REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Sağlık Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 30/10/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25981

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Başkan hariç olmak üzere, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Başkanlık: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatını,

    Merkez: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığını,

    Taşra: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına bağlı Hıfzıssıhha Müdürlüklerini,

    Başkan: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanını,

    Hıfzıssıhha Müdürlüğü: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına bağlı Hıfzıssıhha Müdürlüklerini,

    Hıfzıssıhha Müdürü: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına bağlı Hıfzıssıhha Müdürünü,

    Personel: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı kadrolarında görev yapan personeli,

    Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Kadro unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen kadro unvanlarını,

    Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde;

    Başkanlıkta çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Hizmet grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Başkan Yardımcısı,

    2) Hıfzıssıhha Müdürü, Hıfzıssıhha Müdür Yardımcısı,

    3) Aşı Serum Üretim ve Araştırma Müdürü, Kan, Kan Ürünleri Üretim Araştırma Müdürü, Gıda Güvenliği ve Beslenme Müdürü, İlaç ve Kozmetikler Araştırma Müdürü, Çevre Sağlığı Araştırma Müdürü, Zehir Araştırmaları Müdürü, Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürü, Yayın ve Dokümantasyon Müdürü, Sağlık Tekamül Eğitim Müdürü, Ruhi Hastalıklar Araştırma Müdürü, Dejeneratif Hastalıklar Araştırma Müdürü, Personel Müdürü, İdari ve Mali İşler Müdürü,

    4) Müdür Yardımcısı,

    5) Şube Müdürü,

    6) Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef.

    b) Savunma Hizmetleri Grubu;

    1) Savunma Uzmanı,

    2) Sivil Savunma Uzmanı.

    c) Eğitim Hizmetleri Grubu;

    1) Eğitim Uzmanı.

    d) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    1) Çözümleyici.

    e) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Ayniyat Saymanı, Sayman,

    2) Bilgisayar İşletmeni,Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Memur, Veznedar, Ambar Memuru, Şoför, Daktilograf.

    f) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    1) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Kaloriferci, Hizmetli, Hayvan Bakıcısı, Bekçi, Terzi, Bakıcı Anne.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

    Veteriner Hekim, Mühendis, Eczacı, Kimyager, Biyolog, Sağlık Fizikçisi, Çocuk Gelişimcisi, Mütercim, Tercüman, Kütüphaneci, Psikolog, Diyetisyen, Çocuk Eğitimcisi, Tıbbi Teknolog, Sağlık Teknikeri, Tekniker, Programcı, Sağlık Memuru, Hemşire, Ebe, Teknisyen, Teknik Ressam, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni.

    Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bendinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

    a) Başkan Yardımcılığı kadrosuna atanabilmek için;

    1) (Değişik altbent: 24/01/2009- 27120 S.R.G Yön/1.mad.) Tıp Fakültelerinden mezun olduktan sonra Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıkları veya halk sağlığı uzmanı olmak ya da Tıp fakültesi veya diğer fakültelerin veterinerlik, eczacılık, kimya, gıda, çevre mühendisliği, biyoloji bölümlerinden mezun olduktan sonra veterinerlik, eczacılık, kimya, gıda, çevre mühendisliği, biyoloji, toksikoloji ve farmakoloji alanında doktora yapmış veya Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzman olmak,

    Diğer Başkan Yardımcılığı için; Tıp Fakültelerinden mezun olduktan sonra Tababet Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre, Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Klinik Biyokimya ve Biyokimya, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Genetik, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Farmakoloji veya Halk Sağlığı Uzmanı olmak veya Tıp Fakültelerinden veya diğer fakültelerden mezun olduktan sonra yukarıda belirtilen Ana Bilim Dalları ya da kimya, biyoloji, eczacılık, veterinerlik, gıda ve çevre alanlarında doktora, Doçent veya Profesör derecesine sahip olmak veya fen fakültesi ya da dengi fakültelerin kimya, biyoloji, kimya yüksek okulu, eczacılık fakültesi, eczacılık yüksek okulu ya da veterinerlik fakültesi bölümlerinden mezun olduktan sonra Tababet Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzman olmak,

    2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

    b) Hıfzıssıhha Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) (Değişik altbent: 24/01/2009- 27120 S.R.G Yön/1.mad.) Tıp Fakültelerinden mezun olduktan sonra Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre mikrobiyoloji, enfeksiyon hastalıkları veya halk sağlığı uzmanı olmak,

    2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

    c) Hıfzıssıhha Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) (Değişik altbent: 24/01/2009- 27120 S.R.G Yön/1.mad.) Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre; enfeksiyon hastalıkları, mikrobiyoloji, halk sağlığı uzmanı olmak veya Tıp fakültesi veya diğer fakültelerin veterinerlik, eczacılık, kimya, gıda, çevre mühendisliği, biyoloji bölümlerinden mezun olduktan sonra veterinerlik, eczacılık, kimya, gıda, çevre mühendisliği, biyoloji, toksikoloji ve farmakoloji alanında doktora yapmış veya Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzman olmak,

    2) En az 8 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

    gerekir.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 7 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

    b) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

    c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 8 - Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Personel Müdürü ile İdari ve Mali İşler Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık eğitim veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden veya dengi dört yıllık yüksek okullarından mezun olmak,

    2) Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 10 yıl hizmeti bulunmak,

    b) Yayın ve Dokümantasyon Müdürü ile Sağlık Tekamül Eğitim Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

    1) (Değişik altbent: 24/01/2009- 27120 S.R.G Yön/2.mad.) Yayın ve Dokümantasyon Müdürü kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren eğitim fakültesi, iletişim fakültesi veya diğer fakültelerin resim-iş, grafik tasarım, belge bilgi yönetimi, dokümantasyon, kütüphanecilik bölümlerinden mezun olmak,

       Sağlık Tekâmül Eğitim Müdürü kadrosuna atanabilmek için; en az dört yıllık eğitim veren eğitim veya iletişim fakültesi mezunu olmak,

    2) Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 10 yıl hizmeti bulunmak,

    c) Aşı Serum Üretim ve Araştırma Müdürü, Kan, Kan Ürünleri Üretim ve Araştırma Müdürü, Zehir Araştırmaları Müdürü, Salgın Hastalıklar Araştırma Müdürü, Dejeneratif Hastalıklar Araştırma Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

    1) (Değişik altbent: 24/01/2009- 27120 S.R.G Yön/2.mad.) Tıp Fakültelerinden mezun olduktan sonra Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre, Klinik Mikrobiyoloji ve Mikrobiyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Klinik Biyokimya ve Biyokimya, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Genetik, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Farmakoloji veya Halk Sağlığı Uzmanı olmak veya Tıp Fakültelerinden veya diğer fakültelerden mezun olduktan sonra yukarıda belirtilen Ana Bilim Dalları ya da kimya, biyoloji, biyoteknoloji, immünoloji alanlarında doktora derecesine sahip olmak veya fen fakültesi ya da dengi fakültelerin kimya, biyoloji, kimya yüksek okulu, eczacılık fakültesi, eczacılık yüksek okulu ya da veterinerlik fakültesi bölümlerinden mezun olduktan sonra Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzman olmak,

    2) Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 10 yıl hizmeti bulunmak,

    d) İlaç ve Kozmetikler Araştırma Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) (Değişik altbent: 24/01/2009- 27120 S.R.G Yön/2.mad.) Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre; farmakoloji uzmanı olmak veya eczacılık fakültesini bitirdikten sonra eczacılıkla ilgili alanlarda doktora yapmış olmak,

    2) Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 10 yıl hizmeti bulunmak,

    e) Ruhi Hastalıklar Araştırma Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) Tıp Fakültelerinden mezun olduktan sonra Tababet Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre Psikiyatri uzmanı olmak veya fakültelerin Psikoloji bölümünden mezun olmak,

    2) Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 10 yıl hizmeti bulunmak,

    f) Gıda Güvenliği ve Beslenme Müdürü ile Çevre Sağlığı Araştırma Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

    1) (Değişik altbent: 24/01/2009- 27120 S.R.G Yön/2.mad.) Gıda Güvenliği ve Beslenme Müdürü kadrosuna atanabilmek için; Tıp fakültelerinden mezun olduktan sonra beslenme ve metabolizma uzmanı, halk sağlığı uzmanı olmak veya dört yıllık fakültelerin gıda, biyoloji, kimya bölümlerinden mezun olmak ve gıda, biyoloji, kimya alanında doktora yapmış veya Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzman olmak,

       Çevre Sağlığı Araştırma Müdürü kadrosuna atanabilmek için; Tıp fakültelerinden mezun olduktan sonra halk sağlığı uzmanı olmak veya dört yıllık fakültelerin çevre mühendisliği, gıda, biyoloji, kimya bölümlerinden mezun olmak ve gıda, biyoloji, kimya alanında doktora yapmış veya Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzman olmak,

    2) Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 10 yıl hizmeti bulunmak,

    g) Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; ilgili müdürlük kadrosuna atanmada aranan öğrenim şartına sahip olmak,

    2) Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 10 yıl hizmeti bulunmak,

    h) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) (Değişik altbent: 24/01/2009- 27120 S.R.G Yön/2.mad.) En az dört yıllık eğitim veren yüksekokul veya fakülte mezunu ile dengi dört yıllık yüksek okullarından mezun olmak.

    2) Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 8 yıl hizmeti bulunmak,

    i) Laboratuvar Şefi kadrosuna atanabilmek için;

    1) Tıp, eczacılık ve veterinerlik fakültelerinden veya fakültelerin biyoloji, kimya, gıda bölümleri ile mühendislik fakültelerinin kimya, gıda ve çevre bölümlerinden mezun olmak,

    2) Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 5 yıl hizmeti bulunmak,

    j) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 5 yıl hizmeti olmak,

    k) Koruma ve Güvenlik Şefi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

    3) Başkanlıkta en az 3 yıl koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmış olmak,

    l) Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için; 24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları taşımak,

    m) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için; 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununda belirtilen şartları taşımak.

    n) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Eğitim fakültesi mezunu olmak,

    2) Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 8 yıl hizmeti bulunmak,

    o) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 5 yıl hizmeti olmak,

    3) Programcı unvanında en az 1 yıl çalışmış olmak,

    4) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

    5) En az iki bilgisayar işletim siteminin uygulamasını bilmek,

    p) Ayniyat Saymanı ve Sayman kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 5 yıl hizmeti olmak,

    r) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

    3) Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 5 yıl hizmeti bulunmak,

    s) Memur, Veznedar, Daktilograf ve Ambar Memuru kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 5 yıl hizmeti bulunmak,

    t) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

    3) Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 5 yıl hizmeti bulunmak,

    u) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Başkanlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,

    3) Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 5 yıl hizmeti bulunmak,

    v) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Bilgisayara veri girişi konusunda tecrübesi bulunmak veya Başkanlıkça düzenlenecek kursta başarılı olmak,

    3) Başkanlıkta en az 2 yıl çalışmış olmak kaydıyla toplam 5 yıl hizmeti bulunmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 9 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

    a) Son sicil notu yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

    b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

    Madde 10 - Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

    a) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okulların kütüphanecilikle ilgili bölümünden mezun olmak,

    b) Çocuk Eğitimcisi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

    c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek öğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

    2) Bilgi işlem programlamada deneyimli olmak ve bunu belgelemek,

    3) En az iki programlama dilini bilmek,

    d) Biyolog, Psikolog, Veteriner, Eczacı, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Mühendis ve Kimyager, Sağlık Fizikçisi kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    e) Mütercim, Tercüman kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

    2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

    f) Sağlık Teknikeri kadrosuna atanabilmek için;

    1) İki yıl süreli mesleki yüksek okul mezunu olmak,

    g) Tıbbi Teknolog kadrosuna atanabilmek için;

    1) Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunu olmak,

    h) Hemşire, Sağlık Memuru, Ebe, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni kadrolarına atanabilmek için;

    1) Sağlıkla ilgili yüksek okul veya sağlık meslek lisesi mezunu olmak,

    i) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az 2 yıl süreli teknik öğrenim veren yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

    j) Teknik Ressam ve Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

    1)   Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 11 - Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan unvanlar hariç, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

    Duyuru

    Madde 12 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, adedi ve derecesi eğitim tarihinden en az bir ay önce personele duyurulur.

    Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ile diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Başkanlıkça duyurulur.

    Başvuru

    Madde 13 - Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel Müdürlüğüne iletilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel Müdürlüğü tarafından incelenir.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 14 - Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış, ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup müteakip sınava kadar atanmamış olan personel ayrı bir işleme tabi tutulmaz ve görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabi tutulur.

    Görevde yükselme eğitim programları, Başkanlık tarafından düzenlenir. Ancak, Başkanlığın teklifi Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine başka bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı da düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 15 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası;

    1) Genel esaslar.

    2) Temel hak ve ödevler.

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Ulusal güvenlik.

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat.

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar.

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları.

    g) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkelerine ilişkin konular.

    Düzenlenecek eğitim programında, (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın (% 60) altında olamaz.

    Görevde yükselme eğitimi ile ilgili işlerin sekreterya hizmetleri merkezde Personel Müdürlüğünce, Hıfzıssıhha Müdürlüklerinde personel işlerinden sorumlu birimlerce yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme sınavı ve şekli

    Madde 16 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Başkanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

    Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Başkanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

    Bu sınavda yüz (100) üzerinden yetmiş (70) veya daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanların, "Başvuru Belgesi" nde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz ve atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler beş (5) yıl süreyle görevde yükselme sınavına alınmazlar ve haklarında disiplin işlemleri uygulanır.

    Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgililerin sınavı bir tutanakla saptanarak, geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

    Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

    Madde 17 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

    Bu sınava katılacaklarda Başkanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    Sınav kurulu

    Madde 18 - Sınav Kurulu, ilgili Başkan Yardımcısının başkanlığında Personel Müdürü, İdari ve Mali İşler Müdürü, Sağlık Tekamül Eğitim Müdürü ile ana hizmet birim müdürlerinin birisinin katılımıyla bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam 5 kişiden teşekkül eder. Aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyelerin mücbir bir sebepten ötürü, toplantılara katılamaması durumunda onların yerine yedek üyeler iştirak eder.

    Sınav kurulunun başkan ve üyeleri eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar.

    Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 19 - Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

    a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini, bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek.

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek.

    c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek.

    d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak.

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

    f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

    Madde 20 - Yazılı sınav sonuçları Başkanlığa ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş (15) gün içerisinde Sınav Kurulunca ilan edilir ve sınava katılan personele yazılı olarak bildirilir. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde ilgili birimde aynı unvanda kadro boşalması halinde yedeklerden başarı sırasına göre atama yapılır.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 21 - Sınavda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri en az bir (1) yıl veya bir sonraki sınava kadar topluca saklanır.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 22 - Sınav sonuçlarının ilanını izleyen beş (5) gün içinde sınav sonuçlarına dilekçe ile itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on beş (15) gün içinde incelenir ve sonuçlar ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 23 - Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından başarı sırasına göre boş kadrolara üç ay içinde atama yapılır. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel bu Yönetmeliğin EK-1'indeki Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Yine de puanların eşit olması durumunda sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

    Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

    Görevde yükselme sınavına tabi kadrolara, bu Yönetmeliğe uygun olarak atananlardan belge ile ispatı mümkün geçerli mazereti olmadan süresi içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir ve bu sınava ilişkin tüm haklarını kaybederler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasındaki geçişler

    Madde 24 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

    a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Naklen atamalar

    Madde 25 - Bu Yönetmelikte belirtilen unvanları daha önce ihraz etmiş olanlar, o kadronun yer aldığı görev grubundaki diğer kadrolara ya da alt kadrolara naklen atanabilirler. Ancak, Müdür ve Müdür Yardımcısı kadrolarına yapılacak naklen atamalarda bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde bu kadrolar için aranan öğrenim şartını taşımaları zorunludur.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 26 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Başkanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış Haklar

    Madde 27 - Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 28 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 29 - 7/3/2000 tarihli ve 23986 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 30 - Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 31 - Bu Yönetmelik hükümlerini Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı yürütür.

    EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar