HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

    Sağlık Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi: 02/ 03/2006

    Resmi Gazet Sayısı: 25096

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkez ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının sicil amirlerini tespit etmektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkez ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarını kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci maddesi ve 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Sicil amirleri

    Madde 4 - (1) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün merkez ve doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının birinci, ikinci ve üçüncü sicil amirleri bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2'sinde gösterilmiştir.

    Hüküm bulunmayan haller

    Madde 5 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

    Madde 6 - (1) 24/3/2004 tarihli ve 25412 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

    Yürürlük

    Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü yürütür.

    Ekler İçin Resmi Gazeteye bakınız.

    EKLER "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar