TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK MÜDÜRLÜĞÜ VE STENOGRAFİ KURSU YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü Ve Stenografi Kursu Yönetmeliği

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 25/01/2005

    Resmi Gazete Sayısı : 26060

    ***25/04/2012 tarih ve 28274 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu Ve Stenograflık Yönetmeliğinin 35. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğünün teşkilat ve görevlerini, stenografların mesleğe giriş ve yeterlik sınavlarını, yetiştirilmelerini, meslek içi ilerlemelerini, yetki ve sorumluluklarını ve stenografi kursuna ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri, Tutanak Müdürlüğü kadrolarında fiilen görev yapan personel ile stenografi kursiyerlerini kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Başkanlık: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını,

    Genel Sekreter: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterini,

    Uzman stenograf: 1 inci derece kadroyu iktisap etmiş stenograflar arasından; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarı, sicil durumları dikkate alınarak uzman stenograf kadrolarına atanan stenografları,

    Stenograf: Bu yönetmelikte öngörülen stenograf yardımcılığı süresini tamamladıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarılı olan ve stenograf olarak atanmaya hak kazanan Stenograf Yardımcısını,

    Stenograf yardımcısı: Stenografi kursunun sonunda yapılan Stenograf Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan kursiyeri,

    Kurs: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca stenograf ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan stenografi öğretimi kursunu,

    Stenografi kursiyeri: Stenografi kursuna devam eden kişiyi,

    KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavını,

    İdari personel: Tutanak Müdürlüğünde tutanak yazım ve düzenleme dışındaki işleri yapan personeli,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluk

    Kuruluş

    Madde 5 - Tutanak Müdürlüğü, stenograf nitelik ve yetkilerine sahip müdür, müdür yardımcıları, uzman stenograflar, stenograflar ve stenograf yardımcıları ile idari personelden oluşur. Tutanak Müdür yardımcıları en az 10 yıl stenograf olarak fiilen çalışmış olan uzman stenograflar arasından, Tutanak Müdürü ise Tutanak Müdür Yardımcıları arasından atanır.

    Tutanak Müdürlüğünün görevleri

    Madde 6 - Tutanak Müdürlüğü 2919 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğine verilen tutanak hizmetlerini yürütme görevini yerine getirir. Bu çerçevede, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Başkanlık Divanında ve komisyonlarda tutanak hizmetleri yerine getirilir. Ayrıca, görevlendirilmesi halinde amirlerince verilen tutanak hizmetlerini yürütür.

    Yetki ve sorumluluk

    Madde 7 - Tutanaklar stenograflar marifetiyle tutulur. Stenograflar, tutanakları doğru ve noksansız olarak tutmakla yükümlüdürler.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Stenografi Kursu Hazırlıkları

    Giriş sınavı

    Madde 8 - Başkanlıkça stenograf ihtiyacını karşılamak üzere, uygun görülecek zamanda (Değişik ibare: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/1.md.) azami bir yıl süreli stenografi kursu açılır. Stenografi kursuna katılacaklar yeterlik ve yarışma sınavı ile belirlenir.

    Sınava katılacaklarda aranacak şartlar

    Madde 9 - Giriş Sınavına katılabilmek için:

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

    b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ve İletişim Fakülteleri veya dengi en az dört yıl eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği, yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

    c) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

    d) Stenograflık görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

    e) Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak,

    f) KPSS'ye girmek ve sınav sonucunda Başkanlıkça belirlenen taban puanın üzerinde KPSS puanı almış olmak,

    Giriş sınavına, boş kadro sayısının 15 katından fazla olmamak ve KPSS başarı sıralaması esas alınmak üzere Başkanlıkça belirlenen sayıda aday çağırılır. KPSS başarı düzeyi eşit olan adaylardan gün/ay/yıl olarak doğum tarihlerine göre yaşı daha küçük olana öncelik verilir.

    Giriş sınavında iki kez başarı gösteremeyenler bir daha sınava kabul edilmezler.

    Sınav şekli

    Madde 10 - Stenografi kursu giriş sınavı sözlü sınav ve mülakat şeklinde yapılır.

    Sınav ilanı

    Madde 11 - Sınavın yapılacağı yer ve tarih sınav gününden en az kırkbeş gün önce uygun görülecek basın ve yayın araçları ile duyurulur. Bu ilanda, alınacak stenograf yardımcısı sayısı, stenografi kursiyeri sayısı, başvurunun başlayış ve bitiş tarihi, adaylarda aranacak şartlar, sınav konuları, stenograflığa ilişkin bilgiler ve başvuru için gerekli belgeler belirtilir.

    Sınav başvurusu

    Madde 12 - Stenografi kursu giriş sınavına girmek isteyen adaylar, duyuruda açıklanan süre içinde bir dilekçe ile Başkanlığa şahsen veya posta ile başvururlar.

    Dilekçede, adayın adı-soyadı, ikametgâh adresi ve varsa işyeri adresi, telefonu belirtilir ve aşağıdaki belgeler dilekçeye eklenir:

    a) Nüfus cüzdanının onaylı örneği,

    b) Mezun olduğu yükseköğretim kurumu diploması veya bitirme belgesi aslı ya da onaylı örneği,

    c) Erkek adaylarda, askerlik görevini yaptığını, ertelettiğini veya askerlikle ilişiği bulunmadığını gösterir resmi belge ya da onaylı örneği,

    d) Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil belgesi,

    e) Sağlam ve stenograflık görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmadığına dair, tam teşekküllü resmi hastaneden alınmış, sınav tarihinden en fazla altı ay önceki tarihli sağlık kurulu raporu,

    f) Aday tarafından el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış özgeçmişi,

    g) Başkanlıkça gerekli görüldüğünde düzenlenecek ve aday tarafından doldurulup imzalanacak başvuru formu,

    h) Yeni çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf,

    ı) Geçerlilik süresini doldurmamış KPSS sonuç belgesi ya da onaylı örneği.

    Başkanlıkça önceden adaylara duyurulması koşuluyla, yukarıdaki belgelerin bazılarının verilmesi sınavdan sonraya bırakılabilir.

    Başvurular duyuruda belirtilen tarihe kadar yapılır. Postadaki gecikmeler ve eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.

    Giriş sınavına kabul edileceklere sınav tarihinden en az onbeş gün önce adayın adı, soyadı, numarası, sınava gireceği yerin adresi, gün ve saatini de belirten fotoğraflı sınav giriş belgesi gönderilir.

    Sınav Kurulu

    Madde 13 - Sınav Kurulu, Başkanın onayı ile Genel Sekreter veya Genel Sekreter Yardımcılarından birinin başkanlığında, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı, Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanı, Tutanak Müdürü ve bir uzman stenograftan oluşur. Tutanak müdür yardımcılarından biri ve bir uzman stenograf da yedek üye olarak belirlenir.

    Sınav Kurulunun toplantı ve kararları

    Madde 14 - Sınav Kurulu; başkanının çağrısı üzerine üye tamsayısı ile toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır.

    Sınav konuları

    Madde 15 - Stenografi kursu giriş sınavı, aşağıdaki konulardan yapılır:

    a) Hukuk Grubu;

    1) Anayasa Hukuku,

    2) Medeni Hukuk (Genel Esaslar),

    3) İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı),

    4) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler),

    5) Ticaret Hukuku,

    6) Ceza Hukuku,

    7) Ceza Usul Hukuku,

    b) İktisat/İşletme Grubu;

    1) Makro ve Mikro İktisat,

    2) Uluslararası İktisat,

    3) Para, Banka ve Kredi,

    4) İşletme,

    c) Maliye Grubu;

    1) Maliye Politikası,

    2) Kamu Gelir ve Giderleri,

    3) Bütçe.

    Sözlü sınav ve mülakat

    Madde 16 - Sözlü sınav ve mülakata çağırılan adaylar, 15 inci maddede belirtilen sınav konularından sözlü sınava tabi tutulurlar.

    Ayrıca, adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında, zeka, anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği gibi özellikleri değerlendirilmek üzere kendileri ile mülakat yapılır.

    Sonuçlar sözlü sınav ve mülakat sonuç tutanağında, Sınav Kurulu üyelerince ayrı ayrı verilen notlar belirtilmek kaydıyla, tek bir ortalama not olarak gösterilir.

    Adayın başarılı sayılması için, 100 tam puan üzerinden sözlü sınav ve mülakat notu ortalamasının 70'ten aşağı olmaması şarttır.

    Giriş sınavı sonucu

    Madde 17 - Sınavda başarılı olanlardan, atama yapılacak kadro sayısının 3 katı kadar aday, başarı sıralamasındaki önceliğe göre kursa kabul edilir.

    Adayların sözlü sınav ve mülakat notlarının eşitliği halinde, yaşı küçük olan aday başarı sıralamasında öncelik kazanır.

    Stenografi kursunun başlamasını takip eden beş gün içinde, kursa katılmayanların yerine, sınavı kazanan adaylardan puan sırasına göre adaylar kursa çağrılır.

    Kursun düzenlenmesi ve yürütülmesi

    Madde 18 - Stenograf olarak yetiştirilmek üzere seçilen kişiler için, Tutanak Müdürlüğünce belirlenecek stenografi kursu ders programı, Tutanak Müdürlüğünün sorumluluğunda Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülür. Bu programda konu, yer, süre, öğretim elemanları ve benzeri hususlar yer alır. Kurs programının düzenlenmesi ve yürütülmesi bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Öğretim parasızdır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kurs Programı, Sınavlar ve Atama

    Kurs programı

    Madde 19 - Stenografi kursu programı, dört bölüm halinde uygulanır.

    a) Kaide öğretimi,

    b) Dakikada 120 hecelik hız eğitimi,

    c) Dakikada 160 hecelik hız eğitimi,

    d) Dakikada 200 hecelik hız eğitimi ve yetiştirme.

    Birinci bölümde, stenografi usullerine göre yazma ve okuma; ikinci ve üçüncü bölümlerde, belirtilen düzeydeki hızda yazabilme çalışmaları yapılır.

    Dördüncü bölümde, hız düzeyi 200 heceye yükseltilir.

    Ara sınavlar

    Madde 20 - Kurs programının her bölümünün sonunda ara sınavları yapılır.

    Ara Sınav Kurulu; Genel Sekreterin onayı ile Tutanak Müdürü veya müdür yardımcısı başkanlığında uzman stenograf ve kurs öğretmenlerinden oluşan beş üyeden teşkil edilir.

    Ara sınavları üç bölümden oluşur:

    Kaide sınavı: Kurs programının birinci bölümünün sonunda yapılır. Bu sınavda, stenografi usullerine göre yanlışsız yazma şartı aranır.

    Dakikada 120 hece sınavı: Kurs programının ikinci bölümünün sonunda yapılır. Bu sınavda iki dakikalık sürede okunacak 240 hecelik metni (dakikada 120 hece hızında) en fazla on yanlış ya da eksikle yazma ve deşifre etme şartı aranır.

    Dakikada 160 hece sınavı: Kurs programının üçüncü bölümünün sonunda yapılır. Bu sınavda iki dakikalık sürede okunacak 320 hecelik metni (dakikada 160 hece hızında) en fazla on yanlış ya da eksikle yazma ve deşifre etme şartı aranır.

    Ara sınavlarda başarılı olanlar, kurs programının bir sonraki bölümüne devam ederler. Ara sınavlarda başarısız olanlara, her bölüm için bir kez olmak üzere, bütünleme sınavına girme hakkı verilir. Ara sınavların bütünlemesinde de başarısız olanların kurs ile ilişkileri kesilir.

    Kursa devam zorunlu olup, kurs süresinin 1/5'i kadar süre kursa devam etmeyenlerin kurs ile ilişkisi kesilir.

    Stenograf yardımcılığı sınavı

    Madde 21 - Stenografi kursunun tamamlanmasını takip eden otuz gün içinde stenograf yardımcılığı sınavı yapılır.

    Stenograf yardımcılığı sınavı için Sınav Kurulu 13 üncü maddeye göre teşkil edilir. Kurs öğretmeni Tutanak Müdürü ise, sınav kuruluna yedek üye katılır.

    Sınav iki aşamalı olarak gerçekleştirilir:

    a) Yazılı sınav: Her adayın dakikada 200 hecelik hızla okunan 2 dakikalık metni, stenografi ile en fazla 10 hece yanlışı veya eksiği ile yazarak deşifre edebilme başarısı ölçülür. Sınav Kurulunun uygun görmesi halinde sınav, 1 dakikalık metin üzerinden en fazla 5 hece yanlış veya eksiği dikkate alınmak suretiyle de yapılabilir.

    b) Mülakat: Yazılı sınavı geçen adaylar mülakata alınırlar. Mülakatta adayın kurs süresince hal ve hareketleri, genel kültür bilgileri, anlama, algılama, anlatım ve temsil yeteneği değerlendirilir.

    Sınavın değerlendirilmesi ve sonucu

    Madde 22 - Stenograf yardımcılığı sınavının bitiminden sonra, Sınav Kurulu sınav kağıtlarını stenografi ve mülakat bölümleri ayrı ayrı olmak üzere 100 puan üzerinden değerlendirir. Başarılı olabilmek için her bölümden 70 ve üstü puan almak gerekir. Yazılı ve mülakat notları ortalaması sınav notu olarak tespit edilir. Başarı sırasına göre hazırlanan liste Sınav Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak Başkanlığa bildirilir.

    Sınav sonucu, TBMM Kampusu içinde uygun bir yerde asılarak ve Kurumun internet sitesinde ilan edilerek duyurulur.

    Stenograf yardımcılığına atanma

    Madde 23 - Yapılan stenograf yardımcılığı sınavında başarılı olanlar, stenograf yardımcısı olarak atanırlar.

    Atama, boş stenograf yardımcısı kadrosu kadar ve sınavda başarılı olanlar arasında en yüksek not alandan başlamak suretiyle yapılır.

    Ek sınav hakkı

    Madde 24 - Kurs programı sonunda yapılan stenograf yardımcılığı sınavında başarılı olamayanlara, açık kadro bulunduğu takdirde, kursun sona ermesi tarihinden itibaren birer ay ara ile iki sınav hakkı daha verilebilir.

    Özel hükümler

    Madde 25 - Bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar; yapılan giriş, ara ve stenograf yardımcılığı sınavlarında başarılı olsalar bile sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir.

    Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenenler hakkında yasal işlem yapılır.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Hizmet İçi Eğitim ve Mesleki İlerleme

    Hizmet içi eğitim

    Madde 26 - Stenograf yardımcılarının yetiştirilmeleri için dört ay süreli hizmet içi eğitim programı uygulanır. Bu programın ilk iki ayında on parmak yazım ve bilgisayar kullanımı öğretilir. Kalan iki aylık sürede ise Tutanak Müdürlüğünün görevleri ile ilgili bilgiler uygulamalı olarak öğretilir.

    Eğitim programı Tutanak Müdürünün nezaretinde ve uzman stenograflar refakatinde yürütülür. Eğitim programı, Tutanak Müdürlüğünün görevleri dikkate alınarak düzenlenir.

    Stenograf yardımcılarının yetiştirilmesinde kişisel çaba ve çalışmaları esastır. Bu çerçevede stenograf yardımcıları kişiliklerini, mesleğin gerektirdiği bilgi ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde geliştirirler.

    Refakatte görevlendirme

    Madde 27 - Stenograf yardımcıları eğitim programı sonunda, altı aylık sürelerle uzman stenograf ve stenograflar yanında refakatte görevlendirilirler. Bu süre içinde stenograf yardımcılarının mesleki yönden yetiştirilmeleri için azami gayret gösterilir. Yanında stenograf yardımcısı çalışan uzman stenograf veya stenograf, stenograf yardımcılarının çalışmaları ile ilgili bir rapor düzenler. Bu raporda stenograf yardımcısının mesleki bilgi, beceri ve kabiliyetleri, anlama, algılama ve anlatım yeteneği ile Devlet memurluğu açısından değerlendirilmesi hususlarına yer verilir. Bu raporlar stenograflık yeterlik sınavında dikkate alınır.

    Yeterlik sınavı şartları

    Madde 28 - Stenograflık yeterlik sınavına girebilmek için:

    a) Stenograf yardımcılığı görevinde fiilen üç yıl çalışmış olması,

    b) Bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre yanında çalıştığı uzman stenograf veya stenografların çoğunluğunun görüşlerinin olumlu olması,

    c) Sicil notunun olumlu olması,

    gerekir.

    Sınav tarihi

    Madde 29 - Stenograflık yeterlik sınavına girme şartlarını taşıyanlar, stenograf yardımcılığı süresinin bitimini takip eden üç ay içinde yeterlik sınavına alınırlar. Stenograf yardımcılarına sınavın, yer, gün ve saati bir ay önceden bildirilir.

    Yeterlik sınavı

    Madde 30 - Yeterlik sınavını yapacak Sınav Kurulunun oluşumu, Kurulun toplantı ve kararları hususunda bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddeleri uygulanır.

    Yeterlik sınavı yazılı ve mülakat olmak üzere aşağıda belirtilen şekilde yapılır.

    a) Yazılı sınav:

    Yazılı sınav iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.

    1. Bölüm

    Dakikada 200 hecelik hızla okunan 2 dakikalık metni, stenografi ile en fazla 10 hece yanlışı veya eksiği ile yazarak deşifre etmesini ölçmek üzere,

    2. Bölüm

    Anayasa ve İçtüzük, Türkçe dilbilgisi ve yazım kuralları konularında,

    yapılır.

    b)   Mülakat: Yazılı sınavda başarılı olan stenograf yardımcıları mülakata tabi tutulurlar. Mülakat bu Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre yapılır.

    Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

    Madde 31 - Yazılı sınav ve mülakat 22 nci maddeye göre değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

    Stenograflığa atanma

    Madde 32 - Stenograf yardımcıları sınavdaki başarı sıralarına göre stenograflık kadrolarına atanırlar. Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile özürsüz olarak sınava katılmayanlar kadro derecelerine uygun başka görevlere atanırlar.

    Uzman stenograflığa atanma

    Madde 33 - Uzman stenograflığa atanmada; meslek kıdemi yanında sicil durumu, stenograflıkta gösterilen gayret ve başarı, 1 inci dereceyi iktisap etmiş olma esas alınır.

    Stenograflığa yeniden atanma

    Madde 34 - Stenograflıktan ayrılanlar göreve dönmek istediklerinde, sicil, tutum ve davranışları yönünden stenograflığa engel bir durumları yoksa, kadro durumları dikkate alınarak, kazanılmış haklarıyla yeniden atanabilirler.

    Kıdem

    Madde 35 - Stenografların kıdemleri yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre belirlenir.

    Stenograflık sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan stenograflığa dönenler kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.

    Yurtdışına gönderilme

    Madde 36 - Stenograflar görevleri ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak, bilgi ve görgü artırmak üzere Genel Sekreterin önerisi ve TBMM Başkanının onayı ile yurtdışına gönderilebilirler.

    ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

    Madde 37 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde TBMM Memurluklarına Atanacaklar İçin Özel Sınav Yönetmeliği ile TBMM Memurları Eğitim Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan hükümler

    Madde 38 - 5/5/1992 tarihli ve 21219 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan TBMM Tutanak Müdürlüğü Personeli ve Stenografi Kursu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte stenografi kursuna başlamış olanların stenograf yardımcılığı sınavları ve stenograflığa yükseltilmeleri stenografi kursuna başladıkları tarihte yürürlükte bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü Personeli ve Stenografi Kursu Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

    Geçici Madde 2 - (Ek madde: 30/10/2011-28100 S.R.G. Yön/2.md.)

    Bu Yönetmelik değişikliği, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihte stenografi kursuna başlamış olanlar hakkında da uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 39 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 40 - Bu Yönetmelik hükümlerini TBMM Başkanı yürütür.

    Mevzuat Kanunlar