ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA-SATMA, YAPMA-YAPTIRMA, KİRALAMA VE KİRAYA VERME İŞLERİNE AİT YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 21/10/2005 - 2005/9588

    Resmi Gazete Tarihi : 19/11/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 25998

    **Ekli "Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Satınalma-Satma,Yapma-Yaptırma, Kiralama ve Kiraya Verme İşlerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 13/10/2005 tarihli ve 5687 sayılı yazısı üzerine, 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanununun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 21/10/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    Madde 1 - 11/5/1998 tarihli ve 98/11395 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Satınalma-Satma,Yapma-Yaptırma,Kiralama ve Kiraya Verme İşlerine Ait Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde yer alan "kullanım süresi iki yılı aşmamak koşulu ile" ibaresi "kullanım süresi dört yılı aşmamak koşulu ile" şeklinde değiştirilmiştir.

    Madde 2 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 -Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar