SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Milli Savunma Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 05/01/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 26044

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Savunma Sanayii Müsteşarlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde sayılanlar hariç diğer görevli personelden Şube Müdürü ve daha alt görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Müsteşarlık: Savunma Sanayii Müsteşarlığını,

    Müsteşar: Savunma Sanayii Müsteşarını,

    Müsteşar Yardımcısı: Savunma Sanayii Müsteşarlığı idari ve mali işlerden sorumlu Müsteşar Yardımcısını,

    Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesi çerçevesinde; Müsteşarlıkta çalışılan süreler ile genel ve katma bütçeli idareler, mahalli idareler, kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler, resmi veya özel müesseseler ve meslekleriyle ilgili serbest çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görev grupları

    Madde 5 - Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tâbi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselmeye tâbi kadrolar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Şube Müdürü.

    2) Şef.

    b) Savunma Hizmetleri Grubu;

    1) Savunma Uzmanı.

    c) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Ayniyat Saymanı.

    2) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Daktilograf, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför.

    d) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    1)    Kaloriferci.

    Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar:

    1)    Teknisyen.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

    b) Son sicil notunun olumlu olması kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

    c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak

    şartları aranır.

    Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - Bu maddede belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

    a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak,

    2) Toplam hizmetinin son üç yılını Müsteşarlıkta geçirmiş olmak,

    3) Şef ve Ayniyat Saymanı görevlerinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde en az üç yıl bulunmuş olmak,

    b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Müsteşarlıkta, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan unvanlarda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    c) Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) 24/10/1960 tarihli ve 108 sayılı Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanundaki şartları taşımak,

    d) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) Müsteşarlıkta, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan unvanlarda en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

    e) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Son üç yılını Müsteşarlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) Bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya Müsteşarlıkça düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak,

    f) Memur, Ambar Memuru, Daktilograf, Sekreter kadrolarına atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Son üç yılını Müsteşarlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    g) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) Son üç yılını Müsteşarlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

    h) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

    2) Son üç yılını Müsteşarlıkta çalışmış olmak kaydıyla en az beş yıl hizmeti bulunmak,

    3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

    gerekir.

    Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 8 - Unvan değişikliğine tâbi kadrolara atanabilmek için;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

    b) Son yıl sicili 76 puandan aşağı olmamak,

    c) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

    şartları aranır.

    Unvan değişikliğine tâbi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

    Madde 9 - Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği sınavına tâbi tutularak atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

    a) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

    1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimi Esasları

    Görevde yükselme eğitimi

    Madde 10 - Görevde yükselme eğitimine katılacak personelin, atanılacak görevin bu Yönetmelikte belirtilen niteliklerini taşıması gerekir.

    Görevde yükselme eğitimi bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularında en az (30), (g) bendinde yer alan ders konularında en az (45) olmak üzere toplam en az (75) saat olacak şekilde düzenlenir. Bu eğitime katılmaya hak kazananların eğitim programının tamamına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca en fazla (10) saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

    Duyuru

    Madde 11 - Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve adedi eğitim tarihinden en az bir ay önce personele duyurulur.

    Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Müsteşarlıkça duyurulur.

    Görevde yükselme sınavına katılacak adayların duyuruda belirtilen sınava katılma şartlarını taşımaları ve görevde yükselme eğitimini tamamlamaları gerekir.

    Başvuru ve başvuruların incelenmesi

    Madde 12 - Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir.

    Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine durumları aranılan şartlara uyan personelden başvuruda bulunanların duyuruda belirtilen kadrolardan yalnızca birisinden görevde yükselme sınavına katılmak istediklerini belirten dilekçeleri ile unvan değişikliği sınavına girmek isteyenlerin dilekçeleri, birim amirleri tarafından bir yazı ekinde son başvuru tarihinden itibaren 7 gün içinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilir.

    Birimler tarafından gönderilen başvuru dilekçeleri, başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti amacıyla incelenir ve görevde yükselme eğitimine veya unvan değişikliği sınavına katılıp katılamayacakları bir yazı ile birim amirleri kanalıyla kendilerine bildirilir.

    Görevde yükselme eğitimine alınma

    Madde 13 - Eğitime alınacakların sayısı, birim bazında her unvan için ilân edilen atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez.

    Görevde yükselme sınavına katılmak üzere başvuranların sayısı, birim bazında her unvan için ilân edilen kadro sayısının üç katından az ise bütün personel eğitime alınır. Görevde yükselme sınavına katılma başvurusunda bulunanların sayısı, birim bazında her unvan için ilân edilen kadro sayısının üç katından fazla ise; Ek-1'deki Değerlendirme Formuna göre toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının en fazla üç katı kadar aday görevde yükselme eğitimine katılmaya hak kazanır. Ancak, puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla olan ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tâbidir.

    Herhangi bir nedenle eğitime katılamayanların yerine başka adaylar eğitime alınmazlar.

    Görevde yükselme eğitim programları, Müsteşarlık tarafından düzenlenir. Ancak, Müsteşarlığın uygun görmesi durumunda bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde bu Müsteşarlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı da düzenlenebilir.

    Görevde yükselme eğitimi konuları

    Madde 14 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası;

    1) Genel esaslar.

    2) Temel hak ve ödevler.

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik.

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat.

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat.

    e) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar.

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları.

    g) Atanılacak görev alanı, niteliği ve mesleki etik ilkeleri ile ilgili konular.

    Görevde yükselme yazılı sınav sorularının %60'ı (g) bendinde yer alan konulardan oluşur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

    Görevde yükselme sınavı ve şekli

    Madde 15 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Müsteşarlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM), Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

    Sınavlar yalnızca sınav açılan birim ve sınav açılan unvan için geçerlidir.

    Sınavı başarmış sayılabilmek için yazılı sınavdan (100) tam puan üzerinden en az (70) puan almış olmak şarttır. Başarı listesi en yüksek puandan başlamak üzere düzenlenir. Ancak, başarı puanlarının aynı olması halinde atanacak personel Ek-1 Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Bu durumda da puanların eşit olması halinde sırasına göre hizmet süresi fazla olan ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

    Yapılan görevde yükselme sınavı ile unvan değişikliği sınavı sonucunda, duyuruda belirtilen kadro sayısı kadar kişi başarı listesindeki sıraya göre sınavı kazanmış sayılır.

    Sınav Kurulu

    Madde 16 - Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarını yürütmek üzere Sınav Kurulu teşkil edilir. Sınav Kurulu, Müsteşarın görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı ile sınava katılacak olan personelin Daire Başkanı ve birim üst yöneticileri veya atama yapılacak kadrodan alt bir görevde olmamak şartıyla birim temsilcilerinden olmak üzere beş asil ve iki yedek üyeden oluşur.

    Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler görevlendirilir.

    Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılmaz.

    Kurulun sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

    Sınav Kurulunun görev ve yetkileri

    Madde 17 - Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

    a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını ve süresini tespit etmek.

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek.

    c) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav sorularının bilgi kaynağını hazırlamak.

    d) Sınav sonuçlarını ilân ederek ilgililere duyurmak.

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

    f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

    Madde 18 - Sınav Kurulu, sınav sonuçlarını Müsteşarlığa intikalinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ilân eder. Sonuçlar ayrıca ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    Sınav sonuçları, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

    Sınavlar sırasında aşağıda belirtilen hareketlerde bulunanların sınavları geçersiz sayılır:

    a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teşebbüs edenler ile sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

    b) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı düzenlenecek bir tutanakla geçersiz sayılır ve bu kişiler hakkında adli ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

    Bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar 5 yıl süreyle görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavına alınmazlar.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 19 - Başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğerlerinin belgeleri ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığında saklanır.

    Sınav Sonuçlarına İtiraz

    Madde 20 - Sınav sonuçlarının tebliğinden itibaren 5 iş günü içinde sonuçlara itiraz edilebilir. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, ilgisine göre Kurulca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç 10 gün içinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 21 - Sınavı kazananların atamaları, duyuruda belirtilen boş kadro sayısı dikkate alınarak başarı listesindeki sıraya göre en geç 3 ay içinde yapılır.

    Sınavına girilen kadronun, sınav tarihinden sonra; aynı unvanla kurum içi naklen atamalar hariç olmak üzere yeniden boşalması halinde o kadro unvanı için yapılan sınavda başarılı olan yedekler başarı sırasına göre atanırlar. Ancak yedeklerin bu hakları aynı görev unvanı için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir. Ataması yapılanlara, tebliğ edilmek üzere gönderilen atama onaylarının en geç 15 gün içinde ilgililere tebliğ edilmesi zorunludur.

    Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav tarihinden sonra görevden uzaklaştırılanların görevlerine iade edilinceye kadar atamaları yapılmaz.

    Atamaları yapılanlardan süresi içerisinde göreve başlamamaları nedeniyle müstafi sayılanların veya atanma isteminden vazgeçenlerin, atamaları iptal edilir ve sınavın bunlara ilişkin sonuçları geçersiz sayılır. Bu durumda olanlar aynı unvan için açılan ilk görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına başvuramazlar.

    Ataması yapılanlardan süresi içerisinde görevine başlamayanların veya feragat edenlerin yerine, başarı sırası dikkate alınmak ve müteakip sınavdan önce olmak kaydıyla diğer adaylardan atama yapılabilir.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 22 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin, unvan değişikliği suretiyle atanılacak kadrolar bölümündeki, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere, bu unvanları ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tâbi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Müsteşarlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasındaki geçişler

    Madde 23 - Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

    a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla Müsteşarlığın ihtiyaç duyması halinde diğer görevlere atanmak mümkündür.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tâbidir. Ancak, Müsteşarlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla görevde yükselme eğitimi ve sınavına tâbi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tâbi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Müsteşarlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tâbi tutulmadan atama yapılabilir.

    Kazanılmış haklar

    Madde 24 - Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

    Özelleştirilen kurumlardan atama

    Madde 25 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Müsteşarlığa yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Özürlülerin eğitim ve sınavları

    Madde 26 - Müsteşarlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitimi ile sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 27 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 28 - 13/1/2000 tarihli ve 23932 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Savunma Sanayii Müsteşarlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan (aylıksız izinli olanlar dahil) iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

    Yürürlük

    Madde 29 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini Savunma Sanayii Müsteşarı yürütür.

    EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar