TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE HİSSEDARI OLDUĞU ANONİM ŞİRKETLERDE GÖREV YAPAN PERSONELİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Ve Hissedarı Olduğu Anonim Şirketlerde Görev Yapan Personelin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Maliye Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 06/01/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 26045

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve hissedarı olduğu Anonim Şirketlerde görev yapan personelin, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, görevde yükselme ile unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve hissedarı olduğu Anonim Şirketlerde (I) ve (II) sayılı cetvele dahil kadro/pozisyonlarda görev yapan personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

    Anonim Şirket: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün hissedarı olduğu Şirketleri,

    Müessese: Anonim Şirkete bağlı olarak faaliyet gösteren ve işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan birimleri,

    İşletme: Anonim Şirkete veya Müesseselere bağlı olarak faaliyet gösteren birimleri,

    Merkez teşkilatı: Genel Müdürlük veya Genel Müdürlük düzeyinde teşkilatlandırılmış olan Anonim Şirketlerin merkezindeki birimleri,

    Taşra teşkilatı: Genel Müdürlük Merkez teşkilatında yer alan Performans Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Tuzla (İstanbul), Işıklar (İzmir), Erzurum ve Erzincan Eğitim Merkezi Müdürlükleri ile Anonim Şirketlerin merkez teşkilatları dışında kalan birimleri,

    Personel: Genel Müdürlük veya Anonim Şirketler bünyesinde 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendine göre (I) sayılı cetvele tabi görev yapan personeli, (c) bendine göre (II) sayılı cetvele tabi görev yapan sözleşmeli personeli,

    Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak atamaları,

    Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimleri,

    Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    Hizmet süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümleri çerçevesinde fiilen çalışılan süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

    Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

    Unvan değişikliği sınavı: Unvan değişikliği sınavına tabi unvanlara geçişler için yaptırılacak yazılı sınavı,

    Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

    Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

    Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

    Üst görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

    Alt görev: Hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

    Görevde yükselme ve unvan değişikliklerine tabi görev grupları

    Madde 5 - Genel Müdürlük ve hissedarı olduğu Anonim Şirketlerdeki görevde yükselme ve unvan değişikliklerine tabi kadro/pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

    Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:

    a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

    1) Genel Müdür Yardımcısı,

    2) Daire Başkanı,

    3) Müessese Müdürü, İşletme Müdürü, Müessese Müdür Yardımcısı,

    4) Şube Müdürü, Müdür,

    5) Müdür Yardımcısı,

    6) Teknik Şef, Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi.

    b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

    1) I. Hukuk Müşaviri,

    2) Hukuk Müşaviri.

    c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

    1) Müşavir,

    2) Başuzman,

    3) Teknik Uzman, Uzman.

    d) ( Mülga bent: 01/02/2007- 26421 S.R.G Yön/1. mad )

    e) Teknik Hizmetler Grubu;

    1) Başmühendis,

    2) Başteknisyen.

    f) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

    1) Sistem Analisti.

    g) İdari Hizmetler Grubu;

    1) Muhasebeci, Şef Yardımcısı,

    2) Raportör, Muhasebeci Yardımcısı, Başveznedar, Veznedar, Mutemet, Tahsildar, Endeks

    Faturalama Memuru, Ambar Memuru, Daktilograf, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Dava Takip Memuru, Santral Memuru, Haberleşme Memuru, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför.

    h) Yardımcı Hizmetler Grubu;

    Kaloriferci, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Dağıtıcı, Bekçi.

    Unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar:

    Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Avukat, Programcı, İstatistikçi, Sağlık Memuru, Hemşire, Tekniker, Teknisyen, Topograf, Ressam.

    Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev gruplarındaki görevlere, görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

    a) Görev unvanları itibariyle belirlenen hizmet sürelerini haiz bulunması,

    b) Görevde yükselme sınavına tabi olan görevlere (unvan değişikliği gerektiren pozisyonlar hariç) atanabilmek için Genel Müdürlük veya hissedarı olduğu Anonim Şirketler bünyesinde en az 2 yıl hizmetinin bulunması,

    c) Genel Müdürlük veya hissedarı olduğu Anonim Şirketler bünyesinde (I) sayılı cetvelde görev yapan personelin görevde yükselme niteliğindeki atamaları için son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az 70 puan olması,

    (II) sayılı cetvelde görev yapan personelin son sicil ve başarı değerlemesi notunun asgari 76 puan olması kaydıyla son üç yıllık sicil başarı değerlemesi not ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması,

    d) Görevde yükselme sınavında başarılı olması,

    şartları aranır.

    Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

    Madde 7 - (Değişik madde: 01/02/2007- 26421 S.R.G Yön/2. mad )

    Bu Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde, (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde, (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan kadrolara sınavsız atama yapılabilir.

    Sınava tabi olmayan kadro ve pozisyonlara atanacak personelin bu Yönetmeliğin 6 ncı Maddesinde yer alan genel şartlara haiz olması (b ve d bentleri hariç) yanında aşağıdaki özel şartlar aranır.

    a) Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı kadrolarına atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) 657 ve 4046 sayılı Kanunlardaki aranan şartları haiz olmak,

    3) 399 sayılı KHK ye ekli (I) sayılı cetvele tabi kadrolarda görev yapmış olmak,

    4) Genel Müdürlük veya hissedarı olduğu Anonim Şirketlerde en az 1 yıl çalışmış olmak.

    b) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    1) Avukat unvanını haiz olmak,

    2) 657 ve 4046 sayılı Kanunlardaki aranan şartları haiz olmak,

    3) Genel Müdürlük veya hissedarı olduğu Anonim Şirketlerde en az 1 yıl çalışmış olmak.

    c) Müessese Müdürü ve İşletme Müdürü (İl düzeyinde teşkilatlandırılanlar)kadrolarına atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) 657 ve 4046 sayılı Kanunlardaki aranan şartları haiz olmak,

    3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci Maddesinin (C ) ve (D) bentlerine göre disiplin cezası almamış olmak,

    4) 399 sayılı KHK ye ekli (I) sayılı cetvele tabi kadrolarda görev yapmış olmak,

    5) Genel Müdürlük veya hissedarı olduğu Anonim Şirketlerde en az 1 yıl çalışmış olmak.

    d) Müessese Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) 657 ve 4046 sayılı Kanunlardaki aranan şartları haiz olmak,

    3) 399 sayılı KHK ye ekli (I) sayılı cetvele tabi kadrolarda görev yapmış olmak,

    4) Genel Müdürlük veya hissedarı olduğu Anonim Şirketlerde en az 1 yıl çalışmış olmak.

    e) İşletme Müdürü (İlçe düzeyinde teşkilatlandırılanlar) kadrosuna atanabilmek için;

    1) Mühendislik Fakültelerinin Elektrik veya Elektrik-Elektronik bölümlerinden mezun olmak,

    2) 657 ve 4046 sayılı Kanunlardaki aranan şartları haiz olmak,

    3) 399 sayılı KHK ye ekli (I) sayılı cetvele tabi kadrolarda görev yapmış olmak,

    4) Genel Müdürlük veya hissedarı olduğu Anonim Şirketlerde en az 1 yıl çalışmış olmak.

    f) Müşavir ve Başuzman kadrolarına atanabilmek için;

    399 sayılı KHK ye ekli (I) sayılı cetvele dahil kadrolarda görev yapan personel arasından atama yapılır.

    Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlara atanmaya ilişkin özel şartlar

    Madde 8 - Görevde Yükselme Sınavına tabi olan görev unvanlarına atamaları yapılacak olan

    personelde, 6 ncı maddede yer alan genel şartların yanısıra aranacak özel şartlar kadro/pozisyonları itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

    a) Şube Müdürü ve Müdür kadrolarına atanabilmek için;

    1) (Değişik altbent: 22/11/2008- 27062 S.R.G Yön/1.mad.) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

    2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,

    3) Müdür Yardımcılığı olan birimlerde; Müdür Yardımcısı olarak en az 2 yıl görev yapmış olmak,

    4) Müdür Yardımcılığı olmayan birimlerdeki Müdür kadrolarına atanabilmek için Başmühendis, Teknik Şef veya Şef olarak en az 4 yıl görev yapmış olmak,

    5) Başkontrolör olarak en az 3 yıl görev yapmış olmak,

    6) Kontrolör olarak en az 7 yıl görev yapmış olmak.

    b) Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) (Değişik altbent: 22/11/2008- 27062 S.R.G Yön/1.mad.) En az 4 yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

    2) Genel Müdürlük veya Anonim Şirketler bünyesinde Teknik Şef, Başmühendis veya Şef olarak en az 2 yıl görev yapmaları kaydıyla en az 6 yıllık hizmetlerinin olması.

    c) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Genel Müdürlük ile Anonim Şirketlerde Teknik Uzman (4 yıllık yüksek öğrenime haiz olanlar), Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, Kimyager, Fizikçi, İstatistikçi ve Tekniker (4 yıllık yüksek öğrenime haiz olanlar) pozisyonlarında görev yapanların en az 4 yıllık hizmetlerinin olması,

    2) Genel Müdürlük ve Genel Müdürlük düzeyinde teşkilatlandırılan Anonim Şirketlerin taşra teşkilatları ile Anonim Şirketlere bağlı Müesseselere atanmaları kaydıyla Teknik Uzman (2-3 yıllık yüksek okul mezunu), Tekniker (2-3 yıllık yüksek okul mezunu) olarak görev yapan personelin en az 7 yıllık hizmetlerinin olması,

    3) İlçe teşkilatlarına atanmaları kaydıyla Başteknisyen veya Teknisyen olarak görev yapan personelin en az 8 yıllık hizmetlerinin olması.

    d) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

    1) 4 Yıllık yüksek öğrenim görenlerin en az 5 yıllık hizmetlerinin olması,

    2) 2 ve 3 yıllık yüksek okul mezunlarının en az 7 yıllık hizmetlerinin olması.

    e) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olarak Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmak,

    2) En az 5 yıllık hizmetinin olması.

    f) Koruma ve Güvenlik Amir Yardımcısı ile Koruma ve Güvenlik Grup Şefliği pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

    2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az 3 yıl hizmetinin olması.

    g) ( Değişik bent: 01/02/2007- 26421 S.R.G Yön/3. mad ) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

    En az 10 yıl kamu kurum ve kuruluşlarında Avukat olarak çalışmış olmak.

    h) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

    4 yıllık yüksek öğrenim gören memur ve dengi unvanlı personelin en az 4 yıllık hizmetinin olması.

    ı) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Programcı, İstatistikçi, Sistem Analisti veya Tekniker (4 yıllık yüksek öğrenime haiz olanlar) pozisyonlarında en az 2 yıl hizmeti olmak,

    2) Tekniker (2-3 yıllık Yüksek Okul Mezunu) pozisyonunda en az 5 yıl hizmeti olmak.

    i) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Genel Müdürlük emrinde Mühendis, Şehir Plancısı, Teknik Uzman (Mühendis kariyerini haiz olan) olarak görev yapan personelin en az 3 yıllık hizmetinin olması,

    2) Anonim Şirketler bünyesinde Mühendis, Şehir Plancısı, Teknik Uzman (Mühendis kariyerini haiz olan) olarak görev yapan personelin en az 4 yıllık hizmetinin olması,

    j) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

    Teknisyen olarak en az 6 yıl hizmeti olmak.

    k) Sistem Analisti pozisyonuna atanabilmek için;

    1) 4 yıllık yüksek öğrenim veren Fen Fakülteleri ve Teknik Fakültelerin Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Fizik, Matematik, İstatistik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.

    l) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek için;

    1) 4 yıllık yüksek öğrenim gören memur ve dengi unvanlı personelin en az 4 yıllık hizmetinin olması.

    m) Şef Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) 4 yıllık yüksek öğrenim gören memur ve dengi unvanlı personelin en az 2 yıllık hizmetinin olması,

    2) 2-3 yıllık yüksek öğrenim gören memur ve dengi unvanlı personelin en az 4 yıllık hizmetinin olması,

    3) Lise mezunu memur ve dengi unvanlı personelin en az 6 yıllık hizmetinin olması.

    n) Raportör ve Muhasebeci Yardımcısı pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) 4 yıllık yüksek öğrenim gören memur ve dengi unvanlı personelin en az 2 yıllık hizmetinin olması,

    2) 2-3 yıllık yüksek öğrenim gören memur ve dengi unvanlı personelin en az 4 yıllık hizmetinin olması,

    3) Lise ve dengi okul mezunu memur ve dengi unvanlı personelin en az 6 yıllık hizmetinin olması.

    o) Bilgisayar İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Teknik Lise veya Meslek Liselerinin Bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.

    ö) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Lise ve dengi okul mezunu memur ve dengi unvanlı personelin en az 3 yıllık hizmetinin olması.

    p) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az Lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartlara haiz olmak.

    r) Şoför pozisyonuna atanabilmek için;

    1) En az Lise ve dengi okul mezunu olmak,

    2) En az (B) sınıfı Sürücü Belgesine haiz olmak.

    s) Baş Veznedar, Veznedar, Mutemet, Tahsildar, Endeks Faturalama Memuru, Ambar Memuru, Daktilograf, Memur, Dava Takip Memuru, Santral Memuru, Haberleşme Memuru ve Sekreter pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

    gerekir.

    Unvan değişikliği sınavına tabi tutularak atanacaklarda aranacak genel şartlar

    Madde 9 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen pozisyonlara unvan değişikliği sınavı suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

    a) Atanacağı pozisyonda hizmete ihtiyaç duyulması,

    b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

    Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanmaya ilişkin özel şartlar

    Madde 10 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen pozisyonlara unvan değişikliği sınavı suretiyle atanacaklarda bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan genel şartlara ilaveten aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

    a) Mühendis pozisyonuna atanabilmek için;

    1) (Değişik altbent: 22/11/2008- 27062 S.R.G Yön/2.mad.) Mühendislik fakültelerinin elektrik, elektronik, endüstri, çevre, elektrik-elektronik, makine, inşaat, harita, jeodezi-fotogrametri, bilgisayar, harita kadastro, fizik, matematik ve metalurji bölümlerinden; ziraat fakültelerinin ziraat mühendisliği bölümünden mezun olmak.

    b) Şehir Plancısı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Fakülte veya yüksek okulların Şehir Bölge Planlama bölümlerinden mezun olmak.

    c) Mimar pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Mühendislik fakülteleri veya yüksek okullarının Mimarlık bölümlerinden mezun olmak.

    d) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Avukatlık stajını tamamlamış olmak.

    e) İstatistikçi pozisyonuna atanabilmek için;

    1) 4 yıllık yüksek öğrenim veren Fen Fakülteleri ve Teknik Fakültelerin istatistik bölümlerinden mezun olmak.

    f) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

    1) 4 yıllık yüksek öğrenim veren Fen Fakülteleri ve Teknik Fakültelerin Bilgisayar Programcılığı, Elektrik, Fizik, Matematik, İstatistik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.

    g) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Yüksek Teknik Öğretmen Okulları, Teknik Eğitim Fakülteleri ile 2-3 yıllık yüksek öğrenim veren Fakülte veya yüksek okulların Elektrik, Endüstri, İnşaat, Mekatronik, Makine, Harita, Kadastro, Bilgisayar, Elektronik, Yapı Kadastro ve Makine Ressamlığı bölümlerinden mezun olmak.

    h) Teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi veya Açık Öğretim Liselerinin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, İnşaat ve Yapıcılık bölümlerinden mezun olmak.

    ı) Topograf pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Tapu Kadastro Meslek Liselerinden mezun olmak.

    i) Ressam pozisyonuna atanabilmek için;

    1) Teknik Lise veya Meslek Liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

    j) Hemşire ve Sağlık Memuru pozisyonlarına atanabilmek için;

    1) Fakülte, yüksekokul veya Sağlık Meslek Lisesinin ilgili bölümlerinden mezun olmak

    gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitim ve Esasları

    Görevde yükselme eğitiminin süresi ve katılabilme şartları

    Madde 11 - Bu Yönetmelik kapsamındaki Genel Müdürlük ve Anonim Şirketler personelinden, kadro ve ihtiyaç durumuna göre düzenlenecek olan görevde yükselme eğitimine tabi olanların, atanacakları kadro veya pozisyonun niteliğine göre bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde yer alan konulardan en az 30, (g) bendinde belirtilen ders konularından ise en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saatlik görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

    Eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro/pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Atama yapılacağı duyurulan kadro/pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda gösterilen puanlamaya uyularak personel değerlendirilir ve toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro/pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

    Puanların eşitliği halinde sırasına göre, hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar seçilir.

    Görevde yükselme eğitimi ve programları, Genel Müdürlükde Personel Dairesi Başkanlığınca, Anonim Şirketlerde ise ilgili Personel Müdürlüklerince boş bulunan kadro/pozisyonların saptanmasından sonra, Genel Müdürlükde Performans Yönetimi Dairesi Başkanlığınca, Anonim Şirketlerde ise Eğitim Müdürlüklerince veya Eğitim Şefliklerince atama yapılacak kadro/pozisyonların ait olduğu birimlerle iş birliği yapılarak, uygulanacak eğitimin şekli, konusu, süresi, uygulanacak yer ve zaman unsurları dikkate alınarak hazırlanır.

    Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    ( Mülga fıkra: 01/02/2007- 26421 S.R.G Yön/4. mad )

    Görevde yükselme eğitiminin konuları

    Madde 12 - Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

    a) T.C. Anayasası,

    1) Genel esaslar,

    2) Temel hak ve ödevler,

    3) Devletin temel organları.

    b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

    c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

    d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

    e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

    f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

    g) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular,

    h) Mesleki Etik İlkeleri.

    Düzenlenecek eğitim programlarında (g) bendine ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında

    olamaz.

    Görevde yükselmeye ilişkin sekretarya hizmetleri, Personel birimlerince yürütülür.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

    Boş kadro ve pozisyonların ilanı, eğitim yeri, tarihi ve diğer hususlar

    Madde 13 - Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş pozisyonlara ilişkin bilgiler veya kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, eğitimin yeri, tarihi ve diğer hususlar eğitim/sınav tarihlerinden en az bir ay önce Genel Müdürlükte Personel Dairesi Başkanlığınca, hissedarı olduğu Anonim Şirketlerde ise Personel Müdürlüklerince personele duyurulur.

    Başvuru

    Madde 14 - Genel Müdürlükde açılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin yapılan ilan üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığına, hissedarı olduğu Anonim Şirketlerde açılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin yapılan ilan üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri ise ilgili Anonim Şirketlerin Personel Müdürlüklerine personelin görev yaptıkları birimler aracılıyla intikal ettirilir.

    Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları personel birimlerince incelenir ve durum ilgili personele görev yaptığı birimler aracılığıyla yazılı olarak bildirilir.

    Görevde yükselme sınavı

    Madde 15 - Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

    Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birisine başvurulur.

    Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Unvan değişikliği sınavı

    Madde 16 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı sıralamasına göre gerçekleştirilir.

    Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birine yazılı olarak yaptırılır.

    Bu sınava katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

    Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

    Sınav kurulu

    Madde 17 - Sınav kurulu; görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere;

    Genel Müdürlük de Genel Müdür veya Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; I. Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı, Performans Yönetimi Dairesi Başkanı veya Şube Müdürü ile diğer ünitelerin Daire Başkanı veya Şube Müdürlerinden bir kişi, Genel Müdürlük düzeyinde teşkilatlandırılan Anonim Şirketlerde ise yine Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında var ise I. Hukuk Müşaviri yoksa Hukuk Müşaviri (Hukuk Müşaviri olmayan birimlerde Avukat yer alır), Personel Müdürü ve diğer birimlerin Şube Müdür/Müdürlerinden 2 kişi olmak üzere ilgili Genel Müdürün onayı ile bir başkan ve 4 üyeden oluşur. Ayrıca yine aynı usulle yedek üyede seçilir.

    Genel Müdürlük düzeyinde teşkilatlandırılmayan Anonim Şirketlerde ise ilgili Anonim Şirket Yönetim Kurulu Başkanının veya Yönetim Kurulu Üyelerinden birisinin Başkanlığında Müessese Müdürü veya Müessese Müdür Yardımcısı, var ise Hukuk Müşaviri (Hukuk Müşaviri olmayan birimlerde Avukat yer alır), Personel Müdürü ve diğer birimlerin Müdürlerinden 1 kişi olmak üzere Yönetim Kurulunun kararı ile bir başkan ve dört üyeden oluşur. Ayrıca yine aynı usulle yedek üyede seçilir.

    Anonim Şirketlerin yapısında değişiklik olması durumunda, Sınav Kurulunu belirlemeye ilgili şirket Yönetim Kurulu yetkilidir.

    Kurul, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

    Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme eğitim ve sınavlarında görev alamazlar. Bu durumda ilgili üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üyeler görevlendirilir.

    Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

    Sınav kurulunun görevleri

    Madde 18 - Sınav Kurulunun görevleri şunlardır;

    a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını, süresini bu Yönetmelikte belirtilen süreyi dikkate alarak tespit etmek,

    b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

    c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

    d) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

    e) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

    f) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.

    Sınav sonuçlarının ilanı

    Madde 19 - Sınav kurulu; sınav sonuçlarını, sınavın sonuçlandığı tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde ilan eder ve durum Genel Müdürlükte Personel Dairesi Başkanlığınca, Anonim Şirketlerde ise Personel Müdürlüklerince ilgililere yazılı olarak bildirilir.

    Sınav sonuçlarına itiraz

    Madde 20 - Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının kendilerine tebliğinden itibaren en geç 10 gün içinde bir dilekçeyle Genel Müdürlükde Personel Dairesi Başkanlığına, Anonim Şirketlerde ise Personel Müdürlüklerine yapılır.

    Bu itirazlar, sınav kurulunca en geç 15 gün içinde değerlendirilip, ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

    Sınavların geçersiz sayılması

    Madde 21 - Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkartılır ve düzenlenecek tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında disiplin işlemi yapılır.

    Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanakla saptanarak geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.

    Yazılı sınava ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

    Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar, beş yıl süreyle hiçbir sınava alınmazlar. Ayrıca bu konumdaki personelin bu Yönetmeliğin 7 nci maddesindeki kadrolara en az 5 yıl süreyle atamaları yapılmaz.

    Sınav belgelerinin saklanması

    Madde 22 - Atamaları yapılanların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, atamaları yapılmayan veya sınavı kazanamayanların belgeleri ise bir sonraki sınav tarihine kadar, Genel Müdürlükde Personel Dairesi Başkanlığında, Anonim Şirketlerde ise Personel Müdürlüklerinde topluca saklanır.

    Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

    Madde 23 - Sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu konumdaki personel hiçbir hak talebinde bulunamaz.

    Sınavı kazananların atanması

    Madde 24 - (Değişik fıkra: 22/11/2008- 27062 S.R.G Yön/3.mad.) Yazılı sınavı kazananlardan başarı sırasına göre puanları yeterli olanlar, öncelikle sınav başvuru formunda tercih ettikleri birimlerde bulunan boş kadro veya pozisyonlara üç ay içerisinde atanırlar. Bu personelin, atandıkları il müdürlüklerinde veya il düzeyinde teşkilatlandırılmış işletme müdürlüklerinde 2 yıl fiilen çalışmaları zorunludur.

    (Değişik fıkra: 22/11/2008- 27062 S.R.G Yön/3.mad.) Sınav sonucu başarılı olanlar, kadro boşaldıkça yine başarı sırasına göre atanabilirler. Görevde yükselme sınavı sonunda alınan puanların eşit olması halinde atama yapılacak personel EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir.

    Sınava girilen kadro veya pozisyonların sınav tarihinden sonra yeniden boşalması halinde, o kadro/pozisyona ilişkin sınavda başarı kazanan yedeklerde başarı sırasına göre atanabilir. Ancak yedeklerin bu hakları, aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Görev grupları arasındaki geçişler

    Madde 25 - Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

    a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıması şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

    b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte, Anonim Şirketlerde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

    c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler, ilgili pozisyon için düzenlenen unvan değişikliği sınavına göre yapılabilir.

    Özelleştirilen kuruluşlardan atama

    Madde 26 - 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Genel Müdürlüğe veya hissedarı olduğu Anonim Şirketlere yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

    Kazanılmış haklar

    Madde 27 - Bu Yönetmelik kapsamındaki görev gruplarında belirtilen kadro ve pozisyonlara asaleten atanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

    Özürlülerin eğitimi ve sınavı

    Madde 28 - Genel Müdürlük ve Anonim Şirketler gerekli şartları taşıyan ve atama yapılabilecek durumda bulunan özürlülerin eğitim ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

    Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

    Madde 29 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik, 657 ve 4046 sayılı Kanunlar, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile konuya ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

    Anonim Şirketler bünyesindeki Müessese teşkilatlarında Müessese Müdürü, İşletme Müdürü, Müessese Müdür Yardımcısı ve Müdür olarak görev yapacak personel hakkında; Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan mevzuat

    Madde 30 - 5/7/2002 tarihli ve 24806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

    Düzenleme yetkisi

    Madde 30/A - (Ek madde: 22/11/2008- 27062 S.R.G Yön/4.mad.) Genel Müdürlük, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

    Geçici Madde 1 - Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinde görevde bulunanlardan iki ve üç yıllık yükseköğrenim görenler, diğer şartlara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

    Ancak bu konumdaki personelin hizmet sürelerinin, 4 yıllık öğrenim gören personel için belirlenen hizmet sürelerinden 2 yıl daha fazla olması şartı aranır.

    Yürürlük

    Madde 31 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 32 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

    Ekleri görmek için Resmi Gazete'ye bakınız.

    Mevzuat Kanunlar