TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

    Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Ve Belgelendirme Yönetmeliği

    Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odasından

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 12/04/2006

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 26137

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

    Amaç

    MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülke ve toplum yararları doğrultusunda, jeofizik mühendisliği meslek alanında uzmanlık gerektiren nitelikli ve güvenilir mühendislik hizmetlerinin, bilimsel ve teknik standartlara ve etik ilkelere uygun olarak sunulmasında görev üstlenecek yetkili mühendislerin, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası tarafından belirlenmesi, belgelendirilmesi ve etkin bir denetiminin gerçekleştirilmesiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

    Kapsam

    MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Jeofizik Mühendisleri Odasına kayıtlı mühendislerin, meslek alanlarına yönelik, toplumun gereksinimlerini karşılamak doğrultusunda araştırma, inceleme, projelendirme, tasarım, raporlama, eğitim, uygulama ve teknik sorumluluğu üstlenme işlevleri kapsamında olan ve uzmanlık gerektiren hizmetler için üyelerin meslekî ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının Oda tarafından yetkili üyelerin saptanması, eğitimi, belgelendirilmesi ve denetimiyle ilgili esasları kapsar.

    Dayanak

    MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar ve kısaltmalar

    MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

    a) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,

    b) Bölge: Odaya bağlı bölgeyi,

    c) MİSEM: JFMO Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezini,

    ç) Oda (JFMO): TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odasını,

    d) Şube: Odaya bağlı şubeyi,

    e) Yönetim Kurulu: Oda Yönetim Kurulunu,

    f) Yetkilendirme Belgesi: Uzman jeofizik mühendisi belgesini ve/veya yetkili jeofizik mühendisi belgesini,

    ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Jeofizik Mühendisliği Hizmet Alanları

    Jeofizik mühendisliği hizmet alanlarının belirlenmesi

    MADDE 5 - (1) (Değişik fıkra: 01/12/2009-27419 S.R.G. Yön/1.md.) Oda, üretilen mesleki hizmet ya da ürünlerde kamu yararına mesleki denetimin sağlanması amacıyla, 16/7/2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen, çalışma alanlarına ilişkin, mesleki öğrenim programlarını, uygulama alanlarını, kamuoyunun ve üyelerin taleplerini dikkate alarak gerektiğinde bilimsel ve teknik komisyonlarına danışarak, meslek içi eğitim ve belgelendirme konularını belirler ve üyelerine duyurur.

    (2) (Mülga fıkra: 01/12/2009-27419 S.R.G. Yön/9.md.)

    Hizmet alanları

    Madde 6 - (Değişik madde: 01/12/2009-27419 S.R.G. Yön/2.md.)

    (1) Jeofizik mühendisliği hizmetleri kapsamında yer alan meslekî hizmet alanları, 16/7/2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilmiştir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Belgelendirme, Sınav ve Meslek İçi Eğitim Merkezi

    Meslek içi eğitimle ilgili belgelendirme

    MADDE 7 - (1) Jeofizik mühendisliği hizmet alanlarıyla ilgili belge aşağıdaki esaslara göre verilir.

    a) (Değişik bent: 01/12/2009-27419 S.R.G. Yön/3.md.) Oda tarafından belirlenen ve TMMOB Yönetim Kurulunca onaylanan her jeofizik mühendisliği hizmet alanı için, meslek içi eğitime katılma ve belge alma koşullarını yerine getirecek üyelere, ilgili hizmet alanları konusunda belge verilir. Meslekî uygulama alanlarından birliğe bağlı diğer meslek odaları ile ortak olan konularda ilgili odalarla birlikte veya ayrı olarak yetki belgesi verilebilir.   

    b) Belge alma koşulları, her hizmet alanı konusu için ayrı ayrı olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda belge alma koşullarını değiştirebilir. Bu durumda üyelerin kazanılmış hakları göz önünde bulundurulur.

    c) Belge sahibi, belgenin kullanımında Yönetim Kurulunun alacağı kararlara uymak zorundadır.

    ç) Belge ücretleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    d) Oda merkezinde her jeofizik mühendisliği hizmet alanı konusu için ayrı ayrı olmak üzere, Belge Sicil Dosyası açılarak mühendislerin sicilleri tutulur ve onayları bu dosyalara işlenir. Şubelere ve bölgelere bağlı mühendislerin sicilleri ise ilgili şube veya bölgelerde aynı şekilde tutulur.

    Belgelendirme koşulları

    MADDE 8 - (1) Jeofizik mühendisliği hizmet alanlarında yetkili jeofizik mühendisi belgesini alabilmek için;

    a) (Değişik bent: 01/12/2009-27419 S.R.G. Yön/4.md.) Odaya kayıtlı olmak ve herhangi bir borcu bulunmamak.

    b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, emniyeti suistimal ve hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçundan hüküm giymemiş olmak,

    c) Meslekten men cezası almamış olmak,

    ç) Vesayet altında olmamak,

    d) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sınav harcını yatırarak Odaya başvuruda bulunmak,

    gerekir.

    (2) (Değişik fıkra: 01/12/2009-27419 S.R.G. Yön/4.md.) Başvuru dilekçesine, sınav harcı ödeme makbuzu eklenir.

    (3) (Değişik fıkra: 01/12/2009-27419 S.R.G. Yön/4.md.) Yönetim Kurulu, sınavda başarılı olanlara Yetkilendirme Belgesi düzenler. Yetkilendirme Belgesi, MİSEM tarafından hazırlanır ve ilgiliye Yönetim Kurulu tarafından verilir.

    (4) Adaylar, sınavda başarısız olmaları hâlinde başarısız oldukları seminere ücretsiz devam edebilirler veya sadece sınavlara girebilirler.

    Meslekî deneyim koşulu

    MADDE 9 - (Mülga madde: 01/12/2009-27419 S.R.G. Yön/9.md.)

    Sınav koşulu

    MADDE 10 - (1) Jeofizik mühendisliği uzmanlık alanlarından birinden, yetkili jeofizik mühendisi belgesini alabilmek için, uzmanlık alanı ile ilgili meslek içi eğitim sınavında başarılı olmak gerekir. Sınav, Oda tarafından ve tüm uzmanlık alanları için yılda en az bir kez düzenlenir.

    Sınav Komisyonunun oluşturulması

    MADDE 11 - (1) Yönetim Kurulu, iki yıl görev yapacak bir Sınav Komisyonu oluşturur.

    (2) Sınav Komisyonu yedi kişiden oluşur. Sınav Komisyonu üyeleri; üniversite öğretim üyeleri, alanında uzman kişiler, uygulamacı kurum çalışanları ve özel şirket temsilcileri arasından belirlenir.

    (3) Sınav Komisyonu üye tam sayısıyla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.

    Sınav Komisyonunun görevleri

    MADDE 12 - (1) Sınav Komisyonunun görevleri şunlardır:

    (a) (Değişik bent: 01/12/2009-27419 S.R.G. Yön/5.md.) Her meslek içi eğitim için, Sınav Komisyonu içinden veya jeofizik mühendisliği hizmet alanlarıyla ilgili deneyimli mühendislerden üniversitelerden sınav sorularını hazırlayacak en az beş en fazla yedi kişilik Sınav Komitesini belirlemek.

    b) Sınav sorularını onaylamak.

    c) Sınav sonuçlarını ilan etmek.

    ç) Sınav sonuçlarına yapılan itirazları sonuçlandırmak.

    Sınavın şekli

    MADDE 13 - (1) (Değişik fıkra: 01/12/2009-27419 S.R.G. Yön/6.md.) Sınav, yazılı sınav ve çoktan seçmeli yazılı sınav olmak üzere iki aşamalı yapılır.

    (2) (Mülga fıkra: 01/12/2009-27419 S.R.G. Yön/9.md.)

    (3) Yazılı sınavda belge talep edilen uzmanlık alanı ile ilgili bilimsel, teknik bilgilere, uygulamaya yönelik yasa ve yönetmelik bilgilerine dayalı sorular ve problemler, proje yönetimi, iş güvenliği, iş hukuku, meslek etiği, komşu disiplinlerle ilişkiler gibi konularda sorular sorulur. Sayısal sonuçlar, çözüm önerileri, tasarımlar ve açıklamalar beklenir.

    (4) Çoktan seçmeli yazılı sınavda, yine uzmanlık alanıyla ilgili test soruları sorulur. Bu sorular Oda merkezinde oluşturulacak bir soru bankasından seçilir. Her uzmanlık alanında test sorularının sayısı yüzden daha az olamaz ve uzmanlık alanı konularına uygun dağılmış olması esastır. Sınav Komisyonuna temsilci veren Oda dışındaki kurumlar, her yıl yirmiden az olmamak üzere yeni test sorusuyla soru bankasına katkıda bulunmak zorundadırlar.

    (5) Sınav not ile değerlendirilir.

    (6) Sınav süresi üç saattir.

    Sınavın değerlendirilmesi

    Madde 14 - (Değişik madde: 01/12/2009-27419 S.R.G. Yön/7.md.)

    (1) Yazılı sınav notu ağırlığı yüzde elli ve çoktan seçmeli sınav notu ağırlığı yüzde elli alınarak, sınav notu belirlenir. Sınav notu 60 ve üzeri olanlar başarılı, altı ise başarısız olarak değerlendirilir.

    Sınav sonucuna itiraz

    MADDE 15 - (1) Aday, sınav sonucu açıklandıktan sonra, bir ay içinde sınav sonucuna itiraz edebilir. Sınav Komisyonu, ya sınav değerlendirme komitesinden ya da yeniden oluşturacağı bir itiraz değerlendirme komitesinden, itirazın değerlendirilmesini ister. Sınav belgeleri yeniden incelenerek karar Sınav Komisyonunun onayına sunulur. Sınav Komisyonunun itiraz üzerine verdiği karar kesindir.

    Yetki belgesi

    MADDE 16 - (1) Oda, sınavlarda başarılı olan jeofizik mühendisi veya yüksek mühendisine, hizmet alanını belirten yetkili jeofizik mühendisi belgesini verir.

    (2) Bir mühendis birden çok meslek içi eğitim ve sınav koşullarını yerine getirerek birden çok jeofizik mühendisliği hizmet alanında yetki belgesi alabilir.

    Yetkili mühendis belgesinin iptali

    MADDE 17 - (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen koşulları taşımadıkları hâlde yanlış beyanda bulunarak yetki belgesi alanların belgeleri, yanlış beyanın saptanması hâlinde Yönetim Kurulu tarafından iptal edilir.

    Meslek içi eğitim merkezi

    MADDE 18 - (1) Meslek içi eğitim, aşağıdaki esaslara göre düzenlenir.

    a) Jeofizik mühendisliği hizmet alanları ile ilgili verilecek meslek içi eğitimler ve sınavlar, MİSEM tarafından gerçekleştirilir.

    b) MİSEM sorumlusu Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir.

    c) MİSEM, her meslek içi eğitim konusu için eğitim/sınav programını ve takvimini hazırlayarak, Yönetim Kurulunun onayına sunar. MİSEM meslek içi eğitim programını ve takvimini şubelerin/bölgelerin ve Sınav Komisyonunun görüş ve önerilerini dikkate alarak hazırlar.

    ç) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan eğitim/sınav programları ve takvimleri, Odanın ve şubelerin süreli yayınlarında duyurulur.

    d) Eğitim ve sınavların kimler tarafından gerçekleştirileceği, eğitmenler ile sınav komisyonlarına ödenecek ücretler ve eğitimlere katılım ücreti Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    e) Eğitimlerin ve sınavların yapılacağı yerler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    f) Her eğitim ve sınav için; katılanların adı, soyadı, Oda sicil numarası, mesleği ve sınav sonuçlarını gösterir liste Oda arşivlerinde beş yıl saklanır.

    g) MİSEM'in çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

    Hüküm bulunmayan hâller

    MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 14/12/2004 tarihli ve 25670 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

    Yeni üyelerin durumu

    GEÇİCİ MADDE 1 - (Mülga madde: 01/12/2009-27419 S.R.G. Yön/9.md.)

    Eski üyelerin durumu

    GEÇİCİ MADDE 2 - (1) (Değişik fıkra: 01/12/2009-27419 S.R.G. Yön/8.md.) 1/1/2011 tarihine kadar, oniki yıl meslekî deneyimi olanlar, hazırlayacakları meslekî deneyim dosyasının Sınav Komisyonunun olumlu değerlendirmesi sonucunda sınava girmeksizin, dosyasına uygun hizmet alanında yetki belgesine sahip olurlar.

    (2) 1/1/2011 tarihine kadar, oniki yıldan fazla meslekî deneyimi olanlar, başvurmaları ve dilekçelerine ekleyecekleri 3000 ilâ 6000 kelimelik (10 ilâ 20 sayfa) meslekî özgeçmişlerini Sınav Komisyonuna sunmaları hâlinde, dosyasına uygun hizmet alanında yetki belgesine sahip olurlar.

    Yürürlük

    MADDE 20 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    MADDE 21 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar