SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Sağlık Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 10/12/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 26019

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Disiplin amirleri

    Madde 4 - Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin amirleri, ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

    Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

    Madde 5 - Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 6 - 8/3/1995 tarihli ve 22221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

    EKLER "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar