SAMSUN LİMAN TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TÜZÜK

    Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 15/02/2006 - 2006/10079

    Resmi Gazete Tarihi : 02/03/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26096

    **Ekli Samsun Liman Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük'ün yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığı'nın 13/6/2005 tarihli ve 1278 sayılı yazısı üzerine, 618 sayılı Limanlar Kanununun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 15/2/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    Madde 1 - 16/7/1970 tarihli ve 7/981 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Samsun Liman Tüzüğünün 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 1 - Samsun Limanı; doğuda enlemi 41 15' 45" kuzey, boylamı 37 01' 30" doğu olan Çaltı Burnundan ve batıda enlemi 41 44' 00' Kuzey, 35 57' 00 doğu olan Kızılırmak Nehrinin deniz ile birleştiği noktadan, genel kuzey istikametine çizilen hatların, Karadenizdeki Türk karasularının dış sınırını kestiği noktalar arasında kalan deniz ve kıyı alanıdır. (Ek-1)"

    Madde 2 - Aynı Tüzüğün 2 nci maddesinde yer alan "(EK Kroki)" ibaresi (EK-2) olarak değiştirilmiş ve Tüzüğün ekinde yer alan Kroki çıkarılmıştır.

    Madde 3 - Aynı Tüzüğün 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "İç Limanda, gemilerin yanaşma ve kıçtankara bağlama yerleri Ek-2 de belirtildiği şekilde aşağıda gösterilmiştir."

    Madde 4 - Aynı Tüzüğün 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 23 - Seyir güvenliği kapsamında yapılacak kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde aşağıdaki esaslara uyulur:

    a) Kılavuz Hizmetleri:

    İç ve dış limandaki iskele, rıhtım veya platformlara yanaşacak, şamandıralara bağlanacak, Doğu Mendireğine kıçtankara bağlanacak, iç limana demirleyecek veya buralardan ayrılacak 1000 GRT ve daha büyük Türk bayraklı ticaret gemileri ile 500 GRT ve üzerindeki yabancı bayraklı gemiler kılavuz kaptan almak zorundadırlar.

    b) Römorkör Hizmetleri:

    Limandaki iskele, rıhtım ve platformlara yanaşan, şamandıralara bağlanan, Doğu Mendireğine kıçtankara bağlanan, iç limana demirleyen veya buralardan ayrılan gemiler,

    1) 2000-5000 GRT arasındaki gemiler, 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör,

    2) 5001-15000 GRT arasındaki gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde iki römorkör,

    3) 15001-30000 GRT arasındaki gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde iki veya 18 ton çekme kuvvetinde üç römorkör,

    4) 3000 GRT'den büyük gemiler, 30 ton çekme kuvvetinde iki veya 20 ton çekme kuvvetinde üç römorkör,

    almak zorundadırlar.

    c) İskele ve rıhtıma yanaşan, Doğu Mendireğine bağlanan veya buralardan ayrılan 1000 GRT'den büyük gemiler, manevra sırasında yanaşacakları veya bağlanacakları ya da ayrılacakları yerden 50 metre mesafe içinde baş iterlerini ve pervanelerini zorunlu olmadıkça çalıştıramazlar; yanaşmış durumda ise çalıştırmak yasaktır."

    Madde 5 - Aynı Tüzüğün 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

    "Deniz trafiği ve seyir güvenliğinin gerektirdiği hallerde Liman Başkanlığınca kılavuz kaptan alma ve çıkartma yerlerinde değişiklik yapılabilir. Yapılan değişiklikler denizcilere ve ilgililere duyurulur."

    Madde 6 - Aynı Tüzüğün 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

    "Madde 25 - 1000 ton tam yük deplasman ve daha büyük yabancı askeri gemiler, limana giriş çıkışlarında ve buralardaki iskele ve rıhtımlara yanaşıp ayrılmalarında kılavuz kaptan almak zorundadırlar. Harp veya yardımcı harp gemilerine talep üzerine römorkör verilir.

    Türk harp gemilerine, talepleri halinde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ücretsiz olarak verilir."

    Madde 7 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 8 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar