TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 30/09/2005 - 2005/9492

    Resmi Gazete Tarihi : 01/11/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25983

    **Ekli "Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 12/8/2005 tarihli ve 2003/5020-ST (1175) sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 30/9/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    Madde 1 - 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Yurtdışına Gönderileceklerin Sağlık İşlemleri ile Kuvvet Harp Akademileri ve Askerî Hâkimlik Sınavına Giriş ile İlgili İstisnaî Hükümler

    Madde 43 - Eğitim ve sürekli görev sebebi ile yurtdışına gönderilecek subay, astsubay ve askerî öğrenciler, gönderilmeden önce tam teşekküllü askerî hastane sağlık kurulunda 37 nci maddeye uygun olarak muayene ettirilirler. Alacakları raporda hastalık ve arızaları; gönderilecekleri sınıfta artı (+) işaretli olanlar gönderilir, eksi (-) işaretli olanlar gönderilmezler. Ancak 31 inci maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi gereğince göreve devam edenlerden;

    a) Geçici görev, eğitim, kurs ve staj nedeniyle yurtdışına gönderilmek üzere seçilenler,

    b) Organ kaybı ve organ zafiyeti terörle mücadele esnasında olanlardan Kuvvet Harp Akademileri sınavına ya da Askerî Hâkimlik sınavına başvuranlar ile sürekli görev için aday olarak seçilenler,

    Gülhane Askerî Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kuruluna sevk edilirler. Sevk yazısında görevlendirildikleri yerlerin özellikleri açıkça belirtilir. Sınıflandırma çizelgeleri dikkate alınmaksızın Gülhane Askerî Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kurulunca, bunlardan; Kuvvet Harp Akademisi sınavlarına başvuranlara "Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Karargâh Görevlerinde Kurmay Subay Olarak Çalışır/Çalışamaz", Askerî Hâkimlik sınavına başvuranlara "Askerî Hâkim Sınıfına İlişkin Görevlerde Çalışır/Çalışamaz" şeklinde, diğerlerine ise söz konusu görevleri yapıp yapamayacakları konusunda rapor verilir.

    Eğitim amacıyla dış ülkelere gönderilecekler, raporları Millî Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca onaylanıp, kesinleşmeden yurtdışına çıkarılamazlar."

    Madde 2 - Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Türk Silâhlı Kuvvetlerine dış kaynaktan alınacak subay ve astsubaylar ile sözleşmeli olarak alınacak subay ve astsubay adaylarında, istihdam edileceği sınıfın subay veya astsubay sağlık niteliği ile 25 inci maddede belirtilen boy ve kilo oranları esas alınır."

    Madde 3 - Aynı Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinin 35 inci maddesinin (A) diliminin (1) ve (2) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "1. Sekonder Polisitemiler.

    2. Anemi, lökopeni, trombositopeni ve benign monoklonal gamapatiler ve hiçbir klinik belirti vermeyen taşıyıcı durumundaki hemoglobinopatiler.

    NOT: Hiçbir klinik belirti vermeyen taşıyıcı durumundaki hemoglobinopatiler bulunan Kara Havacılık sınıfı uçucular taarruz helikopterlerinde uçamazlar."

    Madde 4 - Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.

    Mevzuat Kanunlar