REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez Ve Taşra Teşkilatında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

    Sağlık Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi : 08/06/06

    Resmi Gazete Sayısı : 26192

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

       Amaç

       Madde 1 - (Değişik madde : 28/09/2010 - 27713 S.R.G. Yön/1.mad)

    (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 30/12/1940 tarihli ve 3959 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Teşkiline Dair Kanun ile Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına tevdi edilen görevlerin verimli, süratli, etkin ve kaliteli bir şekilde yerine getirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışan personelin; niteliği, kadro unvanı, görevi, hizmete katkısı, bilimsel çalışma yapıp yapmadığı, çalışma şartları ve süresi, performansı gibi hususlar dikkate alınarak döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir.

       Kapsam

       Madde 2 - (Değişik madde : 28/09/2010 - 27713 S.R.G. Yön/2.mad)

    (1) Bu Yönetmelik, döner sermayeli Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli olan personeli, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personeli, kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personeli, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Başkanlıkta görevlendirilen personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından en az bir ay itibarıyla belirli bir süre için görevlendirilen sağlık personelini kapsar.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Tanımlar

       Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

       a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

       b) Başkan: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanını,

       c) Başkanlık: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığını,

       ç) (Değişik bend: 10/07/2009 - 27284 S.R.G Yön\1.mad) Çalışılan gün katsayısı: O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

       d) Ek Ödeme Birim Puan Değeri: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan puanların birim parasal karşılığının bulunmasında ek ödeme göstergesi olarak kabul edilen (500) rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı,

       e) Ek Ödeme Dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye gelirlerinden ek ödemenin yapılacağı aylık dönemleri,

       f) (Değişik bent : 28/09/2010 - 27713 S.R.G. Yön/3.mad) Ek Ödeme Matrahı: Personelin ek gösterge dahil bir ayda alacağı aylık, yan ödeme ve makam, temsil, görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç her türlü tazminat toplamını,

       g) Ek Ödeme Tavan Tutarı: Personelin ek ödeme matrahının, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre belirlenen tavan oranları ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

       ğ) Kanun: 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanununu,

       h) Performans Puanı Katsayısı: Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hükmü çerçevesinde her bir personel için hesaplanan performans puanının (100)'e bölünmesi suretiyle bulunan katsayıyı,

       ı) Personel: Döner sermayeli Başkanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli olan memurları, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen personeli, kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup Başkanlığın döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personel ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Başkanlıkta görevlendirilen personeli,

       i) (Mülga bent : 28/09/2010 - 27713 S.R.G. Yön/3.mad)

    j) (Ek bent : 28/09/2010 - 27713 S.R.G. Yön/3.mad) Mesai Dışı Ek Ödeme Tavan Tutarı: Personelin ek ödeme matrahının, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre belirlenen tavan oranlarının; tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar için yüzde 30'unu, diğer personele yüzde 20'sini geçmeyecek tutarı,

    k) (Ek bent : 28/09/2010 - 27713 S.R.G. Yön/3.mad) Mesai Dışı Ek Ödeme Puanı: Mesai dışı çalışılan her bir saatin 0,3 ile çarpımı sonucu bulunan puanı,

       ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Ek Ödemede Uygulanacak Temel Esaslar

       Temel esaslar

       Madde 5 - (1) Başkanlık Merkez ve Taşra Teşkilatında uygulanacak temel esaslar aşağıda belirtilmiştir.

       a) Başkanlığın sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirleri ile diğer gelirlerin tamamı döner sermayeye irad kaydedilir. Başkanlığın cari yılda elde ettiği gayri safi hasılattan öncelikle Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın asgari %50'si, 9/1/1961 tarihli ve 10702 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Başkanlık ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılır.

       b) Başkanlıkta görevli personele döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödeme toplamı, Başkanlığın cari yıldaki döner sermaye gelirinden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Payı, Hazine payı ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın %50'sini aşamaz.

       c) Dağıtılabilecek ek ödeme miktarı, Döner Sermaye Komisyonu tarafından belirlenir. Komisyon dağıtılabilecek ek ödeme tutarını belirlerken, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla kurumun gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu ve ihtiyaçlarını gözetmekle yükümlüdür.

       ç) Bakanlık Merkez veya Taşra Teşkilatında çalışan personelin Başkanlıkta görevlendirilmesi halinde, süre sınırı aranmaksızın asıl kadrosunun bulunduğu kurum veya kuruluşun ek ödemesinden yararlandırılır.

       Başkanlık personelinin Bakanlık Merkez veya Taşra Teşkilatında görevlendirilmesi halinde, süre sınırı aranmaksızın asıl kadrosunun bulunduğu yerin ek ödemesinden yararlandırılır.

       Başkanlığın görev alanıyla ilgili olmak kaydıyla; herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda Başkanlıkça veya Bakanlıkça resen görevlendirilen personel ile eğitime katılan personele (eğitim alan ve eğitim veren dahil) bir yılda toplam altı ayı geçmemek üzere ek ödeme yapılır.

       Personelin, Başkanlık birimleri arasında görevlendirilmesi halinde, geçici görev yeri esas alınarak ek ödeme yapılır.

       d) Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiç bir şekilde personele dağıtılamaz.

       e) Ek ödemeden, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'nda belirtilen vergi dilimleri ve personele daha önce ödenen aylık ve döner sermaye ek ödemelerine ilişkin süregelen gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

       f) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü haller sebebiyle yapılan yurt içi veya yurt dışı geçici görevlendirmeler süresince, her çalışılan güne karşılık ilave üç puan verilerek ek ödeme yapılmasına devam edilir.

       g) Ek ödeme tutarı, özelleştirme kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi kapsamında naklen tayin edilen personele ödenen fark tazminatı hesabına dahil edilir.

       ğ) Ek ödemeye esas puan hesaplamaları aylık dönemler itibariyle yapılır. Döner Sermaye Komisyonu tarafından ödeme yapılmamasına karar verilen dönemlerin puanları, mali yıl sonunu geçmemek üzere ve döner sermaye gelirlerinin uygun olması durumunda, ödeme yapılacak diğer dönemlere devredilebilir.

       h) Ek ödeme, personelin fiilen çalışması ve hizmete katkı sağlaması kaydıyla yapılır. Fiilen çalışılmayan izin süreleri için ödeme yapılmaz. Ancak, görevin yapılması esnasında meydana gelebilecek yaralanma ve hastalık halinin sağlık raporuyla belgelendirilmesi sonucu kullanılan hastalık izin süreleri ile personelin kendi görev alanıyla ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel etkinliklere katılan personelin söz konusu etkinliklerde geçen günlerinden bir takvim yılı içerisinde toplam 15 günü aşmayan süreler için ödeme yapılır.

        ı) (Mülga bend: 10/07/2009 - 27284 S.R.G Yön\2.mad)

       i) Her bir personele ödenecek ek ödeme tutarı, ek ödeme tavanlarını geçemez. Yapılacak hesaplama sonucunda ek ödeme tutarının ek ödeme tavanını geçmesi durumunda tavandan ödeme yapılır.

       j) Başkanlık personelinin Başkanlıkta bir görevi vekaleten yürütmesi durumunda, vekalet edilen kadro ve birim puanları yüksekse bu puanlar, düşükse ilgili personelin puanları dikkate alınır.

       k) Kadrosu Maliye Bakanlığında olup Başkanlığın döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personel ile Döner Sermaye Saymanlık Müdürü, diğer sağlık kurum veya kuruluşlarının döner sermayeli birimlerine de hizmet vermesi halinde fazla olan ek ödemeden yararlandırılır.

       l) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Başkanlıkta görevlendirilenlere, aynı maddede belirtilen ilave ödemelerden yararlanmamak kaydıyla, görev yaptıkları unvan dikkate alınarak ek ödeme yapılır.

    m) (Ek bent : 28/09/2010 - 27713 S.R.G. Yön/4.mad) Başkanın onayı ile uygun görülen yer ve zamanlarda günde bir saatten az olmamak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalara katkısı bulunan personele, mesai saatleri dışında elde edilen gelirden katkılarına bağlı olarak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen tavan tutarları aşmayacak şekilde aynı maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen puan esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılabilir.

    (2) (Ek fıkra : 28/09/2010 - 27713 S.R.G. Yön/4.mad) Başkanlık kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dahil) atanan ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (altıncı fıkrası kapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan klinik şef ve şef yardımcılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180'i oranında, her ay maaş ödemesi ile birlikte herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereği yapılan aylık ek ödeme tutarı, bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak ek ödeme yapılması halinde, yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir. 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi gereği yapılan ek ödemenin bu Yönetmelik kapsamında aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödemeden fazla olması halinde aradaki fark geri alınmaz.

    (3) (Ek fıkra : 28/09/2010 - 27713 S.R.G. Yön/4.mad) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Başkanlığa yıl veya ay itibarıyla belirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele döner sermaye gelirlerinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılır.

    a) Yıl veya en az bir ay süreyle Başkanlığa görevlendirilen sağlık personeline, ilgili mevzuatı uyarınca kadrolarının bulunduğu kurum veya kuruluşlar tarafından yapılan ilave ödemelerden faydalanmamaları kaydıyla yapılacak ek ödemenin tutarı, görevlendirildikleri birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali Başkanlık personeli esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılabilecek ek ödeme, hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek tavan ek ödeme tutarını geçemez.

    b) Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen sağlık personelinin çalışılan gün katsayısı, o dönem personelin görevlendirme süresince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur. Çalışılan süre, vaka veya iş için kuruma geliş ve ayrılış saatleri dikkate alınarak Başkanlıkça tespit edilerek kayıt altına alınır. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden aynı aya ilişkin yapılan ödemenin yanı sıra, görevlendirildiği kurum veya kuruluş tarafından aynı aya ilişkin yapılacak ek ödemenin toplam tutarı söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçemez.

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Puan Çeşitleri, Personele Yapılacak Ek Ödeme Tutarının Hesaplanması, Ek Ödemenin Zamanı

       Puan çeşitleri

       Madde 6 - (1) Personele ek ödeme yapılmasında aşağıdaki puanlar dikkate alınır.

    a) Kadro Puanı (KP): Personelin bulunduğu kadro unvanı dikkate alınarak aşağıdaki puanlar verilir.

       1) (Değişik alt bend: 10/07/2009 - 27284 S.R.G Yön\3.mad) Birinci Grup: Başkan (iki yüz kırk), Başkan Yardımcısı (yüz otuz), Hıfzıssıhha Müdürü ve Klinik Şefi (yüz on beş), Klinik Şef Yardımcısı (yüz on), Başasistan (yüz yedi), Ana Hizmet Birim Müdürü, Destek Hizmet Birim Müdürü (altmış), Laboratuar Şefi, Döner Sermaye Saymanlık Müdürü, Hıfzıssıhha Müdür Yardımcısı, Ana Hizmet Birim Müdür Yardımcısı, Destek Hizmet Birim Müdür Yardımcısı (elli beş), Şube Müdürü, Döner Sermaye Saymanlık Müdür Yardımcısı (elli), Koruma ve Güvenlik Şefi ve Şef (yirmi iki) puan.

    2) (Değişik alt bend: 10/07/2009 - 27284 S.R.G Yön\3.mad) İkinci Grup: Uzman Tabip (yüz dört), Uzman (Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre) (doksan beş), Asistan Tabip (altmış), ( Ek ibare: 23/07/2009 - 27297 S.R.G Yön\1.mad) , Tabip (altmış) Asistan Biyolog (elli), Eczacı (kırk), Veteriner, Mühendis, Biyolog, Kimyager (otuz yedi), Sağlık Fizikçisi (otuz altı), Diyetisyen, Ayniyat Saymanı, Mütercim, Tercüman, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Eğitim Uzmanı, Çocuk Eğitimcisi, Kütüphaneci, Uzman, Araştırmacı, Savunma Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Çözümleyici (otuz), Sağlık Memuru, Hemşire, Tıbbi Teknolog, Ebe, Sağlık Teknikeri (yirmi sekiz), Tekniker, (yirmi altı), Teknisyen (Kimya, Laboratuar, Sağlık ve Veteriner Sağlık) (yirmi beş), Programcı (yirmi üç), Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Teknisyen, Teknik Ressam, Memur, Daktilograf, Şoför ve Ambar Memuru (yirmi), Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personele ise (on sekiz) puan.

       3) (Mülga alt bend: 10/07/2009 - 27284 S.R.G Yön\3.mad)

       b) Biyogüvenlik Puanı, İş Güçlüğü Puanı ile Ek Görev Puanları aşağıda belirtilmiştir.

       1) Döner sermaye gelirlerine katkı sağlayan Başkanlık laboratuvarlarından; biyogüvenlik seviyesi (1) ve (2) olan laboratuvarlarda fiili olarak laboratuvar hizmeti gören personele (2) puan, biyogüvenlik seviyesi (3) ve (4) olan laboratuvarlarda fiili olarak laboratuvar hizmeti gören personele ise (3) puan verilir.

       2) Serum Üretim ve Deney Hayvanları Biriminde çalışanlara (2) puan, bu Birimin laboratuvar ve tavlalarında çalışanlara ise (3) puan verilir.

       3) Gölbaşı Referans ve Araştırma Biriminde çalışanlara (2) puan verilir.

       Başkanlık laboratuvarlarının biyogüvenlik seviyeleri, Laboratuvar Güvenliği Kurulu tarafından belirlenir.

       4) (Değişik bent : 28/09/2010 - 27713 S.R.G. Yön/5.mad) Atölyede fiilen çalışan Tekniker, Teknisyen, Teknisyen Yardımcıları ve Hizmetli personele (2) puan verilir.

       5) Hizmet gerekleri sonucu kurulan ve en az bir yıllık faaliyeti bulunan bağımsız birim sorumlularına (5) puan verilir.

       c) Lisans Üstü Öğrenim Puanı (LÜÖP) ile Akademik Unvan Puanı (AUP) aşağıda belirtilmiştir.

       1) Başkanlığın görev alanıyla ilgili olmak şartıyla, personelin lisansüstü öğrenim ile akademik unvan düzeyleri dikkate alınarak; yüksek lisans (2), doktora (4), Yardımcı Doçent (6), Doçent (8) ve Profesör için (10) puan verilir.

       2) (Mülga cümle: 10/07/2009 - 27284 S.R.G Yön\3.mad) Asistan ve Tabiplerin öğrenim düzeylerinin yüksek lisans düzeyinde olması, Başasistan ve Uzman Tabiplerin öğrenim düzeylerinin ise doktora düzeyinde olması nedeniyle, bu maddenin (a) bendindeki puanlamada bu durum dikkate alındığından, ayrıca Asistan ve Tabiplere yüksek lisans, Başasistan ve Uzman Tabiplere doktora puanı verilmez.

        ç) (Mülga bend: 10/07/2009 - 27284 S.R.G Yön\3.mad)

    d) (Değişik bend: 10/07/2009 - 27284 S.R.G Yön\3.mad) Akredite olmuş birimlerde çalışan personele ilave iki puan verilir.

       e) Performans Puanı: Personelin görevlerindeki performansları; Yönetici Grubu, Sağlık, Genel İdare ve Teknik Hizmetler Grubu ile Yardımcı Hizmetler Grubu ayrımı yapılmak suretiyle Başkan onayı ile yürürlüğe konulacak kriterler dikkate alınarak (100) puan üzerinden değerlendirilir.

       1) Performans puanı, bu Yönetmeliğin Ek-1'indeki Performans Değerlendirmesini Yapacak Amirler Cetvelinde belirtilen amirler tarafından değerlendirilir ve her iki amirin ara toplam puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Amirlerden birinin olmaması halinde mevcut amirin değerlendirmesi dikkate alınır.

       2) Doldurulan performans puan formları, ilgili birim amirlerince içinde bulunulan ayın son iş günü idari ve mali işler biriminde olacak şekilde gönderilir. Formların bu birime geç gönderilmesinden dolayı doğacak aksaklıklardan ilgili birim amirleri sorumludur.

       f) (Değişik bend: 10/07/2009 - 27284 S.R.G Yön\3.mad) Bilimsel Çalışma Puanı (BÇP): Başkanlığın görev alanıyla ilgili olması, Başkanlık Araştırma Başvuru Formu'yla müracaat edilmesi ve Başkanın başkanlık ettiği Bilim Kurulunun izin vermesi kaydıyla bilimsel çalışma ile ilgili personele aşağıdaki Tablo-1 ve Tablo-2'de yer alan puanlar verilir. İlk isme puanın yüzde otuzu, ikinciye yüzde yirmisi, üçüncüye yüzde onu, kalan yüzde kırklık bölümü ise ilk üç isim de dahil olmak üzere tüm yazarlar arasında eşit şekilde dağıtılır. Başkanlıkta bir takvim yılı boyunca beş puan ve üzerinde alan yazarların performans puanına bir sonraki yıl, yıl boyunca her ay yüzde on eklenir.

    Tablo-1. Yayınlanmış bilimsel çalışmalar için destek puanı dağılımı:

    NoNo Destek puana esas faaliyet Destek puana esas faaliyet MakaleMakale Derleme, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kısa makaleDerleme, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kısa makale ISBN bulunan özgün yayınISBN bulunan özgün yayın ÇeviriÇeviri

    11 SCI ve SCI expanded'da yer alan dergilerde yayınlanmış yayın içinSCI ve SCI expanded'da yer alan dergilerde yayınlanmış yayın için onon altıaltı       

    22 Index medicus'da yer alan dergilerde yayınlanmış yayın içinIndex medicus'da yer alan dergilerde yayınlanmış yayın için sekizsekiz beşbeş       

    33 SCI ve SCI expanded'da ve Index medicus'da yer almayan, uluslararası ya da ulusal, hakemli dergilerde yayınlanmış yayın içinSCI ve SCI expanded'da ve Index medicus'da yer almayan, uluslararası ya da ulusal, hakemli dergilerde yayınlanmış yayın için beşbeş üçüç       

    44 SCI ve SCI expanded'da ve Index medicus'da yer alan dergilerde yayınlanmış yayına atıf almış ise atıf başınaSCI ve SCI expanded'da ve Index medicus'da yer alan dergilerde yayınlanmış yayına atıf almış ise atıf başına altıaltı dörtdört       

    55 KitapKitap       otuzotuz yirmiyirmi

    66 Kitap bölümüKitap bölümü       onon sekizsekiz

    Tablo-2. Sunumu yapılmış bilimsel aktiviteler için destek puanı dağılımı:

    NoNo Destek puana esas faaliyetDestek puana esas faaliyet Konuşmacı ya da panel yönetimiKonuşmacı ya da panel yönetimi Sözlü sunumSözlü sunum PosterPoster

    11 Uluslararası kongre/ sempozyumUluslararası kongre/ sempozyum onon altıaltı üçüç

    22 Ulusal Kongre (uluslar arası katkılı dahil)/ sempozyumUlusal Kongre (uluslar arası katkılı dahil)/ sempozyum üçüç ikiiki birbir

    Personele yapılacak ek ödeme tutarının hesaplanması

       Madde 7 - (1) Personele yapılacak ek ödeme tutarının hesaplanmasında dikkate alınan puanlar ile hesaplama yöntemi aşağıda gösterilmiştir.

       a) Ek Ödemeye Esas Personel Puanı (EÖEPP): Ek ödeme tutarının hesaplanmasında, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), ve (d) bentlerinde yer alan puanlar toplanarak her bir personel için Ek Ödemeye Esas Personel Puanı bulunur.

       b) Net Personel Puanı (NPP): Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde açıklanan Ek Ödemeye Esas Personel Puanının, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (ç), (Mülga ibare: 28/09/2010 - 27713 S.R.G. Yön/6.mad) ve (h) bentlerinde yer alan Çalışılan Gün Katsayısı , (Mülga ibare: 28/09/2010 - 27713 S.R.G. Yön/6.mad) ve Performans Puanı Katsayısıyla çarpılması sonucu bulunan rakama mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendindeki puan ile 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan Bilimsel Çalışma Puanlarının eklenmesiyle her bir personelin net puanı bulunur.

       c) Personel Ek Ödeme Tutarı (PEÖT): Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtildiği şekilde hesaplanan Ek Ödeme Birim Puan Değerinin bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde bulunan Net Personel Puanıyla çarpılması sonucu, her bir personel için Personel Ek Ödeme Tutarı bulunur.

       ç) Personel Ek Ödeme Toplam Tutarı (PEÖTT): Başkanlıkta her bir personel için bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanan Personel Ek Ödeme Tutarları toplanarak Personel Ek Ödeme Toplam Tutarı bulunur.

    d) Ek Ödeme Dönem Toplam Tutarı (EÖDTT): Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde açıklanan esaslar çerçevesinde Döner Sermaye Komisyonu tarafından belirlenen ve ilgili dönemde personele ödenebilecek tutardır.

       e) Malî Durum Yüzdesi (MDY): Bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde açıklanan Ek Ödeme Dönem Toplam Tutarının, (ç) bendinde açıklanan Personel Ek Ödeme Toplam Tutarına bölünmesi sonucunda bulunur.

       f) Personel Net Ek Ödeme Tutarı (PNEÖT): Bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan Personel Ek Ödeme Tutarıyla, (e) bendinde yer alan Malî Durum Yüzdesi'nin çarpımı sonucu bulunan tutardan; ödenecek ek ödeme tutarı, ek ödeme tavanlarını geçmemek kaydıyla gelir vergisi ile damga vergisinin kesilmesi sonucunda bulunur.

    (2) (Ek fıkra : 28/09/2010 - 27713 S.R.G. Yön/6.mad) Personele yapılacak mesai dışı ek ödeme tutarının hesaplanmasında dikkate alınan puanlar ile hesaplama yöntemi aşağıda gösterilmiştir.

    a) Mesai Dışı Ek Ödemeye Esas Personel Net Puanı (MDEÖEPNP): 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendine göre verilen puandır.

    b) Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Tutarı (MDPEÖT): 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtildiği şekilde hesaplanan Ek Ödeme Birim Puan Değerinin Mesai Dışı Ek Ödemeye Esas Personel Net Puanıyla çarpılması sonucu, her bir mesai dışı çalışan personel için Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Tutarı bulunur.

    c) Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Toplam Tutarı (MDPEÖTT): Başkanlıkta her bir mesai dışı çalışan personel için Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Tutarları toplanarak Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Toplam Tutarı bulunur.

    ç) Mesai Dışı Ek Ödeme Dönem Toplam Tutarı (MDEÖDTT): Mesai Dışı gelir getirici iş sonucunda elde edilen gelirden 5 inci maddede belirlenen esaslar çerçevesinde Döner Sermaye Komisyonu tarafından belirlenen ve ilgili dönemde mesai dışı çalışan personele ödenebilecek tutardır.

    d) Mesai Dışı Malî Durum Yüzdesi (MDMDY): Mesai Dışı Ek Ödeme Dönem Toplam Tutarının, Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Toplam Tutarına bölünmesi sonucunda bulunur.

    e) Mesai Dışı Personel Net Ek Ödeme Tutarı (MDPNEÖT): Mesai Dışı Personel Ek Ödeme Tutarıyla, Mesai Dışı Malî Durum Yüzdesinin çarpımı sonucu bulunan tutardan; ödenecek ek ödeme tutarı, ek ödeme tavanlarını geçmemek kaydıyla gelir vergisi ile damga vergisinin kesilmesi sonucunda bulunur.

       Ek ödemenin zamanı

       Madde 8 - (1) Ek ödeme, aylık dönemler halinde yapılır. Döner Sermaye Komisyonu tarafından belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki yirmi gün içinde hak sahiplerine ödenir. Ancak, döner sermaye gelirlerinin tahsilinde gecikme olması halinde, ilgili ödeme dönemine ait ek ödemeler, mali yılın sonunu geçmemek üzere döner sermaye gelirlerinin tahsil edildiği tarihten sonraki ilk on günde ve biriken ek ödemelerin toptan ödenmesi suretiyle yapılır.

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Döner Sermaye Komisyonları

       Döner sermaye komisyonlarının teşkili

       Madde 9 - (1) Başkanlık merkez teşkilatında döner sermaye komisyonu; döner sermayeden sorumlu Başkan Yardımcısının başkanlığında aşağıdaki üyelerden kurulur. Ancak, Başkan gerek gördüğü hallerde komisyona başkanlık yapabileceği gibi, gündem konularını dikkate alarak ilgili birim müdürünün ve/veya Başkan Yardımcısının da toplantılara katılımını sağlayabilir.

       a) İdari ve Mali İşler Müdürlüğü temsilcisi.

       b) Personel Müdürlüğü temsilcisi.

       c) Başkan tarafından belirlenecek laboratuvar birimlerinden iki temsilci.

       ç) Döner Sermaye Saymanlık Müdürü.

       d) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından o kurum için yetki verilen en çok üyeye sahip sağlık ve sosyal hizmet işkolu sendika temsilcisi.

       (2) Başkanlık taşra teşkilatında döner sermaye komisyonu; Hıfzıssıhha Müdürünün başkanlığında aşağıdaki üyelerden kurulur.   

       a) Hıfzıssıhha Müdür Yardımcısı.

       b) Hıfzıssıhha Müdürü tarafından belirlenecek laboratuvar birimlerinden bir temsilci.

       c) İdari ve Mali İşler temsilcisi.

       ç) Personel temsilcisi.

       d) Döner Sermaye Saymanlık Müdürü.

       e) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından o kurum için yetki verilen en çok üyeye sahip sağlık ve sosyal hizmet işkolu sendika temsilcisi.

       (3) Taşra teşkilatında döner sermaye komisyonunun teşkilinde yukarıda belirtilenlerin bulunmaması halinde aynı işlerle sorumlu kişilerden komisyon oluşturulur.

       (4) Döner Sermaye Komisyonları toplantılarına ihtiyaç duyulması halinde diğer birimlerden de temsilciler alınabilir.

       (5) Döner Sermaye Komisyonlarının sekreterya hizmetleri, İdari ve Mali İşler Müdürlüğü veya bu işlerden sorumlu birim tarafından yürütülür.

       Döner sermaye komisyonlarının çalışma usûl ve esasları

       Madde 10 - (1) Döner Sermaye Komisyonları, önceden komisyon üyelerine bildirilen gündemi görüşmek üzere komisyon başkanının davetiyle olağan veya olağanüstü toplanabilir. Olağan toplantı, her ödeme dönemini takip eden on iş günü içinde yapılır. Komisyonlar, en az 2/3 çoğunlukla toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, komisyon başkanının taraf olduğu görüş kabul edilmiş sayılır. Komisyon kararları toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

       Döner sermaye komisyonlarının görevleri

       Madde 11 - (1) Başkanlık döner sermaye komisyonlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

       a) Döner sermaye gelir ve giderleri, Başkanlıkça yürütülen görev ve hizmetler ile personelin motivasyonunun arttırılması hususları çerçevesinde; her ödeme dönemi öncesinde personele dağıtılabilecek döner sermaye tutarı hakkında rapor hazırlamak ve Başkana sunmak.

       b) Belirlenen dönem ek ödeme miktarının bu Yönetmelikte yer alan hükümler çerçevesinde personele zamanında ödenmesiyle ilgili gerekli önlemleri almak.

       c) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin uygulanmasında Başkanlığın görev alanını belirlemek.

       ç) Ek ödemenin uygulamasıyla ilgili olarak personelden gelecek konuları görüşerek Başkana önerilerde bulunmak.

       d) Uygulamada karşılaşılan sorunlar ile Başkanlığın genel politikaları dikkate alınarak, yapılması gereken değişiklik önerilerini Başkana sunmak.

       e) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

       Yürürlük

       Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik, 1/4/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

    Eki html olarak görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar