TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK BÜROLARI TESCİL YÖNETMELİĞİ

    Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından:

    Resmi Gazete Tarihi : 11/03/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26105

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

    Amaç

    Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; serbest çalışan, Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmeti üreten kişi ve kuruluşların meslekî etkinliklerinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından denetlenmesini, Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerinin meslekî, bilimsel ve teknik esaslarının Ülke ve meslektaş yararları yönünden gelişmesini, üretilen hizmetlerin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan diğer mevzuata uygunluğunu, serbest mühendislik hizmeti yapan kişi ve kuruluşların, meslekî denetim, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirilmelerine esas olacak kayıtların tutulmasına ve meslektaşlar arasında haksız rekabetin önlenmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri üreten yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişiler ile bu hizmetleri yapan, yaptıran, onaylayan, uygulayan gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar ve kısaltmalar

    Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) HKM: Harita ve kadastro mühendislik öğrenimini tamamlamış, HKMO'ya karşı her türlü yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını koruyan, TMMOB ve HKMO tüzük ve yönetmelikleri uyarınca çalışması yasaklanmamış harita, harita ve kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri mühendis ve yüksek mühendislerini,

    b) HKMMH: Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini,

    c) HKMO: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasını,

    ç) SHKM: 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanunun verdiği yetkiye dayanarak SHKMMH'den birini veya bir kaçını ücreti karşılığında, kendi hesabına veya kamu kurum ve kuruluşları dışında bir kişi veya kuruluş ile ortak yapan ve durumunu HKMO'ya onaylatmış Harita ve Kadastro Mühendislerini,

    d) SHKMMB: SHKMMH yapmak üzere HKMO'ya kayıt ve tescil yaptıran büro, şirket, adi ortaklık gibi statüdeki vergiye tâbi kişilere veya kuruluşlara ait Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürosunu,

    e) SHKMMH: Yalnızca SHKM'nin yapmaya yetkili olduğu Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerini,

    f) Tescil Belgesi: HKMO'ya kaydını yaptıran SHKMMB'nin, SHKMMH'yi yapmaya yetkili olduğunu belirten belgeyi,

    g) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Çalışma Alanları, Kuruluş ve Çalışma Koşulları

    SHKMMB'nin çalışma alanları

    Madde 5 - (1) HKMMH ile ilgili SHKM'lerin yapacağı veya organize edeceği işler aşağıda belirtilmiştir.

    a) Herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı.

    b) Kadastral haritalar.

    c) Kırsal veya kentsel arazi veya arsa düzenlemeleri.

    ç) Etüt ve işletme haritalarının yapımı.

    d) Yer kontrol noktalarının tesisi, ölçüsü ve hesabı.

    e) Tescile konu olan harita ve planların yapımı.

    f) Deformasyon ölçmeleri.

    g) Plankote.

    ğ) Hidrografik ölçmeler.

    h) Konum belirlemeleri.

    ı) Yeraltı ve teknik altyapı tesis ölçmeleri.

    i) Her türlü mühendislik projelerinin araziye uygulaması işleri.

    j) Kamulaştırma, gecekondu ve köy yerleşim planları ve/veya haritaları.

    k) Bilgi sistemleri.

    l) Taşınmazlar ile ilgili tespit, değerlendirme, fizibilite, müşavirlik veya kontrollük hizmetleri.

    m) Jeoteknik çalışmalarda konum ölçmeleri.

    SHKMMB'nin tescili için gerekli koşullar ve belgelendirme

    Madde 6 - (1) SHKMMB'nin HKMO'ya kayıt ve tescilinin yapılabilmesi için, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki ortaklık hissesi oranlarını sağlamak koşuluyla, SHKMMB adına tam gün çalışan kendi hesabına veya ortak en az bir SHKM'nin bulunması gerekir.

    (2) HKMO'ya kayıt ve tescilini yaptıran SHKMMB'ye, SHKMMH yapmaya yetkili olduğunu belirten Tescil Belgesi verilir.

    (3) SHKMMH yapmak üzere HKMO'dan Tescil Belgesi almış SHKM'ler, aynı amaç doğrultusunda kurulmuş diğer tüzel kişiliklere ortak olamazlar.

    Büroların tescili ve yıllık onaylarının yapılması

    Madde 7 - (1) SHKMMH yapmak üzere büroların tescil edilmesinde ve yıllık onaylarının yapılmasında aşağıdaki belgeler istenir.

    a) İlk kayıt için:

    1) Tip Başvuru Formu.

    2) İki adet renkli vesikalık fotoğraf.

    3) Vergi mükellefi olduğuna dair belge.

    b) Yıllık onay için:

    1) Büro Tescil Belgesi.

    2) Vergi mükellefi olduğuna dair belge.

    Şirketlerde HKM'nin hisse sahibi olma koşulu

    Madde 8 - (1) Şirket, birden fazla SHKM'nin bir araya gelerek, SHKMMH yapmak üzere kurulur.

    (2) SHKMMB'nin TMMOB'ye bağlı diğer meslek odalarının üyesi mühendis ve mimarlarla kurulması hâlinde, harita ve kadastro mühendisinin ya da harita ve kadastro mühendislerinin ortaklık hissesinin; şirket sermayesinin, ortakların bağlı olduğu meslek oda sayısına bölünmesiyle elde edilen orandan az olamaz. Bu durumda TMMOB üyesi ortaklar için ilgili odadan alınan üyelik belgesi de istenir.

    (3) Kurulan SHKMMB'nin anonim şirket olması hâlinde; hisselerin nama yazılı olması ve Ana Sözleşmede hisselerin sadece SHKM'ye devredilebileceğine ilişkin hükmün bulunması zorunludur.

    (4) SHKMMH yapmak üzere tescil belgesi almış olan SHKM veya SHKMMB'ler bir araya gelerek özel ihtisas nedeni ile güç birliği gerektiren alanlarda faaliyet göstermek amacıyla da şirket kurabilirler.

    Şirketlerin tescili ve yıllık onaylarının yapılması

    Madde 9 - (1) SHKMMH yapmak üzere şirketlerin tescil edilmesinde ve yıllık onaylarının yapılmasında aşağıdaki belgeler istenir.

    a) İlk kayıt için:

    1) Tip Başvuru Formu.

    2) Tüm ortakların ikişer adet renkli vesikalık fotoğrafı.

    3) Vergi mükellefi olduğuna dair belge.

    4) Şirket ortağı HKM'nin, SHKMMH'den sorumlu teknik müdür olduğunu da belirten Şirket Ana Sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi.

    b) Yıllık onay için:

    1) Büro Tescil Belgesi.

    2) Vergi mükellefi olduğuna dair belge.

    3) Ticaret sicil memurluğundan alınan ve son ortaklık hisse durumunu gösteren belge.

    4) Şirket Ana Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik olması hâlinde değişikliğin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi.

    (2) Kayıt ve yenileme işlemleri için istenen belgelerin aslı sunulur. Belgenin sureti veya fotokopisi HKMO yetkilisi tarafından onaylanır.

    İrtibat bürosu veya şube açılması ve yıllık onayları

    Madde 10 - (1) Büroların veya şirketlerin irtibat bürosu veya şube açabilmesi ve yıllık onayı aşağıdaki kurallara göre yapılır.

    a) Bürolar için:

    1) Bürolar şube açamaz, ancak her büro en fazla bir irtibat bürosu açabilir.

    2) İrtibat büroları; büro merkezinin dışında HKMO'nun iznini alarak açılır.

    3) İrtibat bürolarında en az bir HKM sürekli çalışmak zorundadır.

    4) İrtibat bürosunda ücretle çalıştırılan HKM'ye veya HKM'lere, HKMO Asgarî Ücretinden daha az ücret ödenmediği belgelenmelidir.

    5) İrtibat bürosunda çalışan HKM için irtibat bürosu açılan yerden alınmış ikametgâh belgesi.

    6) İrtibat bürosu HKMO'ya kayıt ve tescil edildikten sonra açılır.

    b) Şirketler için:

    1) Ana Sözleşmede "Şube veya İrtibat Bürosu açabilir" ibaresi olmalıdır.

    2) Şirketler, şubelerini veya irtibat bürolarını HKMO'nun iznini alarak açabilirler.

    3) Şirketler, en fazla şirket ortağı SHKM'nin sayısı kadar Şube veya İrtibat Bürosu açabilirler.

    4) Şube veya irtibat bürosunda en az bir HKM sürekli olarak çalışmak zorundadır.

    5) Şube veya irtibat bürosunda ücretle çalıştırılan HKM'ye veya HKM'lere HKMO Asgarî Ücretinden daha az ücret ödenmediği belgelenmelidir.

    6) Şube veya irtibat bürosunda çalışan HKM veya HKM'ler için şube veya irtibat bürosunun açıldığı yerden alınmış ikametgâh belgesi.

    7) Şube veya irtibat bürosu HKMO'ya kayıt ve tescil edildikten sonra açılır.

    (2) SHKMMB'ler ile birlikte şube veya irtibat bürosunun da yıllık onayı yapılır.

    (3) Bu Yönetmelik hükümleri şubeler ve irtibat büroları için de uygulanır.

    Büroların şirkete dönüştürülmesi

    Madde 11 - (1) Büroların şirkete dönüştürülmesi için;

    a) Büro tescil belgesi ve yenileme kartının HKMO'ya iade edilmesi,

    b) Büro vergi kaydının kapatıldığına ilişkin belgenin getirilmesi,

    c) HKMO tarafından istenen diğer belgelerin ibraz edilmesi,

    gereklidir.

    Kayıt ve yenileme ücreti

    Madde 12 - (1) Büro tescil kayıt ve yenileme ücretleri her yıl için HKMO Genel Kurulunca belirlenir.

    (2) Şube veya irtibat bürosunun tescil ve yenileme ücreti normal ücretlerin iki katıdır.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çalışmalar, Yetkiler, Sorumluluklar ve İdarî Yaptırımlar

    HKMO'nun yetkileri ve sorumlulukları

    Madde 13 - (1) HKMO'nun yetkileri ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

    a) HKMO Yönetim Kurulu, tescillerin yapılmasında, belgelerinin verilmesinde, yenilenmesinde, bunların iptalinde yetkili ve sorumlu olup, bu işlemleri bir bilgi sisteminde izlemekle görevlidir.

    b) HKMO Yönetim Kurulu, yetkilerini kısmen şube yönetim kurullarına veya Merkeze bağlı temsilciliklere devredebilir ya da geri alabilir. Yetkilerin devredilmesi hâlinde şube yönetim kurulları ve Merkeze bağlı temsilcilikler kayıt ve yenileme işlemlerini yapar, bilgi ve belgeleri on gün içinde HKMO Genel Merkezine gönderir.

    c) HKMO, SHKMMH'nin yürütülmesinde meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek, üretilen hizmetlerin nitelik, şartname ve standartlara uygun, TMMOB tarafından belirlenen meslekî davranış ilkelerine, Ülke ve meslek yararına olmasını sağlamak amacıyla gerekli gördüğü önlemleri alır.

    ç) HKMO Yönetim Kurulu, SHKMMB'yi ve iş alanlarını, şikâyet olsun ya da olmasın her zaman denetlemeye yetkilidir.

    d) HKMO her yıl ocak ayında SHKMMB'de ücretle çalışan HKM'lerin en az ücretlerini belirlemekle yetkili ve görevlidir.

    SHKMMB'nin yetkileri ve sorumlulukları

    Madde 14 - (1) SHKMMB'nin yetkileri ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

    a) SHKMMH'yi yapmaya yalnızca HKMO tarafından Tescil Belgesi verilen SHKMMB yetkilidir. Tescil Belgesi görülecek şekilde işyerine asılır.

    b) SHKM sadece ortak veya ücretli olarak bağlantı içinde bulunduğu tescilli büro adına hizmet üretebilir.

    c) SHKMMB'nin HKMO'ya tescilinin yapılmış olması; kanun, tüzük, yönetmelik, şartname ve diğer yasal düzenlemelerin zorunlu kıldığı koşullara uymamaktan dolayı doğacak sorumluluklardan kurtarmaz.

    ç) SHKMMB tescilleri yılı içinde geçerli olup, her yıl ocak ayı içinde yenilenir. Yenileme işlemi yazılı olarak yapılır.

    d) Herhangi bir nedenle faaliyetini en az bir yıl için donduran SHKMMB geçici olarak tescilinin iptalini isteyebilir.

    e) SHKMMB'nin yeniden faaliyete geçmesi tescilin yenilenmesiyle olur.

    f) HKMO'ya tescili yapılmamış SHKMMB'ler, SHKMMH'yi yürütemezler.

    g) SHKMMH'de şirket ortağı SHKM'ler ve ücretli çalışan HKM'ler teknik belgeleri imzalayabilirler.

    ğ) SHKMMB'ler ihale ile aldıkları işleri ihalenin yapıldığı merkezdeki şube, Merkeze bağlı temsilciliğe ya da ilgili temsilciliğe otuz gün içinde bildirmekle ve diğer işler için hazırlanan tip sözleşmeyi işe başlamadan işin bulunduğu yer temsilciliğine onaylatmakla yükümlüdür.

    h) SHKMMB'ler, SHKMMH'yi işveren idare veya onay makamınca istensin ya da istenmesin HKMO'nun denetiminden geçirmekle yükümlüdürler.

    ı) SHKMMB'ler, meslekî denetim hizmeti karşılığı olarak yapılan SHKMMH'nin fatura bedeli üzerinden yüzde iki, ihaleli işlerde ihale bedeli üzerinden binde iki oranında meslekî denetim ücreti öderler.

    i) SHKMMB'ler meslekî dayanışma sorumluluğunun bilincinde olarak haksız rekabete neden olacak veya birbirlerine zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunamazlar.

    Tescil Belgesinin yenilenmemesi durumu

    Madde 15 - (1) Tescil Belgesi yenilenmeyen SHKMMB'ler hakkında aşağıda belirtilen işlemler yapılır.

    a) Kaydı askıya alınır.

    b) SHKMMH ile ilgili belge verilmez.

    c) Yeniden başvuru hâlinde eski tescil numarası verilir.

    ç) Tescil yenilemesi cezalı olarak yapılır.

    İdarî yaptırımlar

    Madde 16 - (1) Tescile esas bilgi ve belgelerin HKMO'ya verilmesi aşamasında, gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları saptanan, Tescil Belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapan, tescile esas koşullarda meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde HKMO'ya bildirmeyen ve ilgili maddelerdeki koşulları değişen SHKMMB'lerin tescil belgeleri HKMO Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilir.

    (2) Onur kırıcı ve mesleği kötüye kullanma gibi durumu saptanan SHKMMH'yi yürütürken bu Yönetmelik hükümlerine ve yayınlanan asgarî ücret tarifesine uymayan, yüklenici olarak ihaleli aldığı işleri otuz gün içinde ilgili temsilciliğe bildirmeyen, talebe bağlı işlerde tip sözleşme düzenlemeyen ve HKMO'ya onaylatmayan, SHKMMH'nin meslekî denetim işlerini yaptırmayan, üstlendiği işi yapmayan ya da eksik yapan, HKMO ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen SHKMMB'ler, savunmaları alındıktan sonra gerektiği hâllerde HKMO Yönetim Kurulu tarafından kapatılır ve SHKM'leri HKMO Yönetim Kurulunca Onur Kuruluna sevk edilir.

    Yaptırımların uygulanması

    Madde 17 - (1) Yaptırımların uygulanmasında aşağıdaki hususlara uyulur.

    a) SHKMMB hakkında HKMO Yönetim Kuruluna iletilecek öneri ve şikâyetler HKMO Yönetim Kurulu tarafından otuz gün içinde karara bağlanır.

    b) Tescil Belgesi iptal edilen SHKM, HKMO Yönetim Kuruluna on beş gün içinde itiraz edebilir. İtiraz uygulamayı durdurmaz.

    c) HKMO Yönetim Kurulu, Tescil Belgesi iptal edilen SHKMMB ile Onur Kuruluna sevk edilen SHKM'yi ilgili şubeye, temsilciliğe, valiliğe veya ilgili kurum ve kuruluşlara yazıyla bildirir. Ayrıca, bu durum yayın organlarında duyurulur.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Yürürlük tarihinden önce yapılmış tesciller

    Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil olmuş olan SHKMMB'ler, yıllık onaylarını yaptırmış olmaları kaydıyla faaliyetlerine devam ederler. SHKMMB'lerin ortağı olan SHKM'ye veya SHKM'lere ait hisseler toplamında bir azalma olması hâlinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

    Yürürlük

    Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar