AD VE SOYADLARININ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

    Ad ve Soyadlarının Değişikliğine İlişkin Sözleşme

    Resmi Gazete Tarihi: 13.07.1962

    Resmi Gazete Sayısı: 11153

    Kabul Tarihi ve Yeri: 04.09.1958, İstanbul

    Geçerli Dili: Fransızca

    Depoziter: İsviçre Federal Konseyi

    Türkiye'nin İmza Tarihi: 04.09.1958

    Yürürlük tarihi: 08.10.1962

    Onay Şekli: Onay Kanunu

    İhtirazi Kaydı: Yok

    Ad ve Soyadlarının Değişikliğine İlişkin 4 Eylül 1958 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair Kanun

    Kabul Tarihi: 06.07.1962

    Kanun No: 62

    Resmi Gazete Tarihi: 13.07.1962

    Resmi Gazete Sayısı:11153

    Madde 1 - 4 Eylül 1958 tarihinde İstanbul'da imzalanan Ad ve Soyadlarının değişikliğine ilişkin Sözleşmenin onaylanması uygun görülmüştür.

    Madde 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini İçişleri ve Dışişleri Bakanları yürütür.

    10/7/1962

    DİBACE

    Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu üyesi olan, Federal Almanya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Hollanda Krallığı, İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, ad ve soyadları değişikliği hakkında müşterek bir Sözleşme ile kaideler tespit etmek isteğiyle, aşağıdaki hükümler üzerinde uyuşmuşlardır:

    Madde 1 - Kişilerin hallerindeki bir değişiklik veya yanlışlığın düzeltilmesi sonucunda vukubulan değişmeler müstesna, bu Sözleşme, yetkili anime makamı tarafından verilmiş olan ad ve soyadlarının değişikliğine ilişkindir.

    Madde 2 - Her Akid Devlet, diğer bir Akid Devlet vatandaşlarının bu kişilerin aynı zamanda kendi vatandaşı oldukları haller hariç, ad ve soyadlarının değişmesine müsaade etmeyeceğini taahhüt eder.

    Madde 3 - Akid devletlerden birinde, gerek vatandaşlarının gerek ülkesinde ikametgahı olanların, veya ikametgahı olmayıp da meskeni bulunanların, vatansızların veya 28 Temmuz 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi bakımından mülteci olanların ad ve soyadlarının değişikliği yolunda alınan nihai kararlar, her bir Akid devletin ülkesinde de, kendi amme nizamını ihlal etmemek şartıyla, kendiliklerinden icra edilirler.

    Bu kararlar, başka hiçbir formaliteye lüzum göstermeden ilgili kişilerin Ahvali Şahsiye belgelerinin kenarında zikredilir.

    Madde 4 - Yukarıdaki maddenin hükümleri, bir ad veya soyadı değişikliğini fesih veya iptal eden kararlar için de uygulanabilir.

    Madde 5 - 3 ve 4 üncü maddelere rağmen, her Akid devlet, diğer bir Akid devlette alınan kararları, nihai bir şekle gelmeleri anında, aynı zamanda kendi vatandaşı olan kişileri ilgilendirdiği takdirde, kendi ülkesinde özel ilan şartlarına ve şekil ve etkilerini tayin edeceği bir itiraz hakkına tabi tutulabilir.

    Madde 6 - Bu Sözleşme onaylanacak ve onaylama belgeleri İsviçre Federal Konseyine tevdi edilecektir.

    Federal Konsey, Akid devletleri, her onaylama belgesinin tevdiinden haberdar edecektir.

    Madde 7 - Bu Sözleşme, yukarıdaki maddede derpiş edilen onaylama belgelerinden ikincisinin tevdiini kovalayan 30 uncu gün yürürlüğe girecektir.

    Sözleşme bunu sonradan onaylayan her imzacı Devlet için, onaylama belgesinin tevdiini kovalayan 30 uncu gün yürürlüğe girecektir.

    Madde 8 - Bu Sözleşme, her akid devletin anavatan topraklarının bütününde uygulanır.

    Her akid devlet, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dış ülkelerinden bir veya bir kaçında veyahut dış münasebetleri kendisi tarafından sağlayan devlet veya ülkelerde de yürürlükte olacağını, imza, onaylama veya katılma anında veya daha sonraki bir zamanda, İsviçre Federal Konseyi, her akid devleti, bu tebliğden haberdar edecektir. Bu Sözleşme hükümleri tebliğin İsviçre Federal Konseyince alınmasını kovalayan 60 ıncı gün, anılan tebliğde gösterilen ülke veya ülkelerde yürürlüğe girecektir.

    Bu maddenin ikinci fıkrasındaki hüküm gereğince, bir tebliğde bulunmuş olan her devlet, daha sonra, her istediği anda İsviçre Federal Konseyine göndereceği bir tebliğ ile, bu Sözleşmenin evvelki tebliğde tayin edilen devlet veya ülkelerin bir veya bir kaçında yürürlükten kaldırılmış olduğunu ilan edebilecektir.

    İsviçre Federal Konseyi, her akid devleti, bu yeni tebliğden haberdar edecektir.

    Sözleşme, bahis konusu tebliğin İsviçre Federal Konseyince alınmasını kovalayan 60 ıncı gün, gösterilen ülkede yürürlükte olmaktan çıkacaktır.

    Madde 9 - Milletlerarası Ahvali Şahsiye komisyonu üyesi her devlet, bu Sözleşmeye katılabilir. Katılmak isteyen her devlet bu niyetini, İsviçre Federal Konseyine tevdi edilecek bir belge ile tebliğ edecektir. Konsey de katılma belgesinin tevdi edilmiş olduğunu her üye devlete bildirecektir. Sözleşme, katılan devlet için, katılma belgesinin tevdiini kovalayan 30 uncu gün yürürlüğe girecektir.

    Katılma belgesi, ancak bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra tevdi edilebilecektir.

    Madde 10 - Bu Sözleşme değişikliğe tabi tutulabilir.

    Değiştirme teklifi, bunu akid devletlere bildirecek olan İsviçre Federal Konseyine ve Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Genel Sekreterine yapılacaktır.

    Madde 11 - Bu Sözleşme, 7 nci maddenin 1 inci fıkrasında yazılı tarihten itibaren 10 yıl yürürlükte olacaktır.

    Sözleşme, bir fesih ihbarı yapılmadıkça, 10 yıldan 10 yıla kendiliğinden yenilenecektir.

    Fesih ihbarı, bu hususta diğer bütün Akid Devletlere bilgi verecek olan İsviçre Federal Konseyine, sürenin sona ermesinden en az 6 ay önce yapılmış olmalıdır.

    Fesih keyfiyeti, sadece fesih ihbarında bulunan devlete şamil olacaktır. Sözleşme diğer Akid Devletler için yürürlükte kalacaktır.

    Usulü veçhile yetkilendirilmiş olan, imzaları aşağıda bulunan temsilciler, tasdiken bu Sözleşmeyi imzalamışlardır.

    4 Eylül 1958'de İstanbul'da İsviçre Federal Konseyi arşivlerine tevdi olunmak üzere bir nüsha halinde düzenlenmiş olup usulünce onaylanmış birer örneği anılan Konseyce her Akid Devlete diplomatik yolla gönderilecektir.

    İmzalar

    Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Adına:

    İmza

    Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükümeti Adına:

    İmza

    Fransız Cumhuriyeti Hükümeti Adına:

    İmza

    İsviçre Konfederasyonu Adına:

    İmza

    Hollanda Krallığı Hükümeti Adına:

    İmza

    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına:

    İmza

    Belçika Krallığı Hükümeti Adına:

    İmza

    Mevzuat Kanunlar