SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA,GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

    Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Atama,Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

    Ulaştırma Bakanlığından

    Resmi Gazete Tarihi : 09/09/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26103

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin atama, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ve temsilciliklerinde görev yapan personelden, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ile genel müdür, genel müdür yardımcısı ve daire başkanı kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin hususları kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 22 nci maddesi ve 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

       b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

       c) Bakan: Ulaştırma Bakanını,

       ç) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

       d) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

       e) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

       f) Görev Grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

       g) Görev Unvanı: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan görev gurupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

       ğ) Görevde Yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

       h) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

       ı) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde Yükselme Eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

    i) Temsilcilik: Sivil Havacılık faaliyetlerinin yoğun olduğu illerde, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre oluşturulan Genel Müdürlük Taşra Teşkilatını,

       j) Unvan Değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

       k) Unvan Değişikliği Sınavı: En az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

       l) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

       Hizmet grupları

       Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

       (2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

       a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

       1) Genel Müdür,

       2) Genel Müdür Yardımcısı,

       3) (Değişik altbend: 29/06/2007- 26567 S.R.G Yön/1.md.) Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Daire Başkanı

       4) Müdür.

       b) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

       1) Çözümleyici.

       c) İdari Hizmetler Grubu;

       1) Memur, (Ek ibare: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./1. md.) Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni.

       (3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

       (a) Mühendis, Avukat, Matematikçi, Programcı, Teknik Ressam, Mütercim, Ekonomist, İstatistikçi.

       Görevde yükselme sınavına tabi olmadan atanacaklarda aranacak şartlar

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen görevlere sınavsız olarak atama yapılır. Ancak, bu kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

       a) (Değişik bend : 02/04/2011-27893 S.R.G Yön/2.md.) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

       1) En az 4 yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumları ile en az dört yıllık eğitim veren harp okulları veya polis akademisinden mezun olmak,

    2) Havacılık alanında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

    3) Yeterli yabancı dil bilgisine sahip olmak.

       b) Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

       1) (Değişik bent: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./2. md.) En az 4 yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının Mühendislik, İktisat, İşletme ve Hukuk Fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmak.

       2) (Mülga bent: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./13. md.)

       3) (Değişik bent: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./2. md.) Genel Müdürlükte en az 2 yıl çalışmış olmak ya da havacılıkla ilgili kamu/özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda en az 3 yıl çalışmış olmak şartlarından birine sahip olmak.

       4) (Mülga bent: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./13. md.)

       5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerinde belirtilen cezalardan herhangi birini almamış olmak.

       6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 nci maddesinde öngörülen hizmet şartlarını taşımak.

       7) (Değişik bent: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./2. md.) Yabancı dil bilgisi seviyesi bakımından; Kamu Personeli Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'ndan İngilizce dilinden en az 50 veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sınavından en az 130 veya International English Language Testing System (IELTS) sınavından en az 5 puana sahip olmak.

       8) (Mülga bent: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./13. md.)

       9) (Mülga bent: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./13. md.)

       Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

       a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

       b) (Mülga bent: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./13. md.)

       c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

       ç) Genel Müdürlükte en az iki yıl çalışmış olmak

       gerekir.

       Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

       Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

       a) Müdür kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

    2) (Ek bent: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./3. md.) Ana hizmet birimlerindeki Müdürlük kadrolarına atanacakların yabancı dil bilgisi seviyesi bakımından; Kamu Personeli Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'ndan İngilizce dilinden en az 70 veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL) sınavından en az 155 veya International English Language Testing System (IELTS) sınavından en az 6 puana sahip olmak.

       b) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

       1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       2) Bilgisayara dayalı proje tasarımında deneyimli olmak,

       3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

       c) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az orta dereceli okullardan mezun olmak,

       2) Bilgisayar sertifikasına sahip olmak,

       ç) Memur kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az orta öğrenim mezunu olmak

    (d) (Ek bent: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./3. md.) Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;

    1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

       gerekir.

       Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

       Madde 9 - (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

       a) (Mülga bent: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./13. md.)

       b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

    gerekir.

    (2) (Ek fıkra: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./4. md.) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

          Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

       Madde 10 - (1) Bu maddede belirtilen kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır,

       a) Mühendis, İstatistikçi, Matematikçi, Ekonomist, kadrolarına atanabilmek için;

       1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

       b) Programcı kadrolarına atanabilmek için;

       1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

       2) Veritabanı uygulamalarında yazılım deneyimi bulunmak,

       c) Avukatlık kadrolarına atanmak;

       1) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak,

       2) (Değişik bent: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./5. md.) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

       ç) Teknik Ressam kadrolarına atanabilmek için;

       1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,

    d) Mütercim kadrolarına atanabilmek için;

       1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

       2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (B) düzeyinde başarılı olmak

       gerekir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

       Duyuru

       Madde 11 - (1) (Değişik fıkra 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./6. md.) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, adedi ve başvuru şartları sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde duyurulur. Personel, sınav duyurusunun yapıldığı tarihten itibaren en az beş iş günü içerisinde sınava katılmak için başvuruda bulunur. Eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara eğitimin başlangıç tarihinden en az on gün önce duyurulur.

    (2) (Ek fıkra 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./6. md.) Aylıksız izinde bulunanlar da dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olan Genel Müdürlük personelinin, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaları mümkündür.

       Başvuru ve incelenmesi

       Madde 12 - (1) (Değişik fıkra 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./7. md.) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine, Genel Müdürlükteki boş kadrolar için başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyanların dilekçeleri, birimleri aracılığıyla son başvuru tarihine kadar İnsan Kaynakları Müdürlüğüne ulaştırılır.

       (2) Başvuruda bulunanların bu Yönetmeliğe göre gerekli koşulları taşıyıp taşımadıkları İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından incelenir, uygun görülen ve görülmeyenlerin isim listeleri ayrıca birimlerine gönderilir.

       (3) Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir nedenle bu koşulları taşımadıkları anlaşılanların, görevde yükselme sınavını kazanmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

    Ataması yapılanların ise atama onayı iptal edilir.

       Görevde yükselme eğitimi

       Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin, görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yer alan ders konularından en az 30 ve (f) bendinde belirtilen ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları gerekir.

       (2) Ancak, zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

       (3) (Değişik fıkra: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./8. md.) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır.

    (4) (Değişik fıkra: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./8. md.) Puanların eşitliği halinde sırasıyla;

    a) Hizmet süresi fazla olanlara,

    b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

       (5) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

       (6) Görevde yükselme eğitim programları, Kuruluş tarafından düzenlenir. Ancak, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünün alınması halinde, Devlet Personel Başkanlığı veya başka bir Kamu Kurum ve Kuruluşu tarafından müşterek görevde yükselme eğitim programı da düzenlenebilir.

    (7) (Ek fıkra: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./8. md.) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

       Görevde yükselme eğitimini verecek birim

       Madde 14 - (1) Görevde yükselme eğitimi; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile Genel Müdürce uygun görülen iki ana hizmet birimi başkanlığının işbirliği ile yürütülür.

       (2) Görevde yükselme eğitim programında eğitim vermek amacıyla Genel Müdürlük personeli, diğer kurum ve kuruluşlar ile tüm üniversitelerden yararlanılabilir.

       Görevde yükselme eğitimi konuları

       Madde 15 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

       a) TC. Anayasası;

       1) Genel esaslar,

       2) Temel hak ve ödevler,

       3) Devletin temel organları.

       b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

       c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

       ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

       d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

       e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

       f) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular, mesleki etik ilkeleri.

       (2) (Değişik fıkra: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./9. md.) Görevde yükselme eğitim programlarında bu maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın (%60) altında olamaz.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına İlişkin Esasları

       Görevde yükselme sınavı

       Madde 16 - (1) Görevde yükselme eğitimine katılanlar bu Yönetmelikte belirtilen görevlere atanabilmek için Genel Müdürlükçe, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak yazılı sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alarak başarılı olmaları şarttır.

       (2) Bu sınava herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

       Unvan değişikliği sınavı

       Madde 17 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara personelin atanması bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

    (2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır. Bu sınavlara katılacaklarda, Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilişkisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

       Sınav kurulu

       Madde 18 - (1) Sınav Kurulu Genel Müdürün onayı ile oluşturulur. Sınav Kurulu, Genel Müdürün uygun göreceği bir Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, İnsan Kaynakları Müdürü ile Genel Müdürce uygun görülen iki ana hizmet birimi Daire Başkanının katılımı ile toplam 5 kişiden oluşur. Aynı usulle yedek üyelerde belirlenir. Kurul, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını salt çoğunlukla alır. Çekimser oy kullanılmaz.

       (2) Asil üyenin bulunmadığı hallerde toplantıya yedek üye katılır. Sınav Kurulunu oluşturacak üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve unvanlar itibarıyla daha düşük düzeyde olamaz.

       (3) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinden, görevde yükselme sınavına eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan hısımlarının katılması halinde bu kurulda görev alamaz.

       (4) Kurulun sekreterya hizmetleri, İnsan Kaynakları Müdürlüğünce yürütülür.

       Sınav kurulunun görev ve yetkileri

       Madde 19 - (1) Sınav Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

       a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme eğitiminin konularını ve süresini belirlemek,

       b) Görevde yükselme eğitiminin takvimini belirlemek,

       c) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere yazılı sınav konularının kapsamına giren ve yazılı sınavlarda sorulacak soruların konularını belirlemek,

       ç) Sınav sonuçlarını ilan ederek ilgililere duyurmak,

       d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

       e) Tutanakları düzenleyip imzalamak,

       f) Sınava ilişkin bir rapor hazırlamak.

       Sınav sonuçlarının açıklanması ve geçerliliği

       Madde 20 - (1) (Değişik fıkra: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./10. md.) Sınav sonuçları Kuruma ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Müdürlüğünce ilan edilir. İlgililere tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlere yazılı olarak da bildirilir.

    (2) (Ek fıkra: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./10. md.) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda;

    a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

    b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

    sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

       Sınav belgelerinin saklanması

       Madde 21 - (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az bir yıl süre ile veya bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları Müdürlüğü arşivinde saklanır.

       Sınav sonuçlarına itiraz

       Madde 22 - (1) (Değişik fıkra: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./11. md.) İlgililer, sınav sonuçlarının kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edebilirler. İtirazlar, Sınav Kurulunca en geç on iş günü içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Sınav Kurulunun kararı kesindir.

    (2) (Ek fıkra: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./11. md.) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

       Sınavı kazananların atanması

    Madde 23 - (1) (Değişik fıkra: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./12. md.) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

    a) 10 uncu maddenin (f) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

    b) Hizmet süresi fazla olanlara,

    c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

    d) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

    öncelik verilir.

       (2) Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerli olup, bu süre içinde boşalacak aynı kadrolar için sınav sonucunda başarılı olup atanamayanlardan başarı sırasına uygun olarak atama yapılabilir.

    (3) (Ek fıkra: 13/12/2011 - 28141 S.R.G. Yön./12. md.) Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

       Göreve başlamayanlar

       Madde 24 - (1) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmaya ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

    Görev grupları arasındaki geçişler

       Madde 25 - (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki şekildedir.

       a) Aynı ana görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer kadrolara atanmak mümkündür.

       b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabidir. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

       c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar ile bu pozisyonlar arasındaki geçişler, ilgili pozisyon için düzenlenen unvan değişikliği sınavında başarılı olmakla mümkündür.

       Sağlık nedeni ile görev değişikliği

       Madde 26 - (1) Bulundukları görevi yapamayacakları tam teşekküllü devlet ya da üniversite hastaneleri sağlık kurullarınca belgelendirilenler, durumlarına uygun başka bir göreve atanırlar. Atama işleminde bu Yönetmelikte belirtilen hizmet süresi şartı aranmaz.

       Özürlülerin eğitim ve sınavları

       Madde 27 - (1) Genel Müdürlük, gerekli koşulları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan özürlülerin görevde yükselme eğitimleri ve sınavları ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli önlemleri alır.

       Kazanılmış haklar

       Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

       Özelleştirilen kurumlardan atama

       Madde 29 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine Dair Kanunun 22 nci maddesi uyarınca özelleştirilen kurumlardan yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

       Kurum dışından yapılacak atamalar

       Madde 30 - (Mülga madde: 29/06/2007- 26567 S.R.G Yön/3.md.)

       Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

       Madde 31 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Öğrenim şartı istisnası

       Geçici Madde 1 - (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 18/4/1999 tarihinden önce görevde bulunanlardan, iki veya üç yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

       Diğer Hükümler

       Geçici Madde 2 - (1) Kanunun yürürlüğe girdiği 18/11/2005 tarihinden itibaren Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Daire Başkanlığı kadrolarına 1/7/2008 tarihine kadar yapılacak atamalarda; havacılık tecrübesi ile İngilizce dil bilgisi seviyesi, Ulaştırma Bakanlığınca kurulacak bir komisyon tarafından belirlenir.

       Yürürlük   

       Madde 32 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 33 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

    EK-1 "html" formatında düzenlenmiştir. Görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar