TÜRK HAVA SAHASINDA UÇUŞ YAPAN TÜRK VE YABANCI SİVİL HAVA ARAÇLARININ YAPTIRMASI GEREKEN ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALÎ MESULİYET SİGORTASI YÖNETMELİĞİ

    Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk Ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Malî Mesuliyet Sigortası Yönetmeliği

    Devlet Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 15/11/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25994

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk hava sahasında uçuş gerçekleştiren Türk Sivil Hava Aracı Siciline kayıtlı hava araçları ile yabancı sivil hava araçlarını işletenlerin, üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı yaptırmaları gereken sigortanın usul ve esaslarını belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Türk hava sahasını kullanan yerli ve yabancı hava araçlarının üçüncü şahıslara vereceği zararları teminat altına alan malî mesuliyet sigortasını yaptıracak kişileri, teminat altına alınacak riskleri, azami kalkış ağırlığı itibarıyla hava araçlarının sahip olması gereken asgari teminat tutarını ve sigortanın yaptırılmamış ya da yaptırılıp geçersiz hale gelmiş olması durumlarında uygulanacak yaptırımları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 140 ıncı Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

    Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

    Türk hava sahası: Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenliği altındaki toprakların ve Türk karasularının üzerindeki hava sahasını,

    Hava aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

    AKA: Hava aracının işletme el kitabında ve tip sertifikasında kalkmasına yetki verilen yakıt ve her türlü yükü ihtiva eden azami ağırlığı,

    Hava aracı işleteni: 2920 sayılı Kanun ile buna bağlı yönetmelik, genelge ve talimatlar çerçevesinde faaliyet gösteren, Bakanlık tarafından onaylı geçerli ruhsat veya sertifikaya sahip gerçek veya tüzel kişiler ile yabancı sivil hava aracı siciline kayıtlı hava araçlarını işleten gerçek veya tüzel kişileri,

    Üçüncü şahıs: Hava aracının dışında bulunan şahısları,

    Sivil hava araçları üçüncü şahıs malî mesuliyet sigortası: Sivil hava aracının veya sivil hava aracından düşen parçaların, üçüncü şahısların ölümüne, yaralanmasına veya mal veya eşyalarının zarar görmesine sebebiyet vermesi hallerini teminat altına alan sigortayı,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Sorumluluk, Sigorta ve Yaptırımlar

    Sorumluluk

    Madde 5 - Bir hava aracının havada veya yerde, hareket halinde veya hareketsiz olması farketmeksizin, bir uçuşun doğrudan amaçlarına yönelik olarak faaliyete geçirilmesi, hava aracının uçuşta olması şeklinde kabul edilir.

    Türk hava sahasını kullanan, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herhangi bir noktaya iniş yapan veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herhangi bir noktadan kalkış yapan Türk Hava Aracı Siciline kayıtlı ve yabancı tescilli tüm hava araçları ile hava aracı işletenlerine bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Ancak, bu Yönetmelik hükümleri;

    a) 7/12/1944 tarihli Şikago Uluslar Arası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 3 üncü Maddesinin (b) bendinde tanımlanan Devlet uçakları,

    b) Ayak gücü ile iniş ve kalkış yapabilen hava araçları (motorlu ve motorsuz yelken kanat ve yamaç paraşütü),

    c) Bu Yönetmeliğin savaş ve terör rizikolarına ilişkin sigorta yükümlülükleriyle ilgili olarak; ticari olmayan amaçlarla ve uluslar arası sınırlar ihlâl edilmemek kaydıyla yetkili kişilerce uçuş eğitimi vermek amacıyla ülke içinde gerçekleştirilen uçuşlarda kullanılan, planörler de dahil olmak üzere AKA 500 kilogramın altında olan hava araçları,

    hakkında uygulanmaz.

    Sigorta yaptırma

    Madde 6 - Hava aracı işletenleri, 2920 sayılı Kanunun 138 inci Maddesi gereğince, faaliyetleri dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlardan kaynaklanan sorumluluklarına karşı; savaş, terör, uçak kaçırma, sabotaj, kanun dışı müsadere ve halk hareketleri risklerini de teminat altına alacak şekilde malî mesuliyet sigortası yaptırmak zorundadır.

    Hava aracı işletenleri, gerçekleştirdikleri her bir uçuşta sigortanın sürekliliğini sağlamakla yükümlüdür.

    Sigortanın ispatı

    Madde 7 - Hava aracı işletenleri, bu Yönetmelikle getirilen sigorta yükümlülüğüne uyulduğunu ispat etmek amacıyla sigorta poliçesinin bir örneğini ya da sigorta sözleşmesinin varlığını gösteren bir belgeyi Bakanlığa ibraz etmek zorundadır.

    Sigorta sektörünün teminat sağlayamadığı olağan dışı durumlarda, Bakanlık bu Maddenin birinci fıkrasının uygulanmasına ilişkin tedbirleri, Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak belirler.

    Bakanlık, gerekli gördüğü takdirde, hava aracı işleteni ya da ilgili sigorta şirketinden, sigorta poliçesinin geçerliliğine dair ilave belge isteyebilir.

    Sigorta asgari teminat tutarları

    Madde 8 - Sivil hava araçları üçüncü şahıs malî mesuliyet sigortası teminatı, her bir hava aracı itibarıyla olay başına aşağıda belirtilen tutarlardan az olamaz.

    KategoriKategori AKAAKA Asgari Teminat Tutarı (Özel Çekme Hakkı - SDR)Asgari Teminat Tutarı (Özel Çekme Hakkı - SDR)

    11 499 kg'a kadar499 kg'a kadar 750.000750.000

    22 500 kg - 999 kg500 kg - 999 kg 1.500.0001.500.000

    33 1.000 kg - 2.699 kg1.000 kg - 2.699 kg 3.000.0003.000.000

    44 2.700 kg - 5.999 kg2.700 kg - 5.999 kg 7.000.0007.000.000

    55 6.000 kg - 11.999 kg6.000 kg - 11.999 kg 18.000.00018.000.000

    66 12.000 kg - 24.999 kg12.000 kg - 24.999 kg 80.000.00080.000.000

    77 25.000 kg - 49.999 kg25.000 kg - 49.999 kg 150.000.000150.000.000

    88 50.000 kg - 199.999 kg50.000 kg - 199.999 kg 300.000.000300.000.000

    99 200.000 kg - 499.999 kg200.000 kg - 499.999 kg 500.000.000500.000.000

    1010 500.000 kg ve üstü500.000 kg ve üstü 700.000.000700.000.000

    * Özel Çekme Hakkı (SDR), Uluslar Arası Para Fonu tarafından kullanılan kaydi para birimini ifade eder. Özel Çekme Hakkının diğer para birimlerine dönüştürülmesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Resmi Gazetede ilan edilen kurlar esas alınır.

    Sivil hava araçları üçüncü şahıs malî mesuliyet sigortası ile, sivil hava aracının veya sivil hava aracından düşen parçaların, üçüncü şahısların ölümüne, yaralanmasına veya mal veya eşyalarının zarar görmesine sebebiyet vermesi halleri teminat altına alınır. Üçüncü şahısların maruz kalacağı kâr kaybı ve kira kaybı zararları ile diğer dolaylı zararlar bu sigorta kapsamı dışında olup, ayrıca ihtiyari olarak sigorta ettirilebilir.

    Bu Yönetmelik ile düzenlenen sivil hava araçları üçüncü şahıs malî mesuliyet sigortası kapsamında Türk hava sahasında uğranılan bir hasara ilişkin uyuşmazlık halinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemeleri yetkilidir.

    Asgari sigorta teminatı, yukarıda yer alan tabloda belirtilen teminat tutarlarının;

    a) ( Değişik bent: 28/07/2007 - 26596 S.R.G Yön\1.mad) Münhasıran bu bentte yer alan amaçlarla kullanıldığı süre kapsamında; orman yangınları ile mücadele amaçlı uçuşlarda kullanılan hava araçları ve ticari faaliyette bulunan şirket statüsünde olmayan kurumlar tarafından eğitim amaçlı kullanılan hava araçları için %30, zirai mücadele amaçlı uçuşlarda kullanılan hava araçları için 200.000 SDR'yi geçmemek üzere %5,"

    b) Türkiye içinde bir noktadan Türkiye içinde bir başka noktaya uçuş yapacak Türk Sivil Hava Aracı Siciline kayıtlı hava araçları için %60,

    c) Türkiye içindeki bir noktadan Türkiye içinde bir başka noktaya uçacak 2920 sayılı Kanun kapsamında işletme ruhsatına sahip ticarî hava taşıma işletmeleri adına işletilen ya da bunların işlettiği hava araçları için %100,

    d) Türkiye içinde bir noktadan Türkiye dışında bir noktaya uçuş yapacak Türk Sivil Hava Aracı Siciline kayıtlı hava araçları için %100,

    e) Türkiye'ye uçuş gerçekleştirecek olan ve yabancı sivil hava aracı siciline kayıtlı hava araçları için %100

    oranında uygulanır.

    Yaptırımlar

    Madde 9 - Bakanlık, Türk hava sahasını kullanacak hava aracı işleteninin, bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere riayet etmesini sağlar.

    Bu Yönetmelik ile getirilen yükümlülüklerin karşılandığının 7 nci Madde esaslarına göre ispat edilememesi durumunda, yabancı hava aracının Türk hava sahasını kullanmasına ve Türk topraklarına inişine, uçuş halinde bulunmayan hava aracının kalkışına izin verilmez.

    Bu Yönetmelik kapsamındaki Türk Sivil Hava Aracı siciline kayıtlı hava aracı işletenlerinin sigorta şartlarını sağlayamaması durumunda uçuşuna müsaade edilmez. Söz konusu yükümlülüğün ikinci defa ihlâl edilmesi durumunda, işletme ruhsatı Bakanlık tarafından iptal edilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 10 - Bu Yönetmelik 1/1/2006 tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 11 - Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ile Ulaştırma Bakanı müştereken yürütür.

    Mevzuat Kanunlar