DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK

    Dış Ticaret Müsteşarlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik

    Devlet Bakanlığından:

    Resmi Gazete Tarihi : 30/05/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26183

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

       Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hizmetin gereklerini esas alarak, Dış Ticaret Müsteşarlığı taşra teşkilatında görev yapan personelin yer değiştirme suretiyle atamalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Dış Ticaret Müsteşarlığı taşra teşkilatında Bölge Müdür Yardımcısı, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni, Ticari Tahliller ve Standardizasyon Laboratuvarı Müdürü kadrolarında görev yapan personel ile Laboratuvar Müdürlüğünde test ve analiz faaliyetiyle görevli teknik personeli kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bölge Müdürlüğü: Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğünü,

       b) Bölge Müdür Yardımcısı: Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısını,

       c) Denetmen: Dış Ticarette Standardizasyon Denetmeni ve Denetmen Yardımcısını,

       ç) Genel Müdür: Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürünü,

       d) Genel Müdürlük: Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğünü,

       e) Hizmet Alanı: Bölge Müdürlüklerine bağlı olarak görev yapan denetim birimleri ile Laboratuvar Müdürlüklerinin bulunduğu il veya ilçeleri, Bölge Müdür Yardımcısı açısından Bölge Müdürlüğünün bulunduğu ili,

       f) Hizmet Bölgesi: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen bölgeleri,

       g) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

       ğ) Personel Dairesi Başkanlığı: Dış Ticaret Müsteşarlığı Personel Dairesi Başkanlığını,

       h) Uzmanlık Alanı: Ürün, ürün grubu, sektör veya uygulanan mevzuat, standart ya da yapılan kontroller bakımından aynı veya benzer olan faaliyet alanını,

       ı) Yer Değiştirme Suretiyle Atama Dönemi: Haziran ve Temmuz aylarını,

       i) Zorunlu Çalışma Süresi: Her hizmet bölgesinde, zorunlu olarak çalışılması gereken ve 6 ncı maddede belirtilen asgari süreyi,

       ifade eder.

       Temel ilkeler

       Madde 5 - (1) Yer değiştirme suretiyle atamalar aşağıdaki temel ilkelere göre yapılır.

       a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkanı, hizmet ihtiyacı ve personelin uzmanlık alanı dikkate alınır.

       b) Yer değiştirme suretiyle atamalar coğrafi, ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet alanları gruplandırılmak suretiyle oluşturulan bölgeler arasında yapılır.

       c) Yer değiştirme suretiyle atamalarda iş yükü, uzmanlık alanı ve bölgesel veya mevsimlik ihtiyaçlar dikkate alınarak, personelin hizmet bölgeleri arasında dengeli ve adil dağılımı esas alınır.

    İKİNCİ BÖLÜM : Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

       Hizmet bölgeleri ve zorunlu çalışma süreleri

       Madde 6 - (1) Hizmet bölgeleri ile bu bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri aşağıda gösterilmiştir.

       Hizmet       Hizmet Alanları                Zorunlu Çalışma    Bölgeleri                        Süresi (Yıl)

       Birinci   Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale,

       Bölge   Denizli, Düzce, Eskişehir, Edirne, İzmir, Kayseri, Kırklareli,       5

             Kocaeli, Konya, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Yalova,

       İkinci Adana, Afyon, Amasya, Aydın, Bartın, Burdur, Çankırı, Çorum,

       Bölge   İçel, Isparta, Giresun, Kastamonu, Karabük, Kilis, Kırıkkale,       4

             Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sinop, Tokat,

             Trabzon, Uşak, Zonguldak

       Üçüncü   Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt,

       Bölge   Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep,

             Gümüşhane, İstanbul, Iğdır, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş,       3

             Karaman, Kars, Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir,

              Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa Şırnak, Tunceli, Van, Yozgat,

    Yer değiştirme esasları

       Madde 7 - (1) Yer değiştirme suretiyle atamalar aşağıdaki esaslara göre yapılır.

       a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda, her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması şarttır. Bir bölgedeki zorunlu çalışma süresini doldurmayan personel, bu hizmeti tamamlamadıkça, diğer bölgelere yer değiştirme talebinde bulunamaz.

        b) (Değişik bend : 15/02/2008 - 26788 S.R.G Yön\1.mad) Bir bölgedeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan personel, zorunlu çalışma süresi tamamlanmamış olan diğer bölgelere atanır. Ancak, personelin talep etmesi ve ihtiyaç bulunması halinde, yerinde bırakılma veya aynı bölgedeki başka bir hizmet alanına atanmaya ilişkin talepler, kamu yararı ve hizmetin gerekleri dikkate alınarak Genel Müdürlükçe değerlendirilerek işlem yapılır. Üçüncü hizmet bölgesinde çalışanların zorunlu çalışma süresini aşan çalışma süresi, bir üst bölgede geçmiş sayılır.

       c) Özür nedenleri ile yapılanlar hariç, yer değiştirme suretiyle atamalar, yer değiştirme suretiyle atama dönemi içinde yapılır.

       ç) (Mülga bend : 15/02/2008 - 26788 S.R.G Yön\2.mad)

       d) Yer değiştirmeye tabi olmayan hizmetlerde geçen süreler, zorunlu çalışma süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz. Çalışma süresinin hesaplanmasında ay kesirleri bir tam ay olarak değerlendirilir.

       e) Yer değiştirme suretiyle atamalarda, talebin atama yapılacak boş kadrodan fazla olması durumunda, bu Yönetmeliğin Ek-1 inde yer alan Dış Ticaret Müsteşarlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunda belirtilen tercih önceliği dikkate alınır. Tercih önceliğinin de aynı olması durumunda, Müsteşarlık kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak fiili hizmet suresi fazla olan personele öncelik verilir.

       f) Müsteşarlık Merkez teşkilatından atanacaklar hariç olmak üzere, Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanan personelin ilk görev yeri ilke olarak üçüncü bölgedir. Ancak, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi diğer ünvanlarda bu hizmet bölgesinde en az üç yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

       g) 9/8/2000 tarihli ve 24135 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin Sınav, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma ve Atama Usulüne İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Denetmen Yardımcılığına atananlardan söz konusu Yönetmelikte belirtilen özür durumları olanların ilk görev yeri, özür durumlarına göre, özür durumu olmayanların ilk görev yeri ise kura ile belirlenir. Kura ile atanan personelden karşılıklı olarak yer değiştirmek isteyenlerin görev yerleri, atamanın ilanından itibaren beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe şahsen müracaat edilmesi halinde, karşılıklı olarak değiştirilir. Kura, Genel Müdürlükte, Genel Müdür veya görevlendirdiği Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Daire Başkanı, Personel Dairesi Başkanlığı temsilcisi ve adayların katılımı ile gerçekleştirilir.

       ğ) Aynı hizmet bölgesindeki farklı hizmet alanlarında görev yapan personelden karşılıklı olarak yer değiştirmek isteyenlerin görev yerleri, Genel Müdürlüğe şahsen müracaat edilmesi halinde, karşılıklı olarak değiştirilir.

       h) Denetmenlikten ayrıldıktan sonra Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin Sınav, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Atama ve Yer Değiştirme Usulüne İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeniden Denetmenliğe atanan personel, daha önce görev yaptığı yerler dikkate alınmaksızın üçüncü bölgeye atanır ve özür halleri dışında, zorunlu çalışma süresini tamamlamadan diğer bölgelere atanamaz.

       Yer değiştirme suretiyle atama dönemi

       Madde 8 - (1) Yer değiştirme suretiyle atamalar, her yılın Haziran-Temmuz döneminde yapılır.

       (2) Ancak, bu dönem beklenmeksizin ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddede belirtilen zorunlu çalışma süreleri dikkate alınmaksızın aşağıdaki durumlarda yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir.

       a) Özür halleri,

       b) Hizmetin gereği,

       c) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve doğal afetler,

       ç) Unvan değişikliği

       Özür halleri

       Madde 9 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında sağlık ve eş durumu özür halleridir.

       (2) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin, sağlık durumuna dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmesi halinde tehlikeye gireceğini, tam teşekküllü resmi hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.

       (3) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin, eş durumuna dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için eşinin 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını veya şehit olduğunu belgelendirmesi gerekir.

       (4) Eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunulabilmesi için, bulunduğu yerde eşin atanabileceği teşkilatın bulunmaması veya teşkilatı bulunmakla birlikte niteliğine uygun bir görevin olmaması gerekir.

       (5) Eş durumu nedeniyle yer değiştirme suretiyle atamalar aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

       a) Eşlerden her ikisinin de bu Yönetmelik kapsamında yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olması halinde, unvan ve kadro bakımından ast durumda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir.

       b) Müsteşarlıkta görevli eşin üst ünvanda olması ve yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmaması durumunda, bu Yönetmelik kapsamı yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin ataması üst durumda olan eşe bağlı olarak yapılır.

       c) Müsteşarlıkta görevli eşin ast ünvanda olması ve yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olmaması durumunda, eşin görev ve ünvanı ile hizmetin özelliği dikkate alınır.

       ç) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre üçüncü bölgeye atanan personel, söz konusu bölgedeki görevi boyunca bu maddede belirtilen eş durumu özür hallerinden yararlanamaz.

       d) Eşin farklı bir kurumda çalışması durumunda, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

       (6) Eşi şehit olanlar hariç, özür halleri nedeniyle atamaya tabi tutulan personelden zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, sağlık ve eş özür hallerinin devam ettiğini gösteren belgeleri, her yıl Mayıs ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderirler. Sağlık ve eş özür halleri sona eren personel, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerine göre atamaya tabi olur.

       Hizmetin gereği

       Madde 10 - (1) Aşağıdaki hallerde personelin görev yeri, bölge ve süre şartı aranmaksızın değiştirilir.

       a) Adli ve idari bir soruşturma sonucunda yerinde kalmasında sakınca görülmesi,

       b) İki defa üst üste olumsuz sicil alması.

       (2) İdari teşkilatlanmadaki değişiklik sonucunda bir hizmet alanının kapatılması durumunda, söz konusu hizmet alanındaki personelin ataması öncelikle aynı bölgedeki başka bir hizmet alanına, bunun mümkün olmaması durumunda diğer bir bölgedeki hizmet alanlarından birine yapılır.

       Olağanüstü hallerde yer değiştirme

       Madde 11 - (1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve doğal afet durumlarında, yer değiştirme işlemleri her hangi bir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir.

       Unvan değişikliği

       Madde 12 - (1) Görevde yükselme nedeniyle ilk defa yer değiştirme suretiyle atamaya tabi bir göreve atanmaya hak kazananlar, üçüncü bölgeye atanır. Ancak, üçüncü bölgede ihtiyaç bulunmaması halinde, daha sonra bu hizmeti yapmak üzere öncelik sırasına göre ikinci ve birinci hizmet bölgesine atanır.

       Memurun yer değiştirme suretiyle atanamayacağı yerler

       Madde 13 - (1) Bu Yönetmeliğe tabi personel;

       a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu hizmet alanlarına,

       b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, kendisinin veya eşinin en az onbeş yıl süreyle devamlı olarak ikamet ettikleri hizmet alanlarına,

       c) Görevini olumsuz yönde etkileyebilecek maddi ilişkisinin bulunduğu hizmet alanlarına

       atanamaz.

       (2) Birinci ve ikinci bölgedeki hizmet alanlarından, son nüfus sayımına göre nüfusu yüzbini aşan yerler ile üçüncü bölgedeki il ve ilçelere yapılacak atamalarda birinci fıkranın (a) ve (b) bendi hükümleri aranmaz.

       Bölge hizmetinden sayılacak süreler

       Madde 14 - (1) Aşağıda belirtilen sürelerin tamamı, personelin asıl görev yerinin bölge hizmetinden sayılır.

       a) Senelik, mazeret ve hastalık izinleri,

       b) Yılda toplam doksan günü geçmeyen geçici görev süreleri,

       c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca vekaleten yürütülen görevler ile aynı Kanunun Ek 2 nci maddesi uyarınca yürütülen geçici süreli görevlendirmelerde geçen süreler,

       ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesi kapsamında yürütülen görevlerde geçen süreler,

       d) Hizmetiçi eğitimde başarılı geçen süreler,

       e) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen süreler.

       Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

       Madde 15 - (1) Aşağıda belirtilen süreler, personelin asıl görev yerinin bölge hizmetinden sayılmaz.

       a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 108 inci maddesinin 1-4 üncü fıkraları hükmü uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,

       b) Doksan günden fazla olan geçici görev süreleri.

       Belli bir süre hizmeti olan personelin yer değiştirme suretiyle atanması

       Madde 16 - (1) Üçüncü bölgedeki zorunlu çalışma süresini tamamlamış olmak şartıyla, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Müsteşarlık kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak en az yirmibeş yıl hizmeti bulunan yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin yer değişikliği veya aynı hizmet bölgesi veya alanı içinde yerinde kalma talepleri, bölge esasına bağlı olmaksızın hizmetin gereği dikkate alınarak yerine getirilir.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin İşlemler

       Başvuru şekli

       Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yer değiştirme suretiyle atanmaya hak kazanmış personel ile zorunlu çalışmaya tabi personel, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Dış Ticaret Müsteşarlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunu (Ek-1) doldurarak, Bölge Müdürlüğü aracılığıyla her yılın Mayıs ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderir. Bu İstek Formunda, atanmak istenilen hizmet alanlarının tercih sırasına göre belirtilmesi zorunludur.

       (2) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi kapsamında yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunan personel, atama dönemini beklemeksizin, Dış Ticaret Müsteşarlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu ve eklerini Genel Müdürlüğe gönderebilir.

       Kadro sayısının tespiti

       Madde 18 - (1) Genel Müdürlük, bir önceki takvim yılında yapılan kontrol miktarı ile test ve analiz sayılarını esas almak suretiyle, uzmanlık alanlarına göre hizmet alanlarının ihtiyacı olan personel sayısını belirler ve içinde bulunulan yılın Şubat ayı sonuna kadar Bölge Müdürlükleri aracılığıyla ilgili personele duyurur.

       Yer değiştirme suretiyle atama işlemleri

       Madde 19 - (1) Genel Müdürlük, yer değiştirme veya yerinde kalma başvurularını;

       a) Hizmetin gereğini,

       b) Kadro ve ihtiyaç durumunu,

       c) Personelin sicil durumunu,

       ç) Personelin daha önce görev yaptığı hizmet bölgeleri ve hizmet alanlarını,

       d) Talep formları ile ekleri ve özür hallerini,

       dikkate alarak bu Yönetmelik çerçevesinde inceler ve personelin atanacağı hizmet alanını belirleyerek, atama teklifini Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.

       Gerçek dışı beyan

       Madde 20 - (1) Özür gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılan veya yerinde bırakılan personelin özür belgelerinin gerçek dışı olduğunun tespit edilmesi durumunda, atama işlemi iptal edilir ve personel hakkında soruşturma açılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

       Hüküm bulunmayan haller

       Madde 21 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

       Yetki

       Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin her türlü denetim ve düzenlemeyi yapmaya, özel ve zaruri durumları inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

       Yürürlük

       Madde 23 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

    Html

    Mevzuat Kanunlar