190 SAYILI GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EKİ CETVELLERİN YARGITAY BAŞKANLIĞINA AİT BÖLÜMÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 5483

    Kabul Tarihi: 06/04/2006

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 08/04/2006

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 26133

    MADDE 1 - Yargıtay Başkanlığının merkez teşkilâtında kullanılmak üzere, ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

    MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    7/4/2006

    KURUMU: YARGITAY BAŞKANLIĞI

    TEŞKİLÂTI: MERKEZ

    İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

             SERBEST   TUTULAN

             KADRO   KADRO   KADRO

    SINIFI   UNVANI    DERECESİ   ADEDİ   ADEDİ   TOPLAM

    GİH   Kor. ve Güv. Gör.   10   30   -   30

       TOPLAM      30      30

    Mevzuat Kanunlar