MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı Ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Millî Savunma Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 13/12/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 26022

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargâhı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarının, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargâhı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç) ile bağlı Birlik ve Kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Kurum: Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Karargâhı ile bağlı Birlik ve Kurumlarını,

    Kadro: Kurumun bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan insan gücünün meydana getirdiği tabloyu,

    Fiili kadro: Her yıl Maliye Bakanlığınca vize edilen ve kurumun çalıştırabileceği azami memur kadro sayısını belirten miktarı,

    Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için yaptırılacak olan yazılı sınavı,

    Unvan değişikliği sınavı: (Değişik tanım: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./1. md.) En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

    (Mülga tanım: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./1. md.)

    (Mülga tanım: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./1. md.)

    Aynı düzey görev: (Ek tanım: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./1. md.) Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Üst görev: (Ek tanım: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./1. md.) 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: (Ek tanım: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./1. md.) 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    İş günü: (Ek tanım: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./1. md.) Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

    Genel Yönetmelik: (Ek tanım: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./1. md.) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar (Değişik başlık: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./2. md.)

    Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi hizmet grupları (Değişik başlık: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./3. md.)

    Madde 5 - (Değişik başlık: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./3. md.)

    Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu:

    1) Müdür, yazı işleri müdürü.

    2) Müdür yardımcısı, yazı işleri müdür yardımcısı.

    b) Teknik Hizmetler Grubu:

    1) Başmühendis.

    c) Araştırma, Planlama ve Eğitim Hizmetleri Grubu:

    1) Uzman.

    ç) İdari Hizmetler Grubu:

    1) Adisyon görevlisi, ambar memuru, ambarcı, arşiv memuru, ayniyat memuru, bilgisayar işletmeni, çarkçı, çocuk bakım görevlisi, daktilo, danışma memuru, depo memuru, döner sermaye işlem memuru, eğitim hizmetler memuru, evrak işlem-kayıt memuru, faturalandırma memuru, fotoğrafçı, gardiyan, gemi adamı, gerçekleştirme memuru, güvenlik görevlisi, hesap sorumlusu, ikmal memuru, inceleme memuru, infaz koruma memuru, iş makineleri operatörü, işlem memuru, işletmeci, kameraman, karantina memuru, kasiyer, kiler sorumlusu, kolacı, kunduracı, kütüphane memuru, maaş mutemedi, mal saymanı, mal sorumlusu, maliye memuru, matbaacı, mehteran, memur, mobilya döşemeci, mors operatörü, muhasebe memuru, mutemet, mübaşir, mücellit, müze araştırma görevlisi, nizamiye kayıt görevlisi, redaktör, resepsiyon görevlisi, reyon koruma memuru, santral operatörü, saraç, sayman, sekreter, sistem ve veri kayıt operatörü, şoför, tahakkuk memuru, tasnifçi, telefon santral operatörü, terzi, teslim tesellüm memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, zabıt katibi.

    d) Yardımcı Hizmetler Grubu:

    1) Asansörcü, aşçı, badanacı, bahçıvan, barmen, bekçi, berber, boyacı, bulaşıkçı, camcı, çamaşırcı, çatı onarım ustası, çay kahve ocakçısı, çilingir, çocuk bakıcısı, döşemeci, duvarcı, fayanscı, gardiyan, garson, güvenlik görevlisi, hademe, hamamcı, hasta bakıcı, hizmetli, kaloriferci, kapıcı, karocu, kat bakım görevlisi, kaynakçı, kuaför, kuru temizlemeci, manikürcü, marangoz, masör, nalbant, pastacı, sıvacı, tatlıcı, teknisyen yardımcısı, temizlikçi, tenekeci, ütücü-kolacı, yağlı boyacı.

    (2) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

    a) Arkeolog, arşivci, bilgisayar programcısı, bilgisayar program uzmanı, biyolog, çocuk bakıcısı, çocuk eğitim uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, çocuk sağlığı ve eğitimcisi, desinatör, dil bilimcisi, diş tabibi, diyetisyen, ebe, eczacı, elektrikçi, fizikçi, fizyoterapist, grafiker, hemşire, imam-gassal, istatistikçi, jeolog, kamera operatörü, kaptan, kartoğraf, kaynakçı, kimyager, kütüphaneci, laborant, marangoz, matematikçi, mikrobiyoloji uzmanı, mimar, muhasebeci, mühendis, mürettip, mütercim, müzisyen, odiyolog-odiyometrist, öğretmen, peyzaj mimarı, psikolog, röntgen teknisyeni, sağlık idarecisi, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sanat tarihi uzmanı, sistem analiz uzmanı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, tarihçi, tekniker, teknik ressam, teknisyen, tercüman, tıbbi sekreter, veteriner.

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar (Değişik başlık: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./4. md.)

    Madde 6 - (Değişik madde: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./4. md.)

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:

    a) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

    b) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

    c) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklar için sınav müracaat tarihinin son günü itibarıyla asaleten onay almış olmak.

    Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar (Değişik başlık: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./5. md.)

    Madde 7 - (Değişik madde: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./5. md.)

    5 inci maddede sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

    a) Müdür, müdür yardımcısı, uzman kadroları için fakülte veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

    b) Yazı işleri müdürü ve yazı işleri müdür yardımcısı kadroları için fakülte veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim veya Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak,

    c) Başmühendis kadrosu için mühendis unvanına sahip olmak,

    ç) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için en az orta öğrenim mezunu olmak.

    Ayrıca, birinci fıkradaki özel şartların yanında aşağıda belirtilen hizmet süreleri de aranır:

    a) Müdür kadrosuna atanabilmek için; asgari 8 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 6 yılının uzman veya müdür yardımcısı görevlerinde ve 3 yılının atamanın yapılacağı Millî Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı veya kuvvet komutanlıklarında geçmiş olmak,

    b) Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için; asgari 8 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 6 yılının zabıt katipliği veya adli teşkillerde uzmanlık veya yazı işleri müdür yardımcılığı görevlerinde ve 2 yılının atamanın yapılacağı Millî Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı veya kuvvet komutanlıklarında zabıt katipliği/adli teşkillerde uzmanlık/yazı işleri müdür yardımcılığı görevinde geçmiş olmak,

    c) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; asgari 7 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 4 yılının uzman görevinde ve bu hizmetin 2 yılının atamanın yapılacağı Millî Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı veya kuvvet komutanlıklarında geçmiş olmak,

    ç) Yazı işleri müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; asgari 7 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 4 yılının zabıt katipliği veya adli teşkillerde uzmanlık görevlerinde ve 2 yıllık hizmetinin atamanın yapılacağı Millî Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı veya kuvvet komutanlıklarında zabıt katipliği/adli teşkillerde uzmanlık görevinde geçmiş olmak,

    d) Uzman kadrosuna atanabilmek için; asgari 6 yıl hizmet süresi bulunmak ve bu hizmetin 3 yılının atamanın yapılacağı kadronun bulunduğu Millî Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı veya kuvvet komutanlıklarında geçmiş olmak,

    e) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için Millî Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı veya kuvvet komutanlıklarında en az 5 yıl çalışmış olmak,

    f) İdari Hizmetler Grubunda yer alan kadrolara atanabilmek için asgari 4 yıl hizmet süresi bulunmak ve bu hizmetin 2 yılının atamanın yapılacağı Millî Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı veya kuvvet komutanlıklarında geçmiş olması ve zabıt katibi kadrolarına atanabilmek için 2 yıllık sürenin adli teşkillerde geçmiş olmak.

    5 inci maddede sayılan görev unvanlarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda, atanılacak unvana ilişkin mezuniyet şartının sağlanması gerekmektedir.

    Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve bu maddeye göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 8 - (Değişik madde: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./6. md.)

    Personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir.

    Ancak, ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz.

    Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.

    Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.

    Duyuru ve başvuru

    Madde 9 - Kurum tarafından ihtiyaç duyulan söz konusu kadroların öncelikle boş olması ve fiili kadronun bulunması halinde;

    a) (Değişik bent: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./7. md.) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar sınavlardan en az kırkbeşgün önce kurum personeline duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, duyuruda belirtilen şekilde Kuruma başvuruda bulunabilir.

    b) (Değişik bent: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./7. md.) Yapılacak duyuru üzerine Karargâh, Birlik ve Kurum Amirliklerince belirtilen şartları taşıyanların azami beş kadroyu belirten dilekçesi alınarak, varsa nitelikler için aranan belgeler bir üst yazı ile birlikte duyurudan itibaren bir ay içinde Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Personel Başkanlığına gönderilir.

    c) (Ek fıkra: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./7. md.) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan kurum personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür. Ancak, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. Duyurudan önce yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 10 - (Değişik madde: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./8. md.)

    Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselmeye tabi kadrolara yapılacak atamalarda; personelin öncelikle görevde yükselme eğitimine alınması esastır. Eğitime çağırılacak aday sayısı, atama yapılacağı duyurulan her bir kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personel, eğitime alınır.

    Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, görevde yükselme eğitimine alınacak aday personelin tespiti aşağıdaki şekilde yapılır:

    a) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselmeye tabi kadrolara müracaat eden ve yapılan inceleme sonucunda son başvuru tarihi itibariyle niteliklerinin uygun olduğu tespit edilen personel, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde değerlendirmeye tabi tutulur. Ayrıca, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 165 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan disiplin cezaları, görevde yükselme eğitimine alınacak personelin belirlenmesinde aylıktan kesme cezasının eşdeğeri ölçüt puanı olarak değerlendirilir. Buna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

    b) Yapılan değerlendirme sonucunda elde edilen değerlendirme notlarına göre her bir personelin başvurmuş olduğu kadrolar esas alınmak suretiyle kendi aralarında sıralanır.

    c) Aynı kadroya müracaat eden adaylar arasında yapılan puanlama sonunda eşitlik olması hâlinde, sırasıyla; hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilir.

    ç) Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da iki yıl içinde müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin usul ve esaslara tabidir.

    Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

    Görevde yükselme eğitiminin verileceği birim

    Madde 11 - Yapılan değerlendirme neticesinde görevde yükselme eğitimine alınmak üzere tespit edilen adaylara uygulanacak eğitim ile ilgili usul ve esaslar şunlardır;

    a) Görevde yükselme eğitimi, yayımlanacak emirde belirtilen tarihte;

    1) (Değişik alt bent: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./9. md.) Millî Savunma Bakanlığına ait kadro görev yerleri için Millî Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı,

    2) Genelkurmay Başkanlığına ait kadro görev yerleri için Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (Ankara),

    3) Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait kadro görev yerleri için Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (Ankara),

    4) Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kadro görev yerleri için Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı (Beylerbeyi / İstanbul),

    5) Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait kadro görev yerleri için Hava Eğitim Komutanlığı (Güzelyalı / İzmir),

    tarafından yapılır.

    b) Yayımlanacak olan görevde yükselme niteliğindeki atamalara ait kadrolara göre bildirilecek bilgi kaynakları dikkate alınmak suretiyle eğitim sorumluluğu verilen ilgili Komutanlıklarca hazırlanacak eğitim programı ile eğitimin yapılacağı tarihler, eğitime alınacak aday personele duyurulmak üzere her yıl kadroların ilanından itibaren bir ay içinde Personel Başkanlıklarına gönderilir.

    Görevde yükselme ile ilgili eğitim konuları

    Madde 12 - (Değişik madde: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./10. md.)

    Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar;

    a) T.C. Anayasası:

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları,

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilâtı ile ilgili mevzuat,

    ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    e) Halkla ilişkiler,

    f) Etik davranış ilkeleri,

    g) Personelin görev yaptığı kurumun yapısı, işleyişi ve görev alanına giren mevzuat ile ilgili konular ile atanılacak kadronun görev alanı ve atama yapılacak görevin nitelikleri ile ilgili konular.

    Düzenlenecek eğitim programlarında birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

    Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar (Değişik başlık: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./11. md.)

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 13 - Görevde yükselme sınavı yayımlanacak emirde belirtilen tarihte Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yazılı olarak yaptırılır.

    a) Sınavlarda 100 üzerinden en az 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılır.

    b) (Mülga bent: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./12. md.)

    c) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi de uygulanır (Mülga ibare: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./12. md.)

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 13/A - (Ek madde: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./13. md.)

    Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, kurumda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şart aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, kurumun kendi personeli başvurabilir.

    Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

    Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle elde edilen görevlere atanabilirler.

    Sınav kurulu

    Madde 14 - (Değişik madde: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./14. md.)

    Sınav Kurulu; Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları karargâhlarında Personel Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Karargâhında ise Müsteşar İdari Yardımcısı veya görevlendirecekleri personelin başkanlığında, atama veya temin işlemi ile sorumlu daire başkanı veya görevlendireceği personel, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında Adli Müşavirlik Hukuk İşleri Şube Müdürü, Millî Savunma Bakanlığı Karargâhında Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı veya görevlendireceği personel, Kuvvet Komutanlıklarında Adli Müşavir veya görevlendireceği personel, sivil memur işlemlerini yürüten şube müdürü ve eğitimi veren birlik veya kurum temsilcisi üyelerinden oluşur. Ayrıca atamaya yetkili amirce yedek üye seçilir.

    Sınav kurulları üye tam sayısıyla toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve çekimser oy kullanılmaz.

    Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olanların yerine yedek üye görevlendirilir.

    Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve elde ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi ve sınav kurulunun oluşturulabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce kurumun yetkili birimlerince, eğitim sorumluluğu verilen ilgili komutanlık bilgilendirilir.

    Kurulun sekretarya hizmetleri, 11 inci maddede belirtilen görevde yükselme eğitiminin verilmesinden sorumlu birimin belirleyeceği hizmet birimi tarafından yürütülür.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 15 - (Değişik madde: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./15. md.)

    Sınav Kurulu; görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 12 nci maddeyle öngörülen, kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 12 nci maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

    SSınav sonuçlarının açıklanması (Değişik başlık: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./16. md.)

    Madde 16 - (Değişik madde: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./16. md.)

    Sınav kurulu tarafından yapılan sınavı değerlendirme sonuçlarına göre, en yüksek nottan başlamak üzere düzenlenecek başarı listesi, sınav kurulu başkanı ve üyeler tarafından imzalanarak atamaya yetkili amire teslim edilir.

    Sınav kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 17 - (Değişik madde: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./17. md.)

    Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgiliye yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile çalışılan birlik veya kuruma yapılır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından itiraz dilekçesinin alındığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde değerlendirilir ve sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 18 - (Değişik madde: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./18. md.)

    Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde değerlendirilmek suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ayrıca, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 165 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan disiplin cezaları, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atanacak personelin belirlenmesinde aylıktan kesme cezasının eşdeğeri ölçüt puanı olarak değerlendirilir. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

    Duyurulan kadrolardan;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Özürlülerin eğitimi ve sınavı

    Madde 19 - Kurum gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin görevde yükselme eğitimi ile sınavların yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

    Kazanılmış haklar

    Madde 20 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlara ilgili mevzuatları uyarınca daha önce atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Görev grupları arasında geçişler

    Madde 21 - (Değişik madde: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./19. md.)

    5 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

    a) Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar sınav yapılmaksızın alt görevlere atanabilirler.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir.

    Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

    Düzenleme yetkisi

    Madde 22 - (Mülga madde: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./20. md.)

    Geçici Madde 1 - (Değişik madde: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./21. md.)

    18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle bu Yönetmelikte belirtilen diğer koşulları taşıyan personelden iki ve üç yıllık yüksekokul mezunu olanlar, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

    Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde devam eden görevde yükselme sınavları ile sınavları kazanmış ancak henüz atamaları gerçekleştirilmemiş personele ilişkin işlemler bu Yönetmelikten önceki hükümlere göre sonuçlandırılır.

    Geçici Madde 3 - (Değişik madde: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./22. md.)

    Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları hariç olmak üzere Millî Savunma Bakanlığının Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Avukatlık Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer sınıflardaki kadrolarında 17/4/2009 tarihi itibariyle görevde olup, fakültelerin veya dört yıllık yüksek okulların personel kadrolarının açıklamalarında belirtilen bölümleri dışında başka bir bölümden mezun olan Devlet memurları ya da bu tarih itibariyle öğrenim görmekte olan Devlet memurları mezun olmalarını müteakip, 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kadrolar için açılacak görevde yükselme eğitim ve sınavına girebilirler.

    Geçici Madde 4 - (Ek madde: 21/03/2012 - 28240 S.R.G. Yön./23. md.)

    13/12/2005 tarihinden önce Millî Savunma Bakanlığının uzman kadrolarında uzman yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar, uzman yardımcıları için yapılacak görevde yükselme eğitimi sonunda 12 nci maddede belirtilen konularda yapılacak sınavda başarılı olmaları durumunda uzmanlığa atanırlar.

    Yürürlük

    Madde 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

    Ekleri Html olarak görmek için tıklayınız.

    Mevzuat Kanunlar