İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASI AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN 22 VE 40 INCI MADDELERİNİ DEĞİŞTİREN SÖZLEŞMEYE EK 5 NUMARALI PROTOKOL

    İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Avrupa Sözleşmesinin 22 ve 40 ıncı Maddelerini Değiştiren Sözleşmeye Ek 5 Numaralı Protokol

    Resmi Gazete Tarihi: 29/09/1971

    Resmi Gazete Sayısı: 13971

    Kabul Tarihi ve Yeri: 20.01.1966, Strasburg

    Geçerli Dili: İngilizce ve Fransızca

    Depositer: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri

    Onay Şekli: Onay Kanunu ve Bakanlar Kurulu Kararı

    İhtirazi Kaydı: Yok

    Onay Kanunu: Numarası ve tarihi bilinmiyor

    Bakanlar Kurulu Kararı

    Karar Tarihi: 29/09/1966

    Karar Sayısı: 7/3211

    Resmi Gazete Tarihi: 30/11/1971

    Resmi Gazete Sayısı: 14028

    Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan ilişik "İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Avupa Sözleşmesine Ek 5 sayılı Protolol"ün yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 10/9/1971 tarihli ve BATI/704-009-AKB-869 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 29/9/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    DİBACE

    İşbu Protokolü imzalayan, Avrupa "Konseyi üyesi Hükümetler,

    4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanan İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesinin (ileride "Sözleşme'' denilecektir) 22. ve 40. madde hükümlerinin uygulanmasının, insan Hakları Avrupa Komisyonu (ileride "Komisyon" denilecektir) ve İnsan Hakları Avrupa Divanı (ileride "Divan" denilecektir) üyelerinin görev süreleriyle ilgili bazı güçlüklere yol açtığını,

    Komisyon üyelerinin yarısının ve Divan üyelerinin üçte birinin imkan ölçüsünde her üç yılda bir seçime tabi tutulmalarının sağlanmasının gerektiğini,

    Bu amaçla Sözleşmenin bazı hükümlerinin değiştirilmesinin uygun olacağını dikkate alarak,

    aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

    Madde 1 - Sözleşmenin 22 nci maddesi (2) paragrafından sonra aşağıdaki iki paragraf eklenecektir:

    "(3) Komisyon üyeliklerinden imkan ölçüsünde yarısının her üç yılda bir yenilenmesini sağlamak için, Bakanlar Komitesi sonraki bir seçime geçmeden önce, seçilecek üyelerden bir veya birkaçının görev süresinin veya sürelerinin üç yıldan az veya dokuz yıldan çok olmamak şartıyla, altı yıl dışında bir süre olmasına karar verebilir."

    "(4) Birden fazla üyenin görev süresinin söz konusu olduğu durumlarda ve Bakanlar Komitesinin yukarıdaki paragrafı uygulaması halinde, görev sürelerinin üyelere dağılımı, Genel Sekreterin seçimden hemen sonra yapacağı kura sonucu belirlenir."

    Madde 2 - Sözleşmenin 22 nci maddesinin eski (3) ve (4) paragrafları sırasıyla (5) ve (6) paragraflar olacaktır.

    Madde 3 - Sözleşmenin 40 ncı maddesi (2) paragrafından sonra aşağıdaki iki paragraf eklenecektir:

    "(3) Divan üyelerinden, imkan ölçüsünde, üçte birinin her üç yılda bir yenilenmesinin sağlanması için, istişari Meclis sonraki bir seçime geçmeden önce, seçilecek üyelerden bir veya birkaçının görev süresinin veya sürelerinin altı yıldan az ve oniki yıldan çok olmamak şartıyla, dokuz yıl dışında bir süre olmasına karar verebilir."

    "(4) Birden fazla üyenin görev süresinin söz konusu olduğu durumlarda ve İstişari Meclisin yukarıdaki paragrafı uygulaması halinde, görev sürelerinin üyelere dağılımı, Genel Sekreterin seçimden hemen sonra yapacağı kura sonucu belirlenir."

    Madde 4 - Sözleşmenin 40 ncı maddesinin eski (3) ve (4) paragrafları sırasıyla (5) ve (6) paragraflar olacaktır.

    Madde 5 -

    1. İşbu Protokol Sözleşmeyi imzalamış bulunan Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına açık olup, bunlar;

    a) onay veya kabul ihtirazı kayıdı olmadan imzalamakla,

    b) onay veya kabul ihtirazı kayıdı altında imzalayıp, sonra onaylamak veya kabul etmekle,

    Protokola Taraf olabilirler.

    Onay veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine verilecektir.

    2. İşbu Protokol, Sözleşmeye Taraf olan bütün devletler bu maddenin 1. paragrafı hükümleri uyarınca Protokola Taraf olur olmaz yürürlüğe girecektir.

    3. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri,

    a) onay veya kabul ihtirazı kayıdı olmayan herhangi bir imzalamayı,

    b) onay veya kabul ihtirazı kayıdı olan herhangi bir imzalamayı,

    c) herhangi bir onay veya kabul belgesinin verilmesini,

    d) işbu Protokolün bu maddenin 2. paragrafı uyarınca yürürlüğe giriş tarihini

    Konsey üyelerine bildirecektir.

    Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında gereğince yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunanlar, işbu Protokolü imzalamışlardır.

    Aynı geçerlilikte İngilizce ve Fransızca iki metin halinde, Avrupa Konseyi arşivlerinde korunacak tek nüsha olarak, 1966 Ocak ayının 20. günü Strasburg'da düzenlenmiştir. Genel Sekreter imzacı Hükümetlerin herbirine tasdikli örnekler iletecektir.

    Mevzuat Kanunlar