dairesi, Eğitim, Kültür ve Sosyal İşbirliği Dairesi, Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanları ile Personel Şubesi Müdüründen olmak üzere toplam beş (5) kişiden oluşur. Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

    Ayrıca, üye sayısı kadar yedek üye belirlenir. Kurul, Başkanın ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır, asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

    Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar.

    Sınav kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 17 - Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını ve süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek.

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek.

    c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek.

    d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak.

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

    f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

    Madde 18 - Yazılı sınav sonuçları Kuruma ulaştığı tarihten itibaren en geç onbeş (15) gün içerisinde Sınav Kurulunca ilan edilir ve sınava katılan personele yazılı olarak bildirilir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir. (Değişik cümle : 16/01/2007 - 26405 S.R.G Yön/2.mad) Bu süre içerisinde ilgili birimde daha önce ilan edilen kadrolarda boşalma olması halinde başarı sırasına göre atama yapılabilir.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 19 - Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir yıl veya bir sonraki sınava kadar topluca saklanır.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 20 - Sınava katılanlar, sınav sonucunun kendilerine tebliğinden itibaren on (10) gün içinde yazılı olarak Sınav Kurulu Başkanlığına itiraz edebilir. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından en geç on beş (15) gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 21 - Yapılan sınavı kazananlar, başarı sırasına göre ilgili birimdeki boş kadrolara sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde atanırlar. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel Yönetmeliğin EK-1' indeki Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla ve son yıl sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

    Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

    Madde 22 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan kurum personelinin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

    Unvan değişikliği sınavına katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile Sınav Kurulu Başkanlığına yapılır. Sınav Kurulu, yapılan itirazları 15 gün içinde değerlendirerek karara bağlar ve ilgili adaya bildirir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasındaki geçişler

    Madde 23 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

    a) Aynı görev grubu içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Kurum dışından yapılacak atamalar

    Madde 24 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden;

    Bu Yönetmelikteki aynı unvana veya aynı alt grupta yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara, bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

    Diğer kurum ve kuruluşlarda görevli personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde Görevde Yükselme Suretiyle Atama Yapılacak Kadrolar ve Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolardan sayılan unvanları elde etmiş olanlardan aynı unvanla veya istekleri halinde hiyerarşik kademe bakımından daha alt bir göreve genel hükümlere göre, kurumlar arası naklen atama yapılabilir.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 25 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 26 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    Özürlülerin eğitim ve sınavı

    Madde 27 - Kurum gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 28 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 29 - 22/4/2002 tarihli ve 24734 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 30 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 31 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    EKLER "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar