İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASINA DAİR TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA TÜZÜK

    Karar Sayısı, Tarihi : 2006/10334, 07/04/2006

    Resmi Gazete Tarihi: 28/04/2006

    Resmi Gazete Sayısı: 26152

    Ekli "İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tüzük"ün yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2/6/2005 tarihli ve 35033 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 7/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

    MADDE 1 - 26/4/1987 tarihli ve 87/11798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

    MADDE 2 - Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 3 - Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar