SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİMİ AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

    Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması Ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

    Tütün,Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumundan:

    Resmi Gazete Tarihi : 12/10/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25964

    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, sarmalık kıyılmış tütün mamulünün üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin üretici ve dağıtıcılar tarafından alınacak önlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, sarmalık kıyılmış tütün mamulünün üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin üretici ve dağıtıcılar tarafından alınacak önlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (Değişik madde: 12/07/2011 - 27992 S.R.G. Yön./1. md.)

    Bu Yönetmelik, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü ve 9 uncu maddeleri ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (Değişik madde: 12/07/2011 - 27992 S.R.G. Yön./2. md.)

    Bu Yönetmelikte geçen;

    Birim paket: Sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin perakende satışında kullanılan ve ek şeffaf ambalaj dışında kalan herhangi bir malzemeden yapılmış ambalajı,

    Firma: Sarmalık kıyılmış tütün mamulleri üretimiyle ilgili olarak Tesis Kurma Uygunluk Belgesi ile Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alan gerçek ve tüzel kişileri,

    Koruyucu madde: Sarmalık kıyılmış tütün mamulünün bozulmasını önleyerek raf ömürlerinin uzatılması için katılan maddeyi,

    Kurul: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunu,

    Kurum: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu,

    Makaron: Sarmalık kıyılmış tütün mamulü tüketiminde kullanılan içi boş sigara tüpünü,

    Sarmalık kıyılmış tütün: Tütün yaprağının ve/veya tütün bitkisi parçalarının tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması ile kıyılarak hazırlanan tütünü,

    Sarmalık kıyılmış tütün mamulü: Koruyucu maddeler dışında herhangi bir katkı maddesi ilave edilmeden, tütün yaprağının ve/veya tütün bitkisi parçalarının tamamen hammadde olarak kullanılması ile kıyılarak hazırlanan, birim paket içinde piyasaya arz edilen tüttürme amaçlı ürünü,

    Yaprak sigara kâğıdı: Sarmalık kıyılmış tütün mamulü tüketiminde kullanılan yaprak halindeki sigara kâğıdını,   

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Üretim ve İthalat, Ambalajlama ve Piyasaya Arz ile Diğer Şartlar (Değişik başlık: 12/07/2011 - 27992 S.R.G. Yön./3. md.)

    Üretim ve ithalat

    Madde 5 - (Değişik fıkra: 12/07/2011 - 27992 S.R.G. Yön./4. md.) Sarmalık kıyılmış tütün mamulü, 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında, Kurumdan Tesis Kurma ve Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alanlar tarafından üretilir.

    Sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticileri, Kurumdan izin almak kaydıyla sarmalık kıyılmış tütün mamulünde kullanılacak yaprak sigara kağıdı veya makaronu kendileri üretebilecekleri gibi iç veya bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde dış piyasadan da tedarik edebilirler.

    Makaron üreten makineler Kurumdan izin alınmak kaydıyla iç veya dış piyasadan temin edilebilir. Bu makinelerin nakli, devri ve ülke dışına çıkarılması Kurum iznine tabidir.

    Makaron veya yaprak sigara kağıdı ithal etmek isteyen firmalar ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce bu malzemelerle ilgili belgeleri vererek uygunluk belgesi talebinde bulunurlar. Kurum gerekli göreceği ek bilgi ve belgelerle birlikte inceleyerek ekspertiz yapılmak kaydıyla uygunluk belgesi (EK-1) verir. Bu belge ekspertiz belgesiyle mutabık olması halinde geçerlilik kazanır.

    Bu maddeye göre Kurumdan uygunluk belgesi ve/veya izin alınması, ithalata ilişkin mevzuatta öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

    Gümrük idarelerince, ithal edilecek makaron imal makinesi, makaron veya yaprak sigara kağıdı için Kurumdan alınmış uygunluk belgesi ve/veya izin aranır.

    (Değişik fıkra: 12/07/2011 - 27992 S.R.G. Yön./4. md.) Yaprak sigara kağıdı veya makaronlarda kullanılan kâğıt, ilgili mevzuatında belirtilen standartlara uygun olmak zorundadır. Makaronlarda kullanılan filtreler, selüloz asetat (tow) dışında başka bir maddeden imal edilemez. Yaprak sigara kâğıdı veya makaron üretiminde kullanılan boya maddeleri, gıda mevzuatına uygun gıda boyası cinsinden olmalıdır.

    Sarmalık kıyılmış tütün içine glikoz şurubu, invert şeker şeklinde tatlandırıcılar ile natürel ve sentetik meyve esansları ve benzeri şeklindeki aromatik koku maddeleri katılamaz.

    (Ek fıkra: 12/07/2011 - 27992 S.R.G. Yön./4. md.) Firmalar; Makaron Üretim Tesisi kurulması aşamasında hesaplanan Tesis Kurma ve Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi bedelleri toplamını Kurum hesabına yatırıp Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi almaları kaydıyla, üretim tesislerinde bulunan makaron imalat makinelerinden elde ettikleri ihtiyaç fazlası makaronları sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticilerine satabilir veya ihraç edebilirler.

    (Ek fıkra: 12/07/2011 - 27992 S.R.G. Yön./4. md.) Firmaların tesis kapasitesini artıracak şekilde, mevcut makine kapasitelerini yükseltme veya kıyım makinesi, filtre çubuğu imalat, yaprak sigara kâğıdı ya da makaron imalat makinesi ilave etme talepleri, Kurum uzmanlarınca düzenlenecek olabilirlik raporunun olumlu olması şartı ile Kurum iznine bağlıdır. Olabilirlik raporu; tesisin üretim kapasitesi, firmanın geçmiş yıllardaki üretim, satış, ithalat ve ihracat miktarları ve piyasa riskleri göz önünde bulundurularak hazırlanır.

    Ambalajlama ve piyasaya arz

    Madde 6 - (Değişik madde: 12/07/2011 - 27992 S.R.G. Yön./5. md.)

    Sarmalık kıyılmış tütün mamulü, yirmi gramdan az, bin gramdan fazla olmamak kaydıyla her bir gram tütün için en az bir adet, en fazla iki adet makaron veya yaprak sigara kağıdı ile birlikte aynı birim paketlerde piyasaya arz edilir.

    Birinci fıkradaki miktar şartlarına uyulması kaydıyla, sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretimi yapanların talebi halinde sarmalık kıyılmış tütün mamulü ile makaron veya yaprak sigara kağıdının ayrı paketler halinde birlikte piyasaya arz edilmesine Kurum tarafından izin verilebilir. Bu durumda makaron ve yaprak sigara kağıdı paketinin görünebilir tüm dış yüzeyleri beyaz renkte olacak, üzerinde üçüncü fıkrada belirtilen ibareler dışında başka ibare bulunmayacaktır.

    İkinci fıkra kapsamında ayrı paketler halinde ancak birlikte piyasaya arz edilmesine Kurumca izin verilen; sarmalık kıyılmış tütün mamulü birim paketinin üzerinde, "

    . adet makaron/yaprak sigara kağıdı ile birlikte piyasaya sunulmuştur.", makaron ve yaprak sigara kağıdı paketinin üzerinde ise, "

    . gramlık

    .. markalı sarmalık kıyılmış tütün mamulünden ayrı olarak satılamaz." ibaresi bulunur. Bu ibareler, sökülemez nitelikte olması şartıyla yapıştırılmak suretiyle de konulabilir.

    İhraç amacıyla üretilen sarmalık kıyılmış tütün mamullerinde bu maddede belirtilen şartların varlığı aranmaz.

    Diğer şartlar

    Madde 7 - (Değişik madde: 12/07/2011 - 27992 S.R.G. Yön./6. md.)

    Bu Yönetmelik hükümlerine göre sarmalık kıyılmış tütün mamullerini üretmek ve piyasaya arz etmek isteyenler, Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile getirilen şartlara uymak zorundadır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yasaklar, İdari ve Cezai Hükümler

    Yasaklar

    Madde 8 - Toptan, perakende satıcılar ile tüketicilere arz amaçlı yaprak sigara kağıdı ve makaron üretim tesisi kurulamaz. Sadece yasal sarmalık tütün mamulü üreticilerine satmak veya ihraç maksadıyla bu tesisleri kurmak isteyenler Kuruma bildirimde bulunmak ve izin almak zorundadır.

    Sarmalık kıyılmış tütünün, makaron içerisine doldurulmak veya yaprak sigara kağıdına sarılmak suretiyle sigara benzeri şekilde piyasaya arz edilmesi yasaktır.

    (Değişik fıkra: 12/07/2011 - 27992 S.R.G. Yön./7. md.) Firmalar yaprak sigara kağıdı, makaron veya sarmalık kıyılmış tütün ile filtreleri; Kurumdan izin almaksızın sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticileri ile diğer sektörlerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler de dahil olmak üzere toptan ve perakende satıcılar ile tüketicilere satamazlar, Kuruma bildirimde bulunmaksızın da ihraç edemezler.

    İdari ve cezai hükümler

    Madde 9 - (Değişik madde: 12/07/2011 - 27992 S.R.G. Yön./8. md.)

    Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki cezai ve idari yaptırımlar ile 4703 sayılı Kanundaki idari yaptırımlar uygulanır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 10 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve/veya bu mamulün ayrılmaz parçası olan sarmalık kıyılmış tütün, makaron veya yaprak sigara kağıdı üreten firmalar, bir ay içerisinde Kuruma müracaat etmek ve izin almak zorundadır. Firmalar, toptan ve perakende satıcılar ile tüketicilere arz edecekleri bu Yönetmelikte tanımlanan ürün düzenlemeleri ile üretim tesisine ilişkin değişiklikleri 30/6/2006 tarihine kadar yapmak zorundadır. 30/6/2006 tarihinden itibaren yaprak sigara kağıdı, makaron ve sarmalık kıyılmış tütün ayrı ambalajlarda veya bölünerek toptan ve perakendeci satıcılarla, tüketicilere satılamaz. Ürün düzenlemelerini ve üretim tesisine ilişkin değişikliklerini yapmayan makaron veya yaprak sigara kağıdı üreticileri bu tarihten sonra ancak yasal sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticilerine satmak veya ihraç maksadıyla üretim yapabilirler.

    Geçici Madde 2 - Kurumdan satış belgesi alan toptan ve perakende satıcılar 30/6/2006 tarihinden itibaren bu yönetmeliğe uygun olmayan şekilde sarmalık kıyılmış tütün mamulü satışı yapamazlar.

    Geçici Madde 3 - (Ek madde: 12/07/2011 - 27992 S.R.G. Yön./9. md.)

    Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirtilen şartlara uymadan, sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticilerine makaron satan ya da ihracat yapan firmaların bu faaliyetlerine devam edebilmeleri için, Makaron Üretim Tesisi kurulması aşamasında hesaplanan Tesis Kurma ve Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi bedelleri toplamını Kurum hesabına yatırıp Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi almaları gerekmektedir.

    Geçici Madde 4 - (Değişik madde: 12/07/2011 - 27992 S.R.G. Yön./9. md.)

    Geçici 1 inci madde hükmüne göre sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticilerine satmak veya ihraç maksadıyla makaron üretim izni alan gerçek ve tüzel kişilerin bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Kuruma müracaat ederek, 28/7/2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Makaron Üretim Tesislerinin Kurulum ve İşleyişine İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Kurul Kararı kapsamında belge bedeli ödemeksizin Üretim ve Faaliyet İzni Uygunluk Belgesi almaları gerekmektedir.

    Yürürlük

    Madde 11 - Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 12 - (Değişik madde: 12/07/2011 - 27992 S.R.G. Yön./10. md.)

    Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

    **Ek form için Resmi Gazeteye bakınız.**

   

    Mevzuat Kanunlar