AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER VE SÖZLEŞME ŞARTLARI HAKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler Ve Sözleşme Şartları Hakında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

    Resmi Gazete Tarihi : 25/04/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26149

    Karar Sayısı : 2006/10301

    **Ekli "Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Sağlık Bakanlığı'nın 16/3/2006 tarihli ve 3353 sayılı yazısı üzerine, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.**

    MADDE 1 - 27/6/2005 tarihli ve 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

       "Aile hekimliği uygulamaları için Bakanlıkça görevlendirilen aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında kişi başına 0,10 YTL esas alınır."

    MADDE 2 -Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımını izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girer.

    MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi SayısıYönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi Sayısı

    12/8/200512/8/2005 2590425904

    Mevzuat Kanunlar