TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 09/10/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25961

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü personelinin disiplin ve üst disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentleri uyarınca çalıştırılan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca çalışan personelin disiplin amirleri bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 6 - 16/11/1993 tarihli ve 21760 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ve Bağlı Müesseseleri Disiplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar