GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Gelir İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

    Maliye Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 09/02/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26075

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik, Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin sicil amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personeli kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 112 nci maddesi, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sicil amirleri

    Madde 4 - Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin sicil amirleri Ek-1'deki cetvelde gösterilmiştir.

    Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller

    Madde 5 - Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 6 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 7 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

    EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar