SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİLİKLERİNİNÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Temsilciliklerininçalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

    Ulaştırma Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 28/02/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26094

    BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bağlı temsilciliklerin çalışma usul ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, temsilciliklerde görev yapan temsilci ve temsilciye bağlı personelin atanması çalışma usul ve esasları ile sorumluluklarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü ve 22 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Bakan: Ulaştırma Bakanını,

    b) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

    c) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

    ç) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

    d) Güvenlik Komisyonu: Hava Alanı Güvenlik Komisyonunu,

    e) HANKOK : Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesini,

    f) HALİNKOK : Hava Alanı Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesini,

    g) Hava alanı: Karada ve su üzerinde, içerisindeki bina, tesis ve donatımlar dahil hava araçlarının kalkması, inmesi ve yer manevraları için hazırlanmış, hava araçlarının bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına, yük ve yolcu indirilip bindirilmesine elverişli tesisleri bulunan yerleri,

    ğ) Hava alanı işletmecisi: Hava alanı işletiminden sorumlu kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel tüzel kişileri,

    h) Hava Aracı: Havalanabilen ve havada seyredebilme kabiliyetine sahip her türlü aracı,

    ı) Kargo Acentesi : Hava taşıyıcısı adına; kargo kabul ve sevk etmeye, konşimento (awb) düzenlemeye yetkili taşıma işleri organizasyonunu üstlenen IATA tescilli ve Genel Müdürlük yetki belgesine sahip kuruluşu,

    i) Mania: Uçakların yer hareketleri için kullanılan yüzeylerde bulunan veya uçuştaki uçağın korunması için belirlenmiş yüzeyleri aşan bütün geçici, sabit, seyyar cisimleri veya bunların bir kısmını,

    j) Safa Denetimi: Yabancı tescilli hava araçlarının uçuş emniyet denetimini,

    k) Sana Denetimi: Türk tescilli hava araçlarının uçuş emniyet denetimini,

    l) Slot: Önceden belirlenmiş zaman dilimlerindeki uçuş taleplerinin, talep edilen veya bu talebe müsait olan en yakın iniş/kalkış sefer zamanı için hava alanı imkanlarının, kanunlara atfen çıkarılan ilgili mevzuatta belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar ile genel kullanım hakkını,

    m) Temsilcilik: Sivil Havacılık faaliyetlerinin yoğun olduğu illerde, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre oluşturulan Genel Müdürlük taşra teşkilatını,

    n) Temsilci: Merkeze bağlı olarak görevli bulunduğu mahallin sınırları içerisinde Genel Müdürlükçe verilecek görevleri yapmak üzere atanan personeli,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Temsilciliklerin Atanma, Çalışma Usulleri, Görevleri ve Sorumlulukları

    Atanma ve çalışma usulleri

    Madde 5 - (1) Temsilci, Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile atanır ve aynı usulle görevden alınır. Temsilci, temsilciliklerin üst amiridir ve Genel Müdürlüğe bağlı olarak çalışır, görevlerin yerine getirilmesinden Genel Müdüre karşı sorumludur.

    (2) Temsilciler görevlendirildikleri havaalanlarında tanımlanmış yetkileri çerçevesinde, Genel Müdürlüğü temsil ederler.

    (3) Temsilciliklerde; bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, Genel Müdür tarafından sürekli veya geçici olarak, yeterli sayıda personel görevlendirilir.

    (4) Temsilcilik personeli, hizmet ve görevlerin zaman ve kaynak israfına sebep olmadan sonuçlandırılmasını hedef alan ve Genel Müdürlükçe onaylanmış program ve projelere dayalı olarak görev yaparlar.

    Birimlerin oluşturulması

    Madde 6 - (1) 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile bu Yönetmelikte belirlenen görevleri yerine getirebilmek için teknik ve idari birimler oluşturulur. Temsilciliklerde Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile ihtiyaç duyulan birimler oluşturulabilir.

    Temsilciliklerin görevleri

    Madde 7 - (1) Temsilciliklerin görevleri Genel Müdürlükçe verilecek yetki çerçevesinde;

    a) Görev yaptığı il sınırları içinde bulunan hava alanı güvenlik komisyonunda görev almak, ilgili toplantılarına katılmak ve Genel Müdürlüğü temsil etmek,

    b) Görev ve yetki sahası içindeki hava alanları, heliportlar ve çevresinde uçuş, can ve mal emniyeti ile sivil havacılık güvenliğini tehlikeye sokacak olumsuzlukları, ilgili Hava Alanı Müdürüne bildirerek tedbir alınmasını sağlamak ve gerektiğinde durumu Genel Müdürlüğe rapor etmek,

    c) Görev ve yetki sahası içerisinde kalan hava alanları ve çevresinde olabilecek maniaların oluşmasını engellemek için hava alanı işletmecileri tarafından oluşturulması gereken mania takip birimlerinin faaliyetlerini gözlemlemek, bu konudaki gelişmelerden Genel Müdürlüğü sürekli olarak bilgilendirmek ve hava alanı işletmecisinin bu konudaki görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi durumunda bu durumu anında Genel Müdürlüğe rapor etmek,

    ç) Kargo acentalarının hava alanındaki faaliyetlerini denetlemek,

    d) Genel Müdürlükçe uçuş müsaadesi verilen havacılık işletmelerinin trafik ve ticari haklarını denetlemek,

    e) SAFA ve SANA denetimlerini yapmak,

    f) Uçuşa elverişlilik sertifikalarının yenilenmesine esas kontrol, raporlandırma ve temditlerini yapmak,

    g) Yer, uçucu ve teknik personelin lisans ve sertifikalarının temditlerini yapmak,

    h) Toplantı, konferans, seminer ve eğitim faaliyetlerine katılmak,

    ı) Genel Müdürlük adına HANKOK, HALİNKOK, Slot ve bu tür toplantılara iştirak etmek,

    i) Temsilciliğin giderlerine ve gelirlerine ilişkin yıllık rapor taslağını hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunmak,

    j) Temsilcilikteki personelin özlük hakları ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirerek Genel Müdürlüğe sunmak,

    k) Temsilcilik tarafından yapılan harcamaların tahakkuk, ödeme ve muhasebe kayıtlarını tutarak Genel Müdürlüğe sunmak,

    l) Genel Müdürlük tarafından geçici olarak görevlendirilen personele görevi esnasında her türlü kolaylığı ve koordinasyonu sağlamak,

    m) Genel Müdürlük banka hesaplarına hizmet alımı karşılığında üçüncü kişiler tarafından yatırılan meblağlara ilişkin dekontları aylık periyotlarda, faaliyet raporları ekinde Genel Müdürlüğe göndermek,

    n) Genel Müdürlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    Temsilcinin görevleri

    Madde 8 - (1) Temsilcinin görevleri şunlardır:

    a) Personelin çalışmalarını takip etmek, denetlemek, gereken durumlarda uyarmak, iş akışını sağlamak, işbaşı eğitimi vermek veya verilmesini sağlamak, personel arasında gerekli koordinasyonu sağlamak, aksaklıkların giderilmesi için tedbir almak ve bu konularda Genel Müdürlüğe bilgi vermek,

    b) Görev sahası içinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları arasında Genel Müdürlükle ilgili konularda gerekli koordinasyonu sağlamak, bu konuda meydana gelen aksaklıkları Genel Müdürlüğe bildirmek,

    c) Sivil havacılık faaliyetleri ile ilgili talep ve şikayetleri incelemek, değerlendirmek, yetki alanına giren konuları çözüme kavuşturmak, sonucundan Genel Müdürlüğe bilgi vermek ve yetki alanını aşan konuları ise Genel Müdürlüğe rapor etmek,

    ç) Temsilcilik faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyulacak kırtasiye, demirbaş malzemesi ve benzeri ihtiyaçları belirleyerek temini için Genel Müdürlükten talepte bulunmak,

    d) Personelin yıllık izin planlarını yaparak Genel Müdürlüğe bildirmek,

    e) Personelin idari izin ve hasta sevk taleplerini sonuçlandırmak,

    f) Genel Müdürlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    Rapor

    Madde 9 - (1) Temsilci; bu Yönetmelikle görevlendirildiği konular hakkında düzenleyeceği raporları, faaliyetin sonuçlandığı tarihten itibaren en geç 5 işgünü içerisinde, uçuş emniyeti ve uçuş güvenliği ile can ve mal emniyetini ilgilendiren durumlarda ise ivedi olarak Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

    Yürürlük

    Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

    Mevzuat Kanunlar