ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

    Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği

    Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

    Resmi Gazete Tarihi : 15/06/2006

    Resmi Gazete Sayısı : 26199

    Amaç

       Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personelin disiplin amirlerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

       Kapsam

       Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalışan personel hakkında uygulanır.

       Dayanak

       Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 134 üncü maddesi, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 82/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

       Disiplin amirleri

       Madde 4 - (1) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli tüm sözleşmeli personelin birinci ve ikinci disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

       Disipline İlişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

       Madde 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri uygulanır.

       Yürürlük

       Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

       Yürütme

       Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

    Eki görmek için fihristi kullanınız.

    Mevzuat Kanunlar