İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİNE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL VİLNİUS, 3.V.2002

    Resmi Gazete Tarihi: 13/12/2005

    Resmi Gazete Sayısı: 26022

    Kabul Tarihi ve Yeri: Vilnius, 3.V.2002

    Geçerli Dili: İngilizce ve Fransızca

    Depositer: Avrupa Konseyi Genel Sekreteri

    Türkiye'nin İmza Tarihi: 09.01.2004

    Onay Şekli: Onay Kanunu-Bakanlar Kurulu Kararı

    İhtirazi Kaydı: Yok

    İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

    Kanun No: 5409

    Kanun Tarihi: 6/10/2005

    Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2005

    Resmi Gazete No: 25964

       MADDE 1 - Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak 3 Mayıs 2002 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye tarafından 9 Ocak 2004 tarihinde Strazburg'da imzalanan "İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur.

    MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    11 Ekim 2005

    Bakanlar Kurulu Kararı

    Resmi Gazete Tarihi: 13.12.2005

    Resmi Gazete Sayısı: 26022

    Karar Sayısı : 2005/9684

    6/10/2005 tarihli ve 5409 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokol"ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 8/11/2005 tarihli ve AKGY/443621 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/11/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    İşbu Protokol'ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler,

    Demokratik bir toplumda herkesin yaşama hakkının temel bir değer olduğuna ve ölüm cezasının kaldırılmasının bu hakkın korunmasında ve tüm insanların haysiyetlerinin tamamıyla tanınmasında büyük bir önem taşıdığına inanarak;

    Roma'da 4 Kasım 1950 tarihinde imzalanan İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesi'nin (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) teminat altına aldığı yaşama hakkının korunmasını güçlendirmeyi temenni ederek;

    Strazburg'da 28 Nisan 1983 tarihinde imzalanan Sözleşme'ye Ek Ölüm Cezasının Kaldırılmasına Dair 6 No.lu Protokol'ün, savaş ya da yakın savaş tehlikesi zamanında işlenmiş olan fiiller için verilen ölüm cezalarını ortadan kaldırmadığını göz önünde bulundurarak;

    Ölüm cezasının her durumda kaldırılması için nihaî adımı atmaya karar vererek;

    Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

    Madde 1 - Ölüm cezasının kaldırılması

    Ölüm cezası kaldırılmıştır. Hiç kimse bu cezaya çarptırılamaz ve idam edilemez.

    Madde 2 - İstisna getirme yasağı

    Sözleşme'nin 15 inci maddesine dayanılarak bu Protokol'ün hükümlerine istisna getirilmeyecektir.

    Madde 3 - Çekince koyma yasağı

    Sözleşme'nin 57 nci maddesine dayanılarak bu Protokol'ün hükümleriyle ilgili hiçbir çekince konulamaz.

    Madde 4 - Ülkesel uygulama

    1 Her devlet, imza anında veya onaylama, kabul yahut uygun bulma belgesini tevdi ederken bu Protokol'ün uygulanacağı ülke ya da ülkeleri belirtir.

    2 Her devlet, daha sonraki bir tarihte, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne bildirimde bulunarak, bu Protokol'ün uygulama alanını, bildirimde belirtilen diğer herhangi bir ülkeye teşmil edebilir. Bu ülke bakımından Protokol, bildirimin Genel Sekreter tarafından alınışını müteakip üç aylık süreyi izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.

    3 İlk iki fıkraya göre yapılan herhangi bir bildirim, Genel Sekreter'e gönderilecek bir ihbarla, bildirimde belirtilen ülkeyle ilgili olarak geri alınabilir ya da değiştirilebilir. Geri alma ya da değiştirme, ihbarın Genel Sekreter tarafından alınışını müteakip üç aylık süreyi izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.

    Madde 5 - Sözleşme ile bağlantı

    Bu Protokol'ün 1 ilâ 4 üncü maddelerinin hükümleri Taraf Devletler arasında Sözleşme'ye ek maddeler olarak telâkki edilir, ve Sözleşme'nin bütün hükümleri buna göre uygulanır.

    Madde 6 - İmza ve Onay

    Bu Protokol, Sözleşme'yi imzalamış olan Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzalarına açıktır. Protokol, onay, kabul veya uygun bulma işlemlerine tâbidir. Avrupa Konseyi üyesi bir devlet, aynı zamanda veya daha önceden Sözleşme'yi onaylamadıkça, bu Protokol'ü onaylayamaz, kabul edemez veya uygun bulamaz. Onaylama, kabul veya uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne tevdi edilir.

    Madde 7 - Yürürlüğe giriş

    1 Bu Protokol, on Avrupa Konseyi üyesi devletin 6 ncı madde hükümleri uyarınca Protokol ile bağlanma hususundaki rızalarını beyan ettikleri tarihten itibaren üç aylık bir süreyi izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.

    2 Bu Protokol ile bağlanma hususundaki rızasını daha sonra beyan eden üye devletler için Protokol, onay, kabul ya da uygun bulma belgesini tevdi ettikleri tarihten itibaren üç aylık bir süreyi izleyen ayın birinci günü yürürlüğe girer.

    Madde 8 - Muhafaza Görevleri

    Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi üyesi devletlere:

    a her imzalamayı,

    b her onaylama, kabul etme ve uygun bulma belgesinin tevdiini,

    c 4 ve 7 nci maddeler gereğince, bu Protokol'ün yürürlüğe girdiği her tarihi,

    d bu Protokol ile ilgili diğer her işlem, bildirim ve yazışmayı,

    bildirir.

    Yukarıdaki hükümleri tasdiken, aşağıda imzaları bulunan ve usulüne uygun şekilde yetkili kılınmış temsilciler bu Protokol'ü imzalamışlardır.

    2002 Mayısının 3 üncü günü, Vilnius'da, Avrupa Konseyi arşivlerinde muhafaza edilmek ve her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca tek bir nüsha hâlinde düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tasdikli suretleri Avrupa Konseyi üyesi devletlerin her birine gönderecektir.

    Bu andlaşmanın İngilizce ve Fransızca dillerdeki metinleri 13/12/2005 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

    Mevzuat Kanunlar