İNSAN HAKLARI VE ANA HÜRRİYETLERİNİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN 29, 30, VE 34 ÜNCÜ MADDELERİNİ DEĞİŞTİREN 3 NUMARALI PROTOKOL

    İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30, ve 34 üncü Maddelerini Değiştiren 3 Numaralı Protokol

    Resmi Gazete Tarihi: 05.02.1968

    Resmi Gazete Sayısı: 12818

    Kabul Tarihi ve Yeri: 06.05.1963, Strasburg

    Geçerli Dili: İngilizce ve Fransızca

    Depositer: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri

    Onay Şekli: Onay Kanunu ve Bakanlar Kurulu Kararı

    İhtirazi Kaydı: Yok

    Onay Kanunu Tarihi: 13.07.1967

    Kanun No: 901

    Bakanlar Kurulu Kararı

    Karar Tarihi: 26.12.1967

    Karar Sayısı: 6/9279

    Resmi Gazete Tarihi: 05.02.1968

    Resmi Gazete Sayısı: 12818

    13 Temmuz 1967 tarih ve 901 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, "İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesinin 29, 30 ve 34 üncü Maddelerini Değiştiren 3 Numaralı Protokol"ün yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 22/11/1967 tarih ve 3704.009/534 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına göre, Bakanlar Kurulunca 26/12/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    DİBACE

    İşbu Protokolü imza eden, Avrupa Konseyi Üyesi Devletler, 4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanmış bulunan İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesinin (ilerde "Sözleşme" denilecektir), Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun çalışma usulüne müteallik bazı hükümlerinin değiştirilmesini uygun görerek,

    Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

    Madde 1 -

    1.Sözleşmenin 29 uncu maddesi kaldırılmıştır.

    2. Aşağıdaki hüküm Sözleşmeye ilave edilmiştir:

    "Madde 29

    25 inci madde uyarınca yapılan bir müracaatı kabul ettikten sonra, inceleme sırasında, 27 nci maddede öngörülen kabul edilmezlik sebeplerinden birinin mevcudiyetini müşahede ederse, Komisyon bu talebin reddine oybirliğiyle karar verebilir.

    O takdirde, karar taraflara tebliğ olunur.

    Madde 2 - Sözleşmenin 30 uncu maddesindeki "Tali Komisyon" kelimesi yerine "Komisyon" kelimesi ikame edilmiştir.

    Madde 3 - 1. Sözleşmenin 34 üncü maddesinin baş tarafına aşağıdaki ibare eklenmiştir.

    "29 uncu madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle,......"

    2. Aynı maddenin sonunda yazılı bulunan, "Tali Komisyon kararları üyelerin çoğunluğuyla alınır" cümlesi kaldırılmıştır.

    Madde 4 -

    1.İşbu Protokol, Sözleşmeyi imzalamış olan Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin imzasına açılmış olup, bunlar:

    a) Onay veya kabul ihtirazı kaydı ileri sürülmeden imzalamakla;

    b) Onay veya kabul ihtirazı kaydına muallak olarak imzaladıktan sonra onaylamak veya kabul etmekle,

    Protokole Taraf olabilirler.

    Onay veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi edilecektir.

    2. İşbu Protokol, bu maddenin 1 numaralı bendi hükümleri uyarınca Sözleşmeye Taraf olan bütün Devletlerin Taraf olmalarını müteakiben yürürlüğe girecektir.

    3.Avrupa Konseyi Genel Sekreteri:

    a) Onay veya kabul ihtirazı kaydı olmadan;

    b) Onay veya kabul ihtirazı kaydına muallak olarak bütün imzalamaları;

    c) Bütün onay veya kabul belgelerinin tevdiini;

    d) Bu maddenin 2 numaralı bendi hükümleri gereğince işbu Protokolün yürürlüğe gireceği tarihi;

    Konsey üyesi Devlete bildirecektir.

    Yukarıdaki hükümleri onaylama zımnında gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzalan bulunanlar, işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

    Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak olan işbu Protokol, Fransızca ve İngilizce dillerinde ve her iki metin aynı derecede geçerli olmak üzere, tek nüsha halinde, 6 Mayıs 1963 tarihinde, Strasburg'da tanzim edilmiştir. Genel Sekreter mümzi Devletlerin her birine bu Protokolün aslına uygun örneklerini tevdi edecektir.

    Mevzuat Kanunlar