ULAŞTIRMA BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Ulaştırma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Ulaştırma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 28/10/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25980

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Ulaştırma Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Ulaştırma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan memurlardan şube müdürü ve daha alt unvanlı görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 9/4/1987 tarihli ve 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarda Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

    Bakan: Ulaştırma Bakanını,

    Görev grupları: Benzer ve eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    Birim: 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre merkez teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri, yardımcı birimler ile taşra teşkilatını,

    Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 nci Maddesi çerçevesinde; Bakanlıkta çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi ve özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta yada grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz

    edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Şube Müdürü,

    2) Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi.

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) Hukuk Müşaviri,

    2) Raportör.

    c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    APK Uzmanı, Uzman.

    d) Teknik Hizmetler Grubu;

    Başmühendis.

    e) Savunma Hizmetleri Grubu;

    Savunma Uzmanı.

    f) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    Çözümleyici.

    g) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Ayniyat Saymanı,

    2) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Haberleşme Memuru, Satınalma Memuru, Mutemet, Daktilograf, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sağlık Memuru, Şoför, Bekçi.

    h) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    Teknisyen Yardımcısı, Kaloriferci, Dağıtıcı, Hizmetli.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Jeolog, Jeofizikçi, Kimyager, Matematikçi, İstatistikçi, Ekonomist, Tabip, Hemşire, Hava Trafik Kontrolörü, Mütercim, Programcı, Biyolog, Tekniker, Teknisyen, Teknik Ressam.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci Maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    b) Son sicil notu olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan az olmamak,

    c) Görevde yükselme eğitimine katıldıktan sonra yaptırılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) Son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak kaydıyla, Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef, Çözümleyici unvanlarında en az üç yıl, Uzman olarak iki yıl veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki ve teknik görevlerde en az on yıl çalışmış olmak,

    b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Haberleşme Memuru, Mutemet, Daktilograf veya mesleki ve teknik görevlerde en az yedi yıl çalışmış olmak,

    c) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az yedi yıl çalışmış olmak,

    3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

    d) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

    2) Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

    3) Avukatlık stajını yapmış olmak,

    e) Raportör kadrosuna atanabilmek için;

    1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

    2) Son iki yılını Bakanlıkta geçirmiş olmak,

    f) APK Uzmanı ve Uzman kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

    2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef, Çözümleyici, Ayniyat Saymanı unvanlarında en az bir yıl veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki ve teknik görevlerde en az sekiz yıl bulunmuş olmak,

    g) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

    1) Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

    2) Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,

    h) Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları taşımak,

    ı) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

    3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

    4) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, Programcı olarak üç yıl veya toplam yedi yıl hizmeti bulunmak,

    i) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, yedi yıl hizmeti bulunmak,

    j) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) Bilgisayar veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Bakanlıkça düzenlenecek kursta başarılı olmak,

    k) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Bakanlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,

    l) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

    m) Memur, Ambar Memuru, Haberleşme Memuru, Satınalma Memuru, Mutemet kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, beş yıl hizmeti bulunmak,

    n) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) En az iki yılını Bakanlıkta çalışmış olmak kaydıyla, beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 8 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

    a) Son yıl sicil notu yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

    b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

    Madde 9 - Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.

    a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Jeolog, Jeofizikçi, Kimyager, Matematikçi İstatistikçi, Ekonomist kadrolarına atanabilmek için;

    1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya yüksek okulların Filoloji, Mütercimlik, Tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

    2) KPDS' de (B) düzeyinde başarılı olmak,

    c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olup; bu okulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) En az iki programlama dilini bilmek,

    d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğretim mezunu olmak,

    e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

    f) Teknik ressam kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lise dengi teknik eğitim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

    g) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakültelerin, yüksek okulların veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 10 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamaların yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 13 üncü Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.

    Ancak zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

    Duyuru

    Madde 11 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıf, unvan derecesi ve adedi eğitim tarihinden en az bir ay önce personele duyurulur.

    Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Bakanlıkça duyurulur.

    Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 12 - Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel Dairesi Başkanlığına iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.

    Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

    Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla olan ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    Görevde yükselme eğitim programları, Bakanlık tarafından düzenlenir. Ancak, Bakanlığın uygun görmesi durumunda başka bir Kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 13 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuatı,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

    g) Atanılacak görev alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkelerine ilişkin konular.

    Düzenlenecek eğitim programında, (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın (% 60) altında olamaz.

    Görevde yükselmeye ilişkin Sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme sınavı ve şekli

    Madde 14 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav Bakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılır.

    Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren, bir ay içinde sınavın yapılması için Bakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yüksek öğretim kurumlarından birisine başvurulur.

    Bu sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, "Başvuru Belgesi" nde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler beş (5) yıl süreyle görevde yükselme sınavına alınmazlar ve haklarında disiplin işlemleri uygulanır.

    Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

    Sınav Kurulu

    Madde 15 - Sınav Kurulu, Bakanlık Makamınca; Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, APK Kurulu Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ve Eğitim Dairesi Başkanı olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, Başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

    Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

    Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 16 - Sınav kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Atanacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

    c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

    d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

    f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

    Madde 17 - Sınav sonuçları, Bakanlığa intikalinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde ilgili birimde aynı unvanda kadro boşalması halinde başarı sırasına göre atama yapılır.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 18 - Sınava katılanlardan başarılı olanların, sınavlarla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar Personel Dairesi Başkanlığında saklanır.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 19 - Sınav sonuçlarının ilgililere bildiriminden itibaren beş gün içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak başvuru üzerine Sınav Kurulu tarafından itirazlar 15 gün içerisinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 20 - Yapılan sınavı kazananlar, başarı sırasına göre ilgili birimlerdeki boş kadrolara sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde atanırlar. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel bu Yönetmeliğin EK-1' indeki Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla ve son yıl sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

    Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

    Madde 21 - Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan kurum personelinin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

    Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasındaki geçişler

    Madde 22 - Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

    a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Naklen Atamalar

    Madde 23 - Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt grupta yer olan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atanabilir.

    Diğer personel Kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmaları, ihraz ettikleri unvan ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü dikkate alınarak yapılır.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 24 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci Maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 25 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 26 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 27 - 16/5/2003 tarihli ve 25110 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ulaştırma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 28 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 29 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.

    EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar