TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 09/10/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25961

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında çalışan sözleşmeli personelin; mesleki ve yöneticilik ehliyetlerini, sicil ve başarı değerlemelerini, genel durum ve davranışlarını tespite yetkili birinci ve ikinci sicil amirlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalıştırılan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sicil raporu vermeye yetkili amirler

    Madde 4 - Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında çalışan sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurmaya yetkili birinci ve ikinci sicil amirleri bu Yönetmeliğe ekli EK-l sayılı cetvelde gösterilmiştir.

    Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 6 - 18/12/1988 tarihli ve 23557 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü yürütür.

    EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar